Libmonster ID: UA-2978

Автор: А. В. БЛАНУЦА, Д. П. ВАЩУК

12-24 вересня 2005 р. в Парижi вiдбулася друга лiтня мiжнародна наукова школа. Головнi проблеми школи були об'єднанi у двох ключових напрямах: "На шляху до iмперiї: кризи та iнновацiї Московського царства в європейському контекстi (кiнець XVI - початок XVIII ст.)" та "Школи iсторiографiї в державах Схiдної Європи пiсля 1991 p.: "класичнi" джерела й новi методи аналiзу (XVI-XVII ст.)".

Iнiцiаторами та органiзаторами школи стали Центр вивчення Росiї, СРСР i пострадянських держав Школи вищих дослiджень у сферi соцiальних наук та Нацiональний центр наукових дослiджень (EHESS-CNRS, Париж) у спiвпрацi з Iнститутом загальної iсторiї Росiйської академiї наук (ИВИ РАН, Москва). Керiвний склад школи очолили вiдомi iсторики: Андре Берелович (Париж, Францiя), Владислав Назаров (Москва, Росiя) i Павел Уваров (Москва, Росiя). Робота школи проходила за двома напрямками: 1) курс лекцiй провiдних учених Францiї, СIЛА, Росiї, України; 2) захист слухачами школи авторських проектiв.

Лекцiя Марка Ферро (Париж, Францiя) була присвячена основним напрямам свiтової iсторiографiї. Особливу увагу вчений звернув на концепцiї формування французької нацiї. Питання появи в європейських країнах у XVI ст. псевдомонархiв висвiтлив Iв-Марi Вереє (Париж, Францiя). На прикладi Португалiї вiн докладно з'ясував полiтичну боротьбу за престол пiсля "загибелi" короля Себастьяна в останнiй третинi XVI - на початку XVII ст., а також провiв порiвняльний аналiз iз подiями Смути в Московiї. Основнi досягнення сучасної української археографiї та джерелознавства були предметом доповiдi Олени Русиної (Київ, Україна). Дослiдниця звернула увагу на останнi публiкацiї джерел з iсторiї України XVI-XVII ст. та окреслила коло нагальних проблем.

Чималий iнтерес викликала лекцiя Ґi Бyа (Париж, Францiя). Iсторик представив картину економiчної кризи в Захiднiй Європi XIV-XV ст. На його думку, економiчний прогрес вiдбувався не революцiйно, а поступово. Чим дужчий опiр чинив старий лад, тим сильнiшим був прорив за межi Європи. Валерi Кiвельсон (Ен-Арбор, СIЛА) проаналiзувала сприйняття московитами XVI-XVII ст. навколишнього свiту та свого мiсця в ньому крiзь призму географiчних карт (основним прикладом була хорографiчна книга С Ремезова). Цiкавим був виступ Данiеля Толле (Париж, Францiя), присвячений польськiй релiгiйнiй "толеран-цiї" (XV - перша половина XVII ст.), яка проявлялася тiльки в етнiчнiй Польщi, а з другої половини XVI ст. почалися серйознi утиски українського населення, якi особливо посилились iз початком XVII ст.

Сєрґєй Боґатирьов (Лондон, Велика Британiя) у своїй доповiдi розглянув питання спадковостi династiї та влади в Росiйськiй iмперiї на прикладi династичних iконографiчних зображень царської сiм'ї, а Владiслав Назаров (Москва, Росiя) окреслив коло проблем, пов'язаних iз дослiдженням перiоду Смути та їх вплив на полiтичну ситуацiю в державi. Основнi етапи полiтичного шляху Петра I - "вiд царя до iмператора" - представив Євґєнiй Анiсiмов (Санкт-Петербурґ, Росiя), а в лекцiї Враяна Девiса (Сан-Антонiо, СIЛА) крiзь призму подiєво-фактологiчної iсторiї були проаналiзованi подiї Переяславської ради 1654 р. Iсторик зосередився на причинах укладення українсько-московського договору, акцентуючи на релiгiйному аспектi.

Андре Берелович (Париж, Францiя) у своїй доповiдi сконцентрував увагу на дворянських родах Росiї XVII ст. Iсторик з'ясував особливостi iнституту мiсництва в XVI - на початку XVII ст. в загальноєвропейському контекстi та причини його лiквiдацiї. Есхатологiї та кризi у Францiї XVI ст. присвя-

стр. 231


тив свою лекцiю Денi Крузе (Париж, Францiя). Вiн висвiтлив причини поширення уявлень про наближення кiнця свiту у французькому соцiумi, показав вплив Реформацiї на внутрiшню ситуацiю у Францiї.

Повiдомлення Александра Лаврова (Париж, Францiя) стосувалося Стрiлецького повстання 1682 р. ("Хованщина"), яке було складовою загальної кризи XVI ст. Головну причину соцiального конфлiкту дослiдник убачає у фiнансовiй кризi в державi. Династичнiй кризi та монаршому арбiтражу свою доповiдь присвятив П'єр Ґонно (Париж, Францiя), на думку якого в росiйської iсторiї було три кризових перiоди: 1) Київська Русь; 2) часи правлiння Васiлiя II i Юрiя Шемяки; 3) Смута.

Цiкавими виявилися й авторськi проекти слухачiв школи. Так, Iґорь Анкудiнов (Новґород, Росiя) розглянув динамiку розвитку Новґорода й Старої Руси в умовах соцiально-економiчних криз кiнця XVI - початку XVII ст. Алексей Фролов (Твер, Росiя) проаналiзував iнформативнi можливостi географiчних даних "писцовых книг" кiнця XV - початку XVIII ст., а також продемонстрував авторську методику створення картографiчних матерiалiв на прикладi Деревської п'ятини.

Дмитро Рыбаков (Київ, Україна) на прикладi "Временника" Iвана Тимофеева показав своє бачення iсторiї iсторичної думки пiзнього середньовiччя й раннього Нового часу, а Андрiй Блануца (Київ, Україна) проаналiзував актовi книги земських i ґродських судiв на предмет можливостi використання дiлової документацiї в дослiдженнi рiзних аспектiв iсторiї Великого князiвства Литовського й Речi Посполитої. Автор також висвiтлив здобутки української iсторiографiї в дослiдженнi правової й соцiальної iсторiї українських земель XVI-XVII ст.

Дмитро Ващук (Київ, Україна) у своєму проектi на прикладi Київської уставної грамоти показав невiдповiднiсть постулату великих князiв литовських "старины не рухаєм, а новин не вводим" реалiям щоденного життя українських земель у складi Великого князiвства Литовського XV-XVI ст. Крiстоф Вiтценрат (Берлiн, Нiмеччина) розглянув iсторiю будiвництва Софiйського собору в Тобольську в першiй половинi XVII ст. Народнi уявлення про царя i його владу в XVII ст. стали предметом доповiдi Павла Лукiна (Москва, Росiя), а Алег Дзярнович (Мiнськ, Бiлорусь) у своїй доповiдi проаналiзував джерела про московсько-литовсько-польськi вiйни XVI-XVII ст., основну увагу звернувши на їх наслiдки для цивiльного населення. Андрей Мацук (Мiнськ, Бiлорусь) подав образ Росiйської iмперiї в уявленнях маґнатiв i шляхти ВКЛ першої третини XVIII ст. Образ росiйського православ'я у Швецiї першої половини XVII ст. показав у своєму виступi Александр Толстиков (Москва, Росiя).

Мамi Гамамото (Токiо, Японiя) у своєму проектi розглянула стосунки мусульманської елiти з вихiдцями iз захiдних країн у Московськiй державi XVI-XVII ст. Сєрґєй Польський (Самара, Росiя) проаналiзував династичну кризу 1730 р. в контекстi дослiдження правлячої елiти Росiї XVII - першої третини XVIII ст. Вадим Михайлiн (Саратов, Росiя) розглянув традицiї архаїчних вiйськових чоловiчих союзiв в органiзацiї владних структур i в самоорганiзацiї воєнiзованих груп у кризову добу XVI-XVII ст. Ольга Ковалєвська (Київ, Україна) проаналiзувала полiтичну акцiю Iвана Мазепи через призму структурного елементу суспiльно-полiтичної кризи початку XVIII ст., а Iлья Зайцев (Москва, Росiя) розглянув стосунки Московiї, українського козацтва й Кримського ханства в 60-70-х pp. XVII ст. в контекстi антиосманської полiтики європейських держав.

Обговорення та дискусiї дали молодим ученим змогу ознайомитися з новими методиками дослiдження кризових та iнновацiйних явищ європейської iсторiї. Вiдзначимо й органiзований керiвниками школи круглий стiл на тему моделювання iсторичних подiй, який викликав жваву дискусiю. Ученi з рiзних країн здобули виняткову нагоду обмiнятися думками й налагодити контакти для спiвпрацi.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Хронiка-та-iнформацiя-ДРУГА-ЛIТНЯ-МIЖНАРОДНА-НАУКОВА-ШКОЛА-В-ПАРИЖI

Similar publications: LUkraine LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Хронiка та iнформацiя. ДРУГА ЛIТНЯ МIЖНАРОДНА НАУКОВА ШКОЛА В ПАРИЖI // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 25.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Хронiка-та-iнформацiя-ДРУГА-ЛIТНЯ-МIЖНАРОДНА-НАУКОВА-ШКОЛА-В-ПАРИЖI (date of access: 14.06.2024).

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
814 views rating
25.08.2014 (3581 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ АРАБСКИХ ГЕОГРАФОВ IX В.
Catalog: География 
Yesterday · From Petro Semidolya
"ТУРЕЦКОЕ ОЗЕРО": ЧЕРНОЕ МОРЕ В XV-XVII ВВ.
Catalog: География 
Yesterday · From Petro Semidolya
АВСТРАЛИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
2 days ago · From Petro Semidolya
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ XVI ст.
Catalog: Право 
4 days ago · From Україна Онлайн
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ
4 days ago · From Україна Онлайн
The majority of theoretical misconceptions and the most significant misunderstandings in modern astronomy, cosmology and physics are caused by a purely mathematical approach and ignoring philosophical comprehension of physical reality and, as a result, by not deep enough understanding of the essence of certain physical phenomena and objects.
The cardinal difference between relativistic gravithermodynamics (RGTD) and general relativity (GR) is that in RGTD the extranuclear thermodynamic characteristics of matter are used in the tensor of energy-momentum to describe only its quasi-equilibrium motion.
Якщо за лексикою саме балтські мови є найбільш близькими до санскриту, то праслов'янська мова є найбільш близькою як до більш архаїчної сатемної ведичної стародавньоіндійської мови, так і до стародавньокитайської мови, що згідно з дослідженнями Цун-тунг Чанга була індоевропейською мовою.
Термодинамічна інтерпретація загальної теорії відносності та розглядання Всесвіту як єдиного спіральнохвильвого утворення, а так званих елементарних частинок і кварків як кінцевих локальних стоків цих спіральних хвиль фактично дозволили створити «теорію всього»
12 days ago · From Павло Даныльченко
Thermodynamical interpretation of General Relativity, consideration of the Universe as a single spiral-wave formation, and consideration of the so-called elementary particles and quarks as finite local flows of these spiral waves actually allowed the creation of a "theory of everything".
12 days ago · From Павло Даныльченко

New publications:

Popular with readers:

News from other countries:

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
Library Partners

Хронiка та iнформацiя. ДРУГА ЛIТНЯ МIЖНАРОДНА НАУКОВА ШКОЛА В ПАРИЖI
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android