Libmonster ID: UA-3198

Share this article with friends

Автор: В. Є. ЗАДОРОЖНИЙ

К.: Iнститут iсторiї України НАН України; Ужгород: Гражда, 2005. - 468 с.

Рецензована монографiя доцента кафедри iсторiї України Ужгородського нацiонального унiверситету Романа Офiцинського є однiєю з успiшних спроб скрупульозного дослiдження iсторичного процесу в нашiй незалежнiй державi. Вона пiдсумовує iнтенсивну кiлькарiчну розробку вченим цiєї проблематики, що засвiдчують також його численнi публiкацiї в науковiй перiодицi.

Структура книги обумовлена авторським розумiнням предмету дослiдження й складається зi вступу, семи роздiлiв, подiлених на пiдроздiли та параграфи, висновкiв, списку джерел i додаткiв. У монографiї зроблено аналiз базових складникiв європейської парадигми полiтичної iсторiї незалежної України. Автор доводить, що полiтичнi змiни 1991 - 2004 рр. не лише детермiнованi внутрiшнiми потребами постсоцiалiстичної модернiзацiї суспiльства, а й корегуються через iнформацiйно-аналiтичнi, дипломатичнi та зовнiшньоекономiчнi iнструменти розвинутих країн.

Дослiдник намагався зiбрати воєдино низку взаємопов'язаних аспектiв. З одного боку, iдеться про "вестернiзацiйний стандарт", глибоко закорiнений у масовiй свiдомостi певного цивiлiзацiйного поля. А, з iншого, україноцентрична iсторiя незалежної України, написана Р. Офiцинським на захiдних джерелах, руйнує схоластичнi схеми й нав'язанi iнтерпретацiї. Примiром, автором визначено основнi дискусiйнi проблеми української iсторичної спадщини. Вiдповiдно в 1991 - 2004 рр. на Заходi помiтна еволюцiя в напрямку вiдмови вiд колишнiх довготривалих iдейних упереджень та стереотипiв (геноцид, колаборацiонiзм).

Розглянувши iсторико-теоретичнi узагальнення й увiвши в науковий обiг корпус нових iсторичних джерел (ресурси Iнтернету), Р. Офiцинський цiлком доречно звернув детальну увагу на важливi аспекти українського державотворення в 1990-х та на початку 2000-х рр. Ним уведено до наукового обiгу значний комплекс грунтовних публiкацiй перiодичних видань Захiдної Європи й Пiвнiчної Америки, що регулярно висвiтлюють рiзнi аспекти полiтичного розвитку незалежної України.

В iнтерпретацiях автора домiнують iсторичнi коментарi, виконанi на мiждисциплiнарному рiвнi та у взаємозв'язку з економiчними, соцiальними й культурними тенденцiями. Тому адекватнiсть застосованих назв i термiнiв на стику дисциплiн гуманiтарного циклу (iсторiя, полiтологiя, економiка, право, фiлософiя) становить iнтерес. Зокрема дано оригiнальну трактовку спiввiдношення ключових понять "постсоцiалiстична", "пострадянська" та "посткомунiстична" фази розвитку, "європейська парадигма" й iн.

Дослiдник розширив i суттєво доповнив науково встановлену систему соцiальних фактiв про хiд полiтичних змiн в Українi вiд дипломатичного визнання (грудень 1991 р.) до помаранчевої революцiї (листопад-грудень 2004 р.). Вiн заповнив фактологiчнi прогалини в iсторичному контекстi ("мовна вiйна" 2000 р., закриття ЧАЕС, касетний скандал, вiзит Папи Римського 2001 р., розстановка сил та динамiка полiтичної боротьби 2003 - 2004 рр.).

Власне кажучи, це перше в iсторичнiй науцi комплексне дослiдження незалежної України через призму її вiдповiдностi закономiрностям розвитку захiдної цивiлiзацiї. При цьому виявлено кореляцiйну специфiку мiж свiтовими процесами глобалiзацiї й пошуками сучасними українцями нових форм iдентичностi (нацiональної, мовної, регiональної,

стр. 230


конфесiйної). Також проаналiзовано динамiку й вектори суспiльної думки Заходу на рiзних етапах розвитку незалежної України (роззброєння, олiгархiзацiя, вибори).

Монографiя гармонiйно вписується в державнi науковi та навчальнi програми, що дiють у вiтчизнянiй системi вищої освiти й науково-дослiдних установ. Маючи за плечима певний педагогiчний досвiд, автор iз повним правом висловив доволi слушну пропозицiю. Iдеться про те, щоб на iсторичних факультетах вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї запровадити окремий нормативний курс "Iсторiя незалежної України" (3-й курс денного й 4-й курс заочного вiддiлень). Штучнiсть поєднання двох перiодiв (радянського й незалежного) нинi є очевидною.

У сформульованiй Р. Офiцинським проблемi поле iсторичних дослiджень ще нагадує цiлину. Примiром, провiднi зарубiжнi щоденнi газети "The Financial Times", "Neue Zurcher Zeitung", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Le Monde", "The New York Times", "The Washington Post", "The Globe and Mail" тощо зачекалися на спецiальнi українознавчi студiї. Поряд iз тим вiдзначимо декiлька побажань, якi б стали авторовi в пригодi.

На нашу думку, варто було б зайняти чiтку наступальну позицiю при висвiтленнi iсторiографiчного аспекту, тобто дати справдi критичний зрiз наявної наукової лiтератури. Бачимо там чимало випадкових публiкацiй, щедро профiнансованих державою як "соцiально значущi". Рецензована книга значно виграла б, якщо б дослiдник показав причинно-наслiдковi зв'язки перiоду, що дослiджується, з попереднiм. Iдеться про з'ясування результатiв та наслiдкiв української мирної революцiї 1989 - 1991 рр., що вiдлунюють i досi. Цьому можна було присвятити пiдроздiл чи параграф.

Загалом же рецензована праця доц. Р. Офiцинського заслуговує на увагу читацької аудиторiї, оскiльки виконана на належному квалiфiкацiйному рiвнi i є гiдною вiдповiддю на пiдвищений суспiльний iнтерес до сучасної iсторiї.

В. Є. Задорожний (Ужгород)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Р-ОФIЦИНСЬКИЙ-ПОЛIТИЧНИЙ-РОЗВИТОК-НЕЗАЛЕЖНОЇ-УКРАЇНИ-1991-2004-В-АСПЕКТI-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ-IДЕНТИЧНОСТI-НА-МАТЕРIАЛАХ-ПЕРIОДИКИ-ЗАХОДУ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Р. ОФIЦИНСЬКИЙ. ПОЛIТИЧНИЙ РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991-2004) В АСПЕКТI ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IДЕНТИЧНОСТI (НА МАТЕРIАЛАХ ПЕРIОДИКИ ЗАХОДУ) // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Р-ОФIЦИНСЬКИЙ-ПОЛIТИЧНИЙ-РОЗВИТОК-НЕЗАЛЕЖНОЇ-УКРАЇНИ-1991-2004-В-АСПЕКТI-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ-IДЕНТИЧНОСТI-НА-МАТЕРIАЛАХ-ПЕРIОДИКИ-ЗАХОДУ (date of access: 02.08.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Rating
0 votes
Related Articles
«Мы могли бы ШАНТАЖИРОВАТЬ весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание». Тишина!! Занавес!! Украинская дипломатия испустила последний вздох. Думаете все? Ведь уже сказанного с лихвой хватит чтобы поставить под сомнение авторитет США, как мирового лидера. Итак, нардеп выразил уверенность, что встреча Байдена с Зеленским пройдет «на повышенных тонах», дескать Украина имеет на это право по итогам соглашения между США и Германией по СП-2.
Catalog: Разное 
3 days ago · From Naina Kravetz
Как нам без всякой мистики побеседовать с человеческой душой и узнать у нее тайны Мира.
Catalog: Философия 
4 days ago · From Олег Ермаков
ОПЫТ ВЕНГЕРСКИХ РЕФОРМ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНОША КАДАРА
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГАБСБУРГСКОЙ МОНАРХИИ. XX - начало XXI века
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГРЕЦИИ И ГРЕКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ИСТОРИЯ СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1945-1989 годах
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
Х. Духхардт. МИР В ЕВРОПЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 1979-2011
Catalog: История 
5 days ago · From Україна Онлайн
Превращаясь в пыль, литий неизбежно поднимается в воздух и отравляет все живое вокруг. Самое меньшее, чем грозит литиевая пыль – это слепота. Погибает рыба, питьевая вода становится непригодной для употребления. Кроме того вода является главным ресурсом для добычи лития. Ее катастрофические сокращение отмечают местные жители всех разрабатываемых месторождений.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
БОЛГАРСКИЕ СЛУШАТЕЛИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО КЛАССА (1901-1914 годы)
Catalog: История 
6 days ago · From Україна Онлайн
ДИНАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1856-1870 годов
Catalog: Право 
6 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Р. ОФIЦИНСЬКИЙ. ПОЛIТИЧНИЙ РОЗВИТОК НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1991-2004) В АСПЕКТI ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IДЕНТИЧНОСТI (НА МАТЕРIАЛАХ ПЕРIОДИКИ ЗАХОДУ)
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones