Download file
 
КАРОЛЬ Юрій Степанович УДК 616-006.441+616.155.392.2]:612.017.01-085/-089 ÂÏËÈ ˲ÊÓÂÀÍÍß ÍÀ ÔÅÍÎÒÈϲ×ÍÓ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÓ Ë²ÌÔίÄÍÈÕ Ê˲ÒÈÍ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÕÐÎͲ×Ͳ ˲ÌÔÎÏÐÎ˲ÔÅÐÀÒÈÂͲ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ç ²ÌÓÍÍÈÌÈ ÖÈÒÎÏÅͲßÌÈ
Size: 238.07 Kb (doc)
Libmonster File ID: UAF-2078
КАРОЛЬ Юрій Степанович УДК 616-006.441+616.155.392.2]:612.017.01-085/-089 ÂÏËÈ ˲ÊÓÂÀÍÍß ÍÀ ÔÅÍÎÒÈϲ×ÍÓ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÓ Ë²ÌÔίÄÍÈÕ Ê˲ÒÈÍ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÕÐÎͲ×Ͳ ˲ÌÔÎÏÐÎ˲ÔÅÐÀÒÈÂͲ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ç ²ÌÓÍÍÈÌÈ ÖÈÒÎÏÅͲßÌÈ
0 votes
0
1068

View & read the file online:No viruses! Tested by Libmonster.
Download:

Back link to this page for scientific work (for citations):

КАРОЛЬ Юрій Степанович УДК 616-006.441+616.155.392.2]:612.017.01-085/-089 ÂÏËÈ ˲ÊÓÂÀÍÍß ÍÀ ÔÅÍÎÒÈϲ×ÍÓ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÓ Ë²ÌÔίÄÍÈÕ Ê˲ÒÈÍ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÕÐÎͲ×Ͳ ˲ÌÔÎÏÐÎ˲ÔÅÐÀÒÈÂͲ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ç ²ÌÓÍÍÈÌÈ ÖÈÒÎÏÅͲßÌÈ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 23.04.2014 . URL: https://elibrary.com.ua/m/files/view/КАРОЛЬ-Юрій-Степанович-УДК-616-006-441-616-155-392-2-612-017-01-085-089-ÂÏËÈÂ-˲ÊÓÂÀÍÍß-ÍÀ-ÔÅÍÎÒÈϲ-ÍÓ-ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÓ-˲ÌÔÎ-ÄÍÈÕ-Ê˲ÒÈÍ-ÕÂÎÐÈÕ-ÍÀ-ÕÐÎͲ-Ͳ-˲ÌÔÎÏÐÎ˲ÔÅÐÀÒÈÂͲ-ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß-Ç-²ÌÓÍÍÈÌÈ-ÖÈÒÎÏÅͲßÌÈ (дата обращения: 13.06.2024 ).

The permanent address of this page (for your website, blog, etc.):

https://elibrary.com.ua/m/files/view/КАРОЛЬ-Юрій-Степанович-УДК-616-006-441-616-155-392-2-612-017-01-085-089-ÂÏËÈÂ-˲ÊÓÂÀÍÍß-ÍÀ-ÔÅÍÎÒÈϲ-ÍÓ-ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÓ-˲ÌÔÎ-ÄÍÈÕ-Ê˲ÒÈÍ-ÕÂÎÐÈÕ-ÍÀ-ÕÐÎͲ-Ͳ-˲ÌÔÎÏÐÎ˲ÔÅÐÀÒÈÂͲ-ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß-Ç-²ÌÓÍÍÈÌÈ-ÖÈÒÎÏÅͲßÌÈ

Permanent document address (direct link to the file):

https://elibrary.com.ua/m/files/get_file/2078.doc
Size: 238.07 Kb (doc)

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Actions
File info
 
Date:
23.04.2014 (3704 days ago)
Category:
Folder:
File:
New files
latest · Top
 
Folders
Library Partners

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
КАРОЛЬ Юрій Степанович УДК 616-006.441+616.155.392.2]:612.017.01-085/-089 ÂÏËÈ ˲ÊÓÂÀÍÍß ÍÀ ÔÅÍÎÒÈϲ×ÍÓ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÓ Ë²ÌÔίÄÍÈÕ Ê˲ÒÈÍ ÕÂÎÐÈÕ ÍÀ ÕÐÎͲ×Ͳ ˲ÌÔÎÏÐÎ˲ÔÅÐÀÒÈÂͲ ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ç ²ÌÓÍÍÈÌÈ ÖÈÒÎÏÅͲßÌÈ
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android