Libmonster ID: UA-3316

Заглавие статьи СТОРОЖЕНКО І. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ЗАПОРОЗЬКА СІЧ КІНЦЯ XVI - СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТЬ. - КН. 2: ГЕНЕЗИС, ЕВОЛЮЦІЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СІЧІ
Автор(ы) В. М. ЗАРУБА
Источник Український історичний журнал,  № 3, 2008, C. 213-215

Author: В. М. ЗАРУБА

Дніпродзержинськ, 2007. - 415 с.

І. С. Стороженко давно відомий серед наукового загалу як поважний дослідник і знавець військової історії часів Хмельниччини. Його невтомна й копітка праця в цій царині увінчалася солідною монографією, в якій учений скрупульозно дослідив генезис, еволюцію та реформування організаційної структури Запорозької Січі від прикінцевих десятиліть XVI ст. до 1652 р., запропонувавши при цьому низку оригінальних, хоча і контраверсійних гіпотез. Книга насичена численними схемами, картами, діаграмами і є витвором поліграфічного мистецтва.

Структурно праця складається зі вступу, шести досить великих розділів, висновків і покажчика використаних джерел та літератури. І хоча у бібліографії відсутні архівні матеріали (розглядувана доба щодо історії козаччини ними дуже бідна), науковець залучив усі опубліковані в Україні, Росії, Польщі й поза ними джерела, а також дослідження всіх європейських істориків, які вивчали проблему формування і розвитку козацтва. На підставі означеного, вивчаючи дане явище, вчений намагався розкрити його сутність, тим самим пізнати істину й донести наслідки своїх непростих пошуків та роздумів до читача.

У вступній частині автор визначив низку завдань, котрі поставив перед собою, вказав на загальні положення і дослідницьку програму методологічного забезпечення наукового пошуку. Відтак, у першому розділі він зупинився на рівні опрацювання поставленої ним проблеми в українській, російській та польській історіографіях, скрупульозно аналізуючи праці А. Скальковського, М. Грушевського, Д. Яворницького, М. Слабченка, О. Рябініна-Скляревського, А. Гурбика, О. Толочка, С. Леп'явка, В. Маєвського, О. Галенка й ін. Робиться висновок про неузгодженість наукових версій названих дослідників і про наявність прогалин та "білих плям" в історії козаччини й Січі, котрі науковець спробує розкрити, виклавши власне бачення проблеми.

стр. 213

У другому розділі монографії йдеться про Великий степовий кордон як військову систему. Указавши, що вперше цей термін увів до обігу Я. Дашкевич, а науково (щодо історії козацтва) обгрунтував С. Леп'явко, І. С. Стороженко структурує Великий кордон на зону відчуження, прикордонну територію і гінтерланд (район, що примикає до певного центру). Далі ретельно досліджується роль та місце зони відчуження - Дикого поля; прикордонної території - Київщини й Брацлавщини з півночі та Кримського ханату з півдня; гінтерланду - держав, суміжних із Великим кордоном (Росії, Польщі, Туреччини). На думку вченого, його інтегральною функцією як військової системи стало виконання ролі прозорого бар'єра між війною і миром із часовою перевагою у хронологічному вимірі воєнних конфліктів над мирними перепочинками.

Організаційна структура й лицарська ідеологія українського козацтва, що передували утворенню Запорозької Січі, стали предметом аналізу у третьому розділі книги. Автор зупиняється насамперед на генезисі та еволюції організаційної структури козацтва у другій половині XVI ст. За його версією, до Люблінської унії (1569 р.) чиєсь козакування означало не соціальне становище, а спосіб життя, до того ж криміналізований. Опісля того козацтво (тобто відповідні елементи від селян до магнатів) поступово набуває форми певного соціуму, дислокуючись спочатку у волостях (1570 - 1578 рр.), а згодом - у дніпровському Пониззі (1579 - 1590 рр.). Після цього, піддавши критиці господарську, або промислово-уходницьку, теорію походження козацтва М. Грушевського (незрозуміло, щоправда, чому тільки саме її, позаяк існують й інші), І. С. Стороженко обгрунтовує детерміновану ним лицарську корпоративну ідеологію та показує, як на її підставі було реалізовано механізм утворення Базавлуцької Запорозької Січі - "держави-міста".

Власне, вона і стала першою Січчю. Існування до неї інших січей (у значенні міста-держави) дослідник заперечує. Щоб довести істинність власних тверджень, він переходить до четвертого розділу, в якому поетапно простежується генезис й еволюція організаційної структури Базавлуцької Січі саме як міста-держави. Указавши на особливості українського державотворення, історик поетапно висвітлює процес організації кошів на островах Великого Лугу та становлення січового війська, досліджує системні й правові засади утворення Базавлуцької Січі, її територіальну і хронологічну локацію, характер опанування козаками волості та перші повстання.

На підставі наявних джерел, використовуючи метод екстраполяції на минуле, автор монографії самостійно моделює організаційні структури Базавлуцької Січі. Він вважає, що однією з причин суперечок щодо хронологічного й територіального визначення виникнення першої Запорозької Січі є те, що ця подія розглядалася раніше без урахування еволюційного процесу організаційних структур українського козацтва, а також правового забезпечення його з боку уряду Речі Посполитої. Тобто без урахування оптимального співвідношення можливостей і необхідності появи козацтва як соціального стану.

Зупинившись на його воєнній доктрині, науковець вказав на знищення Базавлуцької Січі у 1638 р., підкресливши, що більше після цього місто-держава не відроджувалася до 1652 р. Існували лише коші-січі (тимчасові військові табори козаків). Це друга концептуальна новація вченого, яку він намагається обгрунтувати та довести в п'ятому розділі ("Відродження Б. Хмельницьким за власним проектом у 1652 р. Запорозької (Чортомлицької) Січі замість знищеної польською армією у 1638 році Базавлуцької Січі").

У цьому розділі вказано на причини, що змусили гетьмана, властиво, створити Запорозьку Січ, аналізуються її структурні елементи як міста-держави вже з прилеглою паланковою територією. Застосувавши структурно-порівняльний метод, І. С. Стороженко довів, що Б. Хмельницький трансформував організаційні структури Базавлуцької Січі у структуру своєї держави шляхом таких нововведень: територіальні коші замінив відповідними полками; загальну козацьку раду - гетьманською; розширив склад посадових осіб в управлінських структурах; збільшив чисельність похідних полків й провів інші системоутворюючі реформи. Керуючись принципом ідентифікації свідомості дослідника з історичною особою, діяльність якої розглядається, автор монографії, ототожнюючи себе з Б. Хмельницьким, реставрує як реально існуючий його універсал від 1 березня 1652 р. про створення Чортомлицької Січі.

Шостий розділ праці, котрий, на наш погляд, мав би бути десь на початку книги (можливо, другим), І. С. Стороженко, грунтуючись на теорії етногенезу Л. Гумільова, присвячує власній гіпотезі етнічного походження українського козацтва через його пасіонарність (вибух активності народу, етносу). Принагідно нагадаємо, що в історичній науці

стр. 214

вже існують етнічні теорії походження козацтва - сарматська, хозарська, бродницька, берладницька, болохівська, татарська, слов'янська. Щоправда, їхні автори не знали тоді про існування таких понять, як "пасіонарність" та "пасіонарний етногенез".

Розглянувши всі етапи козацького етногенезу згідно зі схемою Л. Гумільова, автор монографії робить досить сміливий висновок, який навряд чи буде підтриманий фахівцями. За його глибоким переконанням, розгляд "українського козацтва в аспекті етнічної історії дало підстави відкинути всі існуючі гіпотези щодо його походження, крім гіпотези етногенезу". Нам же під час читання попередніх розділів монографії здавалося, що її автор обгрунтовує лицарську теорію походження козацтва і відповідну ідеологію формування його менталітету та організаційних структур саме на цій підставі. Дослідницькі моделювання цього розділу викликають й інші непрості запитання, котрі поки що не дозволяють нам підтримати авторську тезу про "спростування" ним "помилкових історичних стереотипів".

Узагальнюючи проведене дослідження, історик сам собі ставить питання - що ж нового або оригінального зроблено ним у такій насиченій нетрадиційними і неординарними підходами до минулого книзі? Зазначимо, що висновки його грунтовні та розлогі. Дослідник прагне ще раз переконати читача у правдивості власної позиції, у бажанні не гальмувати науку, а, навпаки, збуджуючи думку, викликаючи дискусію, розвивати й удосконалювати її. Ми глибоко переконані, що попри наявні контраверсії, які викличуть полеміку (що для наукового світу дуже добре), праця І. С. Стороженка має незаперечне значення в розвитку і поширенні наукових історичних знань, у формуванні національної свідомості, у продовженні пошуку істини у складній проблемі генези, становлення та еволюції українського козацтва.

В. М. Заруба (Дніпропетровськ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/СТОРОЖЕНКО-І-БОГДАН-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-І-ЗАПОРОЗЬКА-СІЧ-КІНЦЯ-XVI-СЕРЕДИНИ-XVII-СТОЛІТЬ-КН-2-ГЕНЕЗИС-ЕВОЛЮЦІЯ-ТА-РЕФОРМУВАННЯ-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ-СТРУКТУРИ-СІЧІ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

СТОРОЖЕНКО І. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ЗАПОРОЗЬКА СІЧ КІНЦЯ XVI - СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТЬ. - КН. 2: ГЕНЕЗИС, ЕВОЛЮЦІЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СІЧІ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/СТОРОЖЕНКО-І-БОГДАН-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-І-ЗАПОРОЗЬКА-СІЧ-КІНЦЯ-XVI-СЕРЕДИНИ-XVII-СТОЛІТЬ-КН-2-ГЕНЕЗИС-ЕВОЛЮЦІЯ-ТА-РЕФОРМУВАННЯ-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ-СТРУКТУРИ-СІЧІ (date of access: 04.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
1246 views rating
27.08.2014 (2655 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
19 hours ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
Yesterday · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
Yesterday · From Україна Онлайн
Люди делового миа
Yesterday · From Україна Онлайн
ДА БУДЕТ ГАЗ!
Catalog: Разное 
Yesterday · From Україна Онлайн
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
4 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
4 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
5 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
СТОРОЖЕНКО І. БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ЗАПОРОЗЬКА СІЧ КІНЦЯ XVI - СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТЬ. - КН. 2: ГЕНЕЗИС, ЕВОЛЮЦІЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СІЧІ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones