Libmonster ID: UA-3286

Заглавие статьи МИХАЙЛУЦА М. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 - 1945)
Автор(ы) І. В. ВЕРБА
Источник Український історичний журнал,  № 5, 2008, C. 225-227

Одеса: ВМВ, 2008. - 430 с.

Серед масиву літератури і видань про складні й трагічні стосунки влади і православної церкви в першій половині XX ст. - утім, ту богоборчу і репресивно-каральну політику складно вважати стосунками (!) - привертає увагу проста за назвою та досить оригінальна за задумом, і, особливо, за структурою та змістом рецензована книга. Це видання, принаймні поки що, є чи не єдиним науковим дослідженням, в якому розглядається радянська й румунська релігійна політика у процесі передвоєнної геополітичної динаміки й територіальних змін, що відбувалися у ході мілітарного протистояння 1939 - 1945 рр. у межиріччях Дунаю і Дністра (губернаторство Бессарабія), а також Дністра і Південного Бугу (губернаторство Трансністрія). Видання складається з 19 підрозділів у п'яти розділах, що охоплюють ключові моменти історії православної церкви у південноукраїнському регіоні під час Другої світової війни.

У першому розділі монографії традиційно розглядається різноплановий і широкий пласт бібліографічного доробку науковців, які досліджували проблеми релігійної політики радянської влади, окупаційних режимів та становище православної церкви в роки Другої світової війни як в Українській РСР, так і, зокрема, у південних областях республіки. Однак, і це варто відзначити, у цьому ж розділі монографії автор особливо загострює увагу на румунській та молдавській історіографії проблем періоду воєнного протистояння 1940-х рр. Адже науковці з-за Дунаю мали особливий інтерес до мілітарного аспекту подій, а також до міжконфесійних процесів у межиріччі Дунаю - Дністра -Південного Бугу, здебільшого через геополітичні та ідеологічні чинники, які оволодівали увагою старшого (а подеколи й молодшого) покоління румунських дослідників (с.36).

М. Михайлуца зазначає, що релігійне питання й релігійна політика органів влади, особливо в Південній Бессарабії та Трансністрії протягом 1941 - 1944 рр. в інтерпретації румунської історичної науки є незнаними в Україні. Автор здійснив аналіз праць представників румунської та молдавської (з прорумунським відтінком) історіографії, які останнє десятиліття плідно працюють над проблемами румунського християнізму, місіонерської місії Румунії на наддністрянських землях у роки Другої світової війни (с.37 - 43).

Центральне місце у книзі займає аналіз джерельної бази проблеми, і в першу чергу документів, зосереджених у різноманітних архівних установах України, Росії, Румунії й Молдови. Поряд із документами загальнодержавного й обласного значення із ЦДАВОВ України, ЦДАГО України, ЦДАМЛМ України, державних архівів Вінницької (ДАВО), Миколаївської (ДАМО), Одеської (ДАОО) областей, комунальної установи Ізмаїльський архів, архіву УСБУ в Одеській обл., ДАРФ, ЦАМО РФ автор книги широко окреслив коло архівних фондів окупаційного часу і вперше за 60 повоєнних років використав зосереджені в південноукраїнських архівах румуномовні документи. Основну групу джерел

стр. 225

становлять законодавчі акти, діловодні, статистичні, судово-слідчі документи, церковні видання та духовні книги воєнного часу, джерела статистичного, меморіального плану тощо. Автор також звертає увагу на причини, які на даний момент стримують поступ історичної науки в дослідженні джерельної основи.

Загалом же автором використано документи 33 фондів 10 архівних установ - п'яти центральних архівів (із них три вітчизняних і два закордонних), одного відомчого, трьох державних обласних архівів та однієї комунальної установи.

У другому розділі книги розглядається проблема існування православної церкви у правовому полі радянської держави напередодні Другої світової війни. Окрім аналізу державно-правових норм 1930-х рр. щодо церкви та релігійних громад безперечно важливе науково-дослідницьке навантаження несе розкриття проблеми через залучення автором донедавна закритих слідчих справ фонду "П" архіву СБУ. Через показ масштабів репресій автор розвінчує міф про "толерантність процесів радянізації" у Південній Бессарабії після літа 1940 р. Копітка робота у напрямку обробки матеріалів періоду 1930 - 1940-х рр. із цього відомчого архівосховища знайшла відображення не тільки у тексті розділу (у вигляді виважених та науково обгрунтованих оцінок, розкриття механізму та інструментарію масових репресій), але також і у таблицях, солідних додатках у вигляді мартирологу на 130 репресованих представників православного духівництва (с. 351 - 381).

Третій розділ - "Православна церква в Південній Бессарабії (кінець 1930 - 1944 рр.)" - вирізняється доволі стислим нарисом про християнське життя і політику румунізації православ'я на українських землях у Південній Бессарабії напередодні Другої світової війни. М. Михайлуца виділяє ряд специфічних для цього регіону моментів в означених хронологічних межах. А саме робить акценти на тому, що румунська влада і румунська церква викорінювали споконвічні духовні традиції слов'янського населення, намагаючись підпорядкувати релігійне і світське життя, заперечуючи право місцевого населення на віросповідання та богослужіння рідною мовою (с. 109 - 110). Спрямовуючи керівництво місцевої єпархії на виховання молоді у дусі "румунського патріотизму", румунська патріархія робила це за допомогою мілітаризованих та націоналістичних організацій, до яких активно залучалось і місцеве православне духівництво (с. 114 - 116). Автор наводить приклади опору слов'янського населення краю цій політиці.

У другому нарисі розділу досліджується релігійна політика "румунського християнізму" вже безпосередньо під час війни, тобто у процесі т.зв. "рехристиянізації" бессарабських земель після повернення туди румунської церкви, для якої, підкреслює автор монографії, було характерним прагнення підкорити місцеві православні парафії румунському патріархатові (с. 117 - 119), відбудова зруйнованих і закритих православних храмів та організація діяльності парафій (с. 122 - 124), направлення бессарабських місіонерів до Трансністрії, на допомогу тамтешньому православ'ю (с. 125 - 127), налагодження шкільної справи тощо. Поряд із цим виховання молоді відбувалось у руслі викорінення національно-християнської ідентичності та утвердження румунського промонархічного націоналізму, в якому церква відігравала роль основного духовного провідника.

Привертає особливу увагу четвертий розділ, в якому відображено політику румунської окупаційної влади в релігійній сфері у губернаторстві Трансністрія в період з осені 1941 р. до весни 1944 р. Ця тема так глибоко досліджена в українській науковій літературі вперше, якщо не брати до уваги монографію цього ж автора, яка вийшла друком у 2006 р. під назвою "Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Трансністрії (кінець 1930-х - 1944 рр.)". Відмовившись від ідеологічних штампів, які превалювали в історичній науці десятки років щодо цієї проблематики, дослідник поетапно розглядає процес організації, керівництва та особливості діяльності Румунської православної місії в губернаторстві (с. 130 - 144), детально подає процес "християнського ренесансу" в румунській зоні адміністрування, який утілився у відбудові православних храмів і монастирів (с. 144 - 161), налагодження богословської освіти й християнського виховання (с. 174 - 188), організації благодійних та доброчинних заходів (с. 189 - 199) і соціально-клерикального буття (с. 200 - 215). Водночас, основуючись на документах архівного фонду "Румунська православна місія у Трансністрії", автор доводить, що в її діяльності спостерігається відверта спрямованість на денаціоналізацію православного життя в українських та слов'янських громадах Наддністрянщини (с. 161 - 178), викорінення самобутніх церковних традицій, заборона церковного плю-

стр. 226

ралізму, різних релігійних форм - від сект до релігійних об'єднань (с. 167 - 174) тощо. М. Михайлуці вдалося дослідити проблему співвідношення і залежності кількості священнослужителів та приходів від національного складу й етнічної строкатості місцевості в окупованих румунами землях Півдня України.

П'ятий розділ книги присвячений визначенню державно-правових та ідеологічних підстав і механізмів динаміки релігійного курсу радянської влади у визвольний період війни та в умовах мирного часу. Через налагодження роботи вповноважених рад у справах РПЦ при облвиконкомах південних областей, стверджує автор, радянська влада здійснювала широкомасштабну політику одержавлення православ'я. М. Михайлуца констатує, що особливості суспільно-релігійного життя після визволення Півдня України пояснюються ідеологічним порівнянням румунської і радянської державно-релігійних доктрин і зіставленням наслідків від їх реалізації. На сторінках праці подається укладений автором цікавий статистичний матеріал, аналіз якого дає можливість простежити зміни і трансформації у соціоконфесійному середовищі півдня республіки.

Розглядається на перший погляд парадоксальне переплетення патріотичної діяльності церкви і релігійних громад півдня республіки (с. 261 - 276) та антирелігійної пропаганди, нової хвилі репресій щодо церкви та священнослужителів (с. 277 - 294).

У висновках підбито підсумки реалізації радянської та румунської моделей державної політики в регіоні щодо православної церкви, віруючих та кліру, показано основні причини та мотиви сприяння окупаційній системі та її церковній адміністрації в релігійному питанні з боку місцевого духівництва та віруючих; висвітлено різноманітність засобів і способів самореалізації та функціонування православної церкви у суспільстві, яке було підконтрольним радянській та румунській владам.

До основного тексту автор долучив серію інформативних додатків: мартиролог репресованих у 1930 - 1940-х рр. представників православного кліру, таблиці, які відображають етнорелігійний склад населення, відомості про чисельність кліру, культових споруд тощо, а також словник історичних і релігійних термінів.

Звичайно ж, таке різнопланове і грунтовне видання не позбавлене окремих вад. Однак з огляду на те, що рецензована книга є першою спробою висвітлити дану проблему, їх не варто вважати суттєвою перешкодою на шляху до читача. Серед зауважень слід виокремити найбільш суттєві. Так, наявна певна диспропорція в обсязі розділів (наприклад, другого і третього, особливо порівняно з четвертим і п'ятим), тож було б зрозумілим і виправданим, якби автор у вступі пояснив це.

Попри авторське зауваження (у розділі першому) стосовно румуномовних джерел, які перебувають у фондах українських архівосховищ і є дублікатами автентичних, які зберігаються в архівах Румунії (ANB) та Молдови (ANRM), усе ж таки, на нашу думку, було б краще використати саме останні. У розділі другому автор занадто захоплюється каральними заходами НКВС проти духівництва, намагаючись навести якомога більше прикладів репресій, замість того, щоби розкрити сутнісну сторону войовничо-тотальної антицерковної політики правлячої партії.

У розділах четвертому та п'ятому ми не знаходимо протистояння між патріархіями воюючих сторін, їх духовно-пастирською ієрархією з приводу реалізації церковної політики; відсутнє розкриття основних причин внутрішніх та міжконфесійних загострень і проблем у період окупації Півдня України та й після визволення, їх наслідків, динаміки в перспективі тощо.

Однак висловлені зауваження не шкодять значущості наукового видання і не знижують загального позитивного сприйняття книжки, яка конче потрібна науковцям, релігієзнавцям, усім, хто цікавиться історико-релігійною тематикою. Сподіваємось, що нова праця М. Михайлуци стане у пригоді також політикам і держслужбовцям при виробленні політики щодо православних конфесій в Україні.

Київ


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МИХАЙЛУЦА-М-ПРАВОСЛАВНА-ЦЕРКВА-НА-ПІВДНІ-УКРАЇНИ-В-РОКИ-ДРУГОЇ-СВІТОВОЇ-ВІЙНИ-1939-1945

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

МИХАЙЛУЦА М. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 - 1945) // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МИХАЙЛУЦА-М-ПРАВОСЛАВНА-ЦЕРКВА-НА-ПІВДНІ-УКРАЇНИ-В-РОКИ-ДРУГОЇ-СВІТОВОЇ-ВІЙНИ-1939-1945 (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
11 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
8 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
МИХАЙЛУЦА М. ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 - 1945)
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones