Libmonster ID: UA-3232

Т. Г. Яковлева (Санкт-Петербург, Російська Федерація)

Добре відомо, що в російських архівах (зокрема в Москві й Санкт-Петербурзі) зберігаються безцінні матеріали з історії України доби Гетьманщини. Це, безперечно, стосується документів, дотичних періоду гетьманування Івана Мазепи. Значний їх масив через неоднозначне ставлення до цієї особи ще й досі не введено в науковий обіг. Не секрет, що для багатьох І.Мазепа й дотепер є "зрадником", згадка про якого вкрай небажана. Проте останнім часом у Росії намітились серйозні зрушення в оцінці І. Мазепи, що дозволило зайнятися вивченням відповідних архівних матеріалів.

Кілька років тому в Санкт-Петербурзі з ініціативи Центру з вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету розпочалася серйозна робота з дослідження й підготовки до публікації документів Івана Мазепи. Ідеться, перш за все, про т. зв. "Батуринський архів" - комплекс документів, вивезених А. Меншиковим у 1708 р. після здобуття й сплюндрування Батурина. Довгі роки ці документи зберігалися в складі різних колекцій Москви та Санкт-Петербурга й не були використані в жодній з опублікованих праць з історії України.

Рештки Батуринського архіву (близько 1000 документів) зараз зберігаються в архіві Санкт-Петербурзького інституту історії РАН (СПбІІ РАН)1 . Це оригінали, а також копії вхідної кореспонденції І. Мазепи за 1690 - 1708 рр., виконані за указом Петра І в 1710 р.2 Серед найцінніших документів - оригінали царських указів (які не ввійшли навіть у таке солідне видання, як "Листи й папери імператора Петра Великого"), листування Ф. Головіна з гетьманом стосовно запорожців, а також російський переклад написаної І. Мазепою польською мовою (через його роман із Мотрею Кочубей) поеми "Старик с телом беседует". З огляду на те, що на цей час відомий лише один поетичний твір І. Мазепи, ця знахідка становить неабиякий інтерес.

Не менш цікаві матеріали (перш за все, оригінали листів І. Мазепи до А. Меншикова) містяться й у похідній канцелярії А. Меншикова, яка зберігається в тому ж архіві. У цих листах гетьман докладно описує події Північної війни (приміром, облогу Замостя), обговорює нагальні питання. Серед документів князівської канцелярії за 1708 - 1709 рр. є багато унікальних матеріалів про долю "Мазепиних скарбів", в яких ідеться про поділ майна гетьмана після його падіння3 , а також про здобуття Білої Церкви4 , перемовини з козацькими полковниками та ін.

В архівних колекціях Санкт-Петербурга зберігаються також оригінали й копії універсалів І. Мазепи за 1687 - 1708 рр., які не потрапили в нещодавнє академічне видання "Універсали Івана Мазепи"5 . Серед них багато таких, що стосуються діяльності гетьмана з відновлення козацької адміністрації на Правобережній Україні на початку XVIII ст. Усі ці джерела планується видати у двох випусках публікації "Гетман Иван Мазепа. Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга". Перший випуск міститиме матеріали за 1687 - 1705 рр. (348 одиниць), а його публікація планується на осінь 2006 р.

Окрім того, багато цінних і не введених у науковий обіг документів зберігаються в московських зібраннях. Згадаю лише про деякі знахідки, зроблені автором в останній час.

Перш за все, це оригінал доносу старшини (1687 р.) на гетьмана І. Самойловича6 . Опублікований Д. Бантишем-Каменським його російський переклад XVII ст. містить низку помилок і неточностей, проте саме цією публікацією користувалися більшість істориків (у т. ч. М. Костомаров і О. Оглоблин). Відтак аналіз оригінала дозволяє зробити кілька цікавих спостережень і висновків. Перша частина доносу була написана рукою генерального писаря Сави Прокоповича, а друга - Михайлом Вуяхевичем. Досить цікаві й ті цензурні зміни, що їх зазнав документ при перекладі в Посольському приказГ. До певних висновків спонукає й спосіб розташування підписів старшин під документом.

Цікавим аспектом гетьманства І. Мазепи є його стосунки з придворною "партією" Наришкіних і з самим Петром перед падінням правительки Софії. Це питання завжди було вкрай непопулярним у традиційній російській і радянській історіографії, оскільки співпраця гетьмана й царя-реформа-тора не вписувалася в схему подання політики "вічного зрадника". Очевидно, саме тому поза увагою залишився цінний документ про відправку Петром у перших числах лютого 1689 р. посольства стольника І. Тараканова до гетьмана І. Мазепи, київського митрополита й архімандрита Києво-Пе-


Доповідь, виголошена на вченій раді Інституту історії України НАНУ 25 травня 2006 р.

стр. 235


черської лаври. Стольник мав повідомити про одруження Петра з Євдокією Лопухиною й привезти гетьманові частування від "святкового столу"8 . Сам по собі факт самостійних дій у цей період "партії" Наришкіних від імені Петра - унікальний та вкрай цікавий, а те, що Наришкіни під час загострення суперництва із Софією подбали про встановлення контакту саме з І. Мазепою наводить на певні роздуми9 .

Низка документів із зібрань СПбП РАН та РДАДА стосуються подій осені-зими 1708 р., коли І. Мазепа вів таємні перемовини з Петром. Цей епізод завжди викликав суперечки серед істориків. Так, сучасний український історик С. Павленко вважає, що опублікований Д. Бантишем-Каменським лист10 Г. Головкіна до І. Мазепи - сфабрикована росіянами для дискредитації гетьмана в очах шведів фальшивка11 . В архіві ж СПбП РАН зберігся лист Г. Волконського від 20 листопада (ст. ст.) 1708 р., в якому докладно йшлося про обставини прибуття в Сорочинці Д. Апостола12 . Цей документ повністю руйнує аргументи С. Павленка. Окрім того, інтерес становить чернетка листа Г. Головкіна, яка зберігається в РДАДА - документ дає змогу зробити деякі уточнення, упущені Д. Бантишем-Каменським при публікації13 . Але ще більш цікавим є неопублікований Д. Бантишем-Каменським документ - оригінал листа Д. Апостола до Г. Головкіна від 1 січня 1709 р. з Білоцерківки "о посылке к Мазепе известных писем с Андреем Борисенком, и о возвратном его оттуда приезде и отправлении к князю Меншикову для донесения своей комиссии"14 . Лист цей підтверджує, що перемовини Петра й І. Мазепи восени-узимку 1708 р. все ж таки відбувалися15 .

Ще один документ, який перебував поза увагою істориків - т. зв. "Московські статті Івана Мазепи"16 . Традиційно вважалося, що юридичним документом, який визначав взаємини І. Мазепи а Москвою, були Коломацькі статті, ухвалені при обранні його гетьманом у 1687 р. за наполяганням В. Голіцина. Насправді ж у 1689 р., під час поїздки гетьмана до Москви, де він став свідком наришкінського перевороту, за його ініціативи були ухвалені нові статті, що їх ми називаємо "Московськими"17 . Це був документ принципового характеру - І. Мазепа сповна скористався зі сприятливої політичної ситуації (падіння прихильника обмеження автономії Гетьманщини й перетворення гетьмана на маріонетку В. Голіцина) та домігся від Наришкіних великих поступок.

Перш за все, ідеться про відновлення згідно з Московськими статтями оренд, запроваджених ще за І. Самойловича й скасованих п. 22 Каламацьких статей. Оренди давали економічну незалежність гетьманській скарбниці, а, отже, забезпечували реальну автономію Гетьманщини. Окрім того, І. Мазепа домігся проведення перепису козаків, що було важливим для посилення державної влади. По суті, це було розвитком положень п. 3 Каламацьких статей, де йшлося про створення реєстру в 30 тис. козаків. Проблема козацького перепису не втрачала актуальності з часів Б. Хмельницького, коли поява маси покозачених спричинила соціальну нестабільність, сприяючи початку "Руїни"18 .

За Московськими статтями І. Мазепа також одержав дозвіл навести лад у гуральництві, що було одним із найважливіших економічних факторів. Гетьман подбав і про те, щоби посилити особисту владу, поставивши її вище влади старшин і російських воєвод. Цьому сприяв п. 10, згідно з яким будь-які надання в Україні без його, гетьмана, вказівки заборонялися.

Усе сказане вище - лише перші висновки, які можна зробити з архівних джерел, що стосуються Івана Мазепи і які, безумовно, потребують більш глибокого вивчення. Подальша робота в російських архівах відкриває перспективи об'єктивного та наукового підходу до непростих подій минулого.

-----

1 Архив Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук (далі - Архив СПбИИ РАН). - Ф. 83 (Походная канцелярия А. Д. Меншикова).

2 Указ царя Петра Алексеевича от 25 июля 1710 г. "О пересмотре и разборе бывших в походной канцелярии в Москве Мазепиных писем" // Архив СПбИИ РАН. - Ф. 83. - Оп. 2 (Книга копий N 11).

3 Зокрема про історичні реліквії Війська Запорізького - булаву, бунчук і військову печатку Богдана Хмельницького, одержані ним від Яна Казимира 1649 р. // Там же. - Оп. 1 (N2791). - Л. 1 - 1 об.

4 Архив СПбИИ РАН. - Ф. 83. - Оп. 1 - N 2711. - Л. 1 - 1 об.

5 Універсали Івана Мазепи 1687 - 1709 / Упоряд. І. Бутич. - К.; Л., 2002.

6 Российский государственный архив древних актов (далі - РГАДА). - Ф. 124 (Посольский приказ). - Оп. 2 (N 11). - Л. 3 - 9 об.

7 Публікацію див.: Яковлева Т. Г. Донос старшини на І. Самойловича: аналіз першоджерела // УІЖ. - 2006. - N 4. - С. 190 - 201.

8 РГАДА. - Ф. 229 (Малороссийский приказ). - Оп. 1 (N 203). - Л. 5 - 5 об.

9 Див.: Яковлева Т. Г. Переворот Нарышкиных и Мазепа // Сборник в честь Р. Г. Скрьшникова. - Санкт-Петербург, 2006.

10Бантшш-Каменский Д. Источники малороссийской истории // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. - Москва, 1858. - Кн. 1. - Т. 2. - С. 212.

11Павленко С. Міф про Мазепу. - Чернігів, 1998. - С. 193.

стр. 236


12 Архив СПбИИ РАН. - Ф. 83. - Оп. 1 (N 2714). - Л. 1 об.

13 РГАДА. - Ф. 124. - Оп. 1 (1708. N 120). - Л. 1 об.

14 Там же. - Оп. 1 (1709. N 7).

15 Див.: Яковлева Т. Г. Иван Мазепа в поисках политического решения летом-осенью 1708 года // Белоруссия и Украина. История и культура. - Москва, 2006.

16 РГАДА. - Ф. 229 (Малороссийский приказ). - Оп. 2. - Дело N 57. - Л. 137 об. -149.

17 Статті були підписані 20 вересня 1689 р. (ст. ст.), коли І. Мазепа повторно приїхав до Москви, уже одержавши "отпуск" у Петра в Троїце-Сергієвому монастирі. За два дні, 22 вересня, І. Мазепа від'їхав до Батурина.

18 Див.: Яковлева Т. Г. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни. - К., 1998; її ж. Богдан Хмельницький і рядове козацтво // УІЖ. - 1995. - N 4. - С.5 6 - 67; Ее же. Украина в XVII веке: руина, революция? // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). - Вип. 5. - К., 2005. - С. 667 - 677.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НОВІ-АРХІВНІ-МАТЕРІАЛИ-Й-ПЕРСПЕКТИВИ-ВИВЧЕННЯ-ГЕТЬМАНСТВА-ІВАНА-МАЗЕПИ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

НОВІ АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ГЕТЬМАНСТВА ІВАНА МАЗЕПИ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НОВІ-АРХІВНІ-МАТЕРІАЛИ-Й-ПЕРСПЕКТИВИ-ВИВЧЕННЯ-ГЕТЬМАНСТВА-ІВАНА-МАЗЕПИ (date of access: 27.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
4 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
19 hours ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
19 hours ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
2 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
НОВІ АРХІВНІ МАТЕРІАЛИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ГЕТЬМАНСТВА ІВАНА МАЗЕПИ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones