Libmonster ID: UA-2883

Автор: Т. В. ЗАБОЛОТНА, М. К. ЛОБОДА

2-16 серпня 2004 р. на базi Кам'янець-Подiльського державного унiверситету дiяла II лiтня школа молодих iсторикiв України та Росiйської Федерацiї. Органiзували науковий захiд Iнститут iсторiї України НАНУ на чолi з академiком В.Смолiєм та Iнститут всесвiтньої iсторiї РАН, очолюваний академiком О.Чубар'яном, а гостинно прийняв його у своїх стiнах Кам'янець-По-дiльський державний унiверситет (ректор - професор О.Завальнюк). Лiтня школа присвячувалась актуальнiй темi - "Україна, Росiя й Захiд. 1991 -1999 pp.", яка досить активно дискутується в наукових колах та серед громадськостi обох країн.

Серед учасникiв школи були молодi науковцi, викладачi, аспiранти, студенти багатьох вузiв та наукових установ Росiї та України: Iнституту iсторiї України НАН України, Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Рiвненського державного гуманiтарного унiверситету, Московського державного унiверситету iм. М.В.Ломоносова, Державного унiверситету гуманiтарних наук при РАН, Iнституту iсторiї й археологiї Уральського вiддiлення РАН (Єкатеринбург), Пермського унiверситету, Пермського фiлiалу з вивчення полiтичних iнститутiв i процесiв Iнституту фiлософiї й права Уральського вiддiлення РАН, Липецького державного педагогiчного унiверситету, Уральського державного унiверситету iм. О.М.Горького.

Вiдкривали та координували роботу наукового заходу канд. iст. наук, заступник директора Iнституту всесвiтньої iсторiї РАН В.Iщенко, д-р iст. наук, професор, заст. директора Iнституту iсторiї України НАН України С.Кульчиць-кий, канд. iст. наук, професор, проректор iз наукової роботи Кам'янець-Подiльського державного унiверситету А.Фiлiнюк.

Iз лекцiями виступили провiднi науковцi та викладачi. Д-р iст. наук, професор, заст. директора Iнституту iсторiї України НАНУ С.Кулъчицъкий у своїх доповiдях ("Розпад iмперiй у XX ст.", "Радянський Союз: механiзм розпаду", "Україна мiж Америкою та Росiєю") зосередився на передумовах розпаду свiтових iмперiй, специфiцi дезiнтеграцiї Росiйської iмперiї й вiдмiнностi цього процесу вiд розпаду СРСР, передумовах повалення комунiстичного ладу. Доповiдач виклав основнi напрями й проблеми стосункiв України з Росiйською Федерацiєю та СIЛА.

Д-р iст. наук, професор, завiдувач вiддiлу новiтньої iсторiї та полiтики Iнституту iсторiї України НАНУ I'.Касьянов у лекцiях "Україна мiж Росiєю й Заходом", "Нацiоналiзацiя iсторiї" зауважив, що Україну, Росiйську Федерацiю, ЄС та СIЛА поєднує взаємозв'язок внутрiшнiх i зовнiшнiх впливiв. У стосунках мiж Росiєю та Заходом Україна виступає "третiм зайвим". Лектор звернув увагу на те, що в сучаснiй полiтологiї сформувалася низка мiфiв щодо взаємодiї цих держав, а також розкрив рiзнi вектори зовнiшньої полiтики України, основнi результати пошуку власного мiсця в сучаснiй геополiтичнiй системi координат.

Проблемам пошуку росiйським суспiльством основ iдентичностi, глобалiзацiї, взаємовiдносинам Росiї й СНД (прогнози на майбутнє, варiанти розвитку СНД, зовнiшня полiтика Росiйської Федерацiї) присвячено лекцiї д-ра iст. наук, професора, завiдувача кафедри теорiї та iсторiї мiжнародних вiдносин Уральського державного унiверситету iм. О.М.Горького В.Михайленка.

стр. 223


Д-р iст. наук, професор, завiдувач вiддiлу всесвiтньої iсторiї та мiжнародних вiдносин Iнституту iсторiї України НАНУ С.Вiднянський пiд час лекцiй "Україна в постмодернiй системi мiжнародних вiдносин", "Українсько-росiйсь-кi вiдносини в контекстi європейської iнтеграцiї й становлення нової системи мiжнародних вiдносин. 90-тi pp. XX ст." та "Iнтереси Росiї й України на пострадянському просторi: геополiтичний аналiз" проаналiзував мiсце й роль України на мiжнароднiй аренi в умовах глобалiзацiї, перешкоди на шляху iнтеграцiї Української держави в Європейський Союз, виокремив декiлька етапiв у розвитку українсько-росiйських вiдносин та проблемнi питання стратегiчного партнерства.

Досить цiкавими та змiстовними були лекцiї д-ра iст. наук, професора Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя" Ю.Павленка ("Сучаснi пiдходи до розумiння цивiлiзацiйного розвитку людства й проблеми глобалiзацiї"), д-ра iст. наук, професора, пров. наук, спiвр. Iнституту всесвiтньої iсторiї РАН О.Фiлiтова ("Український фактор радянської зовнiшньої полiтики", "Закiнчення холодної вiйни й розпад Радянського Союзу"), канд. iст. наук, ст. наук, спiвр. Iнституту iсторiї України НАНУ В.Головка ("Iнтеграцiйнi фобiї української зовнiшньої полiтики"), д-ра iст. наук, професора кафедри всесвiтньої iсторiї Кам'янець-Подiльського державного унiверситету В.Газiна ("США, ЄС, Росiя та Україна в системi становлення нового свiтового порядку"), д-ра iст. наук, професора, завiдувача кафедри всесвiтньої iсторiї цього ж унiверситету В.Степанкова ("Переяслав 1654 р. в iсторiї України: мiф та реальнiсть"), д-ра iст. наук, професора, ст. наук, спiвроб. Iнституту росiйської iсторiї РАН С.Яковенка ("Церква в Українi XX ст. в умовах державної самостiйностi").

Окремi слухачi лiтньої школи, зокрема канд. iст. наук, доцент Пермського унiверситету А.Борисов та канд. фiлос. наук, ст. наук, спiвроб. Пермського фiлiалу з вивчення полiтичних iнститутiв i процесiв Iнституту фiлософiї й права Уральського вiддiлення РАН Ю.Василенко, одночасно виступили i як лектори.

Обговорювалися лекцiї у жвавiй, доброзичливiй атмосферi. Отримана iнформацiя дала змогу глибше пiзнати та зрозумiти перспективи iнтеграцiї України в мiжнародне спiвтовариство. Цiкавими були погляди на цю проблему росiйських iсторикiв та сприйняття ними полiтики багатовекторностi, яку з самого початку становлення незалежної України намагалися проводити українськi дипломати на мiжнароднiй аренi.

Слухачi школи брали активну участь у дискусiях, дiлилися враженнями. Особливо слiд вiдзначити влучнi запитання й виступи викладача Рiвненського державного гуманiтарного унiверситету Тамiли Герасимчук, яка завершує написання кандидатської дисертацiї в Iнститутi iсторiї України НАНУ.

Життя учасникiв II мiжнародної лiтньої школи молодих iсторикiв України й Росiї було цiкавим i насиченим. Робочий день подiлявся на двi частини: перша присвячувалася лекцiям та дискусiям, а друга - екскурсiям.

Завдяки господарям - адмiнiстрацiї та професорсько-викладацькому складу Кам'янець-Подiльського державного унiверситету - учасники наукового форуму мали змогу побачити чудовi краєвиди Подiлля та Буковини. Для слухачiв i лекторiв було проведено оглядову екскурсiю по унiверситету, якому нещодавно виповнилося 85 рокiв, у стiнах якого дiє музей закладу, етнологiчна лабораторiя, де зiбрано цiкавi експонати даного регiону України. Присутнi побували на кафедрах i лабораторiях iсторичного факультету, ознайомилися з їхньою дiяльнiстю, науковими виданнями.

стр. 224


У рамках культурної програми було органiзовано екскурси. У Чернiвцях, зокрема, особливо вразила пам'ятка архiтектури - резиденцiя митрополитiв, у примiщеннi якої знаходиться Чернiвецький нацiональний унiверситет. А в Кам'янцi-Подiльському, мiстi, яке називають "квiткою на каменi", слухачi школи ознайомилися з експонатами музеїв, картинної галереї, а також iз перлиною Нацiонального iсторико-архiтектурного заповiдника "Кам'янець" - фортецею. Незабутнi враження подарувало вiдвiдання Хотинської фортецi, Крив-чанської кристалiчної печери, подорож по Днiстру в межах Нацiонального парку "Подiльськi Товтри", заїзд у Бакоту, яка вразила мальовничими краєвидами.

Учасники школи з користю провели час, познайомилися з колегами з iнших мiст. Захiд не лише залишив у пам'ятi слухачiв приємнi спогади, але й став важливим фактором у налагодженнi мiжнародних наукових контактiв.

Органiзацiйнi питання взяла на себе українська сторона, зокрема Кам'янець-Подiльський державний унiверситет. Для роботи нiколи було створено якнайкращi побутовi умови та, найголовнiше, забезпечено високий науковий рiвень. Усi учасники залишилися задоволенi й вiдзначили особливу атмосферу, створену в стiнах навчального закладу, який має високий науковий потенцiал. Висловлюємо щиру подяку ректоровi Кам'янець-Подiльського державного унiверситету, професоровi О.Завальнюку, який прийняв слухачiв та викладачiв II мiжнародної лiтньої школи й забезпечив належну органiзацiю її дiяльностi.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Хронiка-та-iнформацiя-ДРУГА-МIЖНАРОДНА-ЛIТНЯ-ШКОЛА-МОЛОДИХ-IСТОРИКIВ-УКРАЇНИ-Й-РОСIЇ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Хронiка та iнформацiя. ДРУГА МIЖНАРОДНА ЛIТНЯ ШКОЛА МОЛОДИХ IСТОРИКIВ УКРАЇНИ Й РОСIЇ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Хронiка-та-iнформацiя-ДРУГА-МIЖНАРОДНА-ЛIТНЯ-ШКОЛА-МОЛОДИХ-IСТОРИКIВ-УКРАЇНИ-Й-РОСIЇ (date of access: 27.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
251 views rating
24.08.2014 (2713 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
3 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
18 hours ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
18 hours ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
2 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Хронiка та iнформацiя. ДРУГА МIЖНАРОДНА ЛIТНЯ ШКОЛА МОЛОДИХ IСТОРИКIВ УКРАЇНИ Й РОСIЇ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones