Libmonster ID: UA-2871

Автор: Л. Д. САКАДА

Останнi днi вересня 2004 р. ознаменувалися проведенням у Львовi врочистої академiї з нагоди 138-х роковин вiд дня народження Михайла Грушевського та 110-ї рiчницi його приїзду до Галичини. Iнiцiаторами заходу стали Державний меморiальний музей Михайла Грушевського у Львовi, Iсторико-меморiальний музей Михайла Грушевського в Києвi, Свiтова наукова рада при Свiтовому конґресi українцiв, Українське iсторичне товариство, Наукове товариство iм. Шевченка, Iнститут українознавства iм. I.Крип'якевича НАН України, управлiння культури Львiвської облдержадмiнiстрацiї.

Центральною подiєю академiї стала мiжнародна наукова конференцiя. Вiдбулася вона 29-30 вересня 2004 р. на базi Державного меморiального музею Михайла Грушевського у Львовi, який пiсля капiтального ремонту вiлли Грушевських (вул. Iвана Франка, 54) став центром науково-пошукової та культурно-просвiтницької дiяльностi. Вiдкриваючи роботу конференцiї, директор меморiального музею Марiя Магунь назвала подiю 1894 р. - переїзд до Львова - вiхою в життi Михайла Грушевського, яка стала знаковою в науковому й громадському життi не лише Галичини, а й усiєї України.

Вiтаючи учасникiв зiбрання, представник Львiвської облдержадмiнiстрацiї Володимир Герич наголосив, що приїзд М.С.Грушевського до Львова засвiдчив, що Україна - це не Схiд i Захiд, а єдина нацiональна спiльнота, однак усвiдомлення цього донинi залишається актуальною проблемою в життi нашого суспiльства.

Голова Українського iсторичного товариства Любомир Винар (Кент, США) привiтав учасникiв конференцiї вiд iменi українських науково-громадських iнституцiй - Свiтової наукової ради при Свiтовому конґресi українцiв, президiї Українського iсторичного товариства, Української вiльної академiї наук та Асоцiацiї українських унiверситетських професорiв у США. У виголошенiй доповiдi "Українське iсторичне товариство та грушевськознавство" вiн окреслив iнiцiативи товариства в справi вiдновлення правдивої оцiнки М.С.Грушевського в Українi на зламi 1990-х pp., роль УIТ у виданнi творчої спадщини вченого. Доповiдач також зупинився на структурi грушевськознавства як академiчного напряму дослiджень, наголосив на ролi музейництва, яке має своїм завданням вiдтворення та iнтерпретацiю науково-громадської дiяльностi й життя вченого.

Директор Iнституту українознавства iм. I.П.Крип'якевича НАН України академiк Ярослав Iсаєвич нагадав присутнiм, що фундаторами й першими працiвниками iнституту були саме львiвськi учнi Михайла Сергiйовича, а в окремо виголошенiй доповiдi на тему "Михайло Грушевський про концепцiю українознавчих дисциплiн" уточнювався й розмежовувався змiст понять "українознавство" та "українознавчi студiї".

Вiд iменi НТШ зi словом вiтання виступив голова Наукового товариства iм. Шевченка академiк Олег Романiв, а у виголошенiй ним доповiдi "Михайло Грушевський i галичанство: до проблеми взаємопроникнення й суспiльної спiвдiї" наголошувалося, що переїзд iсторика з Києва до Львова започаткував цiлу епоху в життi Галичини й України: розбудова наукової бази українознавства (фактично пiд керiвництвом М.С.Грушевського у НТШ було проведено 570 наукових семiнарiв) i реальна науково-аналiтична робота замiнили попередню нацiонально-просвiтницьку дiяльнiсть "галицьких сеньйорiв".

стр. 226


Проф. Iван Головацький (Львiв) на документальних матерiалах вкотре звернувся до теми "Академiк Михайло Грушевський у тенетах ВЧК". Д-р фiл. наук Михайло Гнатюк (Львiв) дослiджував вплив ученого на лiтературознавчi студiї у Львiвському унiверситетi, а канд. фiл. наук Наталiя Черниш (Львiв) висвiтлила його внесок у формування теоретичних та методичних засад видавничої справи.

Музеєзнавцi з Києва та Львова продемонстрували на конференцiї результати своїх наукових пошукiв. Доповiдь-екскурсiю "Життєпис Михайла Грушевського у свiтлинах" iз докладними посиланнями на архiвнi джерела та фотодокументи, якi були привезенi киянами й представленi всiм присутнiм, провела Свiтлана Панькова, завiдуюча Iсторико-меморiальним музеєм Михайла Груше-вського в Києвi. Доповiдачкою було розкрито таємницi родинних альбомiв Гру-шевських, викрито випадки хибної атрибуцiї та публiкацiї кiлькох фальшивих портретiв, де зображено аж нiяк не М.С.Грушевського. Спираючись на джерела, завiдувач сектору київського музею Микола Кучеренко, найкращий знавець родоводу Грушевських, доповiдав про першi львiвськi роки iсторика у свiтлi родинного листування.

У перервах мiж засiданнями учасники конференцiї мали можливiсть оглянути оновлену садибу Грушевських, а спiвробiтники музею провели змiстовну екскурсiю по експозицiйних залах. Усi присутнi тепло зустрiли прибулих до Львова представникiв родини Грушевських. Зi словами щирої подяки музейним працiвникам за невтомну працю з вiдродження й збереження пам'ятi про Грушевських до присутнiх звернулася прибула з Києва Вiкторiя Сергiївна Слупська-Шамрай, її пiдтримали в цьому родичi з волинської гiлки Воякiвських, якi також були запрошенi на врочистостi. Авторка монографiчного дослiдження про "Український iсторик", який по праву називають "журналом грушевськознавства", канд. iст. наук Людмила Сакада (Київ) наголосила, що докладному й документальному висвiтленню доробку часопису та внеску його редактора-засновника Любомира Винара в наукове грушевськознавство було присвячено значний за обсягом роздiл монографiї, примiрник якої вона пiднесла в дар бiблiотецi львiвського меморiального музею.

Пiд час конференцiї було виголошено багато доповiдей iз рiзних аспектiв грушевськознавства. Проблематика особистих i наукових взаємин ученого стала темою виступiв канд. фiл. наук Галини Бурлаки (Київ) - "Роль Олександра Кониського в переїздi Михайла Грушевського до Львова", канд. iст. наук Володимира Пришляка (Луцьк) - "Михайло Грушевський та Iван Джиджора: професор i студент", канд. iст. наук Леонiда Тимошенка (Дрогобич) - "Дискусiя Михайла Грушевського з Антонiєм Прохаскою з церковної iсторiї Дрогобича XVI ст.", канд. iст. наук Феодосiя Стеблiя (Львiв) - "Листування Михайла Грушевського з Iваном Кревецьким". Аспекти наукової дiяльностi видатного вченого у своїх виступах аналiзували: Оксана Маланчук-Рибак (Львiв) - "Проблема "Жiнка i суспiльство" в оцiнцi Михайла Грушевського", маґiстр Ольга Попович (Львiв) - "Михайло Грушевський на чолi Археографiчної комiсiї НТШ" та iн. Завершальною темою стала доповiдь Марiї Магунь (Львiв) - "Грушевськознавство в музейнiй справi".

Зазначимо, що на адресу органiзаторiв конференцiї тези своїх доповiдей надiслали значно бiльше авторiв, та, на жаль, не всi з них (i навiть дехто з присутнiх) через поважнi причини змогли особисто виступити перед учасниками заходу. З iнiцiативи Українського iсторичного товариства було повiдомлено, що всi вартiснi матерiали з тематики грушевськознавства, якi доповiдалися або були надiсланi авторами до оргкомiтету конференцiї, будуть опублiкованi в наступних числах журналу "Український iсторик", який, хоча й друкується в СIЛА, нинi є спiльним виданням учених України й дiаспори.

стр. 227


Пiд кiнець роботи конференцiї було проведено круглий стiл, де науковцi мали можливiсть обмiнятися думками щодо окремих дискусiйних моментiв та тих актуальних завдань грушевськознавства, якi стоять перед українською й свiтовою iсторичною наукою.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Хронiка-та-iнформацiя-МIЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦIЯ-З-НАГОДИ-110-ЛIТТЯ-ПРИЇЗДУ-МИХАЙЛА-ГРУШЕВСЬКОГО-ДО-ГАЛИЧИНИ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Хронiка та iнформацiя. МIЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ З НАГОДИ 110-ЛIТТЯ ПРИЇЗДУ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО ГАЛИЧИНИ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Хронiка-та-iнформацiя-МIЖНАРОДНА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦIЯ-З-НАГОДИ-110-ЛIТТЯ-ПРИЇЗДУ-МИХАЙЛА-ГРУШЕВСЬКОГО-ДО-ГАЛИЧИНИ (date of access: 02.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
284 views rating
24.08.2014 (2656 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
2 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
8 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
9 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
11 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Хронiка та iнформацiя. МIЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ З НАГОДИ 110-ЛIТТЯ ПРИЇЗДУ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО ГАЛИЧИНИ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones