Libmonster ID: UA-2834

Автор: I. Ф. ЧЕРНIКОВ, О. I. ЛОКШИНА

Olga Shevchenko. The Stories of Bygone Years. - Manual for post-graduates and students of Humanities. Edited by V. A.Rubel. - Kyiv: "Yurydychna Knyha" Publishing House. - 2003. - 464 p.

О.Ф.Шевченко. Преданья старины глубокой: Учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей (англ. яз.). Под редакцией В. А. Рубеля. - К.: Издательский дом "Юридична книга", 2003. - 464 с.

Останнiм часом в Українi активiзувалася робота з вiдродження й подальшого розвитку такого напрямку iсторичної науки, як античнiсть i Стародавнiй Схiд. Про це насамперед свiдчить вихiд у свiт низки видань1 , у тому числi й зазначеного унiкального навчального посiбника. Доцент Київського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка, канд. фiлолог, наук, О.Ф.Шевченко зi скрупульознiстю лiтописця на основi вивчення величезного фактичного матерiалу розгортає грандiозну панораму розвитку людства на прикладi стародавнiх цивiлiзацiй - на Близькому й Середньому Сходi (Месопотамiя, Єгипет, Схiдне Середземномор'я), у Пiвденнiй i Пiвденно-Схiднiй Азiї (Iндiя, Китай), класичних структур Грецiї та Риму.

Безперечна заслуга авторки посiбника (першого в Українi англiйською мовою) полягає в тому, що, дотримуючись у цiлому загальноприйнятих у мiжна-

стр. 147


роднiй iсторiографiї традицiй i норм у висвiтленнi матерiалу, вона водночас демонструє власнi оригiнальнi пiдходи, нестандартнi висновки та пояснення, переосмислення застарiлих поглядiв, пов'язаних з iдеологiчними нашаруваннями. Велике педагогiчне, наукове та пiзнавальне значення мають наведенi в кiнцi кожного роздiлу "Supplementary texts" (додатковi тексти), якi мiстять найновiшi вiдомостi про результати археологiчних експедицiй та iсторичних дослiджень, художньо-фiлософськi твори, журналiстськi спостереження.

Торкаючись передiсторiї людства й порiвнюючи працю вчених - археологiв та iсторикiв - з дiяльнiстю детективiв, О.Ф.Шевченко згадує метод американського хiмiка Вiлларда Лiббi (Willard Libbi), що допомагає визначити орiєнтовний вiк будь-якої знайденої доiсторичної iстоти (с.9).

У посiбнику наводяться цiкавi данi з життя доiсторичної людини в печерах, розташованих у Пiвденно-Захiднiй i Пiвденнiй Францiї (17-20 тис. pp. тому) та на Пiвночi Iспанiї (близько 12 тис. pp.). Унаслiдок тривалих розкопок у зазначених печерах було знайдено силу-силенну речей, у т. ч. предмети побуту, дорогоцiнностi, а на стiнах печер - малюнки з зображеннями як свiйських, так i диких тварин. Розповiдають, коли Пабло Пiкассо вперше побачив цей наскельний живопис, вiн був настiльки вражений, що сказав: "Ми - сучаснi митцi - так нiчого й не винайшли" (с.13-14).

Що ж до житла первiсної людини, то воно, як пiдкреслюється в рецензованому посiбнику, було свого часу виявлене й в Українi, а саме в Мезинi поблизу Чернiгова. Дане найдавнiше житло, так само, як i аналогiчнi домiвки на територiї нинiшнього Києва в часи пiзнього палеолiту (близько 10-15 тис. pp. тому), було побудовано в основному з кiсток i шкур мамонта, м'ясо якого йшло в їжу (с.27-28).

Iз повiдомлення з Сирiї (червень 1997 p.), що наводиться в рубрицi "Додатковi тексти", дiзнаємося про результати роботи об'єднаної сирiйсько-французької археологiчної експедицiї 1995 р. в населеному пунктi Аль Джарф аль Агмар (А1 Jarf al Ahmar), що поблизу рiчки Євфрат. Унаслiдок розкопок, якими керували заступник генерального директора з питань музеїв i старожитностей Сирiї Бассам Джамус (Bassam Jamous) та французький археолог Данiель Стордоремад (Daniel Stordoremade), було знайдено оригiнальнi дощечки з незвичними знаками й символами, а також геометричними зображеннями, вiк яких 10 тис. рокiв. Це дало пiдставу керiвникам експедицiї стверджувати, що Сирiя є однiєю з колисок писемностi (с.28).

Приступаючи до розповiдi про найдавнiшi цивiлiзацiї, О.Ф.Шевченко висловлює й своє власне бачення цього феномена. Насамперед вона торкнулася визначення поняття "цивiлiзацiя", що його дає "Oxford English Dictionary" ("Оксфордський англiйський словник") - "розвинутий або передовий стан людського суспiльства". На її думку, "як ми можемо вiрно ототожнювати "розвинутий або передовий стан людського суспiльства"? "Розвинутий або передовий" щодо чого? (с.ЗЗ). Порiвнюючи погляди археологiв Ґордона Чайлда (Gordon Childe), автора книги "Людина робить себе", Клайда Клукхона (Clyde Kluckhohn) та Роберта Адамса (Robert M.Adams) з приводу дефiнiцiї "цивiлiзацiя", О.Ф.Шевченко зауважує: "Слово походить вiд латинського прикметника "civilis", що означає "мiстянин" ("мешканець мiста"). Мiстяни готовi присвятити себе дiяльностi в полiтичних, соцiальних, економiчних та релiгiйних органiзацiях - вони об'єднуються разом в iнтересах великої громади. Iз часом слово "цивiлiзацiя" почало розумiтись, як щось поза будь-якою органiзацiєю - це спричинило, зокрема, iнше уявлення про свiт, таке, як вiдображення цього свiту в мистецтвi, лiтературi, драмi та у великiй кiлькостi iнших культурних подiй" (с.34). О.Ф.Шевченко пiдкреслює, що тiльки зростання великих людських поселень - мiст - визначило початок цивiлiзацiї. Для цивiлiзацiй були характернi такi загальнi риси: 1) органiзоване управлiння; 2) офiцiйна загальновизнана релiгiя; 3) подiл працi; 4) класова структура суспiльства; 5) система писемностi (с.35).

стр. 148


Цiлком зрозумiло, чому таку велику увагу в посiбнику придiлено першим, отже найстарiшим, цивiлiзацiям на земнiй кулi, а саме: у Месопотамiї мiж рiчками Тиґр та Євфрат, у долинах рiк - Нiл в Єґиптi, Iнд в Iндiї, Хуанхе в Китаї, що виникли бiльш як 3000 рокiв до н.е. Навiть простий перелiк iсторичних подiй i осiб iз тих надзвичайно далеких часiв вражає. Перша велика iмперiя на Середньому Сходi на чолi iз Сарґоном (2350 р. до н.е.), кодекс законiв вавилонського царя Хаммурапi (1792-1750 pp. до н.е.), спорудженi за вказiвкою iншого царя Вавилону Навуходоносора II Завойовника (604-562 pp. до н.е.) легендарнi висячi сади - одне з семи див свiту, найстарiша писемнiсть шумерiв - клинопис, знаменитi єгипетськi пiрамiди - також одне з див свiту, гробниця 18-рiчного фараона Тутанхамона (1369-1351 pp. до н.е.), єгипетськi царицi Хатшепсут та Нефертiтi, давнi єврейськi царства Iзраїль та Iудея (1020-586 pp. до н.е.), їх розквiт i загибель, виникнення єврейської дiаспори в Азiї, Африцi та Європi, Мойсей, Давид, Соломон - лiдери й законодавцi стародавнього єврейства - усе це переконливе тому пiдтвердження.

Визначне мiсце у всесвiтнiй iсторiї займають також подiї, пов'язанi з цивiлiзацiями, наприклад, у Персiї VII-V ст. до н.е. (завоювання Кiра, Дарiя, Ксеркса, зороастризм); в Iндiї 2500 р. до н.е. - VI ст. н.е. (кастова система, веди та риґведи - пам'ятки давньої iндiйської лiтератури, брахманiзм i буддизм, iмперiя Чандраґупти); у Китаї в серединi НI тис. до н.е. - на поч. I тис. н.е. (iмперiї Iнь, Чжоу, Цинь, Хань, системи навчання та фiлософiї Конфуцiя й Лао Цзи, iєроглiфiчна писемнiсть, даосизм, Велика китайська стiна, Великий шовковий шлях).

Неабиякий iнтерес становлять данi за 1999 i 2001 pp. в галузi археологiчних дослiджень у Єґиптi, про якi йдеться в "Додаткових текстах". Мова про новi археологiчнi розкопки бiля мiста Луксор, причому вiк рiзноманiтних знахiдок iз тамтешнiх печер дорiвнює 4,5 тис. рокiв (сi03). Унаслiдок останнiх розкопок у Новiй Долинi, що розташована на захiд вiд плато Аль Кебiр, ученими знайдено печери, стiни яких оздоблено малюнками з зображеннями людей. Це є безперечним свiдченням того, що стародавнi єгиптяни вели осiлий образ життя (с. 103-104). А за повiдомленням китайського iнформацiйного агентства "Сiньхуа" вiд 25 травня 1999 р., на початку 90-х pp. XX ст., пiд час розкопок гробницi одного з китайських iмператорiв династiї Хань (206 р. до н.е. - 220 р. н.е.) у провiнцiї Хебей, було знайдено понад 620 бамбукових паличок (16,2 см завдовжки i 0,7 см завширшки кожна), перев'язаних шовковими шнурами. Як установили китайськi вченi, зiбрання вказаних бамбукових паличок є своєрiдним оприлюдненням фiлософських i педагогiчних трактатiв великого Конфуцiя (551-479 pp. до н.е.).

Цiкавi вiдомостi мiстить перiодичне видання "China News" ("Китайськi новини") вiд 22 лютого 2001 р. про Велику китайську стiну. Як вiдомо, ця грандiозна споруда була побудована в основному понад двi тис. pp. тому за часiв династiї Цинь вiд провiнцiї Ґаньсу на заходi й до Ляодунської затоки - на сходi. Довжина - понад 5 тис. км; висота - 6,6 м, а в окремих мiсцях - майже 10 м. У 1998 р. ученi Сiньцзянського iнституту культурної спадщини та археологiї аргументовано довели, що iмператори наступних династiй добудували мур ще на 500 км на захiд, аж до мiсцевостi поблизу озера Лобнор. Понад 600 тис. робiтникiв працювали над спорудженням додаткової дiлянки, про що свiдчать численнi фрески в мiсцевих ґротах. ЮНЕСКО внесла Велику китайську стiну до числа видатних пам'яток свiтової культурної спадщини (с.428-429).

Рясно в рецензованому посiбнику представлено матерiал з античної Грецiї та Риму. Давньогрецька цивiлiзацiя (1700-300 pp. до н.е.), мiста-держави (полiси) Афiни та Спарта, рабовласницька демократiя (реформи Солона, Клiсфена, Перикла), греко-перськi та Пелопоннеськi вiйни, давньогрецька колонiзацiя, у тому числi причорноморських земель, розквiт культури ("Iлiада" й "Одисея" Гомера, Фукiдiд, Геродот (батько iсторiї), фiлософiя (Сократ, Платон, Аристотель та iн.), математика (Пiфаґор), фiзика

стр. 149


(Архiмед), медицина (Гiппократ), архiтектура (Акрополь, Парфенон), поезiя (Пiндар, Сапфо), драма, трагедiя, комедiя ("Орестея" Есхiла, "Антiгона" Софокла, Еврипiд, Аристофан), спорт (олiмпiйськi iгри), епоха еллiнiзму IV-I ст. до н.е. (Александр Македонський) - наочне тому пiдтвердження.

I хоча проведення олiмпiйських iгор перед 776 р. до н.е. документально не пiдтверджено, усе ж змiст "Iлiади" Гомера вказує, що традицiї спортивних змагань iснували значно ранiше. Давньогрецькi iгри проводилися щочетвертого лiта в Олiмпiї на честь головного Бога Зевса. Вони досягли свого апогею в V-IV ст. до н.е., i були забороненi римською владою в кiнцi IV ст. н.е. (Грецiя тодi входила до складу Римської iмперiї).

У стародавнiй Грецiї спортивнi досягнення цiнувалися бiльше, нiж вiйськовi перемоги. Спочатку iгри обмежувалися бiгом, однак iз часом вони були доповненi бiгом на далекi вiдстанi (720 р. до н.е.), далi були запровадженi: п'ятиборство (708 р. до н.е.), бокс (688 р. до н.е.), перегони на колiсницях (680 р. до н.е.) та боротьба (632 р. до н.е.). Переможцi олiмпiйських iгор нагороджувались оливковими вiнками, а в себе вдома, у грецьких мiстах-державах, чемпiони отримували цiннi подарунки та привiлеї. Жiнкам, iноземцям i рабам брати участь в iграх заборонялося. Власне для жiнок спортивнi iгри також улаштовувалися щочотири роки й присвячувалися вони Герi - дружинi Зевса, покровительцi шлюбу (с.269-270).

У навчальному посiбнику також детально розглядаються подiї римської iсторiї, iз яких назвемо такi: роль i мiсце етрускiв у стародавнiй iсторiї Риму (735-509 pp. до н.е.), республiка (509-31 pp. до н.е.), патрицiї та плебеї, сенат, асамблея племен (народнi збори), iнститут консулiв, право вето, римська армiя, Пунiчнi вiйни, завойовницька полiтика, принцип "подiляй i владарюй", перший i другий трiумвiрати, Ґай Юлiй Цезар (102 або 100 - 44 pp. до н.е.) -консул, диктатор, полководець, Римська iмперiя, Октавiан Август та його наступники, Pax Romana ("римський свiт"), суспiльство, культура, архiтектура, побут, римське право, гасло "Хлiба та видовищ!", бої гладiаторiв у Колiзеї, лiтература (Верґiлiй "Енеїда", Овiдiй "Метаморфози", Апулей "Золотий вiслюк", Тит Лукрецiй Кар "Про природу речей", поет-лiрик Горацiй, поет-са-тирик Ювенал), iсторики (Лiвiй "Iсторiя вiд заснування Риму", Тацит "Аннали", "Iсторiя"; Светонiй "Життя дванадцяти цезарiв"; Крiсп "Про змову Ка-тилiни"), фiлософ Сенека-молодший, оратор Цицерон, математик i астроном Птолемей, лiкар Гален.

Викликає iнтерес становище жiнки в класичному греко-римському суспiльствi. I хоча в Грецiї, наприклад, громадська активнiсть жiнки зовсiм не схвалювалася, драматург Аристофан у комедiї "Лiсiстрата" (з грецької мови означає: "та, що повертає додому воякiв") показує, якої сили набуває жiноча солiдарнiсть, коли вирiшується справа вiйни й миру. Порiвняно з Грецiєю, у Римi, особливо в перiод республiки, жiнка мала бiльшу незалежнiсть, визнавався її вагомий внесок у розвиток суспiльства. Жiнки демонстрували свої сили в лiтературi, мистецтвi, скульптурi. Iсторик Лiвiй присвятив римським жiнкам свої найлiпшi твори (с.357-359, 363, 369).

У центрi уваги О.Ф.Шевченко - феномен надзвичайної ваги, що зародився в надрах Римської iмперiї на поч. I ст. н.е., i якому судилося в подальшому стати володарем душ i дум мiльйонiв. Iдеться про християнство - одну з найвпливовiших свiтових релiгiй. Засновником нової релiгiї був Iсус Христос, неодмiнними компонентами вчення якого стали любов до ближнього та пристрасний заклик до плекання найкращих людських чеснот. У своїй Нагiрнiй проповiдi Iсус говорив, звертаючись до народу: "Блаженнi чистi серцем, бо вони Бога побачать. Блаженнi миротворцi, бо вони будуть названi синами Божими. Блаженнi вигнанi за правду, бо є в них царство небесне... Ви - сiль землi, ви - свiтло свiту... Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророкiв; не порушити прийшов я, але виконати"2 .

У посiбнику докладно показано, яким тернистим був шлях раннього християнства, адже римська влада жорстоко переслiдувала прихильникiв но-

стр. 150


вої вiри. Рiшучий поворот стався за iмператора Константина Великого (306-337 pp.), який у 312 р. хрестився, ставши першим християнським iмператором. А крапку 394 р. поставив iмператор Теодозiй I (379-395 pp.) - останнiй одноосiбний правитель єдиної Римської iмперiї, який оголосив християнську релiгiю єдиною легiтимною на всiй її територiї. Високим був статус християнства й протягом бiльш як тисячi рокiв iснування Вiзантiйської iмперiї, що виникла внаслiдок розколу 395 р. Римської iмперiї на Захiдну й Схiдну.

Оскiльки рецензоване видання є навчальним посiбником, стане зрозумiлим i весь арсенал педагогiчних засобiв, представлених у ньому з метою якнайлiпшого засвоєння матерiалу. Крiм уже зазначених "Supplementary texts" (додатковi тексти) назвемо такi: "Terms to know" (термiни, якi потрiбно знати) - наводяться на початку кожного параграфу, а пiсля нього вмiщено "Section review" (огляд параграфу) з низкою пiдсумкових запитань. Коли ж разом iз параграфом завершується також i роздiл, то пропонується "Chapter review" (огляд роздiлу). Вiн iнодi складається з досить великої кiлькостi компонентiв, таких, як: "Vocabulary review" (аналiз нових англiйських слiв), "Recalling the facts" (згадка про викладений матерiал), "People to identify" (визначення iсторичних осiб), "Researching words" (дослiдницько-пояснювальнi слова), "Defending a viewpoint" (захист погляду), "Places to know" (мiсця, про якi потрiбно знати), "Critical thinking" (критичнi мiркування), "Comparing and contrasting" (порiвняння та контрасти). Ефективному закрiпленню знань, безперечно, сприятиме "Survey. The Heritage of the Ancient World" (пiдсумковий огляд), яким закiнчується виклад тексту. Велике пiзнавальне значення мають численнi iлюстрацiї, що супроводжують текст.

Як додаток представлено: "List of words used in the book both in British and American variants of the English language" (використанi в посiбнику слова британського та американського варiантiв англiйської мови) та "Glossary" (тлумачний словник). Особливо слiд сказати про "Reference list" (довiдковий перелiк), який мiстить данi про матерiали, узятi з джерел за допомогою iнтернету.

Хоча цей англомовний посiбник видано в Києвi, сфера його використання аж нiяк не може обмежуватися лише кордонами України. Вiн, безперечно, стане в пригодi в iнших державах СНД, тож тираж у 1000 примiрникiв - явно недостатнiй.

I, нарештi, "Last but not least" (останнє за перелiком, однак не останнє за значенням). Титульний аркуш видання мiстить авторську присвяту, у якiй передано неперевершену силу доньчиної любовi: "Dedicated to my father Fedir Shevchenko, outstanding Ukrainian historian" ("На пошану мого батька Шевченка Федора Павловича, видатного українського iсторика"). Присвята є також своєрiдним звiтом про продовження батькiвської справи. I те, що це дiйсно так, яскраво свiдчить даний фолiант.


1 Див. напр.: Зубарь В. М. Северный Понт и Римская империя (сер. I в. до н. э. - перв. пол. VI в. н. э.). - К., 1998. - 200 с; Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. - Харьков, 2001. - 828 с; Сорочан С.Б. Византия IV-IX вв. - Харьков, 2001. - 476 с; Боспорские исследования. - Вып. 1,2.- Симферополь, 2001-2002. - 272 с.,352 с; Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. - Вып. 8, 9. - Симферополь, 2001-2002. - 536 с, 640 с; Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ. - К., 2002. - 760 с; Острогорський Г. Iсторiя Вiзантiї. - Львiв, 2002. - 608 с; Буткевич О.В. Становлення спiввiдношення мiжнародного i внутрiшньодержавного права в стародавнiй перiод // Актуальнi проблеми мiжнародних вiдносин. 36. наук, праць. - Вип. 29. - Ч. 2. - К., 2001. - С. 17-24.

2 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. - Минск, 1999. - С. 4.

I. Ф. ЧЕРНIКОВ (Київ), О. I. ЛОКШИНА


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Критика-та-бiблiографiя-О-Ф-ШЕВЧЕНКО-ПРЕДАНЬЯ-СТАРИНЫ-ГЛУБОКОЙ-УЧЕБНОЕ-ПОСОБИЕ-ДЛЯ-СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРНЫХ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ-англ-яз

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

Критика та бiблiографiя. О.Ф.ШЕВЧЕНКО. ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (англ. яз.) // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/Критика-та-бiблiографiя-О-Ф-ШЕВЧЕНКО-ПРЕДАНЬЯ-СТАРИНЫ-ГЛУБОКОЙ-УЧЕБНОЕ-ПОСОБИЕ-ДЛЯ-СТУДЕНТОВ-ГУМАНИТАРНЫХ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ-англ-яз (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
526 views rating
24.08.2014 (2653 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
11 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
8 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
Критика та бiблiографiя. О.Ф.ШЕВЧЕНКО. ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (англ. яз.)
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones