Libmonster ID: UA-3140

Автор: М. I. БУШИН

К.: Альтерпрес, 2004. - 360 с

Складовою частиною українського етносу є українцi, якi у зв'язку з певними iсторичними обставинами, унаслiдок рiзних причин полiтичного та соцiально-економiчного характеру проживають за межами Батькiвщини, у дiаспорi. Вони впродовж тривалого часу зберiгають елементи матерiальної та духовної культури, плекають рiдну мову.

Сильна незалежна держава, якою ми хочемо бачити Україну, має дбати й про тих етнiчних українцiв, якi волею долi опинилися за її межами. Слiд вiдзначити, що ця проблема привертає увагу iсторикiв.

Довiдник, який побачив свiт у київському видавництвi "Альтерпрес", безумовно, вiдповiдає найнагальнiшим запитам нашого часу, адже процес формування та розвитку української дiаспори є складним i багатоаспектним. На жаль, попри певний iнтерес до життя

стр. 225


та дiяльностi української дiаспори загалом, чи не найменше поталанило проблемi, пов'язанiй iз далекосхiдною гiлкою зарубiжного українства. А.А.Попок вiдзначає, що на вiдмiну вiд росiян, якi придiляють значну увагу рiзним аспектам життя спiввiтчизникiв, що волею долi опинилися за кордоном, українцi на Далекому Сходi тривалий час залишалися поза увагою українських дослiдникiв.

У передмовi автор наголошує, що за винятком кiлькох науково-популярних публiкацiй 1920-х - початку 1930-х pp. та початку 1990-х pp., дана проблема перебувала поза увагою українських дослiдникiв, а її вивченням займаються переважно вченi з дiаспори.

Дiйсно, зiбраний у книзi фактичний матерiал свiдчить про те, що до часу виходу довiдника немало аспектiв життєдiяльностi цiєї своєрiдної за способом формування, полiтичним та юридичним становищем української громади залишалися недослiдженими.

Задумом автора було якнайширше охопити значущi складовi обраної теми, зокрема процес формування та розвитку українських поселень на Далекому Сходi, прояви нацiонально-культурного життя українцiв реґiону, проблеми, з якими мали й мають справу ентузiасти нацiонального руху тощо.

Поданий у книзi матерiал дозволяє читачу отримати уявлення про громадське життя українцiв на Далекому Сходi (в iсторiї їх суспiльно-культурного та громадсько-полiтичного життя автор видiляє сiм перiодiв); українську освiту в реґiонi (Українська учительська спiлка, з'їзд учителiв Далекого Сходу); релiгiйно-церковне життя; створення та основнi напрями дiяльностi українських гурткiв, нацiонально-культурних товариств, спiлок, клубiв, комiтетiв, громад (гуртки аматорiв, нацiональної молодi); театральне та хорове мистецтво, створення й функцiонування рiзноманiтних театральних i хорових колективiв (аматорськi хоровi колективи "Червона калина", "Черемош", театрально-спiвоче товариство); дiяльнiсть вiйськових формувань; про те, як була представлена на Далекому Сходi Органiзацiя українських нацiоналiстiв, i, зокрема, розкривається дiяльнiсть Української далекосхiдної сiчi - воєнiзованої нацiоналiстичної молодiжної органiзацiї.

Необхiдно вiдзначити, що вивчаючи дiяльнiсть рiзноманiтних нацiонально-культурних товариств, дослiдники нерiдко розглядають лише задекларованi в програмах i фактично проведенi культурнi заходи, спрямованi на збереження та популяризацiю культури власного етносу. Тому важливо, що автор не зупинився на висвiтленнi лише нацiонально-культурного аспекту дiяльностi української громади Далекого Сходу, а вiдобразив дiяльнiсть певних українських об'єднань i в економiчнiй сферi. Зокрема в довiднику наводиться iнформацiя про дiяльнiсть українських споживчих кооперативних товариств "Гайдамака" (м. Нiкольськ-Уссурiйськ), "Запорожець" (м. Хабаровськ), "Українець" (м. Блаґовещенськ), Першого українського Далекосхiдного крайового кредитового кооперативного товариства "Чумак", далекосхiдних українських професiйних спiлок тощо.

Автор придiлив увагу й такому важливому прояву життя української дiаспори на Далекому Сходi та чи не єдиному джерелу, за яким можна дослiджувати перебiг подiй у реґiонi, як перiодична преса. Дослiдник подає як загальнi статтi, присвяченi огляду розвитку української преси ("Преса українська на Далекому Сходi"), так i статтi, присвяченi окремим перiодичним виданням (наприклад, такi, як "Громадська думка", "Далекий Схiд", "Зоря", "Манiвець", "Українська справа на Амурi", "Хвилi України", "Нова Україна" та iн.).

Цiннiсть працi полягає також i в тому, що А.А.Попок по-новому трактує подiї української iсторiї, зокрема участь українцiв i вихiдцiв iз України в бiлому русi та бiлоемiгрантських органiзацiях, недостатньо висвiтленi українсько-японськi й українсько-китайськi взаємини тощо.

Слiд вiдзначити, що структура довiдника цiлком рацiональна. Загалом у ньому мiститься 178 статей, iз них - 80 бiографiчних довiдок. Вiн має також покажчики: iменний та географiчних назв. Цiкавими є й додатки, якi мiстять окремi архiвнi матерiали, зокрема листи, спогади, витяги з протоколiв. Рецензована праця є ориґiнальним систематизованим виданням, побудованим за алфавiтним принципом, що мiстить iнформацiю про рiзноманiтнi громадсько-культурнi органiзацiї, життя та дiяльнiсть людей, якi зробили великий внесок у справу розбудови українства, iнформацiю про з'їзди, конференцiї, iсторико-географiчнi довiдки, фотоматерiали тощо.

Приваблює й доступна форма викладу, наявнiсть карт i таблиць, складених iз використанням широкої джерельної бази. Вони дають змогу детально простежити маршрути перевезення українських переселенцiв морем i залiзницею, рух населення Далекого Сходу, кiлькiсть шкiльних та дошкiльних закладiв iз українською мовою навчання, потребу в кадрах культур-

стр. 226


но-просвiтницьких установ українiзованих районiв Далекосхiдного краю, динамiку чисельностi українського населення Приморського краю тощо.

При впорядкуваннi довiдника автор використав широку джерельну базу, зокрема матерiали Центрального державного архiву вищих органiв влади й управлiння України, Центрального державного iсторичного архiву України, Росiйського державного iсторичного архiву Далекого Сходу, Державного архiву Хабаровського краю, низку опублiкованих документiв, матерiали дисертацiйних дослiджень, мемуарiв, монографiй, навчальних посiбникiв, пiдручникiв, наукових статей, конференцiй, семiнарiв, сесiй, енциклопедiй, словникiв, довiдникiв, покажчикiв, перiодичних джерел. Заслуговує на увагу й те, що А.А.Попок використав новий вид оперативних i масштабних джерел - iнтернет-видання.

Необхiдно вiдзначити й широкi хронологiчнi рамки дослiдження. Так, автор у статтi про формування українських поселень на Далекому Сходi робить iсторичний екскурс i розпочинає виклад iз того часу, коли Сибiрське царство було завойоване Московiєю (1581 p.). Наводить i таку справдi етапну дату - 4 березня 1883 р., дату, яка стала вiдправною точкою з масовому виїздi українських переселенцiв на Далекий Схiд.

Широка хронологiя й дiяльностi нацiональних товариств i громадських об'єднань, оскiльки в довiднику наводиться iнформацiя як про тi, що були заснованi на початку минулого столiття, так i про тi, якi проводять свою роботу зараз.

Цiкавим є й твердження автора про те, що iсторiя має бути персонiфiкованою. На пiдтвердження цiєї тези вiн наводить, як уже вiдзначалося, бiографiї громадських i полiтичних дiячiв, життя та дiяльнiсть яких були спрямованi на збереження українського нацiонального духу.

Зiбраний у книзi фактичний матерiал свiдчить про те, що до виходу довiдника немало аспектiв життєдiяльностi цiєї своєрiдної за способом формування, полiтичним та юридичним становищем української громади залишалися недослiдженими.

Рецензована праця, звичайно ж, не в змозi охопити всю багатоманiтнiсть проявiв життя та дiяльностi української громади на Далекому Сходi, деякi проблеми лише окресленi автором, доля багатьох дiячiв, бiографiї яких наведено в довiднику, до кiнця не вiдома, i тому ця книга має спонукати дослiдникiв до подальшої роботи.

Отже, слiд вiдзначити, що задум автора викласти матерiал у формi довiдника, щоб у стислому виглядi розкрити суть того чи iншого питання, повнiстю реалiзований.

Сподiваємося, що довiдник "Українцi на Далекому Сходi: органiзацiї, подiї, персоналiї", який вiдкрив серiю "Закордонне українство", започатковану Центром сучасного суспiльствознавства, матиме послiдовникiв.

М.I.Бушин (Черкаси)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-А-А-ПОПОК-УКРАЇНЦI-НА-ДАЛЕКОМУ-СХОДI-ОРГАНIЗАЦIЇ-ПОДIЇ-ПЕРСОНАЛИ-ДОВIДНИК

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Рецензiї. А. А. ПОПОК. УКРАЇНЦI НА ДАЛЕКОМУ СХОДI: ОРГАНIЗАЦIЇ, ПОДIЇ, ПЕРСОНАЛИ: ДОВIДНИК // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Рецензiї-А-А-ПОПОК-УКРАЇНЦI-НА-ДАЛЕКОМУ-СХОДI-ОРГАНIЗАЦIЇ-ПОДIЇ-ПЕРСОНАЛИ-ДОВIДНИК (date of access: 08.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
GLOBAL DEMOGRAPHY: UKRAINE TODAY AND IN FUTURE
14 hours ago · From Україна Онлайн
THE UKRAINIAN STRATEGY FOR EUROPEAN INTEGRATION: NEW OPPORTUNITIES
14 hours ago · From Україна Онлайн
UKRAINE AND THE MODERN ORIENT
14 hours ago · From Україна Онлайн
TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE: REGIONAL ASPECT
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
ИЗДАТЕЛЬСТВО АВСТРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ВЫПУСК КАТАЛОГА ЗА 2006/2007 гг.
3 days ago · From Україна Онлайн
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
5 days ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
5 days ago · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
5 days ago · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
5 days ago · From Україна Онлайн
Люди делового миа
5 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Рецензiї. А. А. ПОПОК. УКРАЇНЦI НА ДАЛЕКОМУ СХОДI: ОРГАНIЗАЦIЇ, ПОДIЇ, ПЕРСОНАЛИ: ДОВIДНИК
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones