Libmonster ID: UA-3452

Заглавие статьи КНЯЗІ МАСАЛЬСЬКІ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ XVI ст.
Автор(ы) В. В. БЕЗПАЛЬКО
Источник Український історичний журнал,  № 6, 2008, C. 217-219

Підготовка до друку й авторський текст Андрія Блануци, Дмитра Ващука. - К.: Університетське видавництво "Пульсари", 2007. - 176 с.

Підготовлена А. Блануцею й Д. Ващуком публікація є результатом опрацювання ряду документів XVI ст. з Литовського державного історичного архіву, які, уперше залучені до наукового обігу, розкривають сторінки життя еліти ранньомодерної України.

Публікація документів з фонду Масальських була проведена вибірково за хронологічними ознаками (XVI ст.), а територіально охоплює Кременецький повіт Волині. Усього видано вісім документів. Упорядники підійшли до справи згідно з методологічними напрацюваннями сучасної історичної науки. Здійснено лінгвістичний варіант подачі тексту, який максимально точно передає особливості написання оригінального кириличного тексту, а також адаптований варіант - з розділенням на слова та з урахуванням сучасної пунктуації. Також додається фотокопія кожного документа. Огляд змісту виданих джерел проведено у хронологічному та причинно-наслідковому зв'язку. У результаті створюється зрозуміла картина життя еліти регіону. Відтак здійснена робота є цінною не тільки для науковців, але, як зазначено, для "всіх, хто цікавиться історією України та Центрально-Східної Європи". Пересічний читач, не спокушений тонкощами науково-дослідної роботи та масивом накопиченої спеціалізованої інформації, маючи в руках різні варіанти подачі тексту, супроводжуючий формуляр та історичний коментар може самостійно здійснити власну усвідомлену реконструкцію створення документації XVI ст., а також "буденної" реальності життя князів Масальських та їх сусідів по земельним володінням. Історичний коментар до кожного документа розкриває суть зафіксованої в ньому події. Проводяться аналогії на прикладах із правового життя можновладців, міст Волинського регіону та ВКЛ у цілому. У таких порівняннях упорядники дають можливість читачеві краще зрозуміти мотивацію тих чи інших дій представників князівської родини. Додаткові матеріали доповнюють зміст правового чи процесуального явища, яке відповідало нормам Литовського статуту. Пояснення до кожної особи, згаданої в документах, також розширює інформаційний простір осягнення історичної ситуації. А оскільки у кожному представленому документі зафіксовано конфлікт інтересів, ми також можемо певним чином змоделювати характер, особистісні риси людей, задіяних у конфлікті.

Із поданих у публікації історичних джерел та коментарів до них читач дізнається про такі поняття, як "зарука", "наїзд", "серебщина", інститут опіки, про судове підпорядкування шляхти, особливості оподаткування у XVI ст.

Упорядники також здійснили огляд розростання роду князів Масальських з кінця XV і протягом XVI ст. Від безпосереднього родоначальника, кн. Юрія Масальського (перша пол. XV ст. ) виводяться три родинні лінії за його синами - Василем, Володимиром і Семеном. Розкривається розвиток генеалогічних гілок роду, ілюструються їх позиції у системі пануючого класу Великого князівства Литовського. Простежено процес "осідання" у різних регіонах держави, а також складено реєстр справ Литовської метрики, в яких фігурують представники роду Масальських (усього 80 документів). Із реєстру читач дізнається, як князівський рід зміцнював своє становище службою у великого князя і розширенням земельних володінь. Останнє відбувалося як шляхом купівлі, так і через шлюбні угоди. Також представники роду нерідко ставали кредиторами монарха - чи не класичний хід еліти всіх часів для посилення свого впливу у державі. Відповідно, і вперше опубліковані документи з Литовського" архіву виглядають більш доступними для розуміння на широкому полі джерельного висвітлення життя родини Масальських.

Певною вадою роботи є неопрацювання матеріалів ряду опублікованих, цілком доступних до ознайомлення книг Литовської метрики: книги Записів 5 (перша частина)1,

стр. 217

Судових справ 32, N 523 (реєстр війська ВКЛ 1528 р.)3, N 5614, попис війська ВКЛ 1565 р.5 і 1567р.6 Із зазначених видань можна отримати інформацію про маєтності Масальських, розширити персональний склад роду особами, які не згадуються у справах, опрацьованих упорядниками. Цінні матеріали дають пописи війська. За кількістю воїнів, які мав виставляти князь, ми можемо оцінити рівень заселеності його володінь (один вершник споряджався з восьми селянських господарств), місце у військовій ієрархії феодального суспільства. Особливо важлива додаткова інформація про кн. Івана Федоровича Масальського, який фігурує у семи з восьми опублікованих документів з Литовського державного історичного архіву. Дізнаємося про володіння, які були як у його безпосередній власності, так і дані дочці по заміжжю. Ревізії волинських замків 1545 р. підтверджують впливове становище цього князя у регіоні. Підтримання у належному стані замкових укріплень Кременця, як зобов'язання із володінь у повіті, підтверджує заможність князя. Зрештою, додаткові дані могли дати відомість про уряд земського судді городенського (згадується 1567 р.).

При нагоді подаємо доповнення до реєстру справ із книг Литовської метрики:

1518.12.29. Решение по жалобе королевского боярина Андрея Чижевича на кн. Петра Тимофеевича Масальского, люди которого, Струнские и Стояницкие, чинят грабежи и насилия в имении жены Чижевича - в Комаях. - Стб. 1258 - 1261;

1565.08.08. (Хорукгов дворная). Князь Масалски 5 коней в пан., в пр., с тар., з древы, а драбы 2 з ручницами. - Стб. 256;

1565.07.24. (Повет Троцкий). Хоругов Берестейская. Княжна Василевая Масалская Зофия Чаплинская 2 кони. - в зброи один, а други в каф., с тар., с древы. - Стб. 301;

1565.07.26. (Хорукгов Довкговская и Перелайская). Грышко Матеевич ставил кон в пан., в пр., з ощепом, а сам служыть князю Масалскому. - Стб. 337;

1565.07.26. (Хоругов Мерецкая). Князь Петр Масалски ставил два кони в пан., в пр., з ощепы, а драба одного з ощепом. - Стб. 344;

1565. (Земля Волынская). Богдан Масалски конъ. - Стб. 420;

1528.05.01. (То реестръ почтов княжецких). Княз Иван Тимофеевич Масалскии мает ставити 2 кони. - Р.26; Бояре Белицкого повету. Князя Масалского казак мает ставити 2 кони. - Р. 29; Реистръ бояр мерецких. По тому ж вся шляхта писана, яко в ыншых поветех. Князь Богушъ Масальский 5 коней. - Р. 72; Реистръ бояр василишских. Кождыи боярин менован есть на Кольку конех мают служити. Княз Василеи Масалскии 4 кони. -Р. 73; Реистръ бояр волковыских. Кождыи боярин менован естъ на колку конех мають служити. Княз Богушъ Масалскии 3 кони. - Р. 78; Пописъ земли Волынское. Княз Иванъ Масалскии Корецкии 8 конеи. - Р. 132; То суть бояре замъку Мъстиславского. По тому ж писан, яко и иные бояре шляхта. Князь Алексеи з братом Масалскии кон. - Р.142;

1500.04.24. Пожалование князю Василию Михайловичу Масальському имения в Пацинськой волости смоленского повета, которое держал Иван Протасьев, умерший без наследников и оставивший лишь жену, живущую в этом имении; со всем принадлежащим, вечно, ему, жене и потомкам, с правом полного распоряжения, но лишь по смерти вдовы Протасьева, которую должен в этом имении держать князь Масальський в чести и не обижать и не трогать из имения при ее жизни. - Стб. 787 - 788;

Привилей князю Василю Масалскому на именья в Смоленском повете; 1495.01.20. Запись об отложении великим князем до приезда смоленского наместника, пана Юрия Глебовича разбора дела между князьями Семеном Ивановичем Владимировичем и Тимофеем Масальським о свидетельстве князей Вяземских об имении Большово. -Стб. 576 - 577;

Почты их милости князей и княжат великого князства Литовского. - Стб. 467 - 487;

1567.10.07. Князь Михайло Масалскии выслал сына своего князя Юръя и ставил почту з ымений своих - з Данилчыч в повете Горденском, а з Корсакович в повете Менском, а з Буйнич в повете Оршанском ставил коней шесть збройно - панцри, при., тар., др. Он же ставил пры том почте драбей три з руч. - Стб. 471;

1567.10.08. Князь Иван Федорович Масальский судья земский городенский, з имений своих Олексич, и з двух дворцов Свислочских, и у Снарского у повете Городенском, а з волинских именей - з Оношкович, а з Ходак, а з Ысерны в повете Кременицком коней одиннадцать, а з ыменья панны Федоры Чижовны - з Мошевич и з дворца Кургановского з опеки своей в повете Новогородском кони два, а от зятя своего Андрея Дыбовского, дворанина короля его милости, з ымения жоны его а дочки своее з волынских - з

стр. 218

Валева, з Брыкова и з Баймак кони два. Того всего ставил коней пятнадцать збройно панцр., при. Он же ставил драбов осм з ручницами. - Стб. 472;

Тые до рот приставами посланы. - Стб. 521 - 522;

1567. До роты пана Слупецкого князь Петр Масалский повинен ставити кони 2 в повете Городенском. - Стб. 521;

А тых з листы отправчими до поветов послано. - Стб. 522 - 523;

1567. До повету Городенского князь Михайло Масалский, повинен ставити коня 1 в повете Городенском. - Стб. 523;

1567.10.22. (Повет Виленский, хоругов Рудоминская). Ян Андреевич служить жолнерскую в роте князя Масалского, з имения своего с Каменного Лугу выслал слугу Петра Якубовича, кляча, рогати. - Стб. 554;

1567.09.23. (Повет Вилкомирский). Князь Юръи Андреевич Масальский з имений своих - с Теркович, з Налишок, з Повирентя в повете Вилкомирском ставил коней 9 збройно, пцр., шишаки, тар., древ. Он же ставил драбов 4 з ручни., у прилбиц. -Стб. 603;

1567.10.22. (Повет Браславля Литовского). Хоружий браславский Григорей Мерский ... з опеки именья князя Матфея Масалского з Друи, кони 3. (...) Он же с части князя Матфея Масалского з местечка з Друи повинен был ставити драбов 4, але не ставил. (...) Кнегиня Ивановая Масалская из Залеся в повете Браславском конь 1, пнцр., пр., тар., др., она ж ставила з местечка з Друи драби 2 з рогати. - Стб. 634.

Відтак, чекаємо від упорядників ретельної підготовки матеріалів для продовження серії видань, присвячених князівським родинам ранньомодерної України.

-----

1 Книга пятая записей // Русская историческая библиотека (далі - РИБ). - T.XXVII. - Санкт-Петербург, 1910. - Стб. 509 - 872.

2 Книга третья судных дел // РИБ. - Т. ХХ. - Санкт-Петербург, 1903. - Стб. 945 - 1338.

3 Ухвала на великом сойме Виленском року 1528 // РИБ. - Т. XXXIII. - Петроград, 1915. -Стб. 1 - 232; Перапіс воуска Вялікага княства Літоускага 1528 года. Метрика Вялікага княства Літоускага. - Кн. 523. - Кн. публічных спрау 1 / Падрыхтавалі В. Мянжынскі і У. Свяжынскі. -Менск, 2000; Lietuvos Metrika. - Kn.N523 (1528): Viesuju reikalu knyga 1 / Parenge A.Baliulis, A.Dubonis (Ivadas ir priedai). - Vilnius, 2004.

4 Литовська метрика. - Кн.561: Ревізії українських замків 1545 р. / Підготував В. Кравченко. - К., 2005.

5 Реєстр попису войска Великого княжества Литовского року 1565 // РИБ. - Т. XXXIII. - Петроград, 1915. - Стб. 237 - 430.

6 Попис войска Великого княжества Литовского лета 1567 // РИБ. - Т.XXXIII. - Петроград, 1915. - Стб. 431 - 1378.

(Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КНЯЗІ-МАСАЛЬСЬКІ-ДОКУМЕНТИ-І-МАТЕРІАЛИ-XVI-ст

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

КНЯЗІ МАСАЛЬСЬКІ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ XVI ст. // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 28.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/КНЯЗІ-МАСАЛЬСЬКІ-ДОКУМЕНТИ-І-МАТЕРІАЛИ-XVI-ст (date of access: 04.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1532 views rating
28.08.2014 (2655 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Несмотря на все провалы за 2,5 года практически неограниченной власти, ближайшее окружение Зеленского старательно убеждает президента в его гениальности и он похоже верит. Аплодисменты заглушали крики «ганьба» так качественно, что Зеленский вжился в роль успешного политика и даже аплодировал себе сам.
Catalog: Разное 
20 hours ago · From Naina Kravetz
UNDER ADVERSE CONDITIONS
Catalog: Экономика 
Yesterday · From Україна Онлайн
THE "EUROPEAN CHOICE" OF UKRAINE WITHOUT THE "UKRAINIAN CHOICE" OF THE EU
Yesterday · From Україна Онлайн
THE NEW CYCLE OF ALLIANCE ENLARGEMENT: UKRAINE AND NATO
Yesterday · From Україна Онлайн
Люди делового миа
Yesterday · From Україна Онлайн
ДА БУДЕТ ГАЗ!
Catalog: Разное 
Yesterday · From Україна Онлайн
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
4 days ago · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
4 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
6 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
КНЯЗІ МАСАЛЬСЬКІ: ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ XVI ст.
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones