Libmonster ID: UA-2870

Автор: В. М. СОКОЛОВ, В. Ф. СОЛДАТЕНКО

Я.С.Калакура. Українська iсторiографiя: курс лекцiй. - К.: Генеза. - 2004. - 496 с

Чергова книга доктора iсторичних наук, професора Київського нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка Я. С. Калакури є курсом лекцiй iз проблем української iсторiографiї. Надзвичайно потрiбний навчальний посiбник мiстить аналiз процесу нагромадження i розвитку iсторичних знань, починаючи вiд витокiв, заглиблених у Київськiй Русi, до початку XXI ст. Вiдразу слiд зазначити, що праця може бути використана не лише з навчальною метою. Значною мiрою це й узагальнююче монографiчне дослiдження генеалогiї української iсторичної думки, що детермiнувалося недостатньо високим рiвнем i глибиною сучасних студiй у галузi вiтчизняної iсторiографiї.

стр. 214


Структура посiбника проста, логiчна, дохiдлива. У вiсiмнадцяти лекцiях поетапно, з хронологiчною послiдовнiстю з'ясовуються найголовнiшi тенденцiї роботи iсторикiв, характеризуються й оцiнюються їх основнi надбання. Пiдходи автора рельєфно простежуються через преамбули глав, якi мають назву "Мета". У них сфокусовано довгорiчнi науковi роздуми, що дають своєрiдну "нитку Арiадни" у мандрiвцi численними заплутаними лабiринтами iсторичного знання.

Книга Я. С. Калакури мiстить дуже чiткi, виваженi думки про теоретико-методологiчнi засади iсторiографiї як специфiчної галузi iсторичного знання, окреслює висхiдний арсенал iнструментарiю, необхiдного для з'ясування сутностi i стану розвитку вiтчизняної iсторичної науки на найважливiших етапах її поступу в органiчному зв'язку iз суспiльними процесами. Виходячи з цiльового призначення, видання мiстить лапiдарнi роз'яснення понять, термiнiв, якими неодмiнно мають оперувати усi, хто бажає зрозумiти, осягнути логiку, механiзм розвитку феномена iсторичного пiзнання.

Досить вдалими видаються обрана перiодизацiя українського iсторiографiчного процесу, а також класифiкацiя, огляд комплексу джерел, що є носiями iсторiографiчної iнформацiї.

Цiкавими, змiстовними, фахово досконалими є лекцiї-нариси про досягнення й проблеми української iсторичної думки, про основнi, узагальнюючi й найцiкавiшi працi дослiдникiв i популяризаторiв iсторiї, про дiяльнiсть наукових установ у межах восьми головних iсторико-часових перiодiв, якi вирiзнилися в природному генеалогiчному науковому розвитку.

Привертає увагу й персонiфiкацiя здiйснюваного аналiзу, звернення до iмен багатьох вiтчизняних i дiаспорних iсторикiв, фiлософiв, мислителiв, громадських i полiтичних дiячiв, чиї набутки, власне, становлять основу української iсторiографiї. Це пiдтверджує, зокрема, й iменний покажчик - вiн мiстить згадки бiльш як про 650 особистостей.

За сторiнками книги можна прослiдкувати всю iсторiю розвитку iсторiографiї науки в Українi, яка пройшла непростий, часом суперечливий шлях, зазнавала рiзних впливiв i деформацiй. Авторськi висновки (с. 458-460) добре продуманi, старанно аргументованi. Вони незаперечно доводять, що розвиток iсторичної науки пов'язаний iз закономiрностями суспiльного життя, вiдображає його i разом iз тим конкретизує ставлення суспiльства до подiй, фактiв, полiтики, зумовлює той чи iнший характер реагування на них. Iсторична наука дозволяє простежити динамiку того, що збулося, оцiнити як минуле, так i сучаснiсть. Говорячи словами автора, iсторична думка за свою багатовiкову iсторiю "була не тiльки свiдком, а й учасником перемог i поразок свого народу" (с. 458).

Автор демонструє ґрунтовний i водночас гнучкий, у повному розумiннi слова - дiалектичний пiдхiд до таких проблем, як не вельми конструктивнi спроби провести рiшучий вододiл мiж рiзними iсторiографiчними школами, зокрема мiж народницьким (народно-демократичним) i державницьким (соцiально-економiчним) напрямами (с. 233-240). Дуже слушно зауважується, що виокремлення цих напрямiв є умовним, хоча їх виразники i мали вiдмiнностi у прiоритетах, з якими пiдходили до тлумачень минулого (с. 235). Я. С. Калакура звертає увагу на те, що в творчостi окремих iсторикiв обидва напрями переплiталися, взаємодоповнювали один одного, що вело, зрештою, до збагачення змiсту наукових творiв, пiдвищення вагомостi

стр. 215


зроблених у них висновкiв та узагальнень. Чи не найяскравiший приклад тому - спадщина М. Грушевського (с. 222-225).

Певнi елементи подiбного пiдходу обережно "пробиваються" i на окремих сторiнках, присвячених розвитку української iсторiографiї в радянський час, зокрема у другiй половинi 1960-х - першiй половинi 1980-х рокiв (с. 360-390). Однак у цьому разi Я. С. Калакура характеризує надбання iсторикiв партiї всуцiль негативно - хiба що вiдзначає користь вiд зiбраного i залученого до наукового обiгу фактичного матерiалу (с. 387). Тим часом доробок iсторикiв партiї не просто кiлькiсно переважав i домiнував лише за рахунок "прiоритетної пiдтримки" (с. 388). Серед великої кiлькостi працiвникiв зазначеного "цеху" зустрiчались i здiбнi, обдарованi особистостi з неабиякою фаховою пiдготовкою, з розвинутим творчим началом, справдi науковим мисленням, високими моральними якостями. Саме вони здебiльшого i продукували концептуальнi пiдходи до вивчення iсторичного досвiду всього XX ст., якими достатньо широко користувалися також iсторики, так би мовити, "громадянськi", непартiйнi (тобто не iсторики КПРС за класифiкацiєю спецiальностей).

Вважається, що врахування цiєї обставини могло дещо скоригувати ступiнь категоричностi в негативнiй оцiнцi iсторико-партiйних дослiджень, наслiдкiв їх видiлення в окремий роздiл (с. 388).

Також не у всьому можна погодитися з деякими акцентами в оцiнках iсторiографiчних досягнень у дiаспорному середовищi в повоєнний час, зокрема, про принципове дистанцiювання iсторикiв дiаспори вiд iдеологiчної боротьби (с. 373). Незважаючи на суб'єктивнi настрої, велика їх частина виявилася об'єктивно втягнутою в жорстку антирадянську, антикомунiстичну конфронтацiю, що наповнило їх працi елементами вiдповiдної риторики, яка далеко не завжди кореспондувалася з науковiстю. Звiсно, це не кращим чином позначилося на якостi публiкацiй.

Погоджуючись з тлумаченням Я. С. Калакурою поняття "українська iсторiографiя" i цiлком обґрунтованим найменуванням книги, слiд зауважити, що строго дотриматися задуму вдалося не завжди, не в усiх компонентах.

Однак згадане в чомусь навiяне суб'єктивними враженнями i ремiнiсценцiями рецензентiв на противагу тому, що положення працi Я. С. Кала-кури вiдбивають переважно панiвнi на сьогоднi уявлення щодо iсторiографiчного освоєння вiтчизняного минулого. Варто мати на увазi, що видання все ж є навчальним посiбником i тому покликане, по змозi, уникати серйозних вiдхилень вiд загальноприйнятих уявлень, iнодi й свiдомого пiдкорення їм специфiчного авторського бачення проблем.

Врештi, слiд визнати, що книга "Українська iсторiографiя" повнiстю вiдповiдає своєму призначенню навчального посiбника для студентiв, iсторикiв, учителiв, усiх, хто цiкавиться проблемами iсторiї i культури України.

Таким чином, iсторична наука, в цiлому її iсторiографiчна складова, збагатилася ще однiєю масштабною цiкавою працею, яка, безумовно, принесе користь не лише спецiалiстам-iсторикам, а й кожному, хто її прочитає.

В.М.Соколов (Одеса), В.Ф.Солдатенко (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-Я-С-КАЛАКУРА-УКРАЇНСЬКА-IСТОРIОГРАФIЯ-КУРС-ЛЕКЦIЙ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Рецензiї. Я. С. КАЛАКУРА. УКРАЇНСЬКА IСТОРIОГРАФIЯ: КУРС ЛЕКЦIЙ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-Я-С-КАЛАКУРА-УКРАЇНСЬКА-IСТОРIОГРАФIЯ-КУРС-ЛЕКЦIЙ (date of access: 04.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
1118 views rating
24.08.2014 (2658 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
20 hours ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
Yesterday · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
Yesterday · From Україна Онлайн
Люди делового миа
Yesterday · From Україна Онлайн
ДА БУДЕТ ГАЗ!
Catalog: Разное 
Yesterday · From Україна Онлайн
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
4 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
4 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
6 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Рецензiї. Я. С. КАЛАКУРА. УКРАЇНСЬКА IСТОРIОГРАФIЯ: КУРС ЛЕКЦIЙ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones