Libmonster ID: UA-3116

Заглавие статьи НИЗОВА Л. В. ІНТЕГРАЦІЯ ДРІБНОГО ВИРОБНИКА-ВЛАСНИКА В РАДЯНСЬКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
Автор(ы) О. О. СУШКО
Источник Український історичний журнал,  № 5, 2007, C. 221-223

К.: Інститут історії України НАН України. 2006. - 397 с.

Актуальність рецензованої книги полягає в тому, що вона вийшла у світ у сучасний період розвитку українського суспільства, коли всі його політичні, соціально-економічні, культурні чинники переживають важкий переломний момент переходу від радянських до капіталістичних відносин. Дослідниця правомірно пропонує вивчити досвід наших попередників в усіх сферах суспільно-політичного, а особливо економічного життя, щоб історичний досвід допоміг перешкодити повторним подіям у перехідному періоді, які через несвідомі дії державного керівництва або відсутність останнього відновлюються під тиском зацікавлених сторін, таким чином відкидаючи суспільство знову до проходження ранньої стадії капіталістичного розвитку в Україні.

Підприємництво, поява якого була викликана активною капіталізацією економіки у Російській імперії у XIX - на початку XX ст., вбачалося історичною основою перехідного періоду від феодально-капіталістичних до нових, індустріальних відносин. Авторка у своїй праці розкриває проблему інтеграції дрібних виробників-власників до останніх. Тематичну розробку проблеми зосереджено навколо засадничої ідеї, яка, на думку дослідниці, вже стала постійною хворобою суспільства, - відсутності необхідного державно-монополістичного керівництва у перехідний період розвитку країни, яка в різні історичні часи переживає однаково негативні наслідки і потерпає від загрози їх поглиблення й повторення. Дослідження змін та динаміки у становленні цього керівництва в перехідний період, взаємовпливи економічних і політичних відносин на різних стадіях розвитку історичних процесів у суспільстві в XIX-XX ст. й становить стрижневу проблему монографії.

Авторка розглянула проблему інтеграції дрібного виробника-власника у радянську систему як складову частину загальної модернізації країни в перехідний час після 1861 р., а також вивчила динаміку її розвитку до початку XXI ст. Вона виявила причини появи і формування силових методів для перебудови соціально-економічних інтересів різноманітних верств населення Російської імперії та в СРСР у перехідному періоді від феодально-капіталістичних до індустріальних і постіндустріальних відносин, довела необхідність державного управління для побудови сучасного суспільства на засадах взаємоприйнятних економічних підвалин, проаналізувала спочатку за умов радянської влади й далі через її підпорядкування останній інтеграцію способом поголовного кооперування населення.

Поява праці Л. В. Низової обумовлена не стільки сучасними потребами українського суспільства, скільки у першу чергу теоретико-пізнавальною потребою вітчизняної історичної науки в розробці невивчених періодів у минулому України. Крім того, малодослідженість перехідного періоду від феодально-капіталістичних до індустріальних відносин в історичній науці також обумовило необхідність вивчення його на конкретному прикладі інтеграції дрібного виробника-власника до радянського суспільства. Монографія дозволяє скласти уявлення про політичні та соціально-економічні процеси, які відбувалися в Україні з кінця XIX до XXI ст.

стр. 221


У даній праці об'єктом вивчення виступає дрібний виробник-власник. Природа останнього розкривається з позицій нового часу і під кутом зору соціальних, економічних, соціологічних, політичних проблем XIX - XX ст., аналізується динаміка його інтегрування в аграрно-індустріальне суспільство до Жовтневої революції й після встановлення радянської влади. Дослідження багатогранності природи дрібного власника авторка здійснила через вивчення процесу розселянювання в суспільстві, формування малоземельного селянина у працівника кооперативу і найманого робітника фабрики й заводу та намагання підкорити останнього державно-монополістичному управлінню в імперії у дореволюційний період, а також підпорядкування його радянській системі через поголовне кооперування.

Цікавим моментом монографії є питання про роль П. Столипіна у справі перешкоджання новій революції шляхом використання нагромадження капіталу як перешкоди її висхідній хвилі, котрий із виходом на свободу перетворився у хижацьку природу первісного нагромадження, яка знесла не тільки всі починання реформатора на своєму шляху, а також його самого. Авторка виділила особливість природи дрібних підприємців, які, збагатившись усіма правдами, а більше неправдами за рахунок природних ресурсів країни за відсутності державно-монополістичного управління, прагнули влади. У книзі досліджується визначальна роль підприємницької стихії дрібного капіталу в загальному перехідному періоді як у капіталістичній (після реформи 1861 р.), так і в радянській (до кінця 1930-х рр.) системі.

Дослідниця аргументовано доводить, що ця некерована стихія завжди несла загрозу й після спроб підпорядкувати її імперськими урядами була піддана революційному підкоренню з боку радянської влади, але не через добровільні форми початку 1920-х рр., а силовими методами у 1930-х рр. засобом поголовного кооперування. Таким чином відбулося розселянювання населення та втягнення його до радянсько-індустріального суспільства.

Дослідження дрібних виробників-власників проводилося також через вивчення діяльності й розвитку кустарно-ремісничої галузі у промисловості України. Аналіз її суб'єктів дозволив висвітлити загальну соціально-економічну природу всього дрібного підприємницького прошарку населення.

Слід відмітити і значну джерельну базу праці. Авторка суттєво проаналізувала архівні та періодичні матеріали означеного періоду. Адже саме через їх системне вивчення й тематичне структурування вона спромоглася в новому історичному ракурсі глибоко дослідити весь перехідний процес від феодально-капіталістичних до радянсько-соціалістичних відносин.

Ці напрацювання можна згрупувати за певними проблемно-тематичними напрямками:

- вивчено суспільно-політичні та соціально-економічні передумови й доведено необхідність підпорядкування дрібних виробників-власників державно-монополістичній системі управління як у дореволюційному, так і в ленінсько-сталінському періодах;

- з'ясовано ступінь впливу дрібнопідприємницької стихії на систему державних заходів щодо модернізації країни;

- виявлено особливість впливу запровадженої П. Столипіним економічної самостійності дрібного власника-виробника на капіталістичний розвиток Росії, а також на інтеграцію останнього в радянську систему для індустріалізації країни;

- сформульовано основні економічні напрямки - добровільні та силові - у поголовному кооперуванні дрібного підприємця для його одержавлення;

- досліджено природу післястолипінської кооперації, яка відіграла визначальну роль на шляху інтеграції населення до радянської економічної системи, особливо в Україні, де вона становила самостійну форму капіталістичних відносин;

- розглянуто нові аспекти непу, які виникли після заміни більшовиками засобів терору на соціально-економічну перебудову природи дрібного приватного господаря з виділенням і відокремленням у ній (реорганізаційними шляхами поголовного кооперування й на добровільних началах) складової - додаткового підприємницького нагромадження.

Щодо вивчення нової економічної політики авторка навела деякі цікаві факти. Зокрема В. Ленін у 1923 р. остаточно відмовився від перебудови країни в комуністичному напрямі шляхом розкладки, на певний час (1920-ті рр.) призупинив цілеспрямований розвиток поголовної кооперації. Він надав можливість дрібному капіталу у пільговий період непу брати участь за умови цивілізованих форм оподаткування в побудові приватногосподарського суспільства з державно-монополістичним управлінням.

стр. 222


Оперуючи архівними даними, дослідниця переконливо довела, що В. Ленін створив можливість для дрібних підприємців у 1921 - 1923 рр. працювати в умовах приватногосподарського розвитку країни зі зрівняльним оподаткуванням, яке змінив у 1923 р. на пільгові відносини, що були запроваджені партією за його планом у 1924 - 1926 рр.

Розкриваючи й аналізуючи перипетії співробітництва дрібного капіталу з новою владою на засадах повноцінного оподаткування, авторка показала, в який спосіб більшовиками був запропонований розвиток підприємництва в "окремо взятій країні" за формою "радянський соціалізм як попередній етап соціалістичної розбудови держави". Він передбачав створення такого політико-економічного устрою, за якого новий режим мав провести невідкладну індустріалізацію країни і зробити це "за одне-два десятиріччя" перебудовчого періоду. На думку дослідниці, у поєднанні двох напрямів - соціалізму та комунізму - і складалася головна стратегія нової економічної політики радянської влади, яку В. Ленін напрацьовував та викристалізовував в останні роки свого життя.

Авторка виділила й охарактеризувала у побудові радянського соціалізму особливий період пролетаризації дрібних виробників-власників, який виділявся застосуванням не пільгового, а відразу зрівняльного оподаткування в 1921 - 1923 рр. У той час відбулася рідкісна спроба більшовиків цивілізованими формами пролетаризувати останніх за допомогою оподаткування їх приватногосподарської системи, в якій крилася умова підпорядкування представників дрібного капіталу. Вони мали зносити податкові тягарі влади, віддавати залежно від ступеня багатства свої нагромадження у державну казну для реконструкції економіки і для подальшої індустріалізації країни. Таку форму прогресивного оподаткування, яку визначив В. Ленін ще в 1920-х рр., взяли на озброєння у країнах соціалізму в 1970 - 1990-х рр., а також у Нідерландах, Канаді, Норвегії, Швеції.

Загалом монографію написано на високому теоретико-узагальнюючому рівні. Вона суттєво збагатить українську історичну науку новими фаховими баченнями й запропонованими проблемними розробками. Книга розрахована на викладачів вузів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемою діяльності дрібних виробників-власників та їх інтегруванням у радянську соціально-економічну систему.

О. О. Сушко (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НИЗОВА-Л-В-ІНТЕГРАЦІЯ-ДРІБНОГО-ВИРОБНИКА-ВЛАСНИКА-В-РАДЯНСЬКУ-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ-СИСТЕМУ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

НИЗОВА Л. В. ІНТЕГРАЦІЯ ДРІБНОГО ВИРОБНИКА-ВЛАСНИКА В РАДЯНСЬКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/НИЗОВА-Л-В-ІНТЕГРАЦІЯ-ДРІБНОГО-ВИРОБНИКА-ВЛАСНИКА-В-РАДЯНСЬКУ-СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ-СИСТЕМУ (date of access: 28.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Rating
0 votes
Related Articles
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
4 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
5 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
EUROPEAN NORTH: HISTORY OF EXPLORATION IN DOCUMENTS
Catalog: География 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
НИЗОВА Л. В. ІНТЕГРАЦІЯ ДРІБНОГО ВИРОБНИКА-ВЛАСНИКА В РАДЯНСЬКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones