Libmonster ID: UA-2953

Автор: О. В. ЯСЬ

Редакцiйна колегiя: I.Гирич, Я.Грицак, М.Крикун та iн. - К.; Л.: [НТШ], 2004. - Т. 1. - 849 с; Т. 2. - 655 с

Традицiя видання ювiлейних збiрникiв на пошану вiдомих учених набула неабиякого поширення на теренi сучасної української науки. Вiдтак "studia in honorem" здобули не тiльки заслужене визнання в академiчному середовищi як спосiб ушанування видатних науковцiв, а й стали поважною формою публiкацiї результатiв найрiзноманiтнiших соцiогуманiтарних дослiджень. До таких студiй слiд вiднести й двотомний збiрник праць на пошану вiдомого українського фiлолога Олега Купчинського, пiдготовлений за участю низки науково-дослiдних iнституцiй: Наукового товариства iм. Шевченка, Львiвського нацiонального унiверситету iм. I.Франка, Нацiонального унiверситету "Києво-Могилянська академiя", Українського вiльного унiверситету в Мюнхенi, Iнституту української археографiї та джерелознавства iм. М.С.Грушевського НАН України.

Два томи цього ювiлейного збiрника складаються з 82 статей, поданих у трьох частинах: iсторiя мови та ономастика; спецiальнi iсторичнi дисциплiни; iсторичне та фiлологiчне джерелознавство, iсторiографiя й окремi персонали. Перша та друга частини вмiщенi в першому, а третя - у другому томi збiрника.

Наразi такий подiл вiдбиває науковi зацiкавлення ювiляра й досить добре iлюструє його розгалуженi академiчнi зв'язки як в Українi, так i за її межами. Недаремно у виданнi опублiковано розвiдки й українських дослiдникiв, i колеґ-науковцiв iз Бiлорусi, Казахстану, Канади, Нiмеччини, Польщi, Росiї, Словаччини, СIЛА та Францiї.

Збiрник розпочинають вступна стаття Iгоря Гирича, в якiй висвiтлюється життєвий i творчий шлях О.Купчинського, його науково-дослiдна та науково-органiзацiйна праця, а також бiблiографiя праць ювiляра, укладена Марiєю Трегуб (404 позицiї).

У проблемно-тематичному планi двотомник "До джерел" представлений розвiдками з рiзних дисциплiн i галузей української науки, охоплюючи практично всi перiоди нацiональної iсторiї.

стр. 209


У першiй частинi вмiщено статтi з iсторiї мови та ономастики. З-помiж них привертають увагу студiї про ґенезу та стилiстичну органiзацiю текстiв українських Євангелiй другої половини XVI-XVIII ст. (Галина Чуба), етимологiю слова "могорич" (Ярослав Дашкевич) та iменi "Кий" (Михайло Худаш), українськi ойконiми з компонентами -го-род/-град та -пiль/-поль (Дмитро Бучко), слова з лiтерою "ґ" у пам'ятках XVI-XVIII ст. (Дмитро Гринчишин), запозичення етнонiма "урмане" (Андрiй Даниленко) та iн.

Цiкавi розвiдки подано й у другiй частинi ювiлейного збiрника. Серед них статтi про зв'язок мiж топонiмами "Червенськi гради" й "Червона Русь" (Ярослав Iсаєвич), мiфологему "Київ-Троя" та її витоки (Олена Русина), символiку мiст Галицької землi (Iван Сварник) i символи Королiвства Галичини та Лодомерiї (Андрiй Гречило), Львiвський монетний двiр у XIV-XV ст. (Андрiй Крижанiвський), генеалогiю й маєтки шляхетського роду Боговитиновичiв (Володимир Собчук), персональний склад канцелярiй Волинi, Надднiпрянщини та Схiдного Подiлля в останнiй третинi XVI - серединi XVII ст. (Наталiя Яковенко), суперекслiбриси Львiвського маґiстрату XVI-XVIII ст. (Свiтлана Зiнченко), iсторичну топографiю давнього Дрогобича (Леонiд Тимошенко), походження парафiяльної сфрагiстики Перемишльської греко-католицької єпархiї (Iрина Скочиляс), "кримiнальний" аспект в археографiчних розшуках Татищева (Олексiй Толочко), грошову систему й фальшування грошових знакiв у Галичинi в другiй половинi XIX - на початку XX ст. (Роман Шуст), проблеми вивчення iсторiї реґiональних державних установ в Українi кiнця XVIII - початку XX ст. (Валентина Шандра), Чернiгiвську ґубернську вчену архiвну комiсiю (Iван Бутич) та iн. Узагалi статтi другої частини репрезентують науковi здобутки з обсягу спецiальних iсторичних дисциплiн: археографiї, бонiстики, генеалогiї, нумiзматики, сфрагiстики, топонiмiки та iн. Окрiм того, у цiй частинi збiрника видруковано огляди зарубiжних архiвних фондiв видатних українських полiтичних дiячiв: Дмитра Донцова (Галина Сварник) та Андрiя Жука (Iгор Гирич), якi мiстять важливi евристичнi вiдомостi для дослiдникiв творчої спадщини полiтикiв, а також полiтичної iсторiї України першої половини XX ст.

Працi третьої частини ювiлейного збiрника можемо подiлити на двi категорiї: статтi, в яких розглядаються рiзноманiтнi iсторiографiчнi та джерелознавчi проблеми української iсторiї й нацiональної науки; розвiдки персоналогiчного спрямування.

До iсторiографiчних студiй, умiщених у двотомнику, слiд вiднести статтi про стереотипи, якi побутують у захiднiй та росiйськiй iсторичнiй думцi щодо хрещення Русi 988 р. (Володимир Косик), кипчакомовних вiрменiв (Олександр Гаркавець), два стилi релiгiйної полемiки, представленi Левом Кревзою та Захарiєм Копистенським (Ярослав Розумний), "Iсторiю русiв" у культурному та науковому життi Галичини (Феодосiй Стеблiй), дослiдження протоiсторiї України в Галичинi до 1939 р. (Олександр Домбровський) та iн.

Чiльне мiсце в збiрнику посiдають джерелознавчi працi, якi вирiзняються розмаїттям порушеної проблематики. Варто вiдзначити розвiдки про походження вiзитацiйних iнструкцiй у християнськiй церквi X-XVIII ст. (Iгор Скочиляс), документи про надавчу полiтику Вiтовта на Захiдному Подiллi в 1411-1430 pp. (Вiталiй Михайловський), акти про полюбовнi суди на Волинi в останнiй чвертi XVI ст. (Наталiя Старченко), конституцiї сеймiв 1576-1647 pp. як iсторичне джерело (Олексiй Винниченко), документ Янчi Беґера й проблему виплати козацького жолду за часiв Стефана Баторiя (Ярослав Федорук), "Опис Татарiї" Мартина Броневського (Микола Жарких), Шимона Єжи Цереновича та його книгу "Plas prawnych prac" (Микола Крикун), "Пам'ятну книгу" Дмитра Туптала (Валентина Соболь) та iн. Важлива бiблiографiчна iнформацiя репрезентована в статтi про видання, забороненi на стадiї верстки, або тиражi яких було знищено в 1920-1941 pp. (Сергiй Бiлокiнь).

Значний iнтерес становлять i персоналогiчнi розвiдки, якi присвяченi окремим аспектам життєвого шляху або творчого доробку вiдомих українських учених та дiячiв, висвiтлення яких дозволяє по-новому поглянути на їхнi постатi. Зокрема слiд вiдзначити статтi про вплив польсько-українського культурного пограниччя на формування особистостi Павлина Свєнцiцького (Степан Козак), полемiку

стр. 210


Мирона Кордуби та Iвана Джиджори в 1912 р. (Володимир Пришляк), Осипа На-зарука як мемуариста (Мирослава Дядюк), невiдомий лист Дмитра Чижевського до Томаса Манна (Леонiд Рудницький), коментарi Уляни Кравченко до свого листування з Iваном Франком (Ярослав Грицак) та iн.

Ювiлейний збiрник на пошану Олега Купчинського справляє позитивне враження як за фаховим рiвнем умiщених розвiдок, так i за полiграфiчним виконанням, науковим апаратом i iлюстративним оформленням. Серед численних "studia in honorem", якi виданi протягом 1990-2005 pp., вiн вирiзняється продуманим проблемно-тематичним спрямуванням та виваженим добором наукових праць.

Сподiваємося, що двотомник добре прислужиться українським дослiдникам iз рiзноманiтних галузей i дисциплiн та спричиниться не тiльки до широкої популяризацiї наукового доробку ювiляра, а й до активiзацiї наукових студiй.

О.В.Ясь (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-ДО-ДЖЕРЕЛ-ЗБIРНИК-НАУКОВИХ-ПРАЦЬ-НА-ПОШАНУ-ОЛЕГА-КУПЧИНСЬКОГО-З-НАГОДИ-ЙОГО-70-РIЧЧЯ-У-2-т

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Рецензiї. ДО ДЖЕРЕЛ: ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НА ПОШАНУ ОЛЕГА КУПЧИНСЬКОГО З НАГОДИ ЙОГО 70-РIЧЧЯ: У 2 т. // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 25.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-ДО-ДЖЕРЕЛ-ЗБIРНИК-НАУКОВИХ-ПРАЦЬ-НА-ПОШАНУ-ОЛЕГА-КУПЧИНСЬКОГО-З-НАГОДИ-ЙОГО-70-РIЧЧЯ-У-2-т (date of access: 28.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
445 views rating
25.08.2014 (2652 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
4 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
5 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
EUROPEAN NORTH: HISTORY OF EXPLORATION IN DOCUMENTS
Catalog: География 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Рецензiї. ДО ДЖЕРЕЛ: ЗБIРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НА ПОШАНУ ОЛЕГА КУПЧИНСЬКОГО З НАГОДИ ЙОГО 70-РIЧЧЯ: У 2 т.
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones