Libmonster ID: UA-3275

Заглавие статьи ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ВАК УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ - ГРУДНІ 2006 р.
Источник Український історичний журнал,  № 4, 2007, C. 221-236

Інформація подається за спеціальностями 07.00.01 - Історія України, 07.00.02 - Всесвітня історія та 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Наводяться такі дані: прізвище, ім'я та по батькові дисертанта, назва дисертації, науковий керівник (консультант) із зазначенням наукового ступеня, вченого звання та посади, офіційні опоненти із зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання та посади, провідна установа та коли і на якій спеціалізованій ученій раді відбувся захист.

Спеціальність 07.00.01 - Історія України

Докторські дисертації

1. ВОЛОШИН Юрій Володимирович

"Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст.: історико-демографічний аналіз"

Науковий консультант: д.і.н., проф., ректор Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка В. О. Пащенко. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., пров.н.с. відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАН України О. І. Гуржій; д.і.н., професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія" Ю. А. Мицик; д.і.н., проф., зав. кафедри суспільних наук Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв О. І. Путро. Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра давньої історії України та архівознавства. Захист відбувся 14 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті "Києво-Могилянська Академія".

2. ДОНЧЕНКО Світлана Павлівна

"Ліберальні партії України. 1900 - 1920 рр."

Науковий консультант: д.і.н., професор кафедри історії України, українознавства і правознавства Дніпродзержинського державного технічного університету Р. І. Вєтров. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України В. Ф. Солдатенко; д.і.н., доцент кафедри політекономії Пол-

стр. 221


тавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка В. В. Стрілець; д.і.н., професор кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету В. К. Якунін. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 1 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському національному університеті.

3. ЛЮБОВЕЦЬ Олена Миколаївна

"Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби. 1917 - 1920 рр."

Науковий консультант: д.і.н., проф., зав. відділу етноісторичних досліджень Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України В. Ф. Солдатенко. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу історії української революції 1917 - 1921 рр. Інституту історії України НАНУ В. Ф. Верстюк; д.і.н., доц., професор кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. П. Капелюшний; д.і.н., проф., зав. кафедри історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету Ю.І.Терещенко. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відділ джерел із новітньої історії України. Захист відбувся 26 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

4. ОФІЦИНСЬКИЙ Роман Андрійович

"Державотворчий процес в Україні 1991 - 2004 рр. (на матеріалах періодики Заходу)"

Науковий консультант: д.і.н., проф., заступник директора, зав. відділу історії України 20-30-х рр. XX ст. Інституту історії України НАНУ С. В. Кульчицький. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАНУ, зав. відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАНУ В. М. Даниленко; д.і.н., проф., зав. кафедри новітньої історії України Львівського національного університету ім. І.Франка К. К. Кондратюк; д.і.н., проф., зав. кафедри країнознавства Закарпатського державного університету І. І. Вовканич. Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, кафедра історії України. Захист відбувся 26 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Ужгородському національному університеті.

Кандидатські дисертації

1. БАЛЯГУЗОВА Ольга Юріївна

"Розкол в українському православ'ї у 1921 - 1930 рр. (на матеріалах Півдня України)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри міжнародних відносин та історії Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили П. М. Тригуб. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., професор кафедри історії України Донецького національного університету В. М. Нікольський; к.і.н., доцент кафедри історії України Запорізького національного університету О. М. Ігнатуша; д.і.н., професор Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Ю. В. Котляр. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра історії для гуманітарних факультетів. Захист відбувся 31 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Запорізькому національному університеті.

2. БЕРЕСТЕНЬ Олена Євгенівна

"Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких та менонітських колоністів Півдня України (1905 - 1914 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету А. І. Голуб. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., перший проректор Запорізького національного університету Ф. Г. Турченко; к.і.н., доцент кафедри філософії, соціології та історії Дніпропетровського державного аграрного університету В. І. Мороз. Провідна установа: Донецький національний університет. Захист відбувся 19 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському національному університеті.

3. БИСТРА Марія Олександрівна

"Система освіти в Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Донецького національного університету П. В. Добров. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАНУ В. М. Даниленко; д.і.н., професор кафедри історії України та філософії права Луганського університету МВС України В. І. Кравченко. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 27 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

4. БІЛОБРОВЕЦЬ Ольга Матвіївна

"Суспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863 - 1914 рр."

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету В. М. Курило. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри українознавства і філософії Тернопільського державного технічного університету Г. Й. Стройсь-

стр. 222


кий; к.і.н., доц., старший науковий співробітник науково-дослідної частини Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. П. Шумило. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України XIX - початку XX ст. Захист відбувся 19 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

5. БОГУСЛАВСЬКА Юлія Юріївна

"Динаміка національного складу населення Одеської області (1959 - 1989 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету Г. І. Гончарук. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва та архітектури В. Ф. Панібудьласка; к.і.н., доц., професор кафедри археології та етнології України Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова А. В. Шабашов. Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, кафедра історії України. Захист відбувся 10 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова.

6. БОЛОТСЬКИХ Михайло Васильович

"Земельна реформа в Україні: еколого-соціальні умови реалізації в історичному контексті (90-і рр. XX ст. - 2005 р.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля В. П. Михайлюк. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри історії, соціології і політології Подільського державного аграрно-технічного університету О. С. Каденюк; к.і.н., доц., зав. кафедри історії України та українознавства Національного аграрного університету С. С. Коломієць. Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, кафедра історії України. Захист відбувся 27 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

7. БОНДАР Олександра Владиславівна

"Становлення та розвиток системи дошкільного виховання в УСРР (1919 - 1933 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., професор кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди М. М. Олійник. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди В. Я. Білоцерківський; к.і.н., доц., доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Л. Ю. Посохова. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 24 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

8. БУРАВЧЕНКО Руслан Всеволодович

"Історичні умови становлення та розвиток цукрової промисловості в Україні (XIX - початок XX ст.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Черкаського державного технологічного університету М. І. Бушин. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., пров.н.с. відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАНУ О. І. Гуржій; к.і.н., доц., доцент кафедри українознавства та філософії Тернопільського державного технологічного університету ім. І. Пулюя А. А. Криськов. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Захист відбувся 29 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

9. БУТЕНКО Андрій Петрович

"Еволюція поглядів М. Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації"

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Л. Г. Іванова. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри політології Академії муніципального управління А. І. Павко; к.і.н., доц., зав. кафедри історії України Кам'янець-Подільського державного університету О. М. Федьков. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Захист відбувся 26 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

10. ВЕГЕРЧУК Сергій Максимович

"Етнополітична історія населення Карпато-Причорноморських земель (друга половина XI - перша половина XIII ст.)"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії України Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського А. О. Добролюбський. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова О. А. Бачинська; к.і.н., доцент кафедри народознавства та спеціальних історичних дисциплін Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського І. О. Смирнов. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 24 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова.

11. ВИШИВАНЮК Олексій Григорович

"Конфесійні аспекти етнотрансформаційних процесів в Україні (1944 - 1953 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., доц., зав. кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника В. В. Марчук. Офіційні опоненти: д.і.н.,

стр. 223


проф., зав. відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАНУ О. Є. Лисенко; к.і.н., доц., директор Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського державного економічного університету І. В. Пилипів. Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Захист відбувся 18 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.

12. ВІРЧЕНКО Віра Володимирівна

"Жіночі навчальні заклади у м. Києві (1861 - 1920 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка А. П. Коцур. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., Зав. кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова В. Й. Борисенко; к.і.н., доцент кафедри загальної історії, методології та методики навчання Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди К. А. Непорожня. Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Захист відбувся 29 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАНУ.

13. ГАРАРУК Людмила Вікторівна

"Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка А. П. Коцур. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., директор Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова О. О. Сушко; к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права Національного транспортного університету І. Б. Автушенко. Провідна установа: Донецький національний університет. Захист відбувся 29 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

14. ГОРБАНЬОВ Валерій Вікторович

"Поміщицьке господарство в Харківській губернії в другій половині XIX - на початку XX ст."

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна В. В. Калініченко. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії Росії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна В. В. Лантух; к.і.н., доцент кафедри історії і культурології Харківської національної академії міського господарства Ю. А. Бєліков. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України XIX - початку XX ст. Захист відбувся 3 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

15. ГРИБОВСЬКИЙ Владислав Володимирович

"Ногайські орди Північного Причорномор'я у XVIII - на початку XIX ст."

Науковий керівник: д.і.н., зав. відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України В. А. Брехуненко. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України Національного університету "Києво-Могилянська академія" Ю. А. Мицик; к.і.н., доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету В. І. Мільчев. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України середніх віків. Захист відбувся 30 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Запорізькому національному університеті.

16. ГУЛЯЙ Алла Миколаївна

"Українсько-російські політичні відносини 1659 - 1668 рр."

Науковий керівник: д.і.н., проф., декан гуманітарного факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія" В. О. Щербак. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри суспільних наук Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв О. І. Путро; к.і.н., доцент кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова А. Г. Бульвінський. Провідна установа: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Захист відбувся 14 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

17. ДЕМИДЕНКО Ольга Олександрівна

"Увічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945 - 2005 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., в.о. зав. відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАНУ В. О. Горбик. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри суспільних наук Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв О. І. Путро; к.і.н., с.н.с, заступник директора Центру українознавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. М. Піскун. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся ЗО червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАНУ.

18. ДЕРЕЙКО Іван Іванович

"Місцеві військові формування збройних сил Німеччини на території рейхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 роки)"

Науковий керівник: к.і.н., доц., старший науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАНУ О. Г. Бажан. Офіційні опоненти: д.і.н., с.н.с, голов-

стр. 224


ний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України В. І. Кучер; к.і.н., голова Ради Всеукраїнської організації пенсіонерів В. В. Дзьобак. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 9 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

19. ДЗІСЯК Ярослав Ігорович

"Соціально-економічні процеси в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років XX ст."

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, декан історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка М. М. Алексієвець. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича В. М. Ботушанський; д.і.н., проф., зав. кафедри європейської інтеграції і права Львівського філіалу Академії державного управління при Президентові України Я. Й. Малик. Провідна установа: Львівський національний університет ім. І.Франка, кафедра новітньої історії України. Захист відбувся 28 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

20. ДИБЧУК Людмила Василівна

"Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991 - 2005 рр.)"

Науковий керівник: к.і.н., професор кафедри українознавства Тернопільського державного економічного університету Б. Д. Лановик. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАНУ В. М. Даниленко; к.і.н., доцент кафедри політології та соціології Національного аграрного університету Ю. В. Сєкунова. Провідна установа: Львівський національний університет ім. І.Франка, кафедра новітньої історії України. Захист відбувся 15 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

21. ДОБРОВОЛЬСЬКА Вікторія Анатоліївна

"Історія жіночої освіти Півдня України (1901 - 1910 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри українознавства Херсонського національного технічного університету В. Д. Сусоров. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри фізики Дніпропетровського національного університету В. С. Савчук; к.і.н., доц., зав. кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету В. М. Андрєєв. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 17 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Дніпропетровському національному університеті.

22. ДОМБРОВСЬКА Світлана Миколаївна

"Розвиток вищої школи в Харкові у період тимчасової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х - перша половина 60-х років XX ст.)"

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ С.І.Безрук. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Є.О. Бондарєв; к.і.н., доцент кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Л. Ю. Посохова. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 28 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

23. ДОЯР Лариса Василівна

"Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921 - 1925 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету В. К. Якунін. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України, українознавства та правознавства Дніпродзержинського державного технічного університету Р. І. Вєтров; к.і.н., викладач кафедри історії та українознавства Українського державного хіміко-технологічного університету В. Л. Борисов. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 19 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Дніпропетровському національному університеті.

24. ДУГЛЕРОВА Ольга Миколаївна

"Культурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації України у добу непу"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри новітньої історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького А. Г. Морозов. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., заступник директора, зав. відділу історії України 20-30-х рр. XX ст. Інституту історії України НАН України С. В. Кульчицький; к.і.н., доц., доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського І. М. Романюк. Провідна установа: Донецький національний університет. Захист відбувся 29 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

стр. 225


25. ЖУКОВСЬКИЙ Олександр Іванович

"Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки XX століття: суспільно-політичний та культурний розвиток"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету В. М. Курило. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного університету Л. В. Баженов; к.і.н., доцент кафедри філософії та політології Хмельницького університету управління та права Л. Л. Місінкевич. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ регіональних проблем історії України. Захист відбувся 28 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

26. ЗАКІРОВА Світлана Геннадіївна

"Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону (1861 - 1914 рр.)"

Науковий керівник: к.і.н., доц., зав. кафедри історії і українознавства Луганського національного аграрного університету Ю. М. Теплицький. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля Ю. Г. Сергієнко; к.і.н., доцент кафедри історії України Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка М. П. Бернацький. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 3 липня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

27. ЗАПЛОТИНСЬКА Олена Олександрівна

"Інтелектуальний нонконформізм в Україні в 60 - 70-х рр. XX ст. (Історико-культурний аспект)"

Науковий керівник: д.і.н., зав. відділу новітньої історії та політології Інституту історії України НАНУ Г. В. Касьянов. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАНУ В. М. Даниленко; к.і.н., доц., проректор із науково-педагогічної і виховної роботи Вінницького державного педагогічного університету О. І. Криворучко. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, історичний факультет. Захист відбувся 26 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАНУ.

28. ІВАНЕВИЧ Лілія Анатоліївна

"Кость Широцький - науковець, громадсько-просвітницький та педагогічний діяч"

Науковий керівник: к.і.н., проф., зав. кафедри історії Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам'янець-Подільського державного університету І. В. Рибак. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича В. М. Ботушанський; к.і.н., доц., заступник директора з науково-методичної роботи, доцент кафедри українознавства Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом С. В. Маркова. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України XIX - початку XX ст. Захист відбувся 26 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

29. ІСАЙКІНА Олена Дмитрівна

"Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945 - 1955 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАНУ В. М. Даниленко. Офіційні опоненти: д.і.н., доц., зав. кафедри джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова О. В. Потильчак; к.і.н., с.н.с, проф. кафедри оперативного мистецтва Національної академії Служби безпеки України Т. В. Вронська. Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, історичний факультет. Захист відбувся 22 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

30. КАЛИНЯК Лев Дмитрович

"Польські селянські партії у суспільно-політичному житті Західної України (1919 - 1939 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. І. Франка С. П. Качараба. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАН України С. В. Віднянський; к.і.н., доц., директор Інституту європейської інтеграції Львівського національного університету ім. І. Франка Б. В. Гудь. Провідна установа: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Захист відбувся 19 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

31. КАРМАЗІНА Наталя Валеріївна

"Розвиток історичного краєзнавства в Криму (1954 - 1991 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського А. А. Непомнящий. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного універси-

стр. 226


тету Л. В. Баженов; к.і.н., доц., в.о. зав. кафедри історії України Херсонського державного університету Є. Г. Сінкевич. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історико-краєзнавчих досліджень. Захист відбувся 22 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському національному університеті.

32. КІСІЛЬ Іван Миколайович

"Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина XVII - друга половина XVIII ст.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії Росії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. М. Мордвінцев. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., пров.н.с. відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАНУ О. І. Гуржій; к.і.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Уманського філіалу ВНЗ "Європейського університету" І. І. Кривошея. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 29 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

33. КРИШИНА Наталія Валеріанівна

"Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році"

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Г. П. Савченко. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри гуманітарних дисциплін Інституту туризму Федерації профспілок України А. О. Буравченков; к.і.н., с.н.с, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України М. Д. Несук. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ. Захист відбувся 29 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

34. ЛИЛЬО Орест Миколайович

"Мистецьке життя Львова у 1730 - 1770-х роках: архітектори, скульптори, малярі" Науковий керівник: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, директор Інституту народознавства НАНУ С. П. Павлюк. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу новітньої історії Інституту українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України І. Г. Патер; к.і.н., доцент кафедри релігієзнавства і теології Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича І. Г. Чеховський. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ. Захист відбувся 18 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника.

35. ЛИМАР Алла Олександрівна

"Матвій Терентійович Симонов (Номис): Життя, культурно-наукова, громадська та педагогічна діяльність"

Науковий керівник: д.і.н., проф., декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету С. І. Світленко. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри історіографії та джерелознавства Дніпропетровського національного університету А. Г. Болебрух; д.і.н., доц., начальник кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ В. М. Заруба. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 7 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському національному університеті.

36. ЛІТВІНОВ Віталій Віталійович

"Участь українців у колонізації Хабаровського краю (1910 - 1928 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри російської історії, проректор із науково-педагогічної роботи у сфері гуманітарної освіти та виховання молоді Дніпропетровського національного університету В. В.Іваненко. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Г. Г. Кривчик; к.і.н., доцент кафедри історії України Запорізького національного університету Г. Ф. Турченко. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 17 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському національному університеті.

37. МАЗУР Оксана Олександрівна

"Продовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри новітньої історії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького А. Г. Морозов. Офіційні опоненти: д.і.н., с.н.с. відділу новітньої історії та політики Інституту історії України НАНУ С. С. Падалка; к.і.н., доцент кафедри права Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького І. М. Лубко. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 31 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

38. МАКІЄНКО Олексій Анатолійович

"Розвиток земської статистики в Херсонській губернії"

Науковий керівник: к.і.н., доц., зав. кафедри історії України Херсонського державного університету Є. Г. Сінкевич. Офіційні опоненти: д.і.н., доц., професор кафедри історії Росії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Ю. П. Волосник; к.і.н., доц. кафедри історії і культурології Харківської національної академії міського господарства Ю. А. Бєліков. Провідна установа: До-

стр. 227


нецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 16 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

39. МАЛЯРЧУК Наталя Григорівна

"Росіяни в Донбасі (20 - 30 рр. XX ст.)"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії України Донецького національного університету В. М. Нікольський. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., заступник директора, зав. відділу історії України 20 - 30-х рр. XX ст. Інституту історії України НАНУ С. В. Кульчицький; д.і.н., проф., зав. кафедри історії слов'ян Донецького національного університету М. Є. Безпалов. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 23 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

40. МИХАЙЛИК Артур Олександрович

"Розвиток сільського господарства, промисловості і торгівлі Подільської губернії в ринкових умовах 1861 - 1914 рр."

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного університету Л. В. Баженов. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича В. М. Ботушанський; к.і.н., доцент кафедри історії слов'янських народів Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського В. А. Тучинський. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України XIX - початку XX ст. Захист відбувся 28 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

41. МИШЕЧКІН Геннадій Валерійович

"Діяльність вищих закладів освіти України з підготовки фахівців історичного профілю у 90-ті роки XX ст."

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історії слов'ян Донецького національного університету В. І. Масальський. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., ректор Київського славістичного університету Ю. М. Алексєєв; д.і.н., проф., зав. кафедри історії і політології Донбаської державної академії будівництва і архітектури М. П. Парінов. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра новітньої історії України. Захист відбувся 22 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Донецькому національному університеті.

42. МОЗГОВСЬКИЙ Микола Вікторович

"Боротьба тоталітарної системи проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1946 - 1953 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., завідувач кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна В. В. Калініченко. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна В. І.Танцюра; к.і.н., проф., зав. кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Л. М. Плиско. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 24 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

43. МУХІНА Ірина Геннадіївна

"Участь національних меншин у суспільно-політичному та економічному житті Харківської губернії (XIX - початок XX ст.)"

Науковий керівник: к.і.н., проф., зав. кафедри історії Росії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна В. М. Духопельников. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри українознавства Харківського національного економічного університету Р. Г. Руденко; к.і.н., доцент кафедри українознавства та політології Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури О. М. Солошенко. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України XIX - початку XX ст. Захист відбувся 24 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

44. НАБОКА Сергій Валерійович

"Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 р. на Правобережній Україні (1861 - 1914 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Г. Д. Казьмирчук. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова В. Й. Борисенко; к.і.н., доцент кафедри загальної історії, методології та методики навчання Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Т. М. Соловйова. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 26 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

45. НЕВІНЧАНА Ірина Олександрівна

"Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націо-творення у 1921 - 1934 рр."

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова В. Й. Борисенко. Офіційні опоненти:

стр. 228


д.і.н., зав. відділу новітньої історії та політології Інституту історії України НАНУ Г. В. Касьянов; к.і.н., доцент кафедри історії і культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди О. І. Висовень. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, історичний факультет. Захист відбувся 22 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

46. НЕЧИПОРЕНКО Зоя Вікторівна

"Регіональні особливості політики коренізації (українізації) в УСРР"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького В. В. Масненко. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАН України В. М. Даниленко; к.і.н., доцент кафедри історії і культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди О. А. Тарапон. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 29 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

47. НІКОЛАЄВ Ігор Євгенович

"Репресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ - НКВС України в 20 - 50-ті роки XX століття"

Науковий керівник: д.і.н., проф., директор Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова М. М. Шитюк. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України, зав. відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАН України В. М. Даниленко; к.і.н., доц., зав. кафедри суспільних наук Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв С. С. Макарчук. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 15 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова.

48. НОСЕНКО Олена Володимирівна

"Самоврядна діяльність земств Південно-Східної України (90-ті рр. XIX ст. - 1917 р.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля В. Ф. Литвиненко. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету Н. Р. Темірова; к.і.н., доцент кафедри історії і українознавства Луганського національного аграрного університету С. Д. Рум'янцев. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 3 липня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

49. ОЛЕШКО Наталія Петрівна

"Український національно-визвольний рух у Галичині на початку XX ст. та українська преса Наддніпрянської України"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна В. І. Танцюра. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., начальник кафедри історії державності України Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України В. А. Греченко; к.і.н., доцент кафедри історії і культурології Харківської національної академії міського господарства М. В. Яцкж. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 16 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

50. ОРЄХОВА Світлана Євгенівна

"Історія розвитку поштового зв'язку в Донецькій області XIX-XXI ст."

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Донецького національного університету П. В. Добров. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України XIX - початку XX ст. Інституту історії України НАНУ О. П. Реєнт; к.і.н., доцент кафедри конституційного права та загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту Луганського університету МВС України А. Є. Шевченко. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 25 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

51. ПАСКАЛЕНКО Владислав Євгенович

"Заможне селянство в сільськогосподарській кооперації України (1921 - 1929 рр.): соціально-економічний аспект"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Черкаського державного технологічного університету М. І. Бушин. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри українознавства і політології Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка В. М. Половець; к.і.н., доцент кафедри історії України Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького В. Ф. Боєчко. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України 20-30-х рр. XX ст. Захист відбувся 28 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

стр. 229


52. ПАТЯКА Олексій Олександрович

"Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина XVI - перша половина XVII ст.)">

Науковий керівник: д.і.н., проф., акад. НАН України, директор, зав. відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАНУ В. А. Смолій. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., декан гуманітарного факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія" В. О. Щербак; к. юрид. н., доц., с.н.с. відділу регіональних проблем історії України Інституту держави і права України ім. В. А. Корецького НАН України О. В. Кресін. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, історичний факультет. Захист відбувся 27 січня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАН України.

53. ПІСКІЖОВА Владислава Вадимівна

"Національно-культурне життя етнічних греків України (1991 - 2005 рр.)"

Науковий керівник: к.і.н., с.н.с, зав. відділу "Кабінет українсько-грецьких відносин НАН України" Інституту історії України НАНУ Н. О. Терентьєва. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії слов'ян і українознавства Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова М. А. Журба; к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного гуманітарного університету С. П. Пахоменко. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 30 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАНУ.

54. РАЄВИЧ Тамара Іванівна

"Український жіночий рух на Волині (1921 - 1939 роки)"

Науковий керівник: к.і.н., професор кафедри археології та джерелознавства Волинського державного університету ім. Лесі Українки Г. В. Бондаренко. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного університету, директор Центру дослідження історії Поділля та Південно-Східної Волині Інституту історії України НАНУ Л. В. Баженов; к.і.н., доцент кафедри суспільних наук та українознавства Буковинської державної медичної академії О. С. Гнатчук. Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка. Захист відбувся 30 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

55. СЕРДЮК Наталія Станіславівна

"Репресії радянських органів державної безпеки щодо Української греко-католицької церкви в 1944 - 1949 рр."

Науковий керівник: к.і.н., доц., зав. кафедри новітньої історії України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка С. Ф. Пивовар. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., в.о. зав. відділу джерел з новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ Н. І. Миронець; к.і.н., с.н.с, с.н.с. відділу етнополітологи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Н. С. Рубльова. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ. Захист відбувся 18 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

56. СЕРЕДИНСЬКИЙ Олександр Валентинович

"Чорноморські адміралтейські поселення (1790 - 1861 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри міжнародних відносин та історії Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили П. М. Тригуб. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України XIX - поч. XX ст. Інституту історії України НАНУ О. П. Реєнт; д.і.н., проф., зав. кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету А. В. Бойко. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 24 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

57. СКОМОРОВСЬКИЙ Віталій Богданович "Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника В. В. Грабовецький. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., ректор Ужгородського національного університету М. М. Вегеш; к.і.н., доцент кафедри історії і політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу В. П. Педич. Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Я. Франка. Захист відбувся 15 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.

58. СТЕПАНЧУК Юрій Степанович

"Діяльність громадських і політичних об'єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х - на початку 30-х рр. XX ст."

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії слов'янських народів Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського П. С. Григорчук. Офіційні опоненти: д.і.н., с.н.с, провідний науковий співробітник відділу історії України 20-30-х рр. XX ст. Інституту історії України НАН України О. М. Мовчан; к.і.н., доц., зав. кафедри історії України та політології Хар-

стр. 230


ківського державного технічного університету сільського господарства Б. Г. Москальов. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 31 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького.

59. СУБОЧЄВ Ігор Володимирович

"Діяльність органів юстиції України в умовах здійснення політики колективізації на селі (1928 - 1933 рр.)"

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету О. Ф. Нікілєв. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., ректор Академії митної служби України В. В. Ченцов; к.і.н., доц., старший науковий співробітник відділу історії України 20 - 30-х рр. XX ст. Інституту історії України НАНУ В. В. Головко. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 21 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському національному університеті.

60. СУРОВЦЕВА Ірина Юріївна

"Меценатство в Україні другої половини XIX - початку XX ст."

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії слов'ян Донецького національного університету О. М. Бут. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету Н. Р. Темірова; д.і.н., проф., зав. кафедри архівознавства Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля І. В. Довжук. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 26 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

61. ТЕСЛЕНКО Ігор Анатолійович

"Острозька волость у 1565 - 1608 роках: формування території, структура землеволодінь та механізм управління"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія" Н. М. Яковенко. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії слов'янських країн Львівського національного університету ім. І. Франка М. Г. Крикун; к.і.н., доцент кафедри суспільних дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка В. Д. Собчук. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 9 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті "Києво-Могилянська академія".

62. ТОВСТОЛЯК Надія Миколаївна

"Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце і роль в історії України XIX ст."

Науковий керівник: к.і.н., доц., зав. кафедри всесвітньої історії Криворізького державного педагогічного університету О. І. Кожухар. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету Г. К. Швидько; к.і.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права, декан факультету заочного навчання навчально-наукового інституту правознавства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Д. Г. Каюк. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра історії для гуманітарних факультетів. Захист відбувся 22 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Дніпропетровському національному університеті.

63. ТРЕМБІЦЬКИЙ Анатолій Михайлович

"Наукова та громадська діяльність Євфимія Йосиповича Сіцінського (70-ті рр. XIX - 30-ті рр. XX ст.)"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного університету, директор Центру дослідження історії Поділля та Південно-Східної Волині Інституту історії України НАНУ Л. В. Баженов. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії України Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича П. П. Брицький; к.і.н., доцент кафедри історії та країнознавства Хмельницького національного університету Ю. С. Земський. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України XIX - початку XX століття. Захист відбувся 24 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

64. УДАЛОВА Тетяна Михайлівна

"Допомога трудівників Донбасу фронту в роки Великої Вітчизняної війни"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Донецького національного університету П. В. Добров. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАНУ В. М. Даниленко; д.і.н., професор кафедри історії України та філософії права Донецького юридичного інституту Луганського університету МВС України В. І. Кравченко. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 27 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

65. ЦВИГУН Оксана Анатоліївна

"Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст."

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри історії України Донецького національного університету Л. О. Крутова. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., декан факультету вищих керівних кадрів На-

стр. 231


ціональної академії державного управління при Президентові України В. П. Трощинський; к.і.н., доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного гуманітарного університету А. В. Гедьо. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 23 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

66. ЧЕРВОНЕНКО Галина Олексіївна

"Діяльність міліції Донбасу (друга половина 60-х - 70-х рр. XX століття): Історичний досвід"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Донецького національного університету П. В. Добров. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., ректор Запорізького національного університету С. М. Тимченко, к.і.н., доцент кафедри конституційного права та загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту Луганського університету МВС України А. Є. Шевченко. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історії України. Захист відбувся 29 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

67. ШЕВЧУК Андрій Володимирович

"Селянська реформа 1861 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губернії"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. І. Гусєв. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова В. Й. Борисенко; к.і.н., науковий співробітник відділу історії України XIX -поч. XX ст. Інституту історії України НАНУ В. Б. Молчанов. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 18 вересня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

68. ШМІЛО Оксана Петрівна

"Українська молочарська кооперація Галичини у міжвоєнній Польщі (1921 - 1939 рр.)"

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри українознавства Тернопільського державного економічного університету Р. М. Матейко. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри історії і політології Львівської комерційної академії С. Д. Гелей; к.і.н., професор кафедри новітньої історії України Волинського державного університету ім. Лесі Українки М. М. Кучерепа. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ. Захист відбувся 14 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

69. ЯКОВЕНКО Галина Григорівна

"Церковнопарафіяльна освіта в Харківській єпархії (1799 - 1917 рр.)"

Науковий керівник: к.і.н., проф., зав. кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Л. М. Плиско. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., начальник кафедри історії державності України Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України В. А. Греченко; к.і.н., доцент кафедри українознавства Харківської академії залізничного транспорту О. В. Кравченко. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра історії України. Захист відбувся 24 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

07.00.02 - Всесвітня історія

Докторські дисертації

1. ГОЛОВКО Олександр Борисович

"Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи (IX - перша половина XIII ст.)"

Офіційні опоненти: д.і.н., проф., заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Я. Р. Дашкевич; д.і.н., старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича Л. В. Войтович; д.і.н., проф., зав. кафедри археології та джерелознавства Волинського державного університету ім. Лесі Українки М. М. Кучинко. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Захист відбувся 16 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича.

2. ПОТРАШКОВ Сергій Васильович

"Болгарія в балканській політиці провідних держав антигітлерівської коаліції (1941 - 1945 рр.)"

Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу всесвітньої історії та міжнародних відносин Інституту історії України НАНУ С. В. Віднянський; д.і.н., проф., зав. кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету О. В. Крапівін; д.і.н., професор кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди В. Д. Козлітін. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн. Захист відбувся 14 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

стр. 232


Кандидатські дисертації

1. БІКЛА Олена Володимирівна

"Трансформація західносахарського національного питання у 1956 - 1991 рр."

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету І. Ю. Чарських. Офіційні опоненти: д.і.н., доц., професор кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ю. С. Скороход; к.і.н., доцент кафедри світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля В. М. Шелюто. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ всесвітньої історії та міжнародних відносин. Захист відбувся 23 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

2. ВАКОЛЮК Тетяна Олегівна

"Балканська політика Росії 1908 - 1913 рр."

Науковий керівник: к.і.н., доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. М. Павленко. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу етнополітологи Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України О. М. Майборода; к.і.н., доцент кафедри історії міжнародних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка М. С. Каменецький. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відділ вивчення та публікації зарубіжних джерел з історії України. Захист відбувся 20 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

3. ВІТЕНКО Микола Дмитрович

"Польсько-українські відносини у Галичині: соціально-економічний аспект (остання третина XIX - початок XX ст.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії слов'ян Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника П. С. Федорчак. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Ю. І. Макар; к.і.н., доцент кафедри українознавства Тернопільського державного економічного університету Р. М. Матейко. Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка. Захист відбувся 30 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

4. ГОНЧАРОВ Геннадій Володимирович

"Розвиток міждержавних відносин між Україною і Великою Британією у 1991 - 2005 рр."

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історичних дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди В. Д. Козлітін. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу всесвітньої історії та міжнародних відносин Інституту історії України НАНУ С. В. Віднянський; к.і.н., доцент кафедри історії України та музеєзнавства Харківської державної академії культури С. В. Потрашков. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики. Захист відбувся 19 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.

5. ЗАКІРОВ Марат Борисович

"Урало-Сибірський регіон Російської Федерації в умовах трансформації суспільства: участь українського населення"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля В. П. Михайлюк. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету О. В. Крапівін; к.і.н., доцент кафедри історії України Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка О. В. Борисова. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра нової та новітньої історії. Захист відбувся 27 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

6. МІНАЄВ Андрій Вячеславович

"Молодіжний рух другої половини 60-х рр. XX ст. в країнах Західної Європи та СІЛА: Ретроспективний аналіз"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича О. І. Сич. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії, декан історичного факультету Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка М. М. Алекієвець; д.і.н., проф., зав. відділу всесвітньої історії та міжнародних відносин Інституту історії України НАНУ С. В. Віднянський. Провідна установа: Донецький національний університет, кафедра всесвітньої історії. Захист відбувся 31 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

7. НАБОКА Олександр Вікторович

"Тайвань та політика Великобританії на Далекому Сході в 20 - 90-х роках XIX століття"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка М. С. Бур'ян. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського націо-

стр. 233


нального університету ім. Тараса Шевченка В. А. Рубель; к.і.н., доцент кафедри світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля В. М. Шелюто. Провідна установа: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики. Захист відбувся 26 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

8. САРАНЧА Галина Василівна

"Соціально-політична та культурна адаптація третьої хвилі української еміграції у Сполучених Штатах Америки (40 - 70 роки XX століття)"

Науковий керівник: к.і.н., доц., зав. кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Т. М. Гонтар. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри краєзнавства Львівського національного університету ім. І. Франка С. П. Качараба; к.і.н., с.н.с, провідний науковий співробітник відділу історії України другої половини XX ст. Інституту історії України НАНУ О. О. Ковальчук. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 23 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському славістичному університеті.

9. СЄРОВ Дмитро Ігорович

"Становлення та розвиток політичних і економічних відносин України з країнами Арабського Сходу (1990-ті рр. - початок XXI ст.)"

Науковий керівник: к.і.н., доц., зав. відділення міжнародних відносин Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова В. В. Глєбов. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАНУ С. В. Віднянський; к.і.н., доцент кафедри міжнародної інформації Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "Крок"" Н. О. Пророченко. Провідна установа: Дипломатична академія при МЗС України. Захист відбувся 24 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова.

10. ХАРКОВСЬКИЙ Руслан Геннадійович

"Політика Франції в Єгипті, 1840 - 1882 рр."

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка М. С. Бур'ян. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова О. Б. Дьомін; к.і.н., доцент кафедри історії, політології та соціальних технологій Національного авіаційного університету О. М. Захарчук. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ всесвітньої історії та міжнародних відносин. Захист відбувся 26 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля.

11. ЩИГЕЛЬСЬКА Галина Остапівна

"Союз українців у Великій Британії: етапи становлення, організація та діяльність (1945 - 1949 рр.)"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Ю. І. Макар. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича О. І. Сич; д.і.н., проф., зав. кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. І. Франка С. П. Качараба. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ всесвітньої історії і міжнародних відносин. Захист відбувся 31 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Докторські дисертації

1. ГЕДЬО Анна Володимирівна

"Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад України середини XVII-XIX ст.: Джерелознавчий аспект"

Науковий консультант: д.і.н., проф., зав. кафедри історії України Донецького національного університету П. В. Добров. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України XIX - початку XX ст. Інституту історії України НАНУ О. П. Реєнт; д.і.н., професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету Г. К. Швидько; д.і.н., проф., зав. кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету А. В. Бойко. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Захист відбувся 25 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

2. ДРОВОЗЮК Степан Іванович

"Історіографія національно-культурного та духовного життя українського селянства 20 - 30-ті рр. XX ст."

Науковий консультант: д.і.н., професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Я. С. Калакура. Офіційні опо-

стр. 234


ненти: д.і.н., проф., зав. кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка А. П. Коцур; д.і.н., проф., проректор із наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького В. В. Масненко; д.і.н., проф., головний редактор видавництва "Генеза" О. А. Удод. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ історії України 20 - 30-х рр. XX ст. Захист відбувся 27 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

3. КОПИЛОВ Сергій Анатолійович

"Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку"

Науковий консультант: д.і.н., проф., акад. НАН України, директор, зав. відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАНУ В. А. Смолій. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. відділу всесвітньої історії і міжнародних відносин Інституту історії України НАНУ С. В. Віднянський; д.і.н., професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Я. С. Калакура; д.і.н., професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Ю. А. Мицик. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 26 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАНУ.

4. КРИВОШЕЯ Володимир Володимирович

"Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648 - 1782 рр.)"

Науковий консультант: д.і.н., проф., зав. відділу пам'яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Ю. А. Мицик. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., зав. кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету А. В. Бойко; д.і.н., проф., зав. кафедри всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного університету В. С. Степанков; д.і.н., професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету Г. К. Швидько. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ спеціальних історичних дисциплін. Захист відбувся 23 лютого 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

5. РОМАНЦОВ Володимир Миколайович

"Становлення Гетьманщини в українській історіографії (40-і роки XIX - початок XX ст."

Науковий консультант: д.і.н., проф., зав. кафедри історіографії, джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету В. О. Пірко. Офіційні опоненти: д.і.н., проф., чл. -кор. НАН України, зав. відділу історії України XIX - початку XX ст. Інституту історії України НАНУ О. П. Реєнт; д.і.н., професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Ю. А. Мицик; д.і.н.,, професор кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету Г. К. Швидько. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 28 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Донецькому національному університеті.

Кандидатські дисертації

1. ВЕДМІДЬ Людмила Анатоліївна

"Історіографія опозиційного руху в Україні другої половини 50-х - середини 80-х років XX століття"

Науковий керівник: д.і.н., проф., зав. кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Г. Д. Казьмирчук. Офіційні опоненти: д.і.н., професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка А. П. Коцур; к.і.н., доц., старший науковий співробітник відділу регіональних проблем історії України Інституту історії України НАНУ О. Г. Бажан. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, відділ джерел новітньої історії України. Захист відбувся 20 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

2. ДОВГАН Юрій Любомирович

"Політика Франції, Великої Британії та США щодо національної державності України в 1917 - 1920 рр. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях"

Науковий керівник: д.і.н., проф., директор, зав. кафедри всесвітньої історії Інституту історії та політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника М. В. Кугутяк. Офіційні опоненти: д.і.н., доц., професор кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. П. Капелюшний; к.і.н., доцент кафедри зовнішньої політики і країнознавства Київського інституту "Слов'янський університет" І. Л. Гошуляк. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 29 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

3. КЕДА Марина Костянтинівна

"Михайло Назарович Петров (1826 - 1887) та його внесок в історичну науку"

Науковий керівник: д.і.н., проф., проректор із наукової роботи Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка В. О. Дятлов. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри

стр. 235


історії Росії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка І.В. Верба; к.і.н., доц., зав. відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документо-знавства І.М. Мага. Провідна установа: Інститут історії України НАНУ, відділ української історіографії. Захист відбувся 22 березня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства.

4. СИНЯК Іван Леонідович

"Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734 - 1775)"

Науковий керівник: д.і.н., с.н.с, зав. відділу історії і теорії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України В. А. Брехуненко. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Ю. А. Мицик; к.і.н., старший науковий співробітник відділу історії України середніх віків Інституту історії України НАНУ Т. В. Чухліб. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Захист відбувся 25 травня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

5. СМОГОРЖЕВСБКА Ірина Анатоліївна

"Українська історична бібліографія (кінець XIX ст. - 1939 р.): становлення і розвиток"

Науковий керівник: д.і.н., професор кафедри історії слов'янських країн Львівського національного університету ім. І. Франка М. М. Кріль. Офіційні опоненти: д.і.н, проф., директор Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України М. М. Романюк; к.і.н., доцент кафедр історії і політології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу В. П. Педич. Провідна установа: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Захист відбувся 14 червня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

6. ФАЙДА Олег Васильович

"Візантиністика в Київській духовній академії в 1819 - 1919 рр."

Науковий керівник: к.і.н., доц., зав. кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету ім. І. Франка Р. В. Шиян. Офіційні опоненти: д.і.н., професор кафедри історії Росії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка І. В. Верба; к.і.н., доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету ім. І. Франка О. М. Щодра. Провідна установа: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, кафедра історіографії, джерелознавства та археології. Захист відбувся 18 квітня 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

Упорядкувала канд. іст. наук О. В. Юркова


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ПЕРЕЛІК-ДИСЕРТАЦІЙ-ЗАТВЕРДЖЕНИХ-ВАК-УКРАЇНИ-У-ВЕРЕСНІ-ГРУДНІ-2006-р

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ВАК УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ - ГРУДНІ 2006 р. // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ПЕРЕЛІК-ДИСЕРТАЦІЙ-ЗАТВЕРДЖЕНИХ-ВАК-УКРАЇНИ-У-ВЕРЕСНІ-ГРУДНІ-2006-р (date of access: 01.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
2 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
7 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
9 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
10 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ВАК УКРАЇНИ У ВЕРЕСНІ - ГРУДНІ 2006 р.
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones