Libmonster ID: UA-2824

Останнім часом вивчення й осмислення етнополітичних процесів у Криму XX ст., у тому числі і кримськотатарського питання, привертають увагу як політиків, мас-медіа, так і вітчизняних та зарубіжних учених. Надто підвищений інтерес суспільствознавців до Криму як етнореґіону України зумовлений насамперед складним процесом репатріації й облаштування кримських татар на їх історичній батьківщині.

Донедавна історія кримськотатарського народу, особливо другої половини XX ст., практично не мала ніяких перспектив для належного висвітлення в Українській РСР. Розпорошеність архівних матеріалів, відомчі підходи до їх опрацювання, суперечливість свідчень учасників Другої світової війни не давали можливостей для будь-яких узагальнень. Досить стійкими виявилися й усталені стеоретипи, сформовані радянською пропагандою, яка наполегливо переконувала співвітчизників та іноземців у зраді кримських татар, доцільності й "справедливості" суворого покарання всього кримськотатарського народу. Навіть у внутрішніх документах партійних і правоохоронних органів активісти кримськотатарського національного руху за повернення в Крим розглядалися не інакше як "татарські автономісти", "екстремісти", "відщепенці".

З крахом радянської тоталітарної системи та проголошенням незалежності України для істориків, політологів, етнологів відкрилися перспективи для об'єктивного вивчення кримськотатарського питання. Впродовж 1990-х років побачили світ сотні статей, присвячених різним аспектам історичного, соціально-економічного, національно-культурного, духовного розвитку кримських татар.

Нерозробленість історії кримськотатарського народу в умовах функціонування командно-адміністративної системи в СРСР спонукає багатьох істориків зосередитися на виявленні й систематизації нової наукової інформації. У згаданий період уперше з'явилися збірники документів, що розкривають причини і наслідки депортації корінного етносу в період Другої світової війни, висвітлюють основні етапи кримськотатарського національного руху, особливості облаштування кримських татар в Криму1 . З 2000 р. для публікацій документальних джерел з історії становлення кримськотатарського національного руху в 50-х - 60-х роках XX ст. регулярно надає свої сторінки періодичне видання "Кримські студії" - інформаційний бюлетень Центру інформації та документації кримських татар2 .

Віддаючи належне архівним публікаціям 1990-х років, що суттєво сприяють розумінню характеру кримськотатарського національного руху в другій половині 1940-х - 1980-х pp., вітчизняні історики М. Панчук та В. Котигоренко висловлюють судження про перспективи вивчення кримськотатарського питання шляхом залучення до наукового обігу нових джерел3 .

Подальше просування у дослідженні історії кримськотатарського народу в другій половині XX ст. пов'язане, на нашу думку, з розробкою архівів радянських спецслужб. Численні інформаційно-аналітичні зведення, доповідні записки центральних і місцевих органів НКВС-МДБ-КДБ містять багатющу інформацію про сценарій та конкретно-фактологічний перебіг операції по детатаризації Криму в травні 1944 p., висвітлюють настрої в середовищі кримських татар в умовах депортації. Архівні матеріали радянських спецслужб дають уявлення про зародження, етапи та характер діяльності кримськотатарського національного руху за

стр. 126


повернення в Крим у другій половині 1940-х - 1980-х років. Досліджуваний корпус документів дає можливість простежити комплекс заходів урядових структур, республіканських правоохоронних органів, спрямованих на "нейтралізацію татарських екстремістів" у Криму. Серед архівних документів, що зберігаються в архіві Служби безпеки України, значний інтерес становить листування керівництва органів держбезпеки з ЦК Компартії України, що віддзеркалює чисельність і географію національного руху кримських татар на території республіки. В фондах колишніх радянських спецслужб відклалися також документи персонального характеру: листи, звернення кримських татар до представників влади, програмні документи кримськотатарського національного руху.

Документи публікуються згідно з археографічними правилами мовою оригіналу. Наявні в тексті стилістичні й орфографічні помилки, що не впливають на зміст документа, виправлені без застережень.

-----

1 Губогло М. Н., Червонная С. М. Крымскотатарское национальное движение: В 2-х тт. - М.,1992; Кримські татари 1944 - 1994. Статті. Документи. Свідчення очевидців. - К., 1995. - 362 с; Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці. - К., 1999. - 176 с.

2 Див., наприклад: Бекірова Г., Чубаров Р. Процес Гомера Баєва 1969 року // Кримські студії. - 2003. - N 3 - 4. - С. 58 - 93.

3 Котигоренко В., Панчук М. Висвітлення у вітчизняній політологічній та історичній літературі сучасної кримськотатарської проблеми // Наукові записки. Ун-т політичних та етнонац. досліджень НАН України / Збірник. - К., 2003. - Вип. 23. - С. 186-187.

N1

Спецповідомлення начальника 4-го відділу УКДБ при Раді Міністрів УРСР по Кримській області Петрова начальнику 4-го Управління КДБ при РМ УРСР С. Крикуну про існування в середовищі кримських татар нелегальної групи "Штаб"

м. Сімферополь 23 жовтня 1956 р.

Совершенно секретно

Экз[емпляр] N 1

В докладной записке N 1/545 от 27 сентября с. г. мы сообщали вам о полученных агентурных данных о поведении крымских татар, в частности, об объединении татарской крымской интеллигенции для борьбы за возвращение Крыма татарам и якобы созданных ими с этой целью "центров" в городах Одессе и Ташкенте.

Проверкой этих данных через Комитет госбезопасности при СМ Узбекской ССР установлено, что крымский татарин Селимов Мустафа совместно с Аляди-новым Шамилем, Муртазаевым Вели, Болатом Юсуфом и другими, действительно образовали неофициальную группу (так называемый "Штаб"), которая добивается издательства газет на татарском языке, организации национальных школ, театра. Требуют разрешения крымским татарам на выезд в Крым и возвращения им оставленного в Крыму имущества. Пытаются склонять крымских татар к самовольному выезду в Крым и захвату у новых владельцев бывшего своего имущества.

В марте с. г. эта группа направила в Президиум ЦК КПСС письмо с требованием о восстановлении прежнего положения крымским татарам.

В сентябре с. г. Селимов выезжал в Москву с тем, чтобы совместно с проживающими там Асановым (упоминается в нашей докладной записке), Гафаровым и другими напомнить в соответствующих инстанциях о требованиях, изложенных в упомянутом выше письме.

Тогда же Селимов и Гафаров посетили писателя А. Первенцева, от которого потребовали письма, опровергающего изложенные в его романе "Честь с молоду"

стр. 127


факты о предательстве некоторых крымских татар в период Отечественной войны. При этом они пытались запугивать Первенцева, заявляя, что если он не напишет такого письма, то "пожалеет".

В настоящее время эта же группа готовит письмо в адрес ЦК КП Украины с просьбой оказать содействие крымским татарам возвратиться на постоянное местожительство в Крым.

В подготовке данного письма принимают участие Асанов (Москва) и другие лица, проживающие за пределами Узбекистана.

В своем письме они выражают готовность продолжать добиваться возвращения им национальной автономии, заявляя, что "эта мечта всегда будет их преследовать, пока они не вступят на крымскую землю".

ДА СБ України. - Ф. 2. - Оп. 2 (1959). - Спр. 9. - Арк. 251-252. Оригінал.

N2

Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка ЦК КПУ про листування українського письменника Б. Антоненка-Давидовича з кримським татарином М. Османовим

24 квітня 1967р.

Секретно

Экз[емпляр] N 1

Комитет госбезопасности при СМ УССР располагает данными о том, что в августе 1966 г. писатель Антоненко-Давидович Б. Д. получил письмо из Ташкента от Османова Мансура, татарина по национальности, в котором последний пишет:

"...Я, житель Ташкента Османов Мансур, крымский татарин по национальности, шофер по специальности. Как и все крымские татары, я с нетерпением жду решения нашим правительством нашего национального вопроса. Вот уже 2 года наши представители беспрерывно находятся в Москве и добиваются справедливого решения нашего национального вопроса - возвращения в родной Крым. Уже побывало около тысячи человек, но какого-либо положительного ответа или даже приема на высшем уровне нет.

...Что я получил в жизни? Что ожидает моих детей? У меня три сына. Мои дети часто приходят домой с жалобой, что их называют "изменниками". Ведь прошло уже 22 года, а мы все еще изменники... Где же ленинская политика? И почему на XX съезде говорили о национальных правах?

Уважаемый Борис Дмитриевич, может вы что-нибудь как писатель можете мне объяснить? Я о вас слышал как о справедливом и прогрессивном писателе и поэтому к вам обращаюсь...".

В порядке ответа Антоненко-Давидович написал следующее письмо Осма-нову:

"...Я вернулся только что из вашего Крыма, тогда как вы и ваш народ - настоящий хозяин этой земли - не можете туда поехать... Мне самому грустно и непонятно, почему до сих пор не восстановлена, хотя и с опозданием, справедливость. С вами поступили не только несправедливо, но и жестоко во времена культа личности Сталина. Никакой народ не может быть ответственен за деяния тех или других его представителей и никакой народ нельзя наказывать лишением Родины. Я также не понимаю, почему вы до сих пор не возвращены в Крым, как возвращены калмыки, ингуши и чеченцы. Я могу посоветовать только - посылайте и дальше своих представителей в Москву. Просите в ЦК КПСС и Верховном Совете справедливого решения вашего национального вопроса. Требуйте от своих депутатов ставить в Верховном Совете вопрос о возвращении крымских татар на родную землю. И еще советую вам - берегите язык и ваши народные обычаи. Пусть ваши дети не забудут этого, потому что если народ потеряет язык, он пе-

стр. 128


рестанет быть нацией. Если вы не сумеете передать своим детям тоску и любовь к родной земле, то им уже не нужен будет Крым, им будет безразлично, где жить, как жить, с кем дружить.

Крым присоединен к Украине, но это мало радует и меня и многих других моих соплеменников. Я бы с большим удовольствием читал вывески не только на украинском и русском языках, но и на татарском. Так требует справедливость. Но я думаю, что у вас много друзей, понимающих вашу беду, и среди русских товарищей. В частности, считаю, что вас понял бы поэт Твардовский, он же редактор "Нового мира", который в одной из своих поэм, говоря о Сталине, сказал: "Он мог на целые народы Обрушить свой державный гнев".

Думаю, что вас понял бы и излил бы ваше горе поэт Солоухин, прекрасные стихи которого печатались в "Литературной газете". Обратитесь и к ним с таким же письмом, как ко мне. Пусть и они знают о вашем горе, о ваших чаяниях... Желаю вам и вашим соплеменникам успеха в ваших справедливых требованиях - возвращения на Родину".

Изложенное выше письмо Антоненко-Давидовича в настоящее время размножено и распространяется среди татарского населения в Узбекской ССР*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Спр. 2. - Арк. 134-136. Оригінал.

* На документі 2 резолюції: "Тов. Никитченко В. Ф. Лично доложить. Шелест. 24.IV-67 г. "; "Товарищу Шелесту ГТ. Ю. Доложено. Никитченко. 4.5.67".

N3

Спецповідомлення виконуючого обов'язки голови КДБ при РМ УРСР Б. Шульженка до ЦК КПУ про реагування кримських татар на опублікування указу президії Верховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 р.

18 вересня 1967 р.

Секретно

Экз[емпляр] N 1

В связи с опубликованием указа президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года о снятии с крымских татар огульного обвинения в пособничестве немецким оккупантам Комитет госбезопасности при Совете Министров УССР располагает следующими данными.

Подстрекательские элементы из числа крымских татар заявляют, что указ президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 г. о политической реабилитации крымских татар является частичным решением "крымскотатарского" вопроса и они будут продолжать добиваться переселения татар в Крым и предоставлении им автономии.

Так, находившаяся на отдыхе в Крыму крымская татарка Сулейманова Э. С., 1941 года рождения, преподаватель средней школы пос. Советобад Таджикской ССР, по поводу указанного решения заявила: "...Это лишь подачка, чтобы закрыть нам рот к празднику".

Один из главарей "автономистов" Умеров Бекир (житель гор. Самарканда, персональный пенсионер, внештатный корреспондент газеты "Ленин байрагьы"), конспиративно направляющий деятельность "инициативных групп", в июле-августе с. г. побывал во многих городах Крыма якобы с целью сбора материала для написания книги об участии крымских татар в установлении советской власти в Крыму. По поводу вышеуказанного решения ЦК он заявлял, что по его мнению, крымских татар "опять обманули, хотя ЦК принял "делегатов" от татарского народа на высшем уровне... Пренебрежительное отношение к требованиям татар-

стр. 129


ского народа со стороны правительственных инстанций озлобило татар и превратило их во внутренних врагов".

Далее он рассказал, что через "посланца" он получил письмо из Самарканда, в котором сообщалось о разработке нового плана действий крымских татар и что теперь татары будут действовать более решительно. Они якобы намерены провести одновременно демонстративное мероприятие в Москве и в Крыму, в котором примут участие по 500 человек крымских татар.

Находившийся в августе с. г. в Ялте врач из города Иркутска Бекиров Кемал, высланный в 1944 г. из города Ялты, среди окружения заявлял:

"...Крымские татары сейчас как никогда сплочены, постоянно общаются друг с другом и полны решимости добиться возвращения в Крым любой ценой".

В 1967 г., особенно в период курортного сезона, заметно увеличился приезд крымских татар в Крымскую область для проведения отпусков.

Установлено, что цель приезда многих из них заключалась в том, чтобы выяснить обстановку и возможности возвращения в Крым на постоянное местожительство.

Находясь в Крыму, татары осматривают свои дома, где они проживали до выселения, фотографируют, внушают местным жителям мысль о своем скором возвращении, а отдельные из них высказывают угрозы.

Так, 26 июля с. г. в с. Резервное Орлиновского сельского совета... местными жителями и офицером воинской части были задержаны 4 человека крымских татар, фотографировавшие в селе якобы памятные для них места. После проверки документов им было предложено прекратить фотографирование, на что один из них - Дагжеев Д. Р., оказавшийся жителем гор. Красноярска, заявил офицеру, засветившему у них фотопленку:

"Посмотрим, куда вы через полтора-два месяца побежите отсюда".

В этом же селе 25 августа находилась крымская татарка по имени Зоя, 1928 года рождения, осматривавшая свой бывший дом. Хозяйке дома Павловой К. П., работающей учительницей, и другим жителям села она говорила:

"Крымские татары скоро все возвратятся в Крым, а если не разрешат, тогда мы как чечены и ингуши поедем в Москву, сядем у Кремля и будем сидеть, пока наш вопрос не решится положительно. А если и это не подействует, тогда будем писать в ООН".

Сын бывшего председателя Крымского Совнаркома Вили Ибраимова - Тимур, работающий в Воронежском облархиве, находясь в Крыму вместе с упомянутым выше главарем "автономистов" Умеровым Бекиром, в беседах со знакомыми говорит, что татары категорически настаивают на возвращение их в Крым. В данное время, по его словам, очень много татар выехали в Краснодарский край, живут там целыми колониями и ждут указа Верховного Совета о возвращении их в Крым. Он хоть и вырос в Российской Федерации и даже не знает своего родного языка, что считает для себя позором, тоже переедет в Крым, так как это его родина, здесь жили его предки и для него крымская земля является священной.

По поступившим за последнее время данным, среди крымских татар, проживающих в республиках Средней Азии, "инициативниками" распространяется якобы выработанный ими план переезда татар в Крым.

По этому плану переезд татар в Крым намечается осуществить в течение 3-5 лет. Вначале в Крым поедут те, у кого есть средства на покупку или возможность обмена жилплощади в Крыму.

В целях разрешения жилищной проблемы для остальной части крымских татар намечается создание строительных бригад, которые будут строить дома в разных районах Крыма на личные средства и ссуду, которую они намерены получить у государства.

После переселения в Крым "инициативники-автономисты" согласно этому плану намерены продолжать "борьбу" за автономию для крымских татар.

После опубликования указа президиума Верховного Совета СССР о снятии

стр. 130


огульного обвинения с крымских татар в пособничестве немецким оккупантам в Крым с мест расселения в республиках Средней Азии, Кубани, Запорожской и Херсонской областей стали въезжать группами и в одиночку крымские татары, которые посещают города и районы области, партийно-советские органы, предприятия и учреждения, а также частных лиц, при этом выясняют основу для устройства на жительство и работу в области.

Отмечены также факты въезда членов т. н. "инициативного комитета" и активных крымскотатарских "автономистов" (Асанов Сулейман Османович, Уме-ров Бекир, Дакгжи Тимур и др.), ставящих своей задачей найти факты, которые свидетельствовали бы о том, что со стороны местных властей Крыма чинятся препятствия возвращению татар на территорию области.

Такие факты они намерены использовать на межреспубликанском совещании активных "автономистов", которое планируют провести в сентябре сего года в гор. Ленинабаде.

Они намерены якобы настроить участников совещания отрицательно к указу президиума Верховного Совета от 5.9.1967 г. и преподнести его как частичное удовлетворение их требований, после чего через участников совещания склонить татарское население к продолжению "борьбы" за компактное переселение их в Крым и образование автономии.

Один из активных крымских "автономистов" Асанов СО. по этому поводу заявил, что их целью является добиться указа о создании Крымской АССР в составе Российской Федерации. Далее сказал, что если требования не будут удовлетворены, они проведут демонстративные акции в Москве и Крыму, в частности в Ялте. Здесь они соберут митинг у памятника В. ИЛенину из 500 человек представителей крымскотатарского народа, на котором предъявят свои требования. В Ялте постоянно бывают иностранцы и их выступление сразу станет достоянием зарубежной прессы.

Другой идеолог "автономистов" Османов Ю. Б., проживающий в гор. Протвино Московской области, работающий научным сотрудником в НИИ..., 10 сентября с. г. заявил:

"...В нашем вопросе явно видно нежелание политбюро встать на курс ленинизма в национальной политике. Их кредо - Крым без татар, без национального равноправия коренного населения. Будущее постановление - результат борьбы народа, приближение 50-летия. Они вынуждены сделать что-то, чтобы сохранить главное - захват национальной родины и равноправие. Отвергая требование восстановления автономии, они, естественно, отвергают требование организованного возвращения и компактного расселения (т. е. такого расселения, при котором возможно было бы открыть школы и которое было до войны).

Они, очевидно, рассчитывая на дураков, планируют "уравнять крымских татар в правах с гражданами СССР". Это значит, что будет формально разрешена прописка татарам в Крыму, но осуществляться она будет так, чтобы так расселить и столько крымских татар в Крыму, чтобы не допустить возможности открыть школы и общение народа, т. е. ускорить процесс принудительного расселения народа и окончательно захватить национальную родину и не восстановить равноправие".

12 сентября с. г. из гор. Ташкента прибыли в гор. Симферополь т. н. представители крымскотатарского народа, члены "инициативного комитета" Османов, Алимов и Тимур Дакгжи, которые на приеме у первого заместителя председателя Крымского облисполкома тов. Моисеева Н. А. задали вопросы:

1. Что делается в области в связи с Указом Президиума Верховного Совета от 5.9.1967 г. ?

2. Какие льготы будут представлены при переселении?

3. Как будет осуществляться переселение?

4. Почему экскурсоводы неправильно освещают историю татарского народа,

стр. 131


его поведение во время Великой Отечественной войны, огульно обвиняя всех в предательстве?

5. Будет ли напечатан указ от 5.9.67 г. в "Курортной газете" и газете "Крымская правда"?

6. В колхозах Ленинского района имеются пустые дома, почему бы их не разрешить заселить татарами?

7. Где можно устроиться на работу в сельском хозяйстве механизаторам, табаководам и другим специалистам сельского хозяйства?

8. Сколько человек может принять на работу Керченский металлургический завод, горно-обогатительная промышленность Крыма, строительная, химическая и другая промышленность?

9. Сколько можно трудоустроить шоферов, врачей, педагогов и других специалистов-интеллигентов?

10. Можно ли оформить приезд в Крым по оргнабору?

11. Какой порядок перевода студентов из вузов других республик? и др.

В ходе беседы они интересовались порядком обмена квартир и покупки домов.

В конце беседы "делегаты" заявили, что многие крымские татары продают имущество, дома и готовятся переехать в Крым.

14 сентября 1967 г. в гор. Симферополь прибыла самолетом из Ташкента организованная группа татар в количестве 50 человек с целью устройства на жительство и работу с последующим перевозом своих семей. В паспортном отделе УООП, который они посетили, им даны соответствующие разъяснения. В ряде сел и райцентров отмечено прибытие с вещами семей крымских татар с аналогичной целью.

Несмотря на активную деятельность крымскотатарских "автономистов", определенная часть рядовых граждан крымскотатарской национальности, проживающая в республиках Средней Азии и некоторых областях Украины, осуждает их деятельность по сбору средств для содержания делегатов, командируемых в гор. Москву, называя эти действия со стороны главарей "автономистов" "поборами" с трудящихся татар, что "автономисты", добиваясь автономии, больше думают о "руководящих портфелях", а некоторые крымские татары не желают переселяться в Крым, заявляя, что они на новых местах живут гораздо лучше, чем жили в Крыму.

Комитетом госбезопасности при СМ УССР по согласованию с партийными и советскими органами на местах принимаются меры по активизации работы по изучению процессов, происходящих в среде находящихся и приезжающих на территорию республики крымских татар, компрометации в их среде автономистских настроений, выявлению подстрекательских и националистических элементов, изучению поведения и намерений авторитетов татарских "автономистов" и ограждению от их влияния основной массы крымских татар, своевременному вскрытию и предотвращению возможных антиобщественных и антисоветских проявлений*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - On. 5A (1969). - Спр. 5. - Арк. 271-280. Оригінал.

*На документі примітка: "Доложено тов. Ляшко А. П. 18.IX. Булаевский".

N4

Доповідна записка виконуючого обов'язки голови КДБ при РМ УРСР Б. Шульженка до ЦК КПУ про необхідність створення додаткового підрозділу в складі 5 відділу УКДБ при РМ УРСР по Кримській області для "попередження ворожих дій націоналістичних елементів з числа кримських татар"

стр. 132


21 вересня 1967 p. Секретно

Экз[емпляр] N 1

В связи с осложнением оперативной обстановки в Крымской области в результате провокационных действий некоторых элементов из числа крымских татар, КГБ республики поставлен вопрос перед Комитетом госбезопасности при Совете Министров Союза ССР о создании Бахчисарайского районного отделения УКГБ и дополнительно отделения в составе 5 отдела УКГБ при СМ УССР по Крымской области для осуществления оперативных мероприятий по предупреждению и своевременному пресечению возможной враждебной деятельности националистических элементов из числа крымских татар*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 5А (1969). - Спр. 7. - Арк. 201. Оригінал.

* На документі резолюція : "т. Никитченко В. Ф. Не ожидая решения вопроса в Комитете. Создавайте. 23.IX. Шелест"

N5

Інформаційне повідомлення голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка ЦК КПУ про заходи з відвернення демонстрації кримських татар, присвяченої 46-й річниці видання декрету про утворення Кримської АРСР

19 жовтня 1967р.

Секретно

Экз[емпляр] N 1

ЦК КП Украины ранее докладывалось о намерении крымскотатарских "автономистов" воспользоваться датой 18 октября с. г. - 46 годовщиной подписания декрета об образовании Крымской АССР в провокационных целях.

КГБ при СМ УССР располагал данными о том, что некоторые "автономисты" в этот день намеревались использовать возложение венков у памятников В. И. Ленину для организации митингов и других действий с выдвижением различных требований, в том числе: организованного возвращения татар в Крым и предоставления им автономии, возмещения расходов, связанных с их выселением и т. д.

Совместно с партийными и общественными организациями на местах органами КГБ при СМ УССР осуществлены меры по предотвращению намечаемых сборищ и срыву замыслов главарей "автономистов".

18 октября с. г. находившиеся в гор. Симферополе крымские татары в количестве до 100 человек, подстрекаемые отдельными "автономистами", пытались собраться для проведения своеобразной демонстрации.

Принятыми мерами со стороны общественности и органов милиции удалось не допустить концентрацию толпы у памятника В. И. Ленину, а подстрекателей из числа активных "автономистов" оторвать от основной группы татар, приехавших в гор. Симферополь. С последними в органах милиции проведены профилактические беседы.

Как в гор. Ялте, так и в других городах республики каких-либо действий со стороны крымских "автономистов" 18 октября с. г. не наблюдалось*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - On. 5A (1969). - Спр. 6. - Арк. 248-249. Оригінал.

* На документі примітка: [Ознакомить] ч[ленов] п[олитбюро]. Доложено т. Шелесту П. Е. Однороманенко. 20/Х. 67"

стр. 133


N6

Спецповідомлення голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка ЦК КПУ про необхідність активізації заходів з оргнабору робочої сили з числа кримських татар до Кримської та інших областей України

24 квітня 1968 р.

Секретно

Экз[емпляр] N 1

КГБ при СМ УССР располагает данными о реагировании татарского населения, проживающего на территории Узбекской ССР, в связи с проводимыми мероприятиями по переселению в Крымскую область в порядке оргнабора семейств крымскотатарской национальности.

Переселение по оргнабору из Узбекистана в Крым некоторой части крымских татар рассматривается татарским населением как результат заботы о них партии и правительства.

Примерно за 10 дней до выезда в Узбекистан представителей Госкомитета по трудовым ресурсам УССР среди татарского населения распространились слухи о том, что президиум Верховного Совета СССР решил переселить в Крым 500 семей из числа крымских татар.

В то же время "автономисты" распространили слухи, что этим 500 семьям будут созданы в Крыму очень плохие условия, чтобы заставить многих уехать обратно.

Некоторые т. н. "инициативные группы" после начала оргнабора пытались объявить бойкот мероприятию, заявляя: "Поедем все или никто".

"Автономисты" провели ряд областных и республиканских совещаний в городах Фергане, Маргилане, Самарканде, Андижане, где обсуждался вопрос об отношении к переселению в порядке оргнабора.

Несмотря на то, что на совещаниях главари "автономистов" доказывали, что переселение незначительного количества крымских татар является "обманом народа" - в конечном счете, сама идея переселения по оргнабору была воспринята положительно всеми участниками совещаний.

Не решаясь открыто бойкотировать это мероприятие, "автономисты" на ходу перестроили свою политику и стали доказывать, что начавшееся переселение по оргнабору - это результат их деятельности, многочисленных ходатайств в инстанции.

Одновременно с этим главари "автономистов" усилили провокационную и подстрекательскую деятельность среди татарского населения, стали распространять ложные слухи о якобы имевших место издевательствах над татарами в Крыму и Узбекистане, высказывать угрозы в письмах и по телефону в адрес сов-партактива. Им удалось спровоцировать часть татарского населения к массовым беспорядкам в городах Ташкенте, Чирчике и других.

В настоящее время в среде "автономистов" наблюдается взаимное недоверие, раскол. Они все больше теряют доверие и влияние среди татарского населения.

Стало очевидным, что главари "автономистов" оказались неспособными поднять народ на организованный массовый выезд в Крым в те сроки, которые они намечали.

Имеющие место случаи шантажа, угроз, денежных поборов и присвоения части денег членами "инициативных групп" вызывают возмущение и недовольство среди основной массы крымскотатарского населения.

В связи с распространением "автономистами" документов со злобными выпадами против узбекского, русского, украинского и других народов вокруг них создалось определенное отрицательное общественное мнение.

стр. 134


Вместе с тем, влияние "автономистов" на определенную часть татарского населения довольно сильное. Их призывы осуществить массовый выезд в Крым встречают поддержку значительной части лиц татарской национальности.

По имеющимся данным на 2 мая с. г. главари "автономистов" готовят проведение в Узбекистане республиканского совещания представителей т. н. "инициативных групп". На нем будет обсуждаться вопрос о новой посылке делегаций в Москву и Крым для решения вопросов массового переселения татар в Крымскую область.

Делегации, в частности, должны будут выяснить в Крыму возможности получения прописки, работы и жилья. В случае, если им в Крыму не удастся положительно решить вопросы, они намерены выехать в Москву и ходатайствовать в инстанции.

Имеются также данные о том, что "автономисты" ведут активную подготовку по организации проведения демонстраций татарского населения в Узбекистане 24 маж с. г., то есть в день годовщины выселения татар из Крыма.

В этот же день намечается провести сборища в ряде городов Узбекистана, вывесить траурные флаги и транспаранты, запустить шары с траурными лентами.

По нашему мнению, противодействием враждебным и провокационным выпадам "автономистов" явились бы дальнейшие мероприятия по организованному набору в Крым и другие области Украины рабочей силы из числа татарского населения. Переселение в порядке оргнабора можно было бы проводить небольшими группами и отдельными семьями, растянув его на несколько месяцев*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 1 (1971). - Спр. 5. - Арк. 231-235. Оригінал.

* На документі примітки: "Доложено т. Шелесту П. Ю. Однороманенко. 27/IV"; "Ознакомлен т. Ляшко А. П. Однороманенко. 6/V. 68".

N7

Доповідна записка голови КДБ при РМ УРСР В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому про арешт Е. Куртумерова та вжиття заходів щодо інших керівників кримськотатарських автономістів напередодні свята "Дервізи"

20 травня 1973 р.

Секретно

Экз[емпляр] N 1

Комитетом госбезопасности при Совете Министров УССР 24 марта 1973 года N 185 докладывалось вам о попытках главарей крымскотатарских автономистов активизировать автономистскую деятельность на Украине, вовлечь в нее как можно больше татарского населения, особенно молодежи, и придать ей организованный характер. На сборищах узкого круга в Крыму было намечено провести 1-2 мая сего года празднование "Дервизы" (татарский национальный праздник весны) и установление в Ленинском районе Крымской области памятника бывшей подпольщице Алиме Абденановой. 9 мая сего года в городе Алупке автономисты намечали осуществить массовое возложение венков к памятнику дважды Героя Советского Союза Амет-хана Султана.

Полученные в последнее время органами госбезопасности республики материалы свидетельствуют о том, что автономистские авторитеты и активисты предпринимают практические шаги к осуществлению этих замыслов. В частности, жители города Мелитополя Запорожской области активные автономисты Курту-меров Эскандер, 1938 года рождения, нигде не работает, Семедляев Велиула, 1916 года рождения, бывший экспедитор ликероводочного завода, Халилов Ай-дер, 1940 года рождения, неработающий и Халиков Ибазер, 1932 года рождения, с высшим образованием, работающий прорабом СУ-3 "Спецстрой", в марте сего

стр. 135


года дважды организовывали сборища с числом участников до 30 человек, на которых обсуждались вопросы вовлечения татарской молодежи в автономистскую деятельность и была избрана руководящая "инициативная пятерка".

В целях срыва замыслов главарей автономистов по осуществлению указанных провокационных акций Управлениями КГБ при СМ УССР по Крымской, Херсонской и Запорожской областям совместно с местными партийно-советскими органами были осуществлены предупредительно-профилактические мероприятия в отношении ряда активных автономистов, а также лиц, вошедших в т. н. "инициативную пятерку".

В результате принятых мер автономисты отказались от своих намерений организовать празднование "Дервизы" и установления памятника Абденановой, не состоялось массовое сборище у памятника Амет-хану Султану.

В ходе профилактических мероприятий была задокументирована враждебная деятельность Куртумерова Эскандера, собраны материалы о распространении им клеветнических измышлений, порочащих советский государственный строй. 7 мая сего года по материалам органов КГБ прокуратурой Запорожской области в отношении его возбуждено уголовное дело по признакам ст. 187-1 УК УССР и 17 мая он арестован.

При обыске на квартире Куртумерова изъята тетрадь с написанными им стихами клеветнического характера, списки лиц, осужденных за автономистскую деятельность, количественный учет татарского населения и другие материалы.

Одновременно проведены обыски в квартирах организаторов молодежных сборищ Халилова Айдера и Халикова Ибазера, у которых изъят ряд документов, свидетельствующих об их автономистской деятельности. В отношении их готовятся профилактические мероприятия.

Наряду с осуществлением активных чекистских мероприятий по пресечению враждебной деятельности крымскотатарских автономистов, принимаются меры по выявлению фактов аморального поведения, использования в личных целях денег, собранных среди татар на так называемые "нужды движения", хищения государственных средств и совершения других уголовных преступлений со стороны отдельных автономистов с целью использования этих материалов в плане компрометации главарей и автономистских авторитетов и снижения их влияния на татарское население.

Отрицательного реагирования крымских татар на проведенные профилактические мероприятия и арест Куртумерова не выявлено*.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 3 (1976). - Спр. 4. - Арк. 433-435. Оригінал. *На документі примітка: ''гов. Щербицкому В. В. доложено "5" VI. 1973 г. П. Мусиенко".

N8

З доповідної записки голови КДБ при РМ УРСР В. Федорчука першому секретарю ЦК КПУ В. Щербицькому про зростання неорганізованого заїзду кримських татар у Крим

8 травня 1975р.

Совершенно секретно

Экз[емпляр] N 1

После принятия президиумом Верховного Совета СССР указа от 5 сентября 1967 г. "О лицах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму", на жительство в республику, главным образом в Крымскую, Херсонскую и Запорожскую области прибыло, по данным МВД УССР, 7664 человека крымских та-

стр. 136


тар, из них в индивидуальном порядке - 4691 человек (993 семьи) и по оргнабо-ру - 2973 человека (491 семья).

Приезд по годам характеризуется следующими данными

Годы

Прибыло по оргнабору

Прибыло в индивидуальном порядке

Лиц

Семей

Лиц

Семей

1967

-

-

158

43

1968

1085

169

1358

293

1969

623

104

880

169

1970

277

37

785

163

1971

331

55

511

115

1972

323

50

226

51

1973

58

28

262

45

1974

272

47

309

75

1975

4

1

200

39

ВСЕГО:

2973

491

4691

993

В настоящее время, с учетом прибывших до 1967 г., на территории Украины проживает 9048 крымских татар, в том числе: в Крымской области - 4148 чел., в Херсонской - 2240 чел., в Запорожской - 1650 чел., в Донецкой - 693 чел., в Одессой, Харьковской, Киевской, Черкасской и других областях - 317 чел. Местами наибольшей концентрации татарского населения являются: г. Мелитополь Запорожской обл. (1408 чел.), ст. Новоалексеевка Генического района Херсонской обл. (1046 чел.), с. Гранитное Тельмановского района Донецкой обл. (693 чел.).

Определенное сдерживающее влияние на возможность бесконтрольного заезда в республику татарских семей, особенно в Крымскую область, оказывают меры, предпринимаемые местными органами власти по ограничению прописки крымских татар, прибывающих в индивидуальном порядке.

Из числа прибывших в неорганизованном порядке татар в Крымской и Херсонской областях проживает в настоящее время без прописки 374 чел. (81 семья), из них: в Крыму - 330 чел. (70 семей) и в Геническом районе Херсонской области - 44 чел. (11 семей). По районам Крымской области непрописанные татары распределены следующим образом: Симферопольский район - 19 чел. (4 семьи), Сакский район - 15 чел. (4 семьи), Ленинский район - 93 чел. (22 семьи), Кировский район - 32 чел. (6 семей), Белогорский район - 55 чел. (13 семей), Советский район - 89 чел. (17 семей), Красноперекопский район - 20 чел. (3 семьи), Первомайский район - 5 чел. (1 семья).

Обычно прибывающие в Крымскую область татары приобретают частные домовладения без надлежащего оформления их в установленном порядке, выплачивают владельцам суммы, превышающие в 2 - 3 раза фактическую стоимость. Как правило, лица, продавшие домовладения, выезжают из этой местности, что, в случае признания судом сделки купли-продажи незаконной, не позволяет привести стороны в первоначальное состояние. Как нарушители паспортного режима, прибывшие в Крым татары преследуются большей частью лишь в административном порядке.

В аналогичных случаях лица других национальностей каких-либо затруднений в юридическом оформлении сделок купли-продажи домовладений и прописке не испытывают.

За период 1967-1975 гг. местными органами власти в административном порядке из Крыма выдворены как злостные нарушители паспортного режима 316 лиц татарской национальности (50 семей). Кроме того, на 169 чел. составлялись протоколы, по которым 110 чел. оштрафованы, 59 предупреждены и от 63 глав семейств отобраны подписки о выезде. За это же время без вмешательства местных

стр. 137


органов власти к прежним местам жительства выехало 299 чел. (27 семей), прибывших по оргнабору, и 66 чел. (10 семей), прибывших в Крым в индивидуальном порядке.

Отказ в прописке татарам, прибывшим в Крым в индивидуальном порядке, используется главарями т. н. "автономистского движения", проживающими в основном в республиках Средней Азии, для разжигания у крымскотатарского населения нездоровых настроений и активизации антиобщественной "автономистской" деятельности.

КГБ при СМ СССР располагает сведениями о том, что крымскотатарские экстремисты в последнее время провели в Узбекистане несколько нелегальных сборищ с участием представителей из Таджикистана, Казахстана и Краснодарского края, на которых обсуждались вопросы организационного укрепления "движения" и вырабатывались установки по усилению "автономистской" деятельности в связи с празднованием 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и подготовкой к XXV съезду КПСС. В этих целях подготовлен ряд клеветнических и враждебных документов для направления в инстанции и международные организации, проводится сбор подписей под ними.

По данным КГБ при СМ Узбекской ССР, "автономистами", в частности, подготовлены к XXV съезду КПСС документы от крымскотатарских женщин, от татар - участников Великой Отечественной войны, от татарской молодежи и от всех крымских татар.

[...]

Инспираторы "автономистского" движения, проживающие в Узбекистане и Казахстане, поддерживают тесную связь с единомышленниками на Украине, пытаются направлять и координировать их антиобщественную деятельность. В целях активизации т. н. "автономистского движения" в 1974-1975 гг. на Украину приезжали из Узбекистана, Москвы и Краснодарского края такие авторитеты "автономистов", как... Османов Бекир, Османов Муксим, Усеинов Нориман, Бекиров Осман, Чалбаш Халил, Музафаров Рефик и другие - всего свыше 20 человек.

Для сбора подписей татар на Украине под "автономистскими" документами в г. Мелитополь в апреле сего года приезжал из Узбекистана по поручению крымскотатарских экстремистов Болкуев Энвер. Он сообщил, что в Средней Азии подготовлен по инициативе Османова Б. специальный "документ" XXV съезду КПСС и якобы формируется группа "представителей" для доставки его в Москву <...>.

Из числа крымских татар, проживающих на Украине, выявлено 53 человека, занимавшихся активной "автономистской" деятельностью, 14 наиболее экстремистски настроенных лиц взято в изучение...

[...]

В 1974 году были предотвращены готовившиеся "автономистами" антиобщественные акции в период предвыборной кампании в Верховный Совет СССР, первомайских праздников, 18 мая (30-летие выселения татар из Крыма) , 18 октября (день образования бывшей Крымской АССР). В частности, в результате проведенных мероприятий не были допущены готовившиеся в эти дни экстремистами массовые сборища татар в местах их проживания в Крыму, митинг и шествие татар 18 мая в г. Симферополе, а также направление "делегатов" в Москву с "обращениями-протестами" в инстанции и другие проявления.

Установлено, что активными инспираторами указанных действий были Аметов Энвер, 1940 года рождения, беспартийный, со средним образованием, житель ст. Новоалексеевка Херсонской области; Ситвапов Эбазер, 1947 года рождения, беспартийный, со средним образованием, житель г. Симферополя; Шабанов Эльдар, 1940 года рождения, беспартийный, со средним образованием, житель г. Белогорска Крымской области и др.

Проведен также ряд мероприятий, направленных на предотвращение группирований на враждебной основе, компрометацию татарских экстремистов, отрыв из-под их влияния "автономистски" настроенной части татарского населе-

стр. 138


ния. Так, в 1973 г. было предотвращено возникновение группирований крымскотатарской молодежи на ст. Партизаны Генического района Херсонской области и в г. Мелитополе Запорожской области. Наряду с профилактическими мероприятиями в отношении ряда лиц, проявлявших себя "автономистски", была задокументирована враждебная деятельность инспираторов группирования экстремистов Куртумерова Э., Ромазанова Р., Халилова Э. и Исламова К., и они были привлечены к уголовной ответственности (Куртумеров Э., Ромазанов Р. и Халиков 3. осуждены в 1973 году по ст. 187-1 УК УССР, а Исламов К. - в 1974 г. по ст. 62 ч. 1 УК УССР). Шабанов Э., Семедляев В. и ряд других "авторитетов" скомпрометированы перед татарским населением и отошли от активной "автономистской" деятельности.

Определенное влияние на снижение активности крымскотатарских "автономистов" в республике и за ее пределами оказал судебный процесс над группой карателей из 152 добровольческого татарского батальона "СД", проходивший в ноябре 1974 г. в г. Симферополе и освещавшийся на страницах газет Крымской и Запорожской областей, а также в республиканской прессе .

В марте с. г. органами КГБ оперативным путем сорвано намерение "автономистов" использовать 60-летний юбилей Героя Советского Союза Решидова А., жителя г. Симферополя, для подогревания враждебных настроений среди крымских татар. С Решидовым была проведена беседа предупредительного характера, в ходе которой он заявил, что не имеет ничего общего с "автономистами" и не позволит им использовать свое имя в провокационных целях.

Осуществленные меры в определенной степени локализовали антиобщественные и провокационные действия "автономистски" настроенных татар, проживающих в республике. Вместе с тем в последнее время КГБ при СМ УССР получены данные о намерении главарей крымскотатарских "автономистов", проживающих в Узбекистане, активизировать враждебную и антиобщественную деятельность, направленную на "организованное возвращение крымскотатарского народа в Крым". В частности, ими замышляется спровоцировать весной и летом 1975 года массовый заезд татар в Крым, в первую очередь членов КПСС, ветеранов войны и других известных людей с тем, чтобы поставить местные органы власти перед свершившимся фактом. Одновременно намерение переехать в 1975 году на жительство в Крымскую область высказывают и главари "автономистов" Османов Муксим, Османов Бекир, Чалбаш Халил и другие. Об этих данных КГБ при СМ СССР доложено.

Со стороны "автономистов" зафиксированы попытки передачи за рубеж клеветнических материалов с целью привлечения "общественного мнения Запада" к так называемой "проблеме крымских татар". Так, в 1974 году органами КГБ республики предотвращена попытка одного из активных "автономистов" Османова Муксима, приезжавшего в Крым из Узбекистана, передать в ООН с использованием единомышленников на Украине "обращение" злобного клеветнического содержания, под которым подписались 479 татар.

Имеющиеся данные свидетельствуют о взаимных контактах крымскотатарских "автономистов" и т. н. "демократов" в плане совместного проведения враждебной деятельности. В частности, приезжавший летом 1974 года по приглашению "автономистов" на отдых в Крым Григоренко П. Г. призывал их к "более решительным действиям", рекомендовал избегать нарушения существующих законов, чтобы оградить себя от ответственности. Он советовал активнее апеллировать к общественному мнению внутри страны и за рубежом, настаивал на необходимости объединять усилия крымских татар с "демократами", которые, по его словам, якобы могут в наибольшей мере помочь "движению крымских татар".

С учетом складывающейся оперативной обстановки КГБ при СМ УССР продолжает принимать необходимые меры по предотвращению и срыву враждебных действий крымскотатарских "атономистов", выявлению их провокационных замыслов, компрометации инспираторов и снижению активности антиобщест-

стр. 139


венной деятельности "автономистов" в целом, особенно в период подготовки к XXV съезду КПСС и выборам в Верховный Совет УССР.

В апреле 1975 года проведено совещание руководящих и оперативных работников УКГБ по Крымской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областям, на котором обсуждены вопросы повышения эффективности проводимых мероприятий и разработан совместный план активизации работы на данном участке в текущем году. Планом предусмотрены конкретные меры по <...> более эффективному использованию имеющихся оперативных сил и средств, целенаправленной разработке и пресечению враждебной деятельности инспираторов провокационных акций, разоблачению ...наиболее активных экстремистов из числа крымских татар, а также улучшению координации работы УКГБ указанных областей республики.

Чтобы не давать повод главарям "автономистского движения" подогревать националистические настроения у части татарского населения под предлогом якобы имеющего место "ущемления прав татарского населения" и призывать к массовому самовольному заезду в Крым, КГБ при СМ УССР считает целесообразным продолжать практику переселения в Крым в порядке оргнабора некоторого числа татарских семей из республик Средней Азии, в частности, осуществить такое мероприятие осенью 1975 года, в канун XXV съезда КПСС. Одновременно следует также разрешить прописку части татарских семей, проживающих длительное время непрописанными, в частности, в северных и восточных (степных) районах Крыма.

Докладываем на ваше рассмотрение.

ДА СБ України. - Ф. 16. - Оп. 7 (1985). - Спр. 8. - Арк. 354-360. Оригінал.

Резюме

У статті наводяться документи, що висвітлюють історію кримськотатарського національного руху за повернення на історичну батьківщину в 1950 - 1980-ті роки.

In the article, the author lists the documents that clarify the history of the Crimean Tatars' national movement for the returning on the historical homeland in the 1950's - 1980's.

Вступну статтю і документи підготував до друку О. Г. Бажан


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ-НАЦІОНАЛЬНИЙ-РУХ-У-1950-1980-х-pp-ЗА-ДОКУМЕНТАМИ-КДБ

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У 1950-1980-х pp. ЗА ДОКУМЕНТАМИ КДБ // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ-НАЦІОНАЛЬНИЙ-РУХ-У-1950-1980-х-pp-ЗА-ДОКУМЕНТАМИ-КДБ (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
2835 views rating
24.08.2014 (2653 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
9 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
7 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
8 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
8 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
8 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
9 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
9 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У 1950-1980-х pp. ЗА ДОКУМЕНТАМИ КДБ
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones