Libmonster ID: UA-2832

Автор: Б. Л. ДЕМ'ЯНЕНКО

(Переяслав-Хмельницький)

4-14 серпня 2003 р. в Переяслав-Хмельницькому державному педагогiчному унiверситетi iм. Григорiя Сковороди вiдбулася I Мiжнародна лiтня школа молодих учених-iсторикiв України й Росiї. її учасниками стали бiльше двадцяти осiб, якi представляли науковi установи Києва, Переяслава-Хмельницького, Москви, Липецька, Пермi, Томська: Iнститут iсторiї України НАН України, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут загальної iсторiї РАН, Iнститут росiйської iсторiї РАН, Iнститут слов'янознавства РАН, Пермський державний педагогiчний унiверситет, Томський та Липецький державнi унiверситети.

На етапi, що передував роботi школи, було вироблено й пiдписано договiр про спiвробiтництво мiж Переяслав-Хмельницьким державним педагогiчним унiверситетом iм. Григорiя Сковороди та Iнститутом загальної iсторiї РАН. Даний науковий захiд вiдбувся в рамках проведення року Росiї в Українi та з метою налагодження й розвитку мiжнародних наукових зв'язкiв, удосконалення наукової та навчально-виховної роботи, а також обмiну науково-педагогiчним досвiдом i впровадження нових дослiдницьких та педагогiчних технологiй.

Для обговорення було заплановано три тематичнi блоки питань, а саме: 1) теоретичнi проблеми сучасних iсторичних дослiджень (методологiя, макро- та мiкроiсторiя, iнтелектуальна iсторiя); 2) Україна й Росiя: iсторичне минуле та сучаснiсть, проблеми вiдносин двох держав i народiв; 3) мiжнароднi вiдносини у XX ст., Україна й Росiя як суб'єкти мiжнародних вiдносин.

Умови роботи школи забезпечила українська сторона. Зокрема, як уже зазначалося, базою проведення заходу став Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет iм. Григорiя Сковороди. Його представники взяли активну участь в органiзацiї роботи й дозвiлля молодих учених України та Росiї.

За час роботи школи її учасники прослухали й обговорили близько двадцяти лекцiй, узяли участь у кiлькох семiнарах-диспутах, "круглому столi" на тему "Центрально-Схiдна Європа як геополiтичний регiон: iсторичнi долi у XX ст." та отримали можливiсть виступити з власними доповiдями.

З обох бокiв у роботi школи взяли участь професори та науковi спiвробiтники перелiчених вище наукових установ. Зокрема вiд росiйської сторони виступили лектори: Данилевський I.М., канд. iст. наук, керiвник центру "Iсторiя приватного життя й повсякденностi", Єгорова Н.I., д-р iст. наук, заступник директора Iнституту загальної iсторiї РАН, Рєпiна Л.П., д-р iст. наук, заступник директора Iнституту загальної iсторiї РАН, керiвник центру iнтелектуальної iсторiї, Яковенко С. Г., канд. iст. наук, учений секретар наукової ради РАН. Росiйську делегацiю очолював Iщенко В. В., канд. iст. наук, заступник директора з мiжнародного спiвробiтництва Iнституту загальної iсторiї РАН, секретар спiльної росiйсько-нiмецької комiсiї iсторикiв.

З українського боку з лекцiями виступили: Кульчицький С. В., д-р iст. наук, проф., заступник директора Iнституту iсторiї України НАН України, Вгдиянський С. В., д-р iст. наук, проф., зав. вiддiлом Iнституту iсторiї України НАН України, Колесник I. I., д-р iст. наук, пров. наук, спiвр. Iнституту iсторiї

стр. 152


України HAH України, Сокирко О. Г., канд. iст. наук, доц. Київського нацiонального унiверситету їм. Тараса Шевченка.

Наприкiнцi роботи школи вiдбулася презентацiя нової книги д-ра iст. наук, проф. Шаповала Ю. I. "Петро Шелест: Справжнiй суд iсторiї ще попереду", в якiй використано унiкальнi щоденниковi записи, документи й матерiали про життєвий шлях i дiяльнiсть першого секретаря ЦК КПУ. Автор подарував присутнiм учасникам школи примiрники книги з автографом.

За час перебування в Переяславi-Хмельницькому учасники I Мiжнародної лiтньої школи молодих iсторикiв України й Росiї в рамках культурної програми вiдвiдали музеї та пам'ятнi мiсця Переяславщини. Крiм цього, гостi вiдвiдали з екскурсiями м. Київ, Чернечу гору в Каневi та дендропарк "Софiївка" в м. Уманi.

За результатами роботи школи стало зрозумiло, що дана подiя не залишиться простою формальнiстю, а навпаки, для багатьох її учасникiв стане одним iз важливих крокiв у науковому життi. За словами росiйських колег, у Росiйськiй Федерацiї є певний досвiд проведення подiбних заходiв, що позитивно впливає на розвиток iсторичної науки. За десять днiв спiвпрацi серед учасникiв школи зав'язалися дружнi та дiловi стосунки, i маємо надiю на їх продовження задля подальшого розвитку спiвробiтництва в багатьох сферах iсторичної науки.

Учасники школи вiдзначили гiдний рiвень органiзацiї, були задоволенi великою кiлькiстю екскурсiй та можливiстю ознайомитися з давнiм iсторичним мiстом. Усi свої пропозицiї та враження гостi висловили в запропонованих їм анкетах. Дану iнформацiю буде використано при органiзацiї подiбних заходiв.

Наданi учасниками школи друкованi матерiали найближчим часом планується включити до збiрника "Науковi записки з української iсторiї". Крiм того, в унiверситетi зберiгаються вiдеозаписи лекцiй, що можуть бути використанi з методичною та навчальною метою викладачами. Додому гостi повернулися з подарунками та гарними враженнями про вiдвiдини Переяслав-Хмельницького державного педагогiчного унiверситету їм. Григорiя Сковороди.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ПЕРША-МIЖНАРОДНА-ШКОЛА-МОЛОДИХ-IСТОРИКIВ-УКРАЇНИ-I-РОСIЇ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ПЕРША МIЖНАРОДНА ШКОЛА МОЛОДИХ IСТОРИКIВ УКРАЇНИ I РОСIЇ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ПЕРША-МIЖНАРОДНА-ШКОЛА-МОЛОДИХ-IСТОРИКIВ-УКРАЇНИ-I-РОСIЇ (date of access: 29.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
706 views rating
24.08.2014 (2714 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
К 70-летию Владимира Константиновича Волкова
14 hours ago · From Україна Онлайн
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
2 days ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
2 days ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
2 days ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
3 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
4 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
5 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
5 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
5 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
5 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ПЕРША МIЖНАРОДНА ШКОЛА МОЛОДИХ IСТОРИКIВ УКРАЇНИ I РОСIЇ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones