Libmonster ID: UA-3367

Заглавие статьи КIЯН О. ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ: IСТОРИК Й ОРГАНIЗАТОР "КИЇВСЬКОЇ IСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ"
Автор(ы) Г. Д. КАЗЬМИРЧУК
Источник Український історичний журнал,  № 1, 2008, C. 223-225

К.: Інститут історії України НАН України. - 2005. - 489 с.

Сучасний період розвитку українського суспільства визначається зростанням інтересу до минулого, підвищенням зацікавленості щодо поглядів, позицій та концепцій учених, основних напрямів розвитку вітчизняної історіографії. Для написання об'єктивної історії України необхідно мати поглиблену інтерпретацію історичних й ідейно-політичних доктрин, які склалися у національній науці минулого, показати, наскільки їхній характер відповідає канонам сучасних світоглядних і загальноцивілізаційних вартостей. Саме в цьому контексті потрібно розглядати комплексне дослідження історичної спадщини одного з класиків української історіографії - Володимира Антоновича, здійснене у рамках рецензованої праці.

Вибір теми вченим, наскільки можна судити зі змісту книги, зумовлений характером розвитку вітчизняної науки, котра все більшу увагу приділяє гносеологічним та со-ціокультурним функціям історичних знань. Сформульовані у вступі завдання визначили структуру монографії, що охоплює українську історію, вітчизняне й зарубіжне джерелознавство, методологію, історіософію та історіографію, тобто ті дисципліни, де творчість Антоновича і досі зберігає свою наукову вартість. Важливим видається також здійснений автором у рамках вступного розділу книги критико-аналітичний огляд комплексу публікацій, які мали відношення до науково-академічної та організаційної діяльності дослідника й Київської історичної школи.

У першому розділі "Володимир Антонович та "Київська історична школа" в історіографії" розглядається інтерпретація творчого доробку вченого його сучасниками, зокре-

стр. 223

ма М. Костомаровим, М. Драгомановим, М. Грушевським й іншими відомими діячами української науки. Підкреслюється, що більшість із них розглядає творчу діяльність Антоновича як поворотний етап у становленні національної історичної думки. Особливо прискіпливу увагу автором приділено історіографічному огляду історії неформального об'єднання українських дослідників минулого, що отримало назву "Київська історична школа". Констатується, що цей історіографічний феномен не знайшов адекватного пояснення у літературі насамперед через нівеляцію ролі Антоновича в розбудові цієї наукової організації (с. 68 - 69).

У другому розділі "Формування наукового світогляду і становлення Володимира Антоновича як історика України" особливу увагу привертає розгляд витоків та еволюції методології творчості вченого. Варто зазначити, що досліднику вдалося подолати традиційні стереотипи, вкорінені в історіографії. Зокрема, розглядаючи процес трансформації уявлень науковця на історичний процес, осібно виділено значення його романтичних уподобань, сформульованих під егідою захоплень національною історичною тематикою через "Українську школу" у польській літературі й історіографії (с. 114 - 117) і сприйняття лелевелівської теорії "гміновладства" (с. 121). Лише згодом, починаючи з другої половини 70-х рр. XIX ст., Антонович поступово переходить на позиції позитивістського методологічного плюралізму. Особливо підкреслено роль М. Максимовича, М. Костомарова та М. Іванишева в становленні вченого як історика України (с. 182 - 183).

У третьому розділі "Внесок Антоновича в українську історичну думку" йдеться насамперед про національно-демократичну концепцію вітчизняної історії, розроблену на основі ідеологічних принципів народницького світосприймання й антидержавного спрямування (с. 288).

В останньому розділі монографії увагу приділено розбудові неформального академічного об'єднання дослідників українського минулого у рамках "Київської історичної школи". В заслугу автору потрібно поставити спроби визначити етапи еволюції цієї наукової структури (с. 408), ідеологічне підгрунтя, методологію і тематичний діапазон творчості її адептів. Цілком слушно робиться наголос, що саме у результаті діяльності "Київської історичної школи" Антоновича було створено реальні передумови для загальнонаціонального синтезу минулого, виявом якого стала поява "Історії України-Руси" М. Грушевського (с. 415 - 417).

Важливо, що ключовим положенням під час осмислення принципів творчості Антоновича та його школи в дослідженні є з'ясування міри їхньої відповідності характеру еволюції сучасної вченому загальноєвропейської історичної науки. Для реалізації цього завдання він запровадив один із найбільш складних методів історіографічного дослідження - компаративний, який вимагає грунтовної обізнаності не лише з українською, а й польсько, російською і західноєвропейською історичною наукою, історіософією та методологією історії.

Для утвердження головних положень дослідження використано досить широку й різноманітну базу історичних джерел, включаючи твори як самого Антоновича, так і його учнів, мемуарну літературу, епістолярні матеріали та ін. Важливим компонентом праці є численні архівні документи, особливо з категорії неопублікованих і, як наслідок, малознайомих сучасним дослідникам із незавершених через ряд обставин студій вченого з окремих проблем національного минулого, оскільки саме вони проливають світло на зміст історичної теорії та дають підставу для більш широких узагальнень стосовно його наукової творчості. Суттєво, що при введенні до обігу нових джерел автор демонструє не лише евристичні здібності, а й вміння критичного аналізу їхнього змісту і вдається до науково аргументованих узагальнень, екстраполюючи найбільш суттєві їх положення на характер еволюції історичної думки в Україні.

На основі впровадження в обіг оновленого корпусу історичних джерел дослідник досить аргументовано спростовує низку положень стосовно творчості Антоновича та його школи, які безпідставно перетворилися в аксіому, переходячи з одного посібника з історіографії до інших. Ідеться насамперед про з'ясування ідейних витоків історичної теорії, методології творчості, визначенні ролі дослідника у складанні першої науково доказової національно-демократичної концепції минулого України, ставлення до проблеми "відпольщення" і періодизації вітчизняного історичного процесу й ін. Важливим видається також аналіз організаційної діяльності Антоновича із створення першого неформального академічного об'єднання українських істориків у рамках київської школи, оскільки постановка ряду проблем стосовно ідейно-концептуальних засад цієї наукової структури

стр. 224

відкриває перспективу для більш широких узагальнень щодо характеру еволюції національної та східнослов'янської історіографій другої половини XIX ст.

Монографія написана в науково-академічному стилі. Посилання і коментарі джерел відповідають критеріям сучасних історіографічних досліджень. Групування фактичного матеріалу й наукова аргументація у книзі О. Кіяна створили підставу для кількох принципових узагальнень. Серед них варто виділити положення про пріоритет Антоновича в розвитку української історіософії, націології, аналітичного джерелознавства, історіографії та інших галузей наукових досліджень.

Водночас із позитивами доцільно звернути увагу автора на проблемні моменти, які, на наш погляд, вимагають більш чіткої змістовної інтерпретації. Йдеться передусім про категоріальний апарат дослідження, зокрема визначення дефініцій "історична школа", "організатор школи", "українська історія", "історія України" й ін., що іноді набирають дуалістичного виміру та ускладнюють сприйняття історіографічного матеріалу.

Варто також приділити більшу увагу висновкам, перенісши до них узагальнення, які прозвучали в окремих розділах, і дещо конкретизувати назви останніх.

Втім, ці зауваження методичного характеру не змінюють позитивного враження від рецензованої книги, котра, на наш погляд, демонструє добру обізнаність автора з предметом дослідження, а також новизну поглядів у постановці наукових проблем та їхнього розв'язання шляхом фактографізму й історіографічного аналізу.

Загалом дослідження О. Кіяна, яке заповнює лакуни у вивченні проблем національної історіософії, методології історії, історіографії другої половини XIX ст., є корисним при створенні загальних синтетичних праць з історії історичної науки і сприятиме подальшій популяризації української культурної спадщини серед широкого читацького загалу.

Київ


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КIЯН-О-ВОЛОДИМИР-АНТОНОВИЧ-IСТОРИК-Й-ОРГАНIЗАТОР-КИЇВСЬКОЇ-IСТОРИЧНОЇ-ШКОЛИ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

КIЯН О. ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ: IСТОРИК Й ОРГАНIЗАТОР "КИЇВСЬКОЇ IСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ" // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КIЯН-О-ВОЛОДИМИР-АНТОНОВИЧ-IСТОРИК-Й-ОРГАНIЗАТОР-КИЇВСЬКОЇ-IСТОРИЧНОЇ-ШКОЛИ (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
20 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
8 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
9 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
9 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
9 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
10 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
КIЯН О. ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ: IСТОРИК Й ОРГАНIЗАТОР "КИЇВСЬКОЇ IСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ"
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones