Libmonster ID: UA-3136

Закінчення таблиці 2

в) с. Лісник, церква Преображення Господня

дети их:

Іоан

-

-

-

-

-

13

16

17

25

-

-

Василий

-

-

-

-

-

[ ]

13

14

23

23

[без року]

Маріанна

-

-

-

-

-

-

1

1

[ ]

[ ]

11

Георгій

-

-

-

-

-

-

-

-

2

5

6

жена Иоана Мария

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

Юлианія, дочь Івана и Марии

-

-

~

-

-

-

-

-

1

-

-

стр. 140

1 Перковский А. Народонаселення України в XVIII столітті: ДиС. ... канд. іст. наук. - К., 1968. - 244 с; Миронов Б. Н. Исповедные ведомости - источник о численности и социальной структуре православного населення России XVIII - первой половины XIX ст. // Вспомогательные исторические дисциплины. - Т. ХХ. - Ленинград, 1989. - С. 102 - 117; Мордвінцев В. Сповідальні книги // Київська старовина. - 1995. - N 3. - С. 84 - 86; Крикун Н. Г. Документальные источники по демографии Правобережной Украины XVIII века // Историографические и источниковедческие проблемы отечественной истории. Источники по социально-экономической истории России и Украины XVII-XIX веков: Межвузовский сборник научных трудов. - Днепропетровск, 1983. - С. 83 - 86.

2 Сакало О. Сповідний розпис як джерело дослідження форм сімейної організації // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 2007. - Кн.І. - Л., 2007. - С. 781 - 786.

3 Волошин Ю. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст. (історико-демографічний аспект). - Полтава, 2005. - 312 С.

4 Миронов Б. Н. Социальная структура городского населения России в 1737 г.: опыт реконструкции // Проблеми социально-экономической истории России: К 100-летию со дня рождения Бориса Александровича Романова. - Санкт-Петербург, 1991. - С. 118 - 124; Гісцова Л. З. Сповідна книга Старокодацької Запорозької христової наміснії 1766 року як джерело до вивчення історії поселень вольностей військових // Січеславський альманах: Зб. наук. праць з історії українського козацтва. - Вип. 2. - Дніпропетровськ, 2006. - С. 20 - 26.

5 Легун Ю. В. Генеалогія селян Подільської губернії. Джерела. - Вінниця, 2005. -С. 122 - 127; Томазов В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI ст.). - К., 2006. - С. 183.

6 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі - ЦДІАК України). - Ф. 127. - Оп. 1015. - Од. зб. 2. - Арк. 75.

7 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 2073. - Арк. 1 (1771 р.).

8 Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 1517. - Арк. 1 (1750 р.); Од. зб. 2218. - Арк. 2 (1753 р.).

9 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2. - Арк. 17, 19, 31, 38 зв.; Оп. 1015. - Од. зб. 6а. -Арк. 16, 19 зв., 47 зв., 50 зв., 51, 52.

10 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 6 а. - Арк. 52, 53, 54 зв., 55 зв., 56, 60 зв.

11 Там само. - Од. зб. 6 а. - Арк. 47 зв.; Од. зб. 2. - Арк. 22 зв.

12 Там само. - Од. зб. 2. - Арк. 17 зв.

13 Там само. - Од. зб. 6 а. - Арк. 47 зв, 50 зв., 51 зв.; Оп. 1024. - Од. зб. 411. - Арк. 8.

14 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 2. - Арк. 78, 151 зв.

15 Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 1685 (1750 р.).

16 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 20. - Арк. 14 - 22 (у цьому розписі не згадано жодної особи, яка б пропустила безпричинно сповідь чи з певних причин була позбавлена причастя).

17 Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 1685. - Арк. 3. Звернімо увагу, указом митрополита Т. Щербацького 1749 р. священикам (особливо з монастирів) суворо заборонялося приймати на сповідь не своїх парафіян, про що їх зобов'язували підписками (Граевский И. С. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. - К., 1912. - С. 182; ЦДІАК України. -Оп. 144. - Од. зб. 19).

18 ЦДІАК України. - Оп. 1015. - Од. зб. 20. - Арк. 21 зв.

19 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 12. - Арк. 9 - 26 (1745 р.).

20 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 411; Од. зб. 504.

21 Ідеться про умовне ототожнення згаданих осіб, оскільки досить вільне поводження з іменами і прізвиськами, яке зустрічається в тогочасних документах, значною мірою ускладнює подібні порівняння.

22 Зокрема, Сава Федоров (N 429) та його дружина Марія (N450), гадаємо, можуть бути ототожненими із Савою Толоком та його дружиною (Толочихою), які за відсутності на хуторі Якова Базарненка доглядали приноси до чудотворної ікони за селом; а Василь Павлов (N431) сповідального розпису нагадує нам слугу пана Корби Василя Іванова (?), котрий водив Базарненка по прощах та брав участь у встановленні за селом край криниці хреста з іконою. Осіб, яких можна було б із більшою чи меншою долею впевненості ототожнити з іншими фігурантами цієї справи у сповідальному розписі не виявлено (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1016. - Од. зб. 12. - Арк. 24 зв.; Оп. 1024. - Од. зб. 411; Оп. 1024. - Од. зб. 504. - Арк. 7 зв., 11).

стр. 141

23 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1016. - Од. зб. 2 (1737 р.). - Арк. 65 зв. (дім N 59); Ф. 127. - Оп. 1015. - Од. зб. 3 (1738 р.). - Арк. 19 (дім N 51).

24 Мордвінцев В. Сповідальні книги. - С. 84; Харишин М., Мордвінцев В. Російське самодержавство та київська митрополича кафедра, або Як українська православна церква позбулася автокефалії. - К., 1999. - С. 206; ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1024. - Од. зб. 1044. - Арк. 5; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі - IP НБУ). - Ф. 160. - Од. зб. 1135. - Арк. 1.

25 Миронов Б. Н. Исповедные ведомости - источник о численности и социальной структуре православного населения России XVIII - первой половины XIX в. - С. 104, 105.

26 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 133. - Од. зб. 39. - Арк. 20.

27 Ідея про запровадження духівництвом при церквах шнурових книг для обліку річної сповіді парафіян не була новою. Принаймні, вона вже висувалася синодальними указами 1716, 1718, 1722 рр., але запроваджені тоді спроби ведення обліку сповіді парафіян були припинені указом від 1726 р. (Миронов Б. Н. Исповедные ведомости - источник о численности и социальной структуре православного населения России XVIII - первой половины XIX в. - С. 102 - 103). Л. Гісцова стверджує, що сповідальні розписи в Україні були запроваджені з 1722 р., зразки яких зберігаються у ЦДІАК України (Ф. 127, Оп. 1015; без зазначення конкретних одиниць збереження) (Гісцова Л. З. Сповідна книга Старокодацької Запорозької христової наміснії 1766 року як джерело до вивчення історії поселень вольностей військових. - С. 20). В описах КДК (ЦДІАК України. - Ф. 127) ми можемо зустріти ще згадку сповідальної книги м. Києва за 1712 р. (Оп. 1016, Од. зб. 345), але насправді це сповідальні розписи за 1742 та 1842 рр.; та з м. Черкаси за 1722 р. (Оп. 1015, Од. зб. 1) - насправді це розпис характеристик духівництва та їх дітей з Черкас та Черкаського повіту кінця XVIII ст. На сьогоднішній день нам вдалося відшукати два зразки сповідних розписів до 1737 р. із Київської єпархії (обидва із Глухівської протопопії за 1723 р. (ІР НБУ. - Ф. 160. - Од. зб. 597. - Арк. 12 - 14 зв., 49 - 50 зв. (без кінця)). Оскільки сповідальні розписи 1720-х рр. велися в довільній формі і значно різняться від сповідальних книг, складених відповідно до форми, запровадженої указом 1737 р., тому в даній статті йтиметься лише про сповідальні книги, які велися після 1737 р.

28 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1016. - Од. зб. 2.

29 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 2.

30 Там само. - Од. зб. 3.

31 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 3.

32 Там само. - Од. зб. 1; Од. зб. 13.

33 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 5.

34 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 5.

35 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 6.

36 Там само. - Од. зб. 6 а (Верхньокиївська протопопія); Оп. 1016. - Од. зб. 6.

37 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 7.

38 Там само. - Од. зб. 8.

39 Там само. - Од. зб. 12.

40 Там само. - Од. зб. 11.

41 Принаймні станом на 1773 р., коли за наказом митрополита Гавриїла (Кременецького) перший консисторський архіваріус Мелхиседек передавав ввірений йому архів для зберігання спеціально призначеному для того консисторському підканцеляристу Якову Христевичу, Мелхиседек рапортував до КДК, що оскільки при передачі йому консисторського архіву (1769 р.) сповідальних розписів і метричних книг йому ніхто не передавав, тому "и нын оные книги и дла на прежнй архив в большой катедралной церкв без всяких описй и реєстр содержатся". При цьому зі звітів попередніх років про збереженість консисторського архіву дізнаємося, що справи там "в большой кафедральной кіевософіевской церкве на хорах в предел Воскресенія Христова за перегородкою и за замком" зберігалися без систематизації, частково розкидані по долівці, від чого і зібрати їх становило неабияку трудність. До того ж "о імвшемся во время дождя течи дла многія гнилостію попортились" (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 3866 (1768 р.) - Арк. 53 зв., 55, 4 - 4 зв.; Климова К. "Надежные хранители древностей" (з історії церковних архівів в Україні) // Студії з архівної справи та документознавства. - Т.7. - К., 2001. - С. 15); Прокоп'юк О. Організація та впорядкування архівів колегіальних органів управління Київської митрополії у XVIII ст. // Могилянські читання. 2006: Зб. наук. праць. - К., 2007. - С. 176 - 180.

стр. 142

42 Миронов Б. Н. Исповедные ведомости - источник о численности и социальной структуре православного населення России XVIII - первой половины XIX в. - С. 106.

43 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 689 (1742 р.).

44 Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 687. - Арк. 1.

45 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 2195. - Арк. 13; Оп. 159. - Од. зб. 45. - Арк. 1; ІР НБУ. - Ф. 160. - Од. зб. 1135. - Арк. 1.

46 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 1111. - Арк. 1.

47 Там само. - Од. зб. 687.

48 Там само. - Од. зб. 278.

49 На даний момент нам відомі такі таблиці (екстракти) з Прилуцької протопопїї за 1753 р. (Там само. - Од. зб. 2268. - Арк. 1 зв. - 2) та за 1758 р. (Там само. - Од. зб. 3067. -Арк. 2); з Полтавського повіття за 1761 р. (Там само. - Од. зб. 3379. - Арк. 1 зв. - 2); з Київського та Ніжинського повіть за 1773 р. (Там само. - Оп. 1021. - Од. зб. 56. - Арк. 18 зв., 21; Оп. 1024. - Од. зб. 2194. - Арк. 5 зв. - 6), та зі всієї Київської єпархії за 1770 р. (ІР НБУ. - Ф. 160. - Од. зб. 1135. - Арк. 8). Досить своєрідно оформлено екстракт вотчин Києво-Печерської лаври за 1742 р. - у цій зведеній таблиці окрім простої констатації загальної кількості парафіяльних церков, дворів, соціального стану їхніх мешканців та їх відвідин сповіді і причастя всі дані згруповані по церквах (кожна окремо) та за територіальною належністю (на території якого полку розташовані відповідні церкви) (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1016. - Од. зб. 6. - Арк. 1 - 6).

50 ".... всепокорно оной канцелярии прошу в прием техросписей обыкновенную квитанцию видать" (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 2094. - Арк. 6, 3, 4, 5 (1751 р.)).

51 Там само. - Арк. 1 (1751 р.).

52 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 1045. - Арк. 1.

53 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 5. - Арк. 113 - 133, 134 - 159, 166 - 197, 261 - 295.

54 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 669. - Арк. 1.

55 Наприклад, у сповідальному розписі Лохвицької протопопії за 1735 р. на розписах із 45 парафій підпис паламаря стоїть у 41, і лише в 4-х із них (с. Нова Гребля, церква Великомучениці Параскеви; с. Волошиновки, церква Покрови Богородиці; м. Сенчі (в джерелі - Сечні), церква Успіння Богородиці та с. Скоробогатки, церква Різдва Богородиці) паламар підписався власноруч. Натомість у розписі м. Глинська церкви св. Миколая всі три підписи (за священика, дяка і паламаря) зроблені однією рукою (Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 20 а. - Арк. 539 - 554; 558 - 579; 641 - 652; 741 - 750; 440 - 459).

56 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 9. - Арк. 118 - 137, 138 - 153, 153 а - 167, 168 - 182 а, 183 - 200 зв.

57 Там само. - Од. зб. 9. - Арк. 118 - 137, 183 - 200, 290 - 307.

58 Там само. - Арк. 83 - 95; 290 - 307.

59 Принцип групування парафіян за різними соціальними групами не був сталим. Для прикладу: у зведеній таблиці із Прилуцької протопопії за 1753 р. (Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 2268) окремо виділено козацьку старшину (значкових товаришів), а в окрему групу - рядових козаків; у зведеній таблиці з цієї ж протопопії (складав той самий протопіп) за 1758 р. ці дві категорії об'єднані в єдину групу "військові" (Там само. - Од. зб. 3067). Простежується також значна плутанина в таких соціальних групах населення, як поселяни, посполиті, подворяни, підсусідки, бобилі.

60 Там само. - Од. зб. 1164. - Арк. 1 (1747 р.).

61 Там само. - Од. зб. 1517. - Арк. 6.

62 Там само. - Од. зб. 2268. - Арк. 1 (1753 р.); Од. зб. 2363. - Арк. 2 (1753 р.); Од. зб. 2218. - Арк. 1 (1753 р.).

63 Там само. - Од. зб. 1435. - Арк. 1.

64 Як зразки таких розписів див., наприклад, розписи церков св. Георгія, Живоначальної Трійці, Вознесіння Господня Верхньокиївської протопопії за 1737 та 1738 рр. (Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2. - Арк. 29 - 39, 40 - 47, 98 - 100; Оп. 1015. - Од. зб. 3 -Арк. 29 - 42, 82 - 101, 102 - 105).

65 Там само. - Оп. 146. - Од. зб. 129. - Арк. 7 зв. (1751 р.); Оп. 154. - Од. зб. 28. - Арк. 2 (1759 р.) ("...Другие же причетников своих, приходящих к ним для сочинения указнихъ росписей и к дворам своим не допущаютъ..." - скаржився києвоподільський протопіп Роман Лубенський у 1759 р. на причини, що заважають ієреям вчасно подавати сповідальні розписи до КДК).

стр. 143

66 Там само. - Ф. 127. - Оп. 133. - Од. зб. 39. - Арк. 8 зв.

67 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2 (1737 р.). - Арк. 87; Оп. 1015. - Од. зб. 3 (1738 р.). -Арк. 60.

68 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 2. - Арк. 54 (дім N 79).

69 Там само. - Од. зб. 2. - Арк. 62 (дім N 124).

70 Подібну ж плутанину і байдужість у визначенні віку ми спостерігаємо і в метричних книгах. Для прикладу: одне з близнят, що народились 18 червня 1728 р. (N 48 - 50) у Семена Кирпатого ("кузнеца солдата"), померло 1 липня 1728 р., записано у віці 7 тижнів (N 51), а інше, яке померло 21 липня того ж року, уже значиться у віці 4 тижні (N 55). Як бачимо, вік і першої, і другої дитини вказаний неточно, проте вбачати у цьому якісь свідомі махінації немає жодного сенсу (Там само. - Оп. 1012. - Од. зб. 105 а (1728 р.). - Арк. 17, 21).

71 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2 (1737 р.). - Арк. 72.

72 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 3 (1738 р.). - Арк. 27.

73 Там само. - Оп. 133. - Од. зб. 39. - Арк. 8.

74 Там само. - Од. зб. 39. - Арк. 22.

75 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2 (1737 р.). - Арк. 73.

76 Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 2363. - Арк. 3 (1753 р.).

77 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 25. - Арк. 5, 5 зв. (1764 р., сл. Звіринець Києво-Видубицького монастиря, двори N 9, 12, 17, 21).

78 Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 2363. - Арк. 9 - 10.

79 Граевский И. С. Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. - С. 184.

80 Там же. - С. 158.

81 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 154. - Од. зб. 9. - Арк. 1.

82 Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской епархии в его правление (1757 - 1770). - К., 1907. - С. 215.

83 "Сего 759 года марта 31 дня в присланном ко мне (протопопу - О. Р.із духовной митрополій Кіевскія консисторіи указ написано, яко де в присланных в духовную митрополій Кіевскія консисторію исповедных росписях по чинимым справкам усмотрена крайняя неисправнность, в том, что оніе лта мужеска, и женска лицам, в оних исповдных книгах в разных годх пишутнся помешателно, то с ізлишнею прибавкою, то с умаленіем, или те ж самые на яком лт показаніи утвердиться никак невозможно; и для того де в духовной консисторіи определено, якое определеніе и преосвященним Арсеніем архієпископом митрополитом Кіевским и Галицким и малыя Россіи подтверждено ко всем кому надлежит послать укази, дабы впредь оные исповдные росписи сочиняемы были во всякой исправности по напечатанной в 1737 году и разосланной форме без всякого в летах мужескаго и женскаго полу лицам помшательства; то есть чтоб каждый год при сочинении вновь тех росписей, прибавляємо было каждому лицу толко по єдиному лету, а сверх как неприбавлять, так и неумалять, ни же те же самые лета ставить, для чего те росписе при каждом приходе сочинять натроє по силе прежних о том указов неотменно; и за силу оного духовной митрополии Кіевскія консистории указа в ведомстве моем исполнение чинится, і впредь чинено бить імеется. С покорностію моєю репортую 759 года моя 13 дня" (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 154. - Од. зб. 9. - Арк. 20; 3).

84 ІР НБУ. - Ф. 160. - Од. зб. 1135. - Арк. 2 - 3 зв.

85 Про інформаційний потенціал даних цього, як і інших світських переписів, див.: Перковський А. Л. Українське населення в 60 - 70-х роках XVIII ст. // УІЖ. - 1968. - N 1. - С. 107 - 111; Максимович Г. А. Деятельность Румянцева-Задунайского по управленню Малороссией. - Т. І. - Нежин, 1913. - С. 316 - 372.

86 "...а именніе роспис отдали намстнику лохвицкому Николаю Максимовичу потому, что mom намстникъ Максимович в приходих ревизію дворового числа за силу указа духовной консисторіи по предложенію протопопскому производилъ, доби в их имянной роспис, противъ ревизіи его Максимовича в дворорвомъ числім ошибки не было" (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 3351. - Арк. 3 (1761 р.); Од. зб. 1435. - Арк. 1 - 8 (1750 р.)).

87 На рапортах про пересилку сповідальних книг типовою є канцелярська резолюція: "книгу росписей принять буди исправна", "записав принять буди исправна" (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1024. - Од. зб. 2073. - Арк. 1, 2, 4, 5 (1771 р.); Од. зб. 1756. -Арк. 1, 3 (1767 р.)).

стр. 144

88 Імперська політика Москви всіляко заохочувала практику доносів у середовищі "малоросів" (Горобець В. "Волимо царя східного...": Український гетьманат та російська династія до і після Переяслава. - К., 2007. - С. 283).

89 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1024. - Од. зб. 1045. - Арк. 1 (1758 р.).

90 Знаменский Н. Приходское духовенство в России со времени реформи Петра. - Казань, 1873. - С. 11 - 12, 81 - 175.

91 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1024. - Од. зб. 669. - Арк. 1.

92 Семен Чуйкевич - бунчуковий товариш, який разом зі своїм сімейством проживав у тому ж приході церкви Преображення Господня С. Біловода Лохвицької протопопи (Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 9 (1746 р.). - Арк. 260 (двір N 13)).

93 ЦДІАК України. - Од. зб. 9 (1746 р.). - Арк. 287 (двір N 84).

94 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 18 (1750 р.). - Арк. 1 - 16.

95 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVII - начало XIX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. - Т. І. - Санкт-Петербург, 1999. - С. 101 - 157.

96 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1024. - Од. зб. 2231. - Арк. 25 (1774 р.); Од. зб. 2072. - Арк. 1 - 2 зв. (1771 р.).

97 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 25. - Арк. 2 - 7.

98 Там само. - Од. зб. 12. - Арк. 49 - 60; Од. зб. 28. - Арк. 9 - 33.

99 Проблема з визначенням понять "двір" та "бездвірна хата" виникала і при складанні Румянцевського опису 1765 - 1769 рр. (Максимович Г. А. Деятельность Румянцева-Задунайского по управленню Малороссией. - Т. І. - С. 317). Н. Шпачинський також говорить про плутанину в досліджуваний період із поняттями "двір" і "бездвірна хата" (Шпачинский Н. Киевский митрополит Арсений Могилянский. - С. 258 - 260).

100 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 1435. - Арк. 1 (1750 р.).

101 "... дабы он впредь показанных в его ответе яко бы сумнителств во извинение себе не могл предствить. 1. Хазяевъ, которіе хотя за единъ грунти службу государеву и подати всякие отбувають, а особенными дворами живуть, ставить разными дворами, ибо mх хазяевь единь дворъ за всі дворы требъ хрстіянских получать не можетъ, но всяк особно получать долженъ. 2. Которіе собственных своих грунтов неимють, також те кои приходят с инних мст для зароботку хлба, кой пожив полгода или год отходятъ, кой не імея осдлости от едного хазяина к другому на год нсколко разов с изби в ізбу переходять, или с прихода в другий приход или по хуторам переходять, таковихъ ставить бобилями, кой же хочай и в хуторах жителствуютъ или чрезъ год другой и болш имютъ, а имють грунта, и оседлостъ, ставіть же таковие дворами..." (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 1435. - Арк. 5).

102 ІР НБУ. - Ф. 160. - Од. зб. 1135. - Арк. 7 - 7 зв.

103 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 1435. - Арк. 4 - 4 зв.

104 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 1. - Арк. 210 - 219, 102 - 109, 191 - 199, 53 - 58, 258 - 262; Од. зб. 13. - Арк. 115 - 118, 243 - 247, 288 - 295, 182 - 189, 1 - 9, 124 - 131; Од. зб. 25. - Арк. 65 - 73.

105 Там само. - Оп. 144. - Од. зб. 19. - Арк. 2 - 2 зв.

106 Там само. - Оп. 154. - Од. зб. 28. - Арк. 2; Оп. 146. - Од. зб. 129. - Арк. 1 - 8.

107 У рапорті із Густинського монастиря про посилку сповідальних книг (1742 р.), між іншим, значиться: "...Которые же в монастыре Густинском з вотчин монастирских наемные люди обртаются, також послушники монастирскіе, которые в отречености от монастыра по дворцам и хуторам монастырским живут, тим всм наемным приказывано в пархіялных своих священников сповідатись и бжественных таин сообщатись, а послушникам в тих священников до которого прихода для близости в церковь ходят и оніе наемніе люде в парохіялных своих священиков, а послушники з дворцов и хуторов где способнейше поблизости к церкв било сповідались, и бжественных таин сообщались, которые священники в вдомости свои тих повписывали" (Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 687. - Арк. 1).

108 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания (далі - ПСПР). - ТЛІ. - Санкт-Петербург, 1872. - N721; Полное собрание законов Российской империи. - Санкт-Петербург, 1830. - Т.6. - N 4052; Смирнов С. Древнерусский духовник. - Москва, 1913. - С. 236; Алмазов А. Тайная исповедь в православной восточной церкви: Опыт внешней истории, исследование преимущественно по руко-

стр. 145

писям. - Т. II. - Одесса, 1894. - С. 371; ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 144. - Од. зб. 19. -Арк. 1, 7 зв.

109 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1015. - Од. зб. 28. - 153 арк.

110 Там само. - Оп. 141. - Од. зб. 59. - Арк. 2.

111 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2. - Арк. 58 - 73.

112 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 3. - Арк. 11 - 28.

113 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2. - Арк. 72.

114 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 3. - Арк. 27.

115 Там само. - Од. зб. 6 а. - Арк. 30 - 46.

116 Там само. - Од. зб. 10. - Арк. 38 - 46.

117 Там само.

118 Київське духівництво із цього приводу скаржилось митрополитові (1749 р.), що священики, аби не було затримки із подачею сповідальних розписів, змушені були (?) вносити до своїх книг також і осіб, які під час Великоднього посту бували у від'їзді, помічаючи їх такими, що сповідались (звернімо увагу: у цьому випадку можна було написати "не бил за отлучкою"!). Люди ж, повернувшись до свєї парафії, часто не привозили "заручние письма" про сповідь в інших духівників і відмовлялися після повернення сповідатись у парафіяльного ієрея, як того вимагали закони (Там само. - Оп. 144. - Од. зб. 19. - Арк. 2).

119 ЦДІАК України. - Оп. 133. - Од. зб. 39. - Арк. 1.

120 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2. - Арк. 87.

121 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 3. - Арк. 60.

122 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 2. - Арк. 1 - 10.

123 Там само. - Оп. 133. - Од. зб. 39. - Арк. 9, 24.

124 Церква дозволяла лише два шлюби, третій же, згідно з правилами Василія Великого, уважався протизаконним, але допустимим у випадку, коли такий уже мав місце ("На троєбрачїє нтъ закона: посєму третій бракъ нє составляєтся по закону. На таковыя дла взираємъ, какъ на нечистоти въ церкви: но всенародному осужденію оных не подвєргаємъ, какъ лучшыя, нєжєли распутное любодяніє" (Саго Василия Великого к Амфилохію єпископу іконійскому каноніческое посланіє второе // Книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных и святых отцов. - Москва, 1901. - С. 336, правило 50; св. Василія первое каноническое послание. - С. 317, правило 4). Згодом назване правило було дещо послаблене, і третій шлюб визнавався законним у випадку, коли особа вдруге овдовіла у молодому віці (до 50 років) не маючи дітей. При цьому на особу накладалась єпитимія залежно від віку - чим старша людина, що вступала у третій шлюб, тим вищі норми (Требник. - Стрятин, 1606. - Арк. 647; Поучение священнослужителям // Акты исторические. - Т.І. - Санкт-Петербург, 1841. - С. 161 (це правило було передруковане майже дослівно Арсенієм Желіборським у Номоканоні 1646 р. (Див.: Поучєніє ієрєєви новопосвященному // Номоканон. - Л., 1646. - Арк. 84)). У требниках же у чині вінчання наголошувалось, що в такому випадку слід казати, що вінчаються названі особи "к совокупленію, а не к браку, понеже нужда ради телесная сє бывает" (Требник. - Москва, 1633. - Арк. 148)). Третій шлюб у віці після 50 років, як і шлюб у віці навіть до 30 років, але при наявності дітей, уважався забороненим (Собрание по алфавитному порядку всех предметов или Синтагма Матфея Властаря / Пер. с гр. Н. Ильинского. - Симферополь, 1892. - С. 109). Четвертий же шлюб за будь-якої умови вважався забороненим ("Четвероженец не пріемлется в церковь аще не разлучится четвероженства; по разлученіи же да не прічастится осмь леть" (Павлов А. Номоканон при Большом Требнике. - Москва, 1897. - С. 326, правило 181; Номоканон. - К., 1629. -С. 83; Номоканон. - Л., 1646. - С. 41, правило 178; Русская историческая библиотека. - Т. VI: Памятники древнерусского канонического права. - Ч. І: XI-XV вв. - Санкт-Петербург, 1880. - С. 273, 432 і т.д.)). Прикметно, що якщо Синод допускав певні пом'якшення щодо заборонених шлюбів кровних та хресних родичів, у випадках, коли такі вже трапились, то для четвероженців жодних пом'якшень не допускалось (пор.: ПСПР. - ТЛІ: 1762 - 1772 гг. - С. 392 (N 343), а також: С. 474 - 475 (N 415), 113 (N 115), 277 (N 242) та ін.).

125 Про недозволений шлюб Якова Дробницького знали лубенський протопіп Я. Оріховський, покровські роменські ієреї Стефан Петров та Василь Іванов (на момент розслідування справи всі три ієреї вже були покійні), а також покровські ж ієреї Я. Мултянський, який сповідував і причащав Якова Дробницького в 1747 р., та його напарник Я. Те-

стр. 146

решкевич, який розрішив Я. Дробницького від накладеної на нього Я. Мултянським заборони в 1748 р. (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 1300. - Арк. 3 - 3 зв.).

126 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 1300 (1749 р.). - Арк. 2.

127 Там само. - Од. зб. 926. - Арк. 1 (1744 р.); Од. зб. 1110. - Арк. 1 (1764 р.); Од. зб. 1436. - Арк. 1 (1750 р.); Од. зб. 2094. - Арк. 1 (1751 р.).

128 Там само. - Од. зб. 1111. - Арк. 1; Од. зб. 2094. - Арк. 4.

129 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 2072. - Арк. 1.

130 Там само. - Од. зб. 2194. - Арк. 25, 26.

131 Там само. - Оп. 159. - Од. зб. 45 (1764 р.). - Арк. 14.

132 Там само. - Оп. 154. - Од. зб. 3. - Арк. 64 - 65.

133 Там само. - Арк. 1 - 63.

134 ІР НБУ. - Ф. 232. - Од. зб. 456. - Арк. 2, 3.

135 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 3868. - Арк. 28 зв. - 29 (N 31).

136 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 2195. - Арк. 1, 17 зв.

137 Там само. - Од. зб. 497. - Арк. 1.

138 Там само. - Оп. 159. - Од. зб. 45. - Арк. 1.

139 ІР НБУ. - Ф. 160. - Од. зб. 576. - Арк. 86 зв.

140 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 1111. - Арк. 1.

141 Там само. - Од. зб. 2363. - Арк. 9 - 10.

142 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 1044. - Арк. 2.

143 Там само. - Од. зб. 2195. - Арк. 1.

144 Там само. - Оп. 154. - Од. зб. 9. - Арк. 1, 3.

145 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 2195. - Арк. 1.

146 ІР НБУ. - Ф. 160. - Од. зб. 1135. - Арк. 2 - 3.

147 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 3351. - Арк. 2.

148 Там само. - Од. зб. 1246. - Арк. 2.

149 Там само. - Арк. 2 зв.

150 "...понеже от нкоторых намстниковъ и священиковъ такови в присилкъ в духовное правленіе на указніе срокы репортовъ и денегъ исполненія не чинятся, якож не точію на срокы, но и посл сроковъ, по неоднократнимъ от духовного правленія притвержденіямь потолъ, пока нарочного по инструкціи не пошлешся, не присилають, за то ихъ штрафовать би должно..." (Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 1665. - Арк. 1 (1766 р.)).

151 Там само. - Арк. 6.

152 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 2194. - Арк. 25, 26.

153 Там само. - Арк. 16.

154 О. Прокоп'юк також відзначає більшу ретельність духовних правлінь порівняно із монастирями, особливо крупними, у пересилці звітної документації (Прокоп'юк О. Б. Місцеві єпархіальні органи влади в Київській митрополії 1721 - 1786 років: реконструкція повноважень // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. - Вип. 19. - К., 2007. - С. 83).

155 Як пояснював козелецький протопіп Микола Язловецький, священики не встигали до вказаного строку ("о фоминой неделе") подавати сповідальні розписи, прохали відстрочки ("...і когда же в посля уже фоминой недел в тиждень или два приносят с представленіемь, что они сами і дячки их таковых книг ісправно писать немогут...") (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1020. - Од. зб. 1436. - Арк. 1).

156 ЦДІАК України. - Од. зб. 1435. - Арк. 3.

157 Там само. - Оп. 1024. - Од. зб. 669. - Арк. 1.

158 Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 3351. - Арк. 2.

159 "...в духовном правлении определено: послать всечестностям вашим ордер и предложить, даби ви книги о исповдавшихся і причастившихся во святую четиредесятницу сего года приходских ваших людех по единой с перечневим экстрактом по имющимся у всечестностей ваших печатним присм формам сочинив и подписав оніе своими і причетников руками в духовное правленіе привозили заврменно в постъ..." (Там само. - Од. зб. 1436. - Арк. 1 зв.).

160 Там само. - Од. зб. 3351. - Арк. 2. У даному випадку спостерігаємо приклад протистояння і боротьби за владу над парафіями між лохвицьким протопопом Корнилієм Кривецьким та лохвицьким же намісником Миколою Максимовичем, що є типовим для 1760-х рр.

стр. 147

161 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 13. - Арк. 244 (двір N 8), 245 (двір N 15); Од. зб. 345. -Арк. 1 зв. (двір N 188).

162 Там само. - Од. зб. 9. - Арк. 40. Інший приклад: у сповідальному розписі слободи Звіринець, вотчини Києво-Видубицького монастиря, значиться дата його написання - "1751 года, апріля д." (Там само. - Од. зб. 13. - Арк. 19).

163 Дневник генерального хорунжего Николая Ханенка. 1727 - 1753 гг. - К., 1884. - С. 270.

164 ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1016. - Од. зб. 3. - Арк. 294, 324, 338, 352, 364; Оп. 1015. - Од. зб. 28. - Арк. 7, 21, 31, 39.

165 Пор. сповідальні розписи та наведені в кінці їх підсумкові таблиці із церкви Вознесіння Христа Верхньокиївської протопопи за 1737 та 1738 рр. (ЦДІАК України. - Ф. 127. - Оп. 1016. - Од. зб. 2. - Арк. 98 - 100; Оп. 1015. - Од. зб. 3. - Арк. 102 - 105). Див. також: Оп. 1020. - Од. зб. 954 (1745 р.; Новопечерський Зміївський монастир). - Арк. 1 - 7 (зазначена в кінці сповідального розпису церкви Івана Богослова С. Гамалій і сл. Миколаївки кількість дворів та парафіян не дорівнює даним, наведеним у самому розпису).

166 ЦДІАК України. - Оп. 1015. - Од. зб. 2. - Арк. 22 зв., 30 (церква Преображення Господня, дім N 28, Агафія, 30 років, сповідалась, але не причащалась "за случившеюся немощію злою" в підсумковій таблиці не відзначена); 70 зв., 72 (за списком діти віком 10 і 12 років "не были" не відмічені в підсумковій таблиці церкви Миколи Притиска).

167 Там само. - Оп. 1020. - Од. зб. 1517. - Арк. 1 (1750 р.); Од. зб. 2218. - Арк. 2 (1753 р.).

168 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 10 а (1748 р.; насправді - 1758 р.). - Арк. 1 - 17, 42 - 59, 60 - 65, 66 - 81; Оп. 1015. - Од. зб. 18. - Арк. 1 - 16.

169 Там само. - Оп. 1015. - Од. зб. 10 а. - Арк. 17, 41, 59, 81, 87, 88.

170 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 5. - Арк. 35 - 46, 67 - 77 і т.д.

171 Там само. - Од. зб. 9. - Арк. 6 - 60, 69 - 325.

172 Там само. - Оп. 1016. - Од. зб. 12. - Арк. 37 - 41, 42 - 48.

173 Там само. - Ф. 130. - Оп. 1. - Од. зб. 46, 212; Ф. 127. - Оп. 1015. - Од. зб. 10. -Арк. 47 - 62; Оп. 1016. - Од. зб. 3. - Арк. 286 - 293; Оп. 1016. - Од. зб. 12. - Арк. 33 - 36 і т.д.

174 Там само. - Ф. 130. - Оп. 2. - Од. зб. 212. - Арк. 6 зв.

175 Для прикладу пор. сповідальні розписи церкви Покрови Богородиці Верхньокиївської протопопи' за 1737, 1738, 1742 та 1748 рр.: Там само. - Ф. 127. - Оп. 1016. - Од. зб. 2 (1737 р.). - Арк. 11 - 28; Оп. 1015. - Од. зб. 3 (1738 р.). - Арк. 43 - 59; Оп. 1015. - Од. зб. 6 а (1742 р.). - Арк. 47 - 63; Оп. 1015. - Од. зб. 10 (1748 р.). - Арк. 47 - 62.

The article analyses authenticity of information given in confession books of Kyivan Metropolitanate of the XVIII century and also the state of keeping of clergy representatives to the duty laid on them concerning control of laypeople piety in the form of annual confession of each church member.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/СПОВІДАЛЬНІ-КНИГИ-КИЇВСЬКОЇ-МИТРОПОЛІЇ-XVIII-ст-ЯК-СПОСІБ-ЦЕРКОВНОГО-КОНТРОЛЮ-ЗА-МОРАЛЛЮ-ПАРАФІЯН-ч-3

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

СПОВІДАЛЬНІ КНИГИ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVIII ст. ЯК СПОСІБ ЦЕРКОВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА МОРАЛЛЮ ПАРАФІЯН (ч.3) // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/СПОВІДАЛЬНІ-КНИГИ-КИЇВСЬКОЇ-МИТРОПОЛІЇ-XVIII-ст-ЯК-СПОСІБ-ЦЕРКОВНОГО-КОНТРОЛЮ-ЗА-МОРАЛЛЮ-ПАРАФІЯН-ч-3 (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
8 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
9 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
9 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
9 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
10 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
СПОВІДАЛЬНІ КНИГИ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVIII ст. ЯК СПОСІБ ЦЕРКОВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА МОРАЛЛЮ ПАРАФІЯН (ч.3)
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones