Libmonster ID: UA-2868

Share this article with friends

Автор: В. Г. БЕРКОВСЬКИЙ

(Одеса)

Urzednicy wojewodztw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku. Spisy. -Kornik, 2002. - 344 s.

Урядовцi Київського й Чернiгiвського воєводств XV-XVIII ст. Списки. - Курник, 2002. - 344 с

27 березня 2003 р. в примiщеннi бiблiотеки Iнституту iсторiї Унiверситету Марiї Кюрi-Склодовської (Люблiн, Польща) вiдбулася презентацiя чергової книги iз серiї "Urz^dnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku". Праця продовжила видання спискiв урядникiв т.зв. "схiдних кресiв" Речi Посполитої XIV-XVIII ст., що в рамках серiї становлять окрему пiдсерiю - "Ziemie Ruskie".

Iдея видання таких спискiв, як вiдзначає постiйний i незмiнний редактор серiї А.Ґонсьоровський, виникла 1976 р. в ходi дослiдницької програми "Spoleczenstwo polskie - dynamika przemian strukturalnych i rozwoju swiadomosci" Польської академiї наук, коли розпочалася робота над науковим проектом "Sklad i podstawy srodowisk spoleczno-politycznych - urze_dnicy, ich funkcje i kariery". Загалом iнiцiатива дослiдження та опрацювання спискiв урядникiв давньої Речi Посполитої iз залученням усього виданого комплексу наукових праць належить Г.Сухенi-Ґрабовськiй1 .

Таким чином, вiд 1985 (коли вийшов перший том "Urzqdnikow Wielkopolskich") до 2002 p. свiт побачили 11 томiв i 21 книга зi списками урядникiв: великопольських (т. I, кн. 1-2), ленчицьких, серадзьких i велюнських (т. II, кн. 1-2), руських, белзьких, холмських, подiльських, київських i чернiгiвських (т. НI, кн. 1-4), малопольських, кракiвських, сандомирських, люблiнських, бурґрабiїв кракiвського замку (т. IV, кн. 1-5), Схiдного Помор'я та Королiвських Прус (т. V, кн. 1-2), куявських i добжицьких (т. VI, на жаль, вийшла лише кн. 2), пiдляських (т. VIII), iнфлянтських (т. IX). Окремими томами вийшли перелiки центральних i надвiрних урядникiв Польщi, а також урядникiв i диґнiтарiїв Великого князiвства Литовського (вiдповiдно тт. X та XI). У проектi поки що залишаються видання спискiв урядникiв волинських i мазовецьких.

Iдею створення спискiв урядникiв саме Київського та Чернiгiвського воєводств висунули 1998 р. Евґенiуш Янас та Вiтольд Клачевський, упорядники (разом iз Анною Сохацькою i Янушем Куртикою) списку подiльських урядникiв XIV-XVIII ст. Як i всi попереднi видання серiї, "Urze.dnicy wojewodztw kijowskiego i czernihowskiego" складаються зi вступу (с. 5-12), списку скорочень (с. 13-18), основної частини (с. 19-247), покажчика осiб (с. 248-343). Списки складено за топографiчно-хронологiчним принципом у межах чiтко визначеної адмiнiстративно-територiальної одиницi, що мала свою власну iєрархiю урядникiв. Таким чином, в окремi роздiли видiлено воєводства, а в їхнiх межах - повiти: Київський (с. 19-71), Овруцький (с.72-108), Житомирський (с. 109-146) у Київському та Чернiгiвський (с. 147-203) i Новгород-Сiверський (с. 204-247) у Чернiгiвському воєводствах. Списки урядникiв укладено за схемою: 1) iм'я, прiзвище, герб; 2) дати посiдання уряду; 3) по можливостi подано iнформацiю про попереднiй i наступний щаблi кар'єри особи. Як вiдзначають упорядники, вони намагалися подати всi урядовi посади, що їх обiймала та чи iнша особа, а також, по можливостi, докладнi дати смертi (у тих випадках, коли урядник помер, обiймаючи одну з посад у Київському чи Чернiгiвському воєводствах)2 .

Принагiдно варто вказати на певнi зауваження щодо абеткового укладу урядiв у кожному з повiтiв. Бiльш доцiльним, на наш погляд, було б розташувати

стр. 224


уряди згiдно з їхнiм старшинством - вiд найнижчого до найвищого. Достатньо обґрунтовано виглядає уклад спискiв урядникiв у хронологiчному порядку за рубриками урядiв iз огляду на наступний абетковий список осiб.

Загалом слiд вiдзначити, що дослiдники проробили велику за обсягом та важливiстю роботу, залучили значний джерельний масив iз архiвiв Польщi, України, Росiї та Бiлорусiї. Загальна кiлькiсть урядникiв сягає 3000 осiб. Попри це, автори абсолютно правдиво вказують на те, що даний список не є вичерпним i в майбутньому до нього ще будуть доповнення. Свiдченням цього є, наприклад, доповнення, зробленi до ранiше виданих спискiв урядникiв Люблiнського воєводства. Бiльше того, на детальний аналiз заслуговує проблема верифiкацiї надань i виокремлення серед них формальних i реальних. Це пов'язано з тим, що на теренах Речi Посполитої у XV-XVIII ст. досить поширеною практикою було надання протягом 2-3 тижнiв одного уряду вiдразу 3-4 особам, iз яких лише одна реально виконувала покладенi на неї обов'язки, iншi ж - лише користувалися титулом.

Видання належно оцiнили не лише польськi, а насамперед українськi iсторики завдяки унiкальностi та важливостi зiбраної в ньому iнформацiї.

-----

1 Urze,dnicy Wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy / Орг. M.Bielinska, A.Gqsiorowski, J.Lojko. - Wroclaw, etc., 1985. - S. 5.

2 Urzqdnicy wojewodztw Kijowskiego i Czernihowskiego XV-XVIII wieku. Spisy / Opr. E.Janas i W.Klaczews-ki. - Kornik, 2002. - S. 12.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-УРЯДОВЦI-КИЇВСЬКОГО-Й-ЧЕРНIГIВСЬКОГО-ВОЄВОДСТВ-XV-XVIII-ст-СПИСКИ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Рецензiї. УРЯДОВЦI КИЇВСЬКОГО Й ЧЕРНIГIВСЬКОГО ВОЄВОДСТВ XV-XVIII ст. СПИСКИ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-УРЯДОВЦI-КИЇВСЬКОГО-Й-ЧЕРНIГIВСЬКОГО-ВОЄВОДСТВ-XV-XVIII-ст-СПИСКИ (date of access: 27.07.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
370 views rating
24.08.2014 (2529 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВ М. ТЭТЧЕР И ДЖ. МЭЙДЖОРА (1980 - 1990-Е ГОДЫ)
Catalog: История 
24 hours ago · From Україна Онлайн
ЛОРД ПАЛЬМЕРСТОН В ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
Catalog: История 
24 hours ago · From Україна Онлайн
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК РАН
Catalog: История 
24 hours ago · From Україна Онлайн
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ США XIX ВЕКА
Catalog: История 
Yesterday · From Україна Онлайн
ИМПЕРАТОР БОКАССА I И ВЛАСТЬ В ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ АФРИКЕ
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
СРАЖЕНИЕ ЗА КРИТ В МАЕ 1941 ГОДА
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ОЧЕРКИ ОБ ИСТОРИКАХ ФРАНЦИИ. ПО СТРАНИЦАМ "ФРАНЦУЗСКОГО ЕЖЕГОДНИКА"
4 days ago · From Україна Онлайн
НЕОМАЛЬТУЗИАНСКИЙ ЦИКЛ НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ XVI - XVII ВЕКОВ
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
Пришельцы, Земли нашей Гости — посланцы не мира сего, а Иного, Огня за чертой. Выход к нам из него — шаг один из Эфирного царства как Глуби Земли.
Catalog: Философия 
5 days ago · From Олег Ермаков
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Catalog: История 
6 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Рецензiї. УРЯДОВЦI КИЇВСЬКОГО Й ЧЕРНIГIВСЬКОГО ВОЄВОДСТВ XV-XVIII ст. СПИСКИ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones