Libmonster ID: UA-3172

Автор: С. О. БОРИСЕВИЧ

К.: Iн-т iсторiї України НАН України, 2005. - 427 с.

Вихiд у свiт цiєї монографiї збагатив iсторiографiю широкою схемою iнтерпретацiї iсторiї України XIX - початку XX ст., пiдняв рiвень її концептуалiзацiї, заповнивши певну, i то дуже суттєву прогалину в сучасному українському наративi. За своїм дослiдницьким масштабом i науковими результатами праця виходить за рамки української нацiональної iсторiї i виявляє певну логiку розвитку iсторичної науки, бо подiбнi книжки з'явилися нещодавно i в iсторiографiчному доробку сусiднiх з Україною держав. Стає очевидним, що iсторiя державних iнституцiй перетворюється на самодостатнiй, важливий напрям наукових дослiджень, поволi набуваючи ролi своєрiдного iнструментарiю, за допомогою якого можна переглядати та збалансовувати пiдходи до iмперського перiоду в iсторiї України.

Перше, що впадає в око, - це величезне джерельне коло та iсторiографiя монографiчного дослiдження. Обсягу опрацьованого i залученого у дослiдження матерiалу можна позаздрити. Валентина Шандра використала не лише об'ємний i рiзноманiтний архiвний пласт документiв, але й велику кiлькiсть законодавчих актiв Росiйської iмперiї XIX ст., мемуарну лiтературу, епiстолярiй та матерiали преси. Залучаючи цi джерела, вона не вагаючись дiлиться з читачем вартiсними спостереженнями i пропозицiями щодо можливостей їх подальших дослiджень. Та це й не дивно, адже тривала робота в ЦДIА України у м. Києвi, де зберiгаються основнi архiвнi фонди, якi стали вагомою джерельною базою монографiї, дала свої результати. Напевно, звiдти йде той iнформативний багаж, який наклався на бажання дiзнатися, яким же було минуле суспiльства, росiйської полiтичної системи i ролi державних посадових осiб. Уже перша частина книжки з характеристикою джерел надає дослiдженню високого наукового i практичного значення.

Не можна не вiдмiтити, що автор виявила також глибокi знання не лише українських (Д. I. Дорошенко, М. Д. Антонович), росiйських (Л. М. Лисенко, С. В. Мироненко, О. В. Морякова, А. В. Ремньов, О. I. Мiллер, Л. Є. Горизонтов, Н. Дубiнiна, Н. П. Матханова), а й зарубiжних (З. Когута, А. Каппелера, К. Мацузато, Д. Бовуа, Т. Полвiнен, Дж. Ле Донна) наукових праць з iсторiї державних iнституцiй, якi здiйснювали управлiння в набутих землях, забезпечуючи тривалу цiлiснiсть Росiйської iмперiї. Автор з'ясувала концептуальнi засади кожного з авторiв, зауважуючи одну з характерних вiдмiнностей української iсторiографiї вiд росiйської, яка полягає в тому, що перша майже не придiляла уваги i, як наслiдок, недооцiнювала iсторiю державних установ XIX - початку XX ст. Своєю метою вона визначила подолання цiєї вади.

Щодо державних установ, то пiсля появи книжки видається дивним, чому дiяльнiсть генерал-губернаторств так довго не ставала предметом спецiального вивчення?! Далися взнаки iдеологiчнi схеми на кшталт "дружби народiв", вiдкидаючи якi, українськi iсторики набувають незалежних i незаангажованих суджень, вiдмежовуючись i вiд iмперської, i вiд української та росiйської радянських iсторiографiй. Отож, слiд вiддати належне дослiдницi, яка, вiдштовхуючись не вiд теорiї, а вiд фактичного архiвного матерiалу, змогла окреслити особливий правовий статус українських територiй у складi Росiйської iмперiї (генерал-губернаторств). Адже саме ця форма влади свiдчила про вiдмiннiсть управлiння набутими зем-

стр. 218


лями в межах Росiйської iмперiї пiсля їх вiйськово-полiтичної iнкорпорацiї. Авторцi вдалося встановити й переконливо довести, що саме ця iнституцiя з'ясувала базовi вiдмiнностi українських iсторичних регiонiв у моделi Росiйської iмперiї i сприяла їх лiквiдацiї. Для виконання завдань, отриманих вiд верховної влади, генерал-губернаторами призначали сановникiв, здатних проводити гнучку полiтику, постiйно вдаючись до компромiсiв i спiвпрацi з мiсцевими елiтами. Вивчення iсторiї функцiонування кожного з генерал-губернаторств -Малоросiйського, Новоросiйського i Бессарабського та Київського - здiйснювалося в рiчищi порiвняльно-iсторичного методу, що дозволило виявити спiльнi та особливi складовi iнтеграцiйної полiтики центру щодо українських iсторичних регiонiв. У рамках цього пiдходу також окреслити геополiтичний аспект їхньої дiяльностi, адже два з названих генерал-губернаторств були прикордонними.

Автор основну увагу зосередила на вивченнi iсторiї генерал-губернаторств, але читач помiтить, що для внесення їх до складної iєрархiї державної влади довелося постiйно зупинятися й на губернських та повiтових установах, принципах їх пiдпорядкування та функцiях. Отже, в дзеркалi iсторiї генерал-губернаторств в Українi тiєю чи iншою мiрою подається вся система державного управлiння та її еволюцiя з кiнця XVIII, упродовж усього XIX i до початку XX ст.

Червоною ниткою проходить з'ясування передумов та причин, якi обумовили появу генерал-губернаторств, i, як виявилося, вони були рiзними, але пiдпорядкованi однiй метi - iнтегруванню українських губернiй у складi Росiйської iмперiї. Авторцi вдалося на значнiй джерельнiй i iсторiографiчнiй базi показати дiалектичнi суперечностi у функцiонуваннi генерал-губернаторiв. Обiзнанi з мiсцевою специфiкою, вони не завжди виконували розпорядження центральних органiв щодо подолання соцiальних i господарських особливостей. Ця державна iнституцiя визначала час i обсяг поширення на генерал-губернаторство загальноросiйських законiв, ураховуючи при цьому ставлення до росiйської присутностi мiсцевої елiти, яка, своєю чергою, намагалася використати iмперський потенцiал у власних iнтересах.

Окреслюючи багатограннi функцiї генерал-губернаторств як унiкальної iнституцiї на теренах Росiйської iмперiї, автор видiляє головнi з них: подолання протистояння мiсцевих елiт, приведення у вiдповiднiсть iз загальноросiйським мiсцевого законодавства, контроль за формуванням бюрократичного апарату. Об'єднує їх зросiйщення, що цiлеспрямовано здiйснювалося в полiтичнiй, соцiально-економiчнiй i культурнiй сферах, iз використанням гнучких управлiнських засобiв. А коли тих бракувало, то генерал-губернатори вдавалися й до силових методiв, якi найчастiше застосовувалися у Київському генерал-губернаторствi. Саме генерал-губернатори, на думку дослiдницi, поступово легiтимiзували iмперський устрiй на набутих iмперiєю землях, вдаючись до найрiзноманiтнiших заходiв, й до них, не в останню чергу, слiд вiднести державну iдеологiю на зразок "київського спадку" та iмперську культуру. Вони координували дiяльнiсть усiх органiв мiсцевої адмiнiстрацiї, поєднавши в собi функцiї полiтичного, вiйськового, адмiнiстративно-полiцейського й соцiально-господарського нагляду в кожному з iсторичних регiонiв. У фокусi дослiдницi перебували не лише функцiї цiєї iнституцiї, а й конкретнi постатi генерал-губернаторiв, вiд особистих якостей яких багато залежало. Адже вони, коли iнiцiювали центр, виходили з iсторичних умов, а iнколи й мiсцевих iнтересiв, причому спрямовували, конкретизуючи його полiтику, узгоджуючи її з власним баченням проблем. Чого лише варте спорудження адмiнiстративних будiвель, яке переконливо свiдчило про велич i могутнiсть Росiйської iмперiї.

Потрiбно вiдмiтити, що автору монографiї вдалося подолати традицiйний, обтяжений безликiстю, так званий суб'єктивний фактор, у ставленнi до особистостей i не лише генерал-губернаторiв, а й їхнього управлiнського апарату. Як цi сановники, так i чиновники генерал-губернаторських канцелярiй залежно вiд власних мотивацiй, зокрема й меркантильних iнтересiв, а подекуди i вiд ментальних особливостей несли службу, в результатi якої iнтеграцiйнi процеси то пришвидшувалися, а то гальмувалися. Доречним у зв'язку з цим є вмiщення в кiнцi монографiї портретiв генерал-губернаторiв, серед них i рiдкiсних, що значно збагачує словесний опис цих державних дiячiв минулого.

Автору монографiї постiйно доводилося звертатися до соцiальної структури суспiльства кожного iз країв, адже генерал-губернатори намагалися привести її до росiйського зразка. Завдяки цьому В. Шандрi вдалося збагатити нашi знання про такi соцiальнi прошарки, якi вартi окремих дослiджень. Як засвiдчила третя частина книжки,

стр. 219


присвячена Малоросiйському генерал-губернаторству, проблема українських козакiв була болючою для Росiйської iмперiї впродовж усiєї першої половини XIX ст. Те ж саме можна зауважити i про дворянство Лiвобережної України, не кажучи вже про правобережну шляхту, над практичними рекомендацiями щодо її впорядкування працювала цiла група чиновникiв генерал-губернаторiв з особливих доручень. Внаслiдок подiбних звернень авторовi на фонi дiяльностi генерал-губернаторств України вдалося з'ясувати малознанi або й невiдомi гранi iсторичних подiй, що вiдбувались в Українi. Серед них слiд назвати ставлення київських генерал-губернаторiв до нацiональних рухiв i, зокрема, до українського нацiотворення. Валентина Шандра вдало пiдмiтила, що селянство було тiєю основою, яка по-своєму поєднувала взаємовиключнi iнтереси росiйської влади i українофiлiв.

Цiкаво i обґрунтовано висвiтленi особливостi iнтеграцiї Лiвобережної, Правобережної та Пiвденної України та Криму, що зумовлювало рiзнi методи та способи досягнення цiєї мети. Лише у Правобережнiй Українi, де iнтеграцiйним та русифiкаторським процесам протидiяли польськi землевласники, вони обумовлювали, переважно, репресивнi методи iнтеграцiї.

Надзвичайно важлива для порiвняння таблиця територiального розмiщення всiх генерал-губернаторств у Росiйськiй iмперiї iз хронологiчними межами їх iснування, вмiщена у книжцi у роздiлi "Додатки". Доволi iнформативною є також синхронна таблиця перебування на посадах кожного з генерал-губернаторiв у трьох генерал-губернаторствах. Однак, iз додаткiв найцiннiшими є, все ж таки, довiдковi таблицi про сучаснi архiвно-дiловоднi структури фондiв, колишнiх архiвiв канцелярiй генерал-губернаторiв. Кожному дослiдниковi, який працює в архiвi, вони стануть у великiй пригодi, адже цiлеспрямовано вкажуть, звiдки слiд вести евристичний пошук потрiбних документiв.

Поряд iз цим маємо нагоду пiдказати автору монографiї ряд неточностей, виявлених в її дослiдженнi. Як фахiвцю з поземельних вiдносин менi кинулися в очi деякi розбiжностi у трактуваннi окремого фактичного матерiалу. В. Шандра зазначає, що чиновники Генерального штабу росiйської армiї, в перiод приєднання Правобережної України до Росiйської iмперiї, складали карти казенних маєткiв i одночасно виявляли вiдмiннiсть їх статусу, зокрема iснування казенних маєтностей, спадкових i не спадкових казенних маєткiв, данi за службу та переуступленi посесорам тощо (с. 266). До термiну спадковi казеннi маєтки в дужках надано пояснення - довiчнi. Потрiбно пiдкреслити, що поєднання в цьому випадку юридичного статусу "довiчного володiння" i "спадкового володiння" є неточним. Довiчне володiння казенними маєтками було суто польською майновою iнституцiєю. Вона передбачала дарування польським королем або сеймом казенного маєтку в довiчне привiлейоване володiння однiй особi, яка мала право здавати цей маєток в оренду, переуступати за грошi свої права, але таке право на володiння зберiгалось лише до того часу, доки вiдповiдний привiлейований власник не помирав. Отже, такi маєтностi у спадщину не передавалися.

Певнi застереження викликають мiркування на с. 308, де зазначено, що чиншове землеволодiння не мало нiчого спiльного з орендою, а вiдносилось до безстрокового майнового права на землю. Тому потрiбно уточнити, що дослiдники форми чиншового землеволодiння порiвнювали його iз стародавнiм римським iнститутом спадкової оренди. В той самий час вони вказували на те, що чиншове землеволодiння не можна ототожнювати з орендою, яка передбачає строковiсть володiння нерухомiстю. Не можна погодитись i з висловом "безстрокове майнове право на землю". Його потрiбно дещо змiнити - "безстрокове право обмеженого володiння землею". Адже ще римське право визначило, що право володiння передбачає право володiння, користування i розпорядження. Чиншове землеволодiння було обмеженим тому, що у цiєї землi був верховний власник, якому чиншовик повинен був платити раз i назавжди встановлений фiксований платiж (чинш) за своє право володiння. Безстроковiсть такої iнституцiї гарантувалася тим, що власник мав право вiдiбрати землю чиншовика лише у випадку несплати чиншу. Отже, подiбна форма землеволодiння була спадковою i не обмеженою строком. Чиншовик володiв, користувався землею, а його право розпорядження обмежувалось тим, що вiн мав право продати право володiння на землю, а не саму землю, адже у неї також залишався верховний власник.

I на кiнець, хочеться подякувати Валентинi Степанiвнi Шандрi за професiйно виконану працю, яка стане вiдлiком наступних дослiджень, адже заданий високий рiвень, iстотне розширення наукового iнструментарiю зобов'язує iсторикiв посилено працювати, щоб досягти подiбних результатiв.

(Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-ШАНДРА-B-C-ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА-В-УКРАЇНI-XIX-ПОЧАТОК-XX-ст

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Рецензiї. ШАНДРА B. C. ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В УКРАЇНI: XIX - ПОЧАТОК XX ст. // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-ШАНДРА-B-C-ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА-В-УКРАЇНI-XIX-ПОЧАТОК-XX-ст (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
1094 views rating
27.08.2014 (2650 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
10 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Рецензiї. ШАНДРА B. C. ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В УКРАЇНI: XIX - ПОЧАТОК XX ст.
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones