Libmonster ID: UA-3167

Автор: Г. Д. КАЗЬМИРЧУК

(Київ)

К.: Iнститут iсторiї України, 2005. - 296 с.

Перiод XIX - початку XX ст. є одним iз найважливiших i, водночас, одним iз найменш дослiджених у сучаснiй українськiй iсторичнiй науцi. У цей час, власне, i вiдбулося становлення України як геополiтичної одиницi, завершилося формування нацiональної самосвiдомостi української нацiї, зростали економiка, науковий i технiчний прогрес.

У радянський перiод XIX - початок XX ст. розглядалися як доба, що безпосередньо передувала перемозi соцiалiстичної революцiї, тому всi подiї так чи iнакше прив'язувалися до революцiйного руху, який мав увiнчатися трiумфальною ходою бiльшовикiв. Перед сучасними iсториками стоїть нелегке завдання переосмислення цього перiоду та переходу до полiварiантного бачення iсторичного процесу. Такий перехiд не є справою

стр. 210


одного дня. Адже вiн передбачає не лише вироблення нових пiдходiв до роботи з джерелами, поступове очищення вiтчизняної науки вiд iдеологiчних догм минулого, осягнення цивiлiзацiйного розумiння iсторичного процесу та пiдпорядкування йому наукових студiй i розвiдок, а й виховання культури дискусiй i пiдготовку нової генерацiї дослiдникiв. Важливим є також гармонiйна iнкорпорацiя вiтчизняної iсторiографiї у свiтову, тобто приведення її у вiдповiднiсть iз вимогами часу.

Цим завданням i покликаний служити збiрник "Проблеми iсторiї України XIX - початку XX ст.", над яким працює колектив вiддiлу iсторiї України XIX - початку XX ст. на чолi з членом-кореспондентом НАН України О. Реєнтом. Нещодавно свiт побачив десятий випуск, що засвiдчує певну зрiлiсть. Можемо констатувати, що видання не загубилося й знайшло свого читача.

Десятий випуск включає традицiйнi рубрики: "Iсторiографiчнi дослiдження", "Сторiнки вiтчизняної економiчної iсторiї", "Полiтичнi студiї", "Вiйськовi студiї", "Мiжнацiональнi вiдносини", "Культурнi й духовнi питання" та "Джерелознавство". Приємно, що з'явилася нова рубрика "Рецензiї", яка дозволить оперативно iнформувати читача про новi публiкацiї з iсторiї України XIX - початку XX ст.

Iсторiографiя репрезентована в збiрнику розвiдкою О. Симчишина "Загальний Єврейський робiтничий союз у Литвi, Польщi й Росiї (Бунд) на територiї Правобережної України: короткий огляд джерельної бази та iсторiографiї проблеми", в якiй констатовано недостатнiсть вивчення цiєї проблеми, оскiльки в багатьох дослiдженнях дiяльнiсть Бунду розглядається епiзодично. Огляд архiвних i статистичних джерел щодо переселення українцiв до Терської областi в XIX - на початку XX ст. здiйснив О. Дзигалов. I. Дзира проаналiзував джерельну основу "Iсторiї Малої Росiї" Д. Бантипiа-Каменського, а Ю. Легун зробив огляд матерiалiв волосних судiв як джерела з iсторiї селянства Подiлля.

Питання партiйного будiвництва висвiтлено в статтi О. Кривобока "Нарис iсторiї РУП-УСДРП на Чернiгiвщинi на початку XX ст. - штрих до полiтичної iсторiї регiону". Новацiйний пiдхiд характеризує дослiдження О. Куриленка "Українська державницька iдея кiнця XIX - початку XX ст. i Помаранчева революцiя", в якiй зроблено спробу довести, що подiї останнiх президентських виборiв є наслiдком розвитку державницької iдеї й пов'язанi з творчою спадщиною М. Драгоманова, В. Антоновича, М. Мiхновського, М. Грушевського, В. Липинського, С. Петлюри, С. Бандери, Я. Стецька та iн. Хочеться застерегти молодого дослiдника вiд таких поквапливих висновкiв. По-перше, зазначенi дiячi були прихильниками рiзних шляхiв розвитку України: вiд нацiонально-культурної автономiї до Великої України та вiд республiки рад до монархiї. Тому бути iдейним спадкоємцем усiх цих достойникiв неможливо. По-друге, в основi "Помаранчевої революцiї" лежав демократичний, а не державницький тезаурус. Гасла боротьби за державнiсть, радше, характернi для доби здобуття незалежностi. Нарештi, вiд запропонованої О. Куриленком схеми тягне ленiнською концепцiєю трьох етапiв визвольного руху. Очевидно, уже час визнати, що подiї минулого цiннi й цiкавi самi собою, а не є передумовою якихось подiй сучасностi. Дiячi минулого - це, насамперед, дiти свого часу, якi нiколи не мали намiру сприяти перемозi чинної української влади. Проблему української державностi в поглядах членiв "Просвiти" другої половини XIX - першої половини XX ст. розглядає О. Малюта, наголошуючи, що "Просвiта" в зазначений час стала центром, де формувалося бачення української державностi.

Дослiдження економiчної iсторiї представленi доробком Р. Буравченка "Полiтика царського уряду стосовно цукрової галузi в XIX - на початку XX ст.", I. Довжука "Харчова промисловiсть Надднiпрянської України в другiй половинi XIX ст.: деякi аспекти розвитку", I. Фаренiя "Промислова кооперацiя Надднiпрянської України наприкiнцi XIX - на початку XX ст." Соцiально-правове становище сiльського населення України в дореформений перiод вiдображено в статтi В. Молчанова, який стверджує, що, попри прагнення держави впорядкувати стосунки селян iз помiщиками, реальне становище селян могло б бути кращим. О. Рудь розглянув особливостi ведення помiщицького господарства на правобережних українських землях у пореформений перiод.

Вiйськовi студiї в збiрнику репрезентує стаття П. Усенка "Велика вiйна на Чорному морi (1914 - 1917 рр.)". Як за обсягом, так i за змiстом вона перевершує рамки статтi й може вважатися нарисом iз цiєї проблематики. На основi аналiзу рiзноманiтних джерел автор зробив спробу реконструкцiї бойових дiй Чорноморського флоту з турецько-нiмецькими ВМС у роки Першої свiтової вiйни.

стр. 211


Актуальне питання - взаємини мiж представниками рiзних регiонiв України - порушено в статтi О. Лисенка "Причини непорозумiнь мiж захiдними та схiдними українцями на початку XX ст.", а Т. Макаренко розглядає дiяльнiсть Генерального секретарства з мiжнацiональних справ У HP.

Питання культури й духовностi вiдображенi в низцi статей. Ставлення iнтелiгенцiї до т. зв. "українського питання" на початку XX ст. стало предметом дослiдження I. Коляди та Г. Корольова. Бiографiчнi студiї представленi в розвiдках В. Власенко "Науковий доробок К. Мацiєвича на сторiнках петербурзького журналу "Земское дело"", М. Дмитрiєнко та Л. Мiрошниченко "Охрiменки - вони знали Лесю Українку" (ця стаття мiстить важливi фотодокументи), Т. Курiнної "Культурно-освiтня та меценатська дiяльнiсть княгинi Ольги Валерiанiвни Лопухiної-Демидової на початку XX ст." Благодiйницька дiяльнiсть освiтян України в роки Першої свiтової вiйни знайшла вiдображення в статтi Н. Загребельної. Життю старообрядцiв у Подунав'ї присвячено доробок I. Кучерявенко. Г. Кучеров проаналiзував вплив з'їздiв "Просвiт" на органiзацiю культурно-освiтньої роботи на селi Правобережної України в 1917 - 1922 рр.

Приємно вiдзначити, що збiрник постiйно вдосконалюється, на своїх сторiнках друкує дискусiйнi статтi та працi молодих iсторикiв. За ними майбутнє. На жаль, є й певнi упущення в роботi редколегiї. Видання набагато виграло б, якби подавалися хоча б короткi вiдомостi про авторiв, їх основнi публiкацiї, рецензiї українською та iноземною мовами до статей.

Загалом збiрник є вагомим внеском в українську iсторiю XIX - початку XX ст. Iз його статей можна почерпнути багато цiкавих вiдомостей. Сподiваємося, що це видання й надалi радуватиме наукову громадськiсть.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ПРОБЛЕМИ-IСТОРIЇ-УКРАЇНИ-XIX-ПОЧАТКУ-XX-ст-ВИП-X

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ПРОБЛЕМИ IСТОРIЇ УКРАЇНИ XIX - ПОЧАТКУ XX ст. ВИП. X // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ПРОБЛЕМИ-IСТОРIЇ-УКРАЇНИ-XIX-ПОЧАТКУ-XX-ст-ВИП-X (date of access: 02.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
1208 views rating
27.08.2014 (2653 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
2 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
8 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
9 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
11 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ПРОБЛЕМИ IСТОРIЇ УКРАЇНИ XIX - ПОЧАТКУ XX ст. ВИП. X
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones