Download the book
1429 days ago
Правові аспекти роботи з персоналомPermanent address of the file on Libmonster server:

Permanent document address (direct link to the file):

https://elibrary.com.ua/m/book/download/23/3702

Upload date:

20.08.2020

Back link to this page for scientific work (for citations):

Правові аспекти роботи з персоналом // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 20.08.2020 . URL: https://elibrary.com.ua/m/book/download/23/3702 (date of access: 20.07.2024 )

No viruses! Tested by Libmonster.
© https://elibrary.com.ua
Illustrations
Reasons for Reading

На сучасному етапі розвитку людства право пройняло майже всі сфери життєдіяльності людини. Правовими нормами регулюються відносини між людьми та відносини між державами. В нашу епоху право стало грати роль не тільки регулятора суспільних відносин, а й ще і роль ідеологічної інституції, яка мотивує кожну людину у прагненні відчувати себе рівноправним громадянином, гідним представником людства. Сучасне право дає людині можливість усвідомити та відчути себе особистістю, відокремити себе від інших і водночас зрозуміти природну потребу компромісного співіснування з оточуючими.

Одною з основних видів діяльності людини є праця. Саме завдяки праці людина зайняла вищу нішу в еволюційному розвитку живих істот планети Земля.

Правом врегульовані питання побудови відносин між роботодавцем і найманим працівником. Право є тією самою мірою, яку слід знати і виконувати як заповідь. Нажаль, в Україні існують факти порушення норм трудового права. Роблять це і роботодавці і особи, які є найманими працівниками.

Безумовно, порушення трудового права та невідповідність деяких його норм сьогоденню є досить серйозною проблемою.

Невиконання вимог з охорони праці призводить до каліцтва, до втрати професійної працездатності. З настанням таких наслідків людина вимушена змінювати спосіб свого життя, а відповідно змінювати саму себе.

Конституція України та закони проголошують наші трудові права. Кожному слід дотримуватися правових приписів трудового законодавства, знати їх і діяти у відповідності з цими приписами. Безумовно, слід не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів трудових відносин, прагнути до порозуміння та уникати конфліктів.

Автори цього навчального посібника сподіваються, що вивчення тематичних питань принесе здобувачам вищої освіти не тільки знання в галузі трудового права, а ще й усвідомлення необхідності виконання правових норм, як почуття міри своєї поведінки.

Ми бажаємо успіху, наполегливості та цілеспрямованості у засвоєнні навчального матеріалу!

 

З повагою, автори.

Opening Paragraph

ЗМІСТ

 

Перелік умовних позначень……………………………………………….....

6

Вступ…………………………………………………………………………….

7

Глава 1. Загальні аспекти управління персоналом. Служба персоналу і  кадрове діловодство……………………………………………………….

 

8

1.1. Суть, завдання та основні функції управління персоналом……………..

8

1.2. Принципи управління персоналом………………………………………..

11

1.3. Методи управління персоналом…………………………………………...

15

1.4. Система управління персоналом…………………………………………..

18

1.5. Задачі та функції кадрової служби, її структура…………………………

20

1.6. Взаємодія кадрової служби з іншими структурними підрозділами підприємства, організації, установи…………………………………………...

 

22

1.7. Кадрова документація……………………………………………………...

23

1.8. Номенклатура справ з кадрового діловодства……………………………

24

1.9. Документаційне забезпечення обліку і руху кадрів……………………..

26

 Глава 2. Ресурсне та нормативно-правове забезпечення управління 

 персоналом……………………………………………………………………..

 

32

2.1. Ресурсне забезпечення системи управління персоналом………………..

32

2.2. Нормативно-правова база управління персоналом та нормативно-методичне забезпечення управління персоналом…………………………….

32

2.3. Поняття та класифікація правових джерел, що регулюють трудові відносини…..........................................................................................................

 

35

2.4. Конституція України як основне джерело в сфері регулювання трудових відносин………………………………………………………………

 

36

2.5. Кодекс законів про працю України та інші закони України, що регулюють трудові відносини………………………………………………….

 

37

2.6. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини……………………...

39

2.7. Локальні акти законодавства, що регулюють трудові відносини………

40

2.8. Міжнародні правові акти про працю та її охорону………………………

41

 Глава 3. Загальні положення трудового права України………………..

46

3.1. Поняття трудового права, як самостійної галузі права………………….

46

3.2. Роль і функції трудового права. Основні тенденції розвитку трудового права в сучасній Україні………………………………………………………..

 

49

3.3. Поняття та види суб’єктів трудового права………………………………

50

3.4. Трудова правосуб’єктність працівника: виникнення, зміст і припинення, випадки обмеження……………………………………………...

 

51

3.5. Роботодавці як суб’єкти трудового права. Зміст трудової правосуб’єктності роботодавця………………………………………………..

 

54

3.6. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права………………………….

56

3.7. Професійні спілки як суб’єкти трудового права…………………………

57

3.8. Інші суб’єкти трудового права…………………………………………….

61

 Глава 4. Колективні договори і угоди……………………………………

67

4.1. Поняття колективного договору…………………………………………..

67

4.2. Сторони колективного договору…………………………………………..

67

4.3. Зміст та структура колективного договору………………………………

68

4.4. Порядок розробки і укладання колективного договору…………………

70

4.5. Колективні угоди, як акти соціального партнерства…………………….

72

4.6. Види угод, сфера їхньої дії та зміст……………………………………….

76

4.7. Порядок укладання, зміни та реєстрації угод……………………………

77

4.8. Відповідальність за порушення законодавства про колективні договори, угоди………………………………………………………………….

 

79

 Глава 5. Управління процесами руху персоналу. Трудовий договір

82

5.1. Управління процесами руху персонал……………………………………

82

5.2. Поняття, значення, зміст та сторони трудового договору………………

82

5.3. Порядок укладання трудового договору………………………………….

87

5.4. Переведення на іншу роботу. Переміщення……………………………...

91

5.5. Зміна істотних умов праці, та їх наслідки………………………………...

92

5.6. Порядок припинення та розірвання трудового договору………………..

92

5.7. Відсторонення працівників від роботи…………………………………...

93

5.8. Порядок звільнення з роботи……………………………………………...

99

 Глава 6. Регулювання трудової діяльності персоналу. Робочий час та

 час відпочинку………………………………………………………………...

 

103

6.1. Регулювання трудової діяльності персоналу……………………………..

103

6.2. Правові засади щодо питань робочого часу та часу відпочинку………..

104

6.3. Поняття та види робочого часу……………………………………………

105

6.4. Надурочні роботи…………………………………………………………..

108

6.5. Час відпочинку: поняття та види відпочинку…………………………….

109

6.6. Вихідні, святкові та неробочі дні………………………………………….

112

6.7. Поняття відпустки, її види та умови надання…………………………….

113

6.8. Тривалість відпусток та їх обчислення. Оплата відпусток та компенсація за невикористані щорічні відпустки…………………………….

 

118

Глава 7. Особливості регулювання праці окремих категорій

працівників…………………………………………………………………….

 

123

7.1. Причини спеціального регулювання праці окремих категорій працівників

123

7.2. Праця жінок………………………………………………………………

125

7.3. Праця молоді………………………………………………………………

132

7.4. Праця неповнолітніх………………………………………………………

134

7.5. Праця осіб з інвалідністю…………………………………………………

137

7.6. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням……………

141

7.7. Соціально-трудові пільги одиноким батькам або іншим родичам……

142

Глава 8. Дисципліна праці та правові засоби її забезпечення…………

144

8.1. Поняття та значення трудової дисципліни……………………………….

144

8.2. Методи забезпечення трудової дисципліни………………………………

148

8.3. Поняття внутрішнього трудового розпорядку та його правове регулювання……………………………………………………………………..

 

151

8.4. Структура та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку……….

154

8.5. Дисциплінарна відповідальність…………………………………………..

155

 

 Глава 9. Основні положення законодавства України в сфері охорони

 праці………………………………………………………………………........

 

166

9.1. Поняття охорони праці та її значення…………………………………….

166

9.2. Нормативно-правове регулювання відносин в сфері охорони праці…...

168

9.3. Загальні гарантії прав працівників на безпечні та нешкідливі умови праці……………………………………………………………………………...

 

171

9.4. Обов’язки роботодавця в сфері охорони праці…………………………..

175

9.5. Охорона праці на важких, шкідливих і небезпечних роботах…………..

179

9.6. Пільги і компенсації за важкі, шкідливі та небезпечні умови праці……

181

Тема 10. Порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)……………

185

10.1. Загальна характеристика трудових спорів………………………………

185

10.2. Суб’єкти розгляду та вирішення трудових спорів……………………...

188

10.3. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів……………………

193

10.4. Порядок вирішення колективних трудових спорів……………………..

197

10.5. Право на страйк та його реалізація. Правові наслідки законного та незаконного страйку…………………………………………………………….

 

199

Глава 11. Юридична відповідальність за порушення вимог

законодавства про працю та охорону праці……….....................................

 

204

11.1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності………………………...

204

11.2. Принципи та підстави юридичної відповідальності……………………

205

11.3. Види юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці……………………………………………………

 

207

11.4. Матеріальна відповідальність працівників та роботодавців…………...

208

11.5. Кримінальна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці……………………………………………………

 

214

11.6. Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці……………………………………………………

 

216

11.7. Дисциплінарна відповідальність працівників за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці …………………………..............

 

220

11.8. Цивільно-правова відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та охорону праці………………………………….

 

220

Предметний покажчик………………………………………………………..

224

Quotes from the Book

Правові аспекти роботи з персоналом

Summary

Навчальний посібник «Правові аспекти роботи з персоналом» підготовлений спеціально для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Національному університеті цивільного захисту України. У посібнику послідовно розкрито основні питання тем, які передбачені робочою програмою навчальної дисципліни «Правові аспекти роботи з персоналом», вказуються нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини у галузі трудового права та формулюються питання для здійснення самоконтролю. Крім цього, у посібнику наводиться загальний список літератури, з якою доцільно ознайомитися під час вивчення та засвоєння навчального матеріалу, здійснення підготовки рефератів, наукових доповідей тощо.

Для здобувачів закладів вищої освіти та практичних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також широкого кола читачів, які цікавляться питаннями у галузі трудового права України.

Recommended to

Для здобувачів вищої освіти, викладачів, практичних працівників кадрової служби, читачів, які цікавляться питаннями трудового права України.

Other books by this author in book depository
RSS
 
Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок та практичних рекомендацій щодо особливостей розкриття та розслідування умисного заподіяння тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень. У роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання які виникають при розслідуванні …
Published: 2003
0 fan club members  · 0 comments
1520 days ago · From Сергей Сафронов
Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей боротьби з порнографією підрозділами ОВС України. В роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання, які виникають при  розкритті та розслідуванні злочину, передбаченого статтею …
Published: 2010
0 fan club members  · 0 comments
1626 days ago · From Сергей Сафронов
Науково-практичний посібник присвячено комплексові теоретичних розробок і практичних рекомендацій щодо особливостей боротьби з порнографією підрозділами ОВС України. В роботі розглянуті специфічні та проблематичні питання, які виникають при  розкритті та розслідуванні злочину, передбаченого статтею …
Published: 2010
0 fan club members  · 0 comments
2935 days ago · From Сергей Сафронов
Comments of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Library guests comments
PUBLISHER
Сергей Сафронов
Харьков, Ukraine
Rating
0 votes
Stats
873 views rating
Posted Aug 20, 2020
Fan Club Members - 0
Sellers - 0
Reviews - 0
Questions - 0
Book details
Author(s)Сафронов С.О., Титаренко А.В., Удянський М.М., Данілін О.М., Ковалевська Т. М., Отрош Ю. А.
Cover Type (if the book was published)Hard Copy
Number of Pages250
Date Published2020
 
Publishing house
Publisher NameТОВ ВИДАВНИЦТВО "ТОЧКА"
CountryUkraine
CityХарків
Zip/Postal CodeДК № 6863
Link
Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/book/view/ПРАВОВІ-АСПЕКТИ-РОБОТИ-З-ПЕРСОНАЛОМ


© elibrary.com.ua
Fan Club
Empty
Library Partners

New Books:

Popular Books:

Editor's Choice (Worldwide):

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android