Libmonster ID: UA-3129

Заглавие статьи НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА, ВИДАНА ІНСТИТУТОМ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ У 2006 р.
Источник Український історичний журнал,  № 5, 2007, C. 235-236

Білокінь С.

В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 355 с.

Білокінь С. І.

Нові студії з історії більшовизму. І-III / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 312 с.

Волковинський В. М., Реєнт О. П.

Україна у Кримській війні 1853 - 1856 (до 150-річчя Східної війни). - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 211 с.

Деревінський В.

Ставлення ОУН (б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин / Відп. ред. С. В. Кульчицький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 149 с.

Дзира І. Я.

Козацьке літописання 30-х - 80-х рр. XVIII ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 567 с.

Кульчицький С. В.

Голод-геноцид 1932 - 1933 рр. в Україні: Матеріали до навч. курсу. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 256 с.

Нізова Л. В.

Інтеграція дрібного виробника-власника в радянську соціально-економічну систему (на прикладі втягнення кустаря і ремісника в промкооперацію УРСР). - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 397 с.

Рабенчук О. П.

Робітничо-селянська інспекція і культурне життя в радянській Україні (1920 - 1934 рр.) / Наук. ред. В. М. Даниленко. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 248 с.

Реєнт О. П.

Україна соборна: Наукові розвідки і рецензії (до 15-річчя незалежності України) / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 131 с.

Сас П. М.

Петро Конашевич-Сагайдачний: молоді роки / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 286 с.

Черкас Б.

Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханатом (1515 - 1540) / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 248 с.

Якубова Л.

Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. 20-і - перша половина 30-х рр. XX ст. / Відп. ред. С. В. Кульчицький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 507 с.

Якубова Л.

Етнічні меншини УСРР у 20-і - першій половині 30-х років XX ст.: історіографія та джерела дослідження / Відп. ред. С. В. Кульчицький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 170 с.

Колективні видання

Володимир Олексійович Голобуцький (1903 - 1993 рр.): Біобібліографія / Відп. ред. В. М. Даниленко; авт.-упоряд. С. Юсов. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 158 с.

Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2, ч. І. - 499 с.

Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки / Голов. ред. В. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 2, ч. 2. - 74 с.

Історико-географічні дослідження в Україні: 36. наук. пр. / Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. -К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Ч.9. - 496 с.

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Наук. -допом. бібліогр. покажч. у виданнях XVII ст. до 2000 року: У 3 т., 14 кн. / Редкол.: М. І. Сенченко (співголова редкол.), В. А. Смолій (співголова редкол.). - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Т.1: Хронологічний літопис міста Києва. - Кн. 1: Історія міста Києва з найдавніших часів до 1861 року. - 394 с.

Історія України: Маловідомі імена, події, факти: 36. ст. / Голов. ред. П. Т. Тронько. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 33. - 414 с.

Міжнародні зв'язки України: Наук, пошуки і знахідки: Міжвід. зб. наук, пр., засн. 1991 р. / Відп. ред. С. В. Віднянський. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - 472 с. (Присвяч. відом. укр. вчен.-славісту, д-ру іст. наук, проф., чл. -кор. НАН України, засл. діячу науки і техніки України, засн. та чл. редкол. зб. Павлу Степановичу Соханю у зв'язку з його 80-річчям).

стр. 235


ОУН в 1941 році: Документи: В 2 ч. / Відп. ред. С. В. Кульчидький; упоряд. О. М. Веселова, О. Є. Лисенко. І. К. Патриляк, В. І. Сергійчук. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Ч. 1. - 336 с.

ОУН в 1941 році: Документи: В 2 ч. / Відп. ред. С. В. Кульчицький; упоряд. О. М. Веселова, О. Є. Лисенко, І. К. Патриляк, В. І. Сергійчук. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Ч. 2. - 281 с.

ОУН в 1942 році: Документи / Відп. ред. С. В. Кульчицький; упоряд. О. М. Веселова, О. Є. Лисенко. І. К. Патриляк, В. І. Сергійчук. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 243 с.

Праці Інституту історії України НАН України (1998 - 2005 рр.): Бібліогр. покажч. / Відп. ред. С. В. Кульчицький; упоряд. Л. Я. Муха, А. В. Невмержицька, І. Л. Островська, І. В. Рознюк. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 597 с.

Проблеми історії України XIX - початку XX ст. / Голова редкол. О. П. Реєнт. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 11. - 345 с.

Проблеми історії України XIX - початку XX ст. / Голова редкол. О. П. Реєнт. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 12. - 279 с.

Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук, пр., засн. 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 15. - 451 с.

Ruthenica / Наук. ред. В. Ричка, О. Толочко. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Т.5. - 314 с.

Соціум: Альманах соціальної історії / Голов. ред. В. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - 290 с.

Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: 36. наук. пр. - Число 13: У 2 ч. / Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Ч. 1. - 360 с. (Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснув. Ін-ту історії України НАН України присвячуємо)

Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: 36. наук. пр. - Число 13: У 2 ч. / Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Ч. 2. - 392 с. (Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснув. Ін-ту історії України НАН України присвячуємо)

Стецюк Катерина Ісаківна (1905 - 2002 рр.): Біобібліографія / Відп. ред. В. А. Смолій; авт. -уклад. О. Гуржій, С. Юсов. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 128 с.

Сторінки воєнної історії України: 36. наук, ст., засн. у 1997 р. / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 10, ч. І. - 494 с.

Сторінки воєнної історії України: 36. наук. ст., засн. у 1997 р. / Відп. ред. В. А. Смолій. -К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 10, ч. 2. - 460 с.

"...То була неволя": Спогади та листи "остарбайтерів" / Голов. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 542 с.

Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.) / Відп. ред. В. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 6. - 666 с.

Україна XX ст.: Культура, ідеологія, політика: 36. ст. / Відп. ред. В. М. Даниленко. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 10: Хрущовська "відлига": передумови, реалії, наслідки (з приводу 50-річчя XX з'їзду КПРС): Матеріали "круглого столу" 23 лютого 2006 р. - 236 с.

Україна - Угорщина: Спільне минуле та сьогодення: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 14 - 16 квіт. 2005 р.) / Відп. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 275 с.

Україна: Хроніка XX століття: Довід, вид.: Роки 1986 - 1990 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.); упоряд. О. Ковальчук. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 407 с.

Україна: Хроніка XX століття: Довід, вид.: Роки 1976 - 1985 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.); упоряд. Н. Васильєва, Р. Маньковська. -К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. -459 с.

Україна: Хроніка XX століття: Довід, вид.: Рік 1925 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.); упоряд. О. Мовчан. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 312 с.

Україна: Хроніка XX століття: Довід, вид.: Рік 1921 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.); упоряд. О. Мовчан. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 290 с.

Український історичний збірник. 2006 / Голова редкол. В. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - Вип. 9. - 504 с.

Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Голов. ред. В. А. Смолій. -К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. -Вип. 2, ч. 3. - 315 с. (серія "Укр. історики")

Літературу підібрали: завідуюча науково-інформаційним відділом Інституту історії України НАНУ Л. Я. Муха та головний спеціаліст науково-інформаційного відділу Інституту історії України НАНУ І.Л. Островська.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НАУКОВА-ЛІТЕРАТУРА-ВИДАНА-ІНСТИТУТОМ-ІСТОРІЇ-УКРАЇНИ-НАН-УКРАЇНИ-У-2006-р

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА, ВИДАНА ІНСТИТУТОМ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ У 2006 р. // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НАУКОВА-ЛІТЕРАТУРА-ВИДАНА-ІНСТИТУТОМ-ІСТОРІЇ-УКРАЇНИ-НАН-УКРАЇНИ-У-2006-р (date of access: 23.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
"В СУДЬБЕ МОЕЙ ПРОИЗОШЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ". ТРИ ПИСЬМА Н.С. ТРУБЕЦКОГО 1922 ГОДА
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ В.Б. КАСЕВИЧА, E.Б. РАШКОВСКОГО
5 days ago · From Україна Онлайн
ЭПОХА ФИТНЫ В ТРУДАХ АНДАЛУССКИХ ИСТОРИКОВ
Catalog: История 
5 days ago · From Україна Онлайн
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ, БИБЛИОТЕКИ, АРХИВЫ
Catalog: Разное 
7 days ago · From Україна Онлайн
ФЕНОМЕН "ВОСТОЧНОГО ДЕСПОТИЗМА" КАК ЯВЛЕНИЕ "НОВОГО МЫШЛЕНИЯ"
7 days ago · From Україна Онлайн
РАЗВИТИЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ И ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
РОЛЬ ТЕНЕВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК ЭДУАРДА САЛЬМАНОВИЧА КУЛЬПИНА (*)
9 days ago · From Україна Онлайн
БИОБИБЛИОГРАФИЯ. ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ К "БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОСТОКОВЕДОВ" (Х-Я) (*)
Catalog: История 
9 days ago · From Україна Онлайн
РЕЦЕНЗИИ. В МАСШТАБЕ ВЕКА. СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ О Б.Г. ГАФУРОВЕ - УЧЕНОМ, ПОЛИТИКЕ, ГРАЖДАНИНЕ.
Catalog: Разное 
9 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА, ВИДАНА ІНСТИТУТОМ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ У 2006 р.
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones