Libmonster ID: UA-2783

 Автор: С. П. ПАЧКОВА, Н. С. АБАШИНА

(Київ)

В Інституті археології НАН України 26-28 березня 2002 р. проходила Міжнародна конференція "Сучасні проблеми археології", присвячена пам'яті видатного археолога, педагога й організатора науки Володимира Федоровича Генінга (1924-1993).

Відкриваючи конференцію, голова оргкомітету, заступник директора Інституту археології, член-кореспондент НАН України С. Д. Крижицький зазначив, що В. Ф. Генінг приїхав до Києва в 1974 р. після захисту докторської дисертації, залишивши роботу в Уральському університеті. В Києві він обійняв посаду заступника директора Інституту археології і очолив створений за його ініціативи відділ теорії і методики. Тут ним були підготовлені сім монографій та десятки статей.

У конференції взяли участь 120 археологів з Франції, Польщі, Росії, Білорусі, Молдови та багатьох міст України, з якими Інститут археології НАН України підтримує сталі наукові зв'язки. Це науковці з Інституту археології (Москва) та Інституту історії матеріальної культури (Санкт-Петербург) Російської Академії наук, університетів, наукових центрів і музеїв Іжевська, Саратова, Уфи, Самари, Єкатеринбурга, Сиктивкара. Велика делегація прибула з університетів Любліна й Лодзі. Широко були представлені археологічні центри України - Запоріжжя, Одеса, Луганськ, Мелітополь, Львів, Луцьк, Херсон, Рівне, Переяслав- Хмельницький, Алчевськ. У роботі конференції взяли участь видатний учений- теоретик, голова міжнародної комісії "Комп'ютерні методи і теорія в археології", професор Сорбонни Ж. -К. Гарден і професор Ф. Джинджян (Париж). Активну участь у конференції взяли молоді науковці і аспіранти України, Росії, Польщі.

Робота конференції проходила на пленарних і секційних засіданнях. Загалом було заслухано 95 доповідей і повідомлень, які супроводжувалися жвавим обговоренням. На відкритті виступив Г. Б. Вишинський - директор Російського центру міжнародного наукового та культурного співробітництва, представництво якого в Україні сприяло проведенню цієї конференції. Доповіді на пленарних засіданнях були присвячені життю і науковій діяльності В. Ф. Генінга, дослідженню його творчої спадщини та загальним теоретичним проблемам археології.

Становленню В. Ф. Генінга як ученого, його життєвому шляху було присвячено доповідь К. І. Бунятян. Експедиційна діяльність ученого була пов'язана з Прикам'ям, Уралом. Ним досліджено сотні пам'яток різних епох від палеоліту до середньовіччя, виділено десятки археологічних культур, розроблено культурно-хронологічні схеми розвитку певних регіонів, відкрито і досліджено комплекс пам'яток Синташта на території Зауралля, що є

стр. 150


найбільш значним відкриттям другої половини XX ст. в археології доби бронзи. Одним із завдань, яке постало в зв'язку із стрімким накопиченням археологічних джерел, В. Ф. Генінг вважав автоматизацію певних ланок дослідження, що передбачало залучення до цього процесу ЕОМ. Археологічні матеріали мали перейти із розряду ілюстрації історичних схем у систему доказів. Усе це підпорядковувалося різнобічній реконструкції життя давніх спільнот, виявленню закономірностей розвитку конкретних суспільств минулого.

С. Ж. Пустовалов у доповіді розглянув внесок В. Ф. Генінга в розвиток теоретичних проблем археології, що сприяло перетворенню її із джерелознавчої на історико-соціологічну науку, підкреслив заслуги вченого у створенні київської теоретичної школи. Однією з провідних у творчості В. Ф. Генінга була розробка концепції етнічних процесів за доби первісності. її оцінці в контексті сучасних розробок присвятив доповідь Ю. В. Павленко.

Сучасні методологічні проблеми науки висвітлив у доповіді "Культурна спадщина в історичному пізнанні та політичні реалії" член-кореспондент Російської Академії наук В. М. Массой. В контексті історії людства зроблений аналіз проблеми існування культур окремих етнічних масивів, що зумовлено такою властивістю культури, як стереотипізація і стандартизація, коли завдяки сталим стереотипам відбувається прилучення поколінь до досягнутих результатів. Доповідь Ж. - К. Гардена стосувалася сучасних способів передачі археологічної інформації. Зокрема вчений запропонував як один із можливих варіантів поєднання описового і формалізованого характеру передачі інформації супроводжувати "традиційні" публікації CD - ROM, що дозволяє представити базу даних і процес інтерпретації в гіпертекстовому форматі, як це вже робиться у ряді країн.

Доповіді на секції "Методика і методологія археологічних досліджень" демонстрували кілька напрямків досліджень. Виступи історіографічного напрямку свідчать про значну увагу вчених не лише до розвитку ідей в археології (Н. С. Абашина, В. М. Корпусова, С. М. Ляшко), але і до історії науки. Ця проблематика активно розробляється польськими дослідниками (М. Бломбергова, К. Єжджейчук). Ряд доповідей, пов'язаних із застосуванням формалізовано-типологічних методів, були зроблені в минулому учасниками наукового семінару В. Ф. Генінга С. П. Пачковою, В. О. Петрашенко, С. Ж. Пу- стоваловим. Жваву дискусію викликали доповіді, присвячені розвитку давніх виробництв (Г. Ф. Коробкова, В. І. Клочко, В. І. Манічев, О. В. Бала-новський, Р. А. Сингатулін, Л. О. Черних) та теоретичним проблемам історичної інтерпретації археологічних матеріалів (О. М. Приходнюк, М. О. Рич-ков, В. В. Крапівіна, Ю. М. Лесман, Л. В. Вакуленко, М. С. Сергєєва, С. В. Кон-ча, О. Г. Корвін-Піотровський, В. І. Піоро).

На секції "Первісна археологія" переважала проблематика, пов'язана з історико- соціологічною реконструкцією давніх суспільств (К. П. Бунятян, Л. Л. Залізняк, С. Д. Лисенко, Л. Г. Мацкевий, Т. Г. Мовша, А. Л. Нечитайло, В. B. Отрощенко, О. В. Цвек, Ю. В. Панченко). Ряд доповідей було присвячено дослідженню окремих пам'яток і категорій матеріалу (Л. В. Кулаковська, С. C. Лисенко, І. А. Шутелева, Н. Б. Щербаков, Е. В. Овчинников, С. М. Рижов, Л. А. Спіцина) та палеолітичному мистецтву (Л. О. Яковлева, Б. Д. Михайлов).

Секція "Археологія раннього залізного віку і середньовіччя" об'єднала фахівців з античної, скіфської, сарматської, слов'янської та середньовічної археології. Як завжди, привернули до себе увагу і викликали запитання доповіді із скіфо- античної тематики (А. С. Русяєва, М. В. Скржинська, О. Є. Фіалко, Л. С Клочко, Ю. В. Болтрик). Значна частина досліджень стосувала-

стр. 151


ся старожитностей І тисячоліття н. є., що традиційно пов'язуються з проблемою походження слов'ян (І. С. Винокур, Б. В. Магомедов, Р. В. Терпиловсь-кий, Р. Г. Шишкін, О. В. Петраускас, В. В. Пастернак, О. В. Бобровська, Л. М. Рутковська, Д. А. Сташенков, К. Валента, Б. Незабитовська). Все більшої ваги в етногенетичних студіях набувають висновки антропологів (С. І. Круц, Т. О. Рудич, Л. В. Литвинова). Проблеми становлення залізоробного виробництва та розвитку землеробських знарядь праці розглядали Д. П. Недопако, С. В. Паньков, С. А. Горбаненко, В. І. Зав'ялов. Різнобічному дослідженню середньовічних пам'яток присвятили доповіді Л. І. Виноградська, Б. А. Прищепа, О. В. Філюк, С. В. Павленко, Г. Д. Кравчук, М. В. Єльников, К. І. Красиль-ников.

На жаль, не всі, хто надіслав заявки і тези, змогли приїхати на конференцію. Проте конференція свідчить про необхідність таких наукових форумів для вільного обміну думками, обговорення дискусійних проблем. Кількість і різноманітність тематики доповідей, гарячі дискусії, товариська атмосфера - все це якнайкраще служило пам'яті про вченого, який все своє життя присвятив археології.

До відкриття конференції надруковано збірник "Сучасні проблеми археології" (Київ, 2002. - 359 а). Завдяки йому бажаючі мають змогу детальніше ознайомитися з усіма запропонованими доповідями.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МІЖНАРОДНА-КОНФЕРЕНЦІЯ-СУЧАСНІ-ПРОБЛЕМИ-АРХЕОЛОГІЇ-ПРИСВЯЧЕНА-ПАМ-ЯТІ-В-Ф-ГЕНІНГА

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ", ПРИСВЯЧЕНА ПАМ'ЯТІ В. Ф. ГЕНІНГА // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/МІЖНАРОДНА-КОНФЕРЕНЦІЯ-СУЧАСНІ-ПРОБЛЕМИ-АРХЕОЛОГІЇ-ПРИСВЯЧЕНА-ПАМ-ЯТІ-В-Ф-ГЕНІНГА (date of access: 04.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
529 views rating
24.08.2014 (2658 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
20 hours ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
Yesterday · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
Yesterday · From Україна Онлайн
Люди делового миа
Yesterday · From Україна Онлайн
ДА БУДЕТ ГАЗ!
Catalog: Разное 
Yesterday · From Україна Онлайн
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
4 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
4 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
6 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ", ПРИСВЯЧЕНА ПАМ'ЯТІ В. Ф. ГЕНІНГА
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones