Libmonster ID: UA-3554

Share this article with friends
Заглавие статьи НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАНУ
Источник Український історичний журнал,  № 5, 2009, C. 238-239

Бондар-Терещенко І.

У задзеркаллі 1910 - 1930-х років / Ред. К. Туз. - К.: Темпора, 2009. - 520 с.

Вардзарук Л.

Пам'ятаймо! - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. - 228 с.

Вєдєнєєв Д. В.

Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави 1917 - 1923 рр.: Навч. посіб. - К.: Наук. -видав. відділ НА СБ України, 2009. - 164 с.

Вронська Т.

Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин "ворогів народу" в Україні (1917 - 1953 рр.). - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - 486 с.

Гирич І.

Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті. - К.: Вид. дім "Стилос", 2009. - 64 с.

Гошуляк І.

Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту злуки). - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. - 467 с.

Добко О.

Коли диявол зійшов на землю... - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. - 216 с.

Іванова Л. Г.

Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50 - 60-х рр. ХІХ ст. / Відп. ред. М. Ю. Виговський. - К.: Дніпро, 2008. - 304 с.

Історико-географічні дослідження в Україні: Зб. наук. пр. / Відп. ред. Г. В. Боряк. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - Ч. 11. - 350 с.

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року. У 3 т., 14 кн. / Гол. редкол. В. А. Смолій; уклад. Н. А. Дехтярьова. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - Т. 1: Хронологічний літопис міста Києва. - Кн. 1: Історія Києва з найдавніших часів до 1861 р. - 414 с.

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року. У 3 т., 14 кн. / Гол. редкол. В. А. Смолій; уклад. Н. А. Дехтярьова. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - Т. 1: Хронологічний літопис міста Києва. - Кн. 2: Історія міста Києва періоду 1861 - першої половини 1917 рр. - 200 с.

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року. У 3 т., 14 кн. / Гол. редкол. В. А. Смолій; уклад. Н. А. Дехтярьова. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - Т. 1: Хронологічний літопис міста Києва. - Кн. 3: Історія міста Києва періоду 1917- 1990 рр. - 426 с.

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Наук.-допом. бібліогр. покажчик у виданнях від ХVІІ ст. до 2000 року. У 3 т., 14 кн. / Гол. редкол. В. А. Смолій; уклад. Н. А. Дехтярьова. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - Т. 1: Хронологічний літопис міста Києва. - Кн. 4: Київ на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.). - 90 с.

Лазаревський О.

З оточення пророка. Тарас Шевченко та родина Лазаревських: Есей. - К.: Пульсари, 2009. - 164 с.

Людмила Розсоха. Біобібліографічний покажчик: Історичне краєзнавство, генеалогія, літературознавство, мовознавство, музеєзнавство, публіцистика / Уклад. В. Хан ко. - Миргород: ТОВ "Вид-во Миргород", 2007. - 116 с.

Михальченко М., Андрущенко В.

Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. - К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. - 458 с.

Нестуля О.

Українські культурні цінності в Росії: спроба діалогу про повернення 1930 р. / Упор. О. Нестуля, С. Нестуля. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2006. - Вип. 4: Повернення

стр. 238

культурного надбання України: документи свідчать. - 331 с.

Павленко С.

Кохання гетьмана Мазепи: Історико-документальна студія. - Чернігів: ПП "Вид-во Русь", 2008. - 112 с.

Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 65-й річниці визволення Одеси від окупантів (Одеса, 10 - 11 квітня 2009 р.) / Відп. ред. М. І. Михайлуца. - Одеса: ВМВ, 2009. - 397 с.

Портнов А.

Між "Центральною Європою" та "русским миром": Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій. - К.: НІСД, 2009. - 160 с.

Прокоп'юк О.

Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721 - 1786 рр.) / Відп. ред. К. Крайній. - К.: Фенікс, 2008. - 296 с.

Регіональна історія України: Зб. наук. ст. / Гол. ред. В. А. Смолій. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 3. - 300 с.

Реєнт О.

Україна ХІХ-ХХ століть: Роздуми та студії історика / Відп. ред. В. А. Смолій. - Корсунь-Шевченківський: ФОП Майданченко І. С. , 2009. - 486 с.

Розсоха Л.

Миргородщина козацька і гоголівська: До 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя. - Миргород: ТОВ "ВБ Аванпост-прим", 2009. - 396 с. (серія "Миргородські джерела")

Розсоха Л.

Села і хутори Миргородщини ХVІІ-ХХ століть: Матеріали до історико-топонімічних студій. - Миргород: ТОВ "Вид-во Миргород", 2008. - 234 с.

Розсоха Л.

Сорочинський Святомихайлівський монастир: Історико-краєзнавча розвідка. - Миргород: ТОВ "Вид-во Миргород", 2008. - 44 с.

Соборність як чинник українського державотворення: (до 90-річчя Акту злуки). Всеукраїнська наук. конф. (Київ, 21 січня 2009 р.) / Відп. ред. Р. Я. Пиріг. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - 230 с.

Спадщина: До 85-річчя Державного архіву Дніпропетровської області. Зб. наук. ст. - Дніпропетровськ: Держ. архів Дніпропетровської обл., 2008. - Вип. 2. - 268 с.

Тимошик М.

Дмитро Степовик. Життя й наукова діяльність. - К.: Архангельський глас, 2008. - 656 с.

Ткаченко В. В.

Наука у суспільно-політичному дискурсі розвитку УРСР (20 - 30-ті рр. ХХ ст.). - К.: ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2009. - 375 с.

Турченко Г.

Південноукраїнський регіон у контексті формування модерної української нації (ХІХ - перша чверть ХХ ст.): Навч. посіб. - Запоріжжя: Запорізький нац. ун-т, 2008. - 342 с.

Україна - Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / Відп. ред. М. Литвин. - Л., 2007. - Вип. 2: Депортації 1944 - 1951 рр. - 294 с.

Херсонщина. Голодомор. 1932 - 1933: До 75-річчя Голодомору в Україні: Зб. док. / Гол. редкол. В. Ф. Боровик. - Херсон: Держ. архів Херсонської обл., 2008. - 320 с.

Щоденник Давида Рубіновича / Пер. із пол. А. Шарого. - К.: Зовнішторгвидав України, 2009. - 72 с.

Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського / Гол. ред. М. Котляр. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. - 224 с.

Літературу підібрали: завідуюча відділом науково-технічної інформації Інституту історії України НАНУ Л. Я. Муха та головний бібліограф відділу науково-технічної інформації Інституту історії України НАНУ І. Л. Островська


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НОВІ-НАДХОДЖЕННЯ-ДО-БІБЛІОТЕКИ-ІНСТИТУТУ-ІСТОРІЇ-УКРАЇНИ-НАНУ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАНУ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НОВІ-НАДХОДЖЕННЯ-ДО-БІБЛІОТЕКИ-ІНСТИТУТУ-ІСТОРІЇ-УКРАЇНИ-НАНУ (date of access: 02.08.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
964 views rating
04.09.2014 (2524 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
«Мы могли бы ШАНТАЖИРОВАТЬ весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание». Тишина!! Занавес!! Украинская дипломатия испустила последний вздох. Думаете все? Ведь уже сказанного с лихвой хватит чтобы поставить под сомнение авторитет США, как мирового лидера. Итак, нардеп выразил уверенность, что встреча Байдена с Зеленским пройдет «на повышенных тонах», дескать Украина имеет на это право по итогам соглашения между США и Германией по СП-2.
Catalog: Разное 
3 days ago · From Naina Kravetz
Как нам без всякой мистики побеседовать с человеческой душой и узнать у нее тайны Мира.
Catalog: Философия 
4 days ago · From Олег Ермаков
ОПЫТ ВЕНГЕРСКИХ РЕФОРМ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНОША КАДАРА
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГАБСБУРГСКОЙ МОНАРХИИ. XX - начало XXI века
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГРЕЦИИ И ГРЕКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
ИСТОРИЯ СОВЕТСКО-ВЕНГЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1945-1989 годах
Catalog: История 
4 days ago · From Україна Онлайн
Х. Духхардт. МИР В ЕВРОПЕ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ 1979-2011
Catalog: История 
5 days ago · From Україна Онлайн
Превращаясь в пыль, литий неизбежно поднимается в воздух и отравляет все живое вокруг. Самое меньшее, чем грозит литиевая пыль – это слепота. Погибает рыба, питьевая вода становится непригодной для употребления. Кроме того вода является главным ресурсом для добычи лития. Ее катастрофические сокращение отмечают местные жители всех разрабатываемых месторождений.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
БОЛГАРСКИЕ СЛУШАТЕЛИ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО КЛАССА (1901-1914 годы)
Catalog: История 
6 days ago · From Україна Онлайн
ДИНАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 1856-1870 годов
Catalog: Право 
6 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАНУ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones