Libmonster ID: UA-2956

Автор: Р. В. МАНЬКIВСЬКА, Є. М. СКЛЯРЕНКО

(Київ)

12 липня 2005 р. громадськiсть України широко вiдзначила 90 рокiв вiд дня народження академiка НАН України, першого вiце-президента Української академiї iсторичних наук, завiдувача вiддiлу регiональних проблем iсторiї України Iнституту iсторiї України НАНУ, голови Головної редакцiйної колегiї науково-документальної серiї книг "Реабiлiтованi iсторiєю", голови правлiння Всеукраїнського фонду вiдтворення видатних пам'яток iсторико-архiтектурної спадщини iм. Олеся Гончара, голови правлiння Всеукраїнської спiлки краєзнавцiв, Героя України, лауреата Державної премiї СРСР, заслуженого дiяча науки i технiки України ПЕТРА ТИМОФIЙОВИЧА ТРОНЬКА - талановитого вченого, видатного державного i громадського дiяча, патрiарха українського краєзнавства, невтомного подвижника збереження iсторико-культурної спадщини України.

Урочистостi пройшли в Колонному залi Нацiональної фiлармонiї України, де зiбралася чисельна аудиторiя шанувальникiв П.Т.Тронька, його колеги, друзi, однополчани, учнi. Засiдання вiдкрив президент Нацiональної академiї наук України академiк Б.Є.Патон, який вiдзначив вагомi науковi здобутки ювiляра на iсторичнiй нивi. Директор Iнституту iсторiї України академiк НАНУ В.А.Смолiй розповiв про життєвий шлях Петра Тимофiйовича, ґрунтовно охарактеризував його внесок у розробку актуальних проблем iсторичної науки, створення її важливого наукового напрямку - iсторичного краєзнавства.

Вiтання П.Т.Троньку направив Президент України В.А.Ющенко (текст вiтання публiкується).

Вiд iменi Голови Верховної Ради України, академiка НАНУ В.М.Литвина ювiляра вiтав перший заступник Голови Верховної Ради України А.I.Мартишок,

стр. 227


який вручив йому Почесну грамоту Верховної Ради України за вагомий внесок у розбудову української державностi, науковi досягнення.

Вiтального листа Прем'єр-мiнiстра України Ю.В.Тимошенко зачитав вiце-прем'єр Р.П.Безсмертний, вiдзначивши непересiчнi заслуги Петра Тимофiйовича як державного дiяча, який працював на посадi заступника Голови Ради Мiнiстрiв України протягом 17 рокiв.

Теплi слова на адресу ювiляра прозвучали вiд мiнiстра освiти i науки України С.М.Нiколаєнка, заступника мiнiстра закордонних справ України B.C.Огризка, заступника мiнiстра культури та туризму України В.Корнiєнка, заступника Голови Служби безпеки України генерал-полковника В.В.Шеремети, генерала армiї, Героя України I.О.Герасимова, вiдомого українського поета, народного депутата України Б.I.Олiйника, академiка НАН України П.П.Толочка. Ректор Київського Нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, академiк НАН України, Герой України В.В.Скопенко оголосив рiшення Вченої ради унiверситету про присвоєння Петру Тимофiйовичу звання почесного доктора Київського нацiонального унiверситету. Подiбне рiшення прийняла також вчена рада Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М.П.Драгоманова, ректор якого професор В.П.Андрущенко вручив ювiляру мантiю почесного доктора унiверситету.

Вiтаючи П.Т.Тронька, народний депутат України В.М.Олуйко - голова наглядової ради Хмельницького iнституту регiонального управлiння i права вручив академiку посвiдчення почесного доктора iнституту. Петра Тимофiйовича привiтали ректори Днiпропетровської нацiональної гiрничої академiї України академiк НАНУ Г.Г.Швняк, Харкiвського нацiонального унiверситету професор В.С.Бакiров, Кам'янець-Подiльського державного унiверситету професор О.М.Завальнюк.

Вiд iменi мiжнародної громадської органiзацiї "Харкiвське земляцтво", яку очолює П.Т.Тронько, виступив народний депутат України О.М.Карпов. Земляка привiтав заступник голови Харкiвської ради народних депутатiв О.В.Шаповал. Перший заступник мiського голови Кам'янця-Подiльського А.В.Шевчук оголосив рiшення сесiї мiської ради про присвоєння П.Т.Троньку звання почесного громадянина мiста i вручив йому вiдповiдну вiдзнаку. Вiд ветеранiв комсомолу, якому Петро Тимофiйович вiддав багато рокiв життя, його привiтав Ю.М.Єльченко, бажаючи ювiляру молодецького запалу й енергiї.

Петра Тимофiйовича прийшли поздоровити вiдомi митцi. Музичнi вiтання дарували народнi артисти України Дмитро Гнатюк, Анатолiй Паламаренко, трiо бандуристок Нацiональної фiлармонiї України, солiсти Нацiональної капели бандуристiв, троїстi музики з Музею народної архiтектури i побуту України.

На адресу ювiляра надiйшло понад 200 поздоровлень, телеграм, листiв вiд багатьох вiдомих дiячiв культури, науки, громадських органiзацiй. Наприкiнцi урочистого вечора Петро Тимофiйович сердечно подякував усiм за поздоровлення, пiдкресливши, що все життя чесно трудився в iм'я Української держави та її народу. Довго не вiдпускали присутнi ювiляра, кожному з них хотiлося сказати щире слово.

Святкування ювiлею П.Т.Тронька не обмежилося зазначеними урочистостями. Наукова громадськiсть України пiдготувала i провела низку заходiв, присвячених 90-рiччю вiд дня його народження. У свiт вийшли чотири збiрники наукових праць на пошану ювiляра, серед них - "Зразок вiрного служiння Батькiвщинi" зi статтями його колег, учнiв, фотодокументами. Печерська в мiстi Києвi районна державна адмiнiстрацiя iнiцiювала видання брошури "Iсторик i час" про життєвий i творчий шлях Почесного громадянина м. Києва П.Т.Тронька. До ювiлею вийшло друге видання книги Л.Удод "П.Т.Тронько: портрет на тлi епохи". Мiжнародну дiяльнiсть державного дiяча П.Т.Тронька, малодослiджену сторiнку його бiографiї висвiтлено в працi А.I.Кудряченка i Є.М.Скляренка "Славний син України". Нацiональна бiблiотека України iм. В.I.Вернадського видала бiобiблiо-графiчний покажчик праць П.Т.Тронька, влаштувала виставку його книг. Про книжкову виставку "Учений, людина, громадянин", вiдкриту в Державнiй iсторичнiй бiблiотецi України, розповiдає каталог, виданий за пiдтримки мiнiстерства

стр. 228


культури i туризму України. Книжкова виставка була розгорнута i в Iнститутi iсторiї України НАНУ, з колективом якого зв'язана творча праця П.Т.Тронька десятки рокiв.

Матерiали про ювiляра були опублiкованi в наукових часописах та перiодичних виданнях таких, як "Український iсторичний журнал", "Вiче", "Трибуна", "Культура", "Губернiя", "Урядовий кур'єр", "Голос України", "День", "Сiльськi вiстi", "Культура i життя", "Молодь України", "Хрещатик", "Демократична Україна", "Факти", "Освiта України", "Комунiст", "Київський вiсник", "Вiсник Харкiвського унiверситету", "Прикарпатська правда", "Запорiзька правда", "Голос православ'я" та iн. Низка теле- та радiопередач була присвячена життєвому подвигу Петра Тимофiйовича Тронька.

Українська держава високо цiнує свого достойного громадянина. 24 серпня 2005 р. у День Незалежностi України Петру Тимофiйовичу урочисто було вручено орден Ярослава Мудрого V ступеня за наполегливу працю i вiдданiсть своїй Батькiвщинi.

Спiвробiтники Iнституту iсторiї України, вiддiлу регiональних проблем iсторiї України приєднуються до всiх поздоровлень i щиро зичать Петру Тимофiйовичу козацького здоров'я, молодечої енергiї, завзяття i творчого натхнення для нових справ.

* * *

Президент України

Герою України, академiку

Нацiональної академiї наук України

П.Т.ТРОНЬКУ

Дорогий Петре Тимофiйовичу

Щиро вiтаю Вас iз славетним ювiлеєм - 90-рiччям вiд дня народження. У цей урочистий день висловлюю слова вдячностi за Ваше вiддане служiння Українi.

Доля вела Вас непростими шляхами. Разом з українським народом Ви долали тяжкi випробування, разом з ним одержували великi перемоги. Вiйна, повоєнне вiдродження - все довелось винести, через все довелося пройти. Честь Вам за це i слава!

Неоцiненним є Ваш внесок у розбудову незалежної України. Вашi науковi працi - безцiнне багатство iсторичної науки. Вони вiдкрили нам невiдомi сторiнки нашого минулого, дали можливiсть по-новому оцiнити свою iсторiю. Своєю дiяльнiстю з вивчення та збереження культурно-iсторичної спадщини нашої нацiї Ви здобули високе звання Патрiарха вiтчизняного краєзнавства. Складаю слова глибокого визнання Вашому науковому таланту. Сподiваюся - вiн i надалi служитиме Українi та українцям.

Радий, що свiй ювiлей Ви зустрiчаєте в колi близьких, друзiв, вдячних учнiв. Вам є чим пишатися, є кому передати свою справу. Залишайтеся з нами. Ванi iнтелект i досвiд потрiбен українському народу.

Мiцного Вам здоров'я, довголiття та нових творчих успiхiв.

Вiктор Ющенко


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Хронiка-та-iнформацiя-ЮВIЛЕЙ-АКАДЕМIКА-НАН-УКРАЇНИ-П-Т-ТРОНЬКА

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Хронiка та iнформацiя. ЮВIЛЕЙ АКАДЕМIКА НАН УКРАЇНИ П. Т. ТРОНЬКА // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 25.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Хронiка-та-iнформацiя-ЮВIЛЕЙ-АКАДЕМIКА-НАН-УКРАЇНИ-П-Т-ТРОНЬКА (date of access: 02.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
981 views rating
25.08.2014 (2655 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
2 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
8 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
9 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
11 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Хронiка та iнформацiя. ЮВIЛЕЙ АКАДЕМIКА НАН УКРАЇНИ П. Т. ТРОНЬКА
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones