Libmonster ID: UA-3586

Заглавие статьи ШЕВЧЕНКІВ КРАЙ. ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Автор(ы) Я. В. ВЕРМЕНИЧ
Источник Український історичний журнал,  № 6, 2009, C. 215-217

К.: Наукова думка, 2009. - 546 с.

На рубежі тисячоліть у світовій історичній науці відбувся відчутний поворот від універсальних схем та "великих наративів" убік локальних "історій-розповідей" (Ж. -Ф. Ліотар). На зміну звичайному детермінізму приходить усвідомлення важливості локальних подій, місцевих культурних традицій, ролі окремих історичних постатей у суспільному розвитку. На цьому тлі відбувається переформатування дисциплінарної структури історичної науки, переосмислення ієрархії окремих відгалужень соціогуманітарного знання. Міждисциплінарність у поєднанні з емоційним відчуттям коренів відкриває нові можливості для перетворення справедливо критикованого за методологічну нерозбірливість краєзнавства на підсистему історичної локалістики, максимально наближеної до людини в її соціальному оточенні.

Надто широке коло людей, причетних до творення краєзнавчої продукції, наявність серед них багатьох любителів-непрофесіоналів таїть у собі загрозу втрати критеріїв об'єктивності і науковості. Виникає небезпека штучної "героїзації" своєї історії, ідеалізації місцевих діячів - всього того, що найчастіше вкладається в поняття "історичний романтизм". Непоодинокими є випадки відвертого дилетантизму, політичної заангажованості, схильності до міфотворення.

Можна констатувати, що краєзнавство довше, ніж це потрібно, зациклилося на етапі збирання інформації і як соціальний інститут виявилося неготовим відповісти на інформаційні виклики XXI ст. Ідеться насамперед про нездатність краєзнавства вписатися, з одного блоку, в "герменевтичне коло" наукових напрямів, зайнятих осмисленням природи сучасної інформації, а з другого - створити інформаційну систему (банки даних), здатних полегшити справу пошуку потрібних відомостей у безмежному просторі сучасних комунікацій. Саме тому величезний обсяг фактографічного матеріалу, у різні часи уведеного краєзнавством у науковий обіг, у своїй переважній більшості лишається "незатребуваним", його просто неможливо освоїти. Дається взнаки і застарілість терміносисте-

стр. 215

ми, яка у краєзнавстві сьогодні перебуває на тому ж рівні, що й у 50-60-х рр. минулого століття.

Про необхідність зміни парадигми краєзнавства сьогодні багато говорять і пишуть. Ідеться не просто про відмову від емоційних оціночних домінант "краєлюбства", але про зміну епістемологічних основ локальних досліджень: перенесення фокуса уваги з дослідження "маловідомих фактів" і "напівзабутих імен" до вибудови просторових образів на основі нових парадигм і підходів.

Із цього погляду чималий інтерес становить третя книга із започаткованої 2002 р. серії "Історія регіонів України" - "Шевченків край. Історико-етнографічне дослідження" (керівник авторського колективу В. М. Щербатюк). Уже тоді, коли побачила світ перша книга серії, присвячена Лисянщині, стало ясно, що маємо справу з певним переосмисленням співвідношення краєзнавства й регіональної історії і появою нового напрямку історичних досліджень - мікрорегіональної історії. Адже попри загальну назву серії ішлося не про мезорівень історичного дослідження, який уже тоді впевнено претендував на статус та "ім'я" історичної регіоналістики, а про мікрорівень у регіональних дослідженнях, тобто не стільки про історію регіонів як певних цілісностей, скільки про вивчення мікрорегіонального простору - історії поселень, розселення, суспільного життя на порівняно невеликих територіях, сформованих навколо економічних, оборонних, культурних центрів. Продемонстрований у такий спосіб відхід від фрагментарності краєзнавчих пошуків дав виразний ефект максимального наближення до території і життя простих людей з одночасним розширенням можливостей проникнення у складний світ ментальності, ідентичностей, формування національної ідеї. І якщо на матеріалі невеликої Лисянщини ці можливості вимальовувалися ще недосить виразно, то книга "Шевченків край" їх продемонструвала наочно і переконливо.

Автори визначили жанр книги як історико-етнографічне дослідження Черкащини, точніше тих її п'яти районів, які можна вважати батьківщиною Т. Г. Шевченка. І хоч межі умовного регіону - Шевченкового краю - важко точно окреслити, саме тут, у Середньому Подніпров'ї, перебуває духовний центр України, осередок формування національної ідентичності та історичної пам'яті. Цілком доречним тому (хоч і не дуже органічно вмонтованим у структуру видання) є звернення авторів до біографії Великого Кобзаря, аналіз впливу його творчості на пробудження національної свідомості українського народу. Рідний край постійно перебуває у фокусі уваги Шевченка, а створені ним художні образи дають найточніше уявлення про життя населення краю, суспільні настрої, соціонормативну культуру.

Починаючи з другого розділу, історія Шевченкового краю подається у хронологічному викладі. Автори демонструють грунтовну обізнаність із зміною археологічних культур на території краю, простежують місце і роль регіону у формуванні території Давньоруської держави, особливості його колонізації у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Чимало уваги приділено формуванню козацтва як нової суспільної верстви й ефективної військової сили, політичному устрою і воєнним здобуткам створеної Богданом Хмельницьким козацької держави, змінам міжнародно-правового статусу України в останній чверті XVII - на початку XVIII ст. З інтересом читаються статті, присвячені боротьбі проти польської колонізації на Правобережній Україні та гайдамацькому руху, переформатуванню території краю під владою Російської імперії. Чимало нового архівного матеріалу введено в обіг при висвітленні подій національно-визвольного і селянсько-повстанського руху на Черкащині у 1917 - 1920 рр., червоного терору та масових репресій міжвоєнного часу. Досить докладно висвітлюються також злочини німецького окупаційного режиму, підпільно-партизанський рух на території краю, суспільно-економічні процеси 1944 - 1991 р. Окрема стаття присвячена розвитку краю в умовах державної незалежності України з акцентом на відродженні й збереженні історико-культурної спадщини. Хотілося б, щоправда, щоб автори більш реалістично подали баланс звершень і прорахунків - про останні сказано надто лаконічно, у кількох абзацах.

Останній, третій розділ книги - це вихід у сферу етнографії, культури і побуту. Тут зібрано цікаві матеріали про народні звичаї, свята, обряди, традиції храмового й народного будівництва, джерела музично-пісенної творчості. Понад чверть обсягу видання займають додатки - з посиланнями на архівні й опубліковані джерела, а також покажчики імен і населених пунктів.

Отже, маємо добротне документоване видання з історії Шевченкового краю. Особливо цінне воно тим, що є по суті першим й інформаційно насиченим. Щоправда, про те, наскіль-

стр. 216

ки авторам вдалося піти далі у порівнянні зі своїми попередниками, читачеві судити буде важко, бо пронуменгровані посилання до вступу виявилися загубленими (на стор. 464 огляд літератури і джерел починається з розділу І).

Оскільки серія "Історія регіонів України", очевидно, матиме продовження, хотілося б побажати авторам більшої теоретико-методологічної чіткості у визначенні жанру та напряму своїх видань. Вважаю, що концепти "мікрорегіон", "мікрорегіональна історія", які були запропоновані у книзі про Лисянщину і виявилися "незатребуваними" у рецензованому виданні, можуть бути дуже вдалою структурною домінантою такого типу досліджень. Отже, варто подбати про те, щоб вписати новий науковий напрям - дослідження мікрорегіональної історії - у загальну структуру історичної регіоналістики, представивши водночас вихід у сферу міждисциплінарності як ознаку його відмінності від "класичного" історичного краєзнавства.

(Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ШЕВЧЕНКІВ-КРАЙ-ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ-ДОСЛІДЖЕННЯ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ШЕВЧЕНКІВ КРАЙ. ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ШЕВЧЕНКІВ-КРАЙ-ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ-ДОСЛІДЖЕННЯ (date of access: 08.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
2072 views rating
04.09.2014 (2651 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
GLOBAL DEMOGRAPHY: UKRAINE TODAY AND IN FUTURE
14 hours ago · From Україна Онлайн
THE UKRAINIAN STRATEGY FOR EUROPEAN INTEGRATION: NEW OPPORTUNITIES
14 hours ago · From Україна Онлайн
UKRAINE AND THE MODERN ORIENT
14 hours ago · From Україна Онлайн
TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE: REGIONAL ASPECT
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
ИЗДАТЕЛЬСТВО АВСТРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ВЫПУСК КАТАЛОГА ЗА 2006/2007 гг.
3 days ago · From Україна Онлайн
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
5 days ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
5 days ago · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
5 days ago · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
5 days ago · From Україна Онлайн
Люди делового миа
5 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ШЕВЧЕНКІВ КРАЙ. ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones