Libmonster ID: UA-3566

Заглавие статьи ДО 60-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л. О. ЗАШКІЛЬНЯКА
Автор(ы) С. В. ВІДНЯНСЬКИЙ, М. Г. КРИКУН
Источник Український історичний журнал,  № 5, 2009, C. 232-234

Author: С. В. ВІДНЯНСЬКИЙ, М. Г. КРИКУН

С. В. Віднянський (Київ), М. Г. Крикун (Львів)

У серпні 2009 р. виповнилося 60 років відомому українському історику Леоніду Опанасовичу Зашкільняку. Ювіляр народився 25 серпня 1949 р. у м. Львові в родині службовців. Навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені І.Франка (нині - Львівський національний університет імені І. Франка), який закінчив із відзнакою у 1971 р. і був рекомендований до аспірантури на кафедру історії південних і західних слов'ян, якою у той час керував відомий український історик Д. Л. Похилевич. 1975 р. у Львівському університеті захистив кандидатську дисертацію на тему "Боротьба Польської робітничої партії проти реакції за встановлення і зміцнення народно-демократичного ладу в Польщі (1944 - 1948 рр.)" (науковий керівник доц. І. І. Бєлякевич). Від того часу постійно працював на кафедрі історії південних і західних слов'ян (із 1992 р. - кафедрі історії слов'янських країн) Львівського університету на посадах асистента (1974 - 1976 рр.), старшого викладача (1976 - 1978 рр.), доцента (1978 - 1992 рр.). У 1988 - 1991 рр. перебував у докторантурі Львівського університету, після закінчення якої у 1993 р. захистив в Інституті історії України НАНУ докторську дисертацію "Польська історіографія 40 - 60-х років ХХ ст. (питання організації і методології)" (науковий консультант проф. В. П. Чугайов). Із 1995 р. працював професором кафедри історії слов'янських країн Львівського університету, а в 1997 - 2007 рр. - завідувачем цієї ж кафедри. Неодноразово обирався членом ученої ради університету. Із вересня 2007 р. працює заступником

стр. 232

директора з наукової роботи Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України у Львові.

Упродовж роботи в університеті сформувався як фахівець із всесвітньої історії та історіографії. Його наукові інтереси зосереджені на вивченні нової і новітньої історії Польщі, українсько-польських відносин, історії країн Центральної та Східної Європи, української та зарубіжної історіографії, теоретичних проблем історичної науки. Л. О. Зашкільняк є автором понад 300 наукових праць, у тому числі 6 індивідуальних і понад 10 колективних монографій, низки посібників, документальних видань, статей і рецензій, виданих в Україні, Росії, Польщі, Німеччині та інших країнах. Серед них - "Формирование и развитие исторической науки в Польше" (1986 р.), "Польська історіографія після Другої світової війни: проблеми національної історії (40 - 60-ті роки)" (1992 р.), "Вступ до методології історії" (1996 р.), "М. Грушевський. Щоденник (1888 - 1894 рр.)" (1997 р.), "Методологія історії від давнини до сучасності" (1999 р.), "Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів" (колективна праця, 2000 р.), "Історія Польщі: від давніх часів до наших днів" (у співавторстві з М. Крикуном, 2002 р.), "Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми" (колективна монографія, 2004 р.), "Сучасна світова історіографія. Посібник для студентів історичних спеціальностей університетів" (2007 р.).

У дослідженнях з історії Центрально-Східної Європи та Польщі, заснованих на опрацюванні великої кількості документів і літератури, учений розкрив регіональні й національно-державні умови історичної еволюції народів цього європейського регіону в новий і новітній час, узявши до уваги якнайширше коло явищ міжнародного, політичного, соціально-економічного і культурного характеру. Це дозволило поставити під сумнів, а часом і спростувати ряд сформованих упродовж тривалого часу стереотипів у міжнаціональних і міждержавних стосунках, зокрема поширених між сусідами України, збагатити світоглядні обрії розуміння історичного процесу України в європейському контексті, створити підвалини для кращого пізнання інших країн та народів, пошуку шляхів зближення між ними.

Історіографічні і методологічні праці Л. О. Зашкільняка сприяють відновленню призабутих імен видатних українських істориків та усвідомленню значення їх наукової творчості (М. С. Грушевський), включенню української історичної думки у світовий історіографічний процес. Проведений під його керівництвом аналіз стану української історіографії після здобуття нашою країною незалежності сприяв подоланню стагнації та орієнтації на застарілі моделі історичних досліджень, стимулював українських істориків до вивчення кращого досвіду світової історичної науки та використання її здобутків. В останні роки під його керівництвом розробляється міждисциплінарна науково-дослідна тема "Історичні міфи і стереотипи в міжнаціональних стосунках сучасної України", готується до друку колективна монографія.

Організаційні вміння професора Л. О. Зашкільняка проявилися в ініціюванні і згуртуванні міжнародних творчих колективів істориків різних країн із метою дослідження історії українсько-польських стосунків, міжслов'янських взаємин, вивчення історичної свідомості та її ролі у суспільних трансформаціях, організаційного і методологічного розвитку історичної науки. Він є співавтором багатьох колективних праць, підготовлених і виданих Московським державним університетом імені М. Ломоносова та Інститутом слов'янознавства РАН ("Историография истории южных и западных славян", Москва, 1987 р.; "Историография истории нового времени стран Европы и Америки", Москва, 1990 р.; "Политические системы СССР и стран Восточной Европы 20 - 60-е годы", Москва, 1991 р.; "Марксизм и историческая наука в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1870 - 1965)", Москва, 1993 р., "Актуальные проблемы славянской истории ХIХ-ХХ веков", Москва, 2003 р. та ін.). Один з ініціаторів та організаторів проведення наукових зустрічей і форумів істориків України та Польщі, виконання спільних наукових проектів ("Козацькі війни ХVII століття в історичній свідомості польського та українського народів", 1996 р.; "Львів: місто, суспільство, культура", 6 томів, 1995 - 2008 рр.; "Польща - Україна - Німеччина в сучасній Європі", 7 томів, 1996 - 2008 рр.; "Багатокультурне історичне середовище Львова в ХІХ - першій половині ХХ ст.", 6 томів, 2000 - 2007 рр. та ін.). Із 2007 р. є співкерівником (разом із професором Є. Матерницьким із Жешува) українсько-польського наукового проекту "Історія - ментальність - ідентичність. Роль історії та істориків у житті українського і польського народів" (у 2008 р. вийшов перший том одноіменного видання "Historia - mentalnosc - tozsamosc" за його співредакцією). Водночас Л. О. Зашкільняк є координатором (спільно з професором В. Резмером із Торунського університету) українсько-польського проекту "Україна - Польща: важкі питання" (вийшло друком 10 томів одноіменного видання, 1998 - 2007 рр.). Учасник багатьох міжнародних наукових з'їздів, конференцій і семінарів.

Учений сприяв підготовці кадрів фахових істориків в університетах України (під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій з історії країн Центрально-Східної Європи та історіографії), інших країн (завдяки участі у міжнародних гуманітарних школах, здійсненню експертизи міжнародних науково-дослідних проектів із країн Центральної та Східної Європи). Викладав (і продовжує викладати) навчальні курси у Львівському національному університеті імені І. Франка, Українському католицькому університеті, Національному університеті "Острозька академія", у міжнародних наукових школах, певний час працював (за сумісництвом) в Інституті історії України НАН України (2005 - 2007 рр.).

Л. О. Зашкільняк є членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій, упродовж двох термінів працював в експертній комісії ВАК України з історичних спеціальностей, входить до складу

стр. 233

експертів з акредитації магістерських програм з історії Міністерства освіти і науки України. Є членом редколегії багатьох періодичних видань, у тому числі "Український історик", "Україна модерна", "Проблеми слов'янознавства", "Вісник Львівського університету", "Галичина", "Український гуманітарний огляд", "Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність" та ін. Виконує обов'язки заступника голови Національного комітету істориків України, є дійсним членом Українського історичного товариства і головою його львівського осередку, членом Міжнародної асоціації гуманітаріїв, експертом Американської ради наукових товариств.

Ювіляр відзначений нагородою польського часопису "Przeglad Wschodni" за краще закордонне видання з історії Польщі (2003 р.), нагородою люблінського архієпископа "Memoria iustorum" ("Пам'ять праведників") за заслуги в розвитку діалогу культур, який служить будівництву Європи і зміцненню спільних цінностей у суспільстві (2008 р.), має звання почесного професора Жешувського університету імені королеви Ядвіги (2008 р.).

У своїй науковій роботі ювіляр керується насамперед засадами наукової етики, фаховості, ініціативності та відповідальності. Леонід Опанасович Зашкільняк вирізняється доброзичливим ставленням до колег і наукової молоді, з якими працює поруч, тактовністю і повагою у взаєминах із зарубіжними вченими. Свій ювілей історик зустрічає в доброму здоров'ї і з амбітними планами щодо подальшого оновлення української історичної науки, виховання нових поколінь істориків-фахівців.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-60-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-Л-О-ЗАШКІЛЬНЯКА

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ДО 60-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л. О. ЗАШКІЛЬНЯКА // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 04.09.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДО-60-РІЧЧЯ-ДОКТОРА-ІСТОРИЧНИХ-НАУК-ПРОФЕСОРА-Л-О-ЗАШКІЛЬНЯКА (date of access: 29.11.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1387 views rating
04.09.2014 (2643 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
19 hours ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
5 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
6 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
8 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
9 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
9 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
9 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн
Знакомьтесь! Google: Платформа для маркетинга
10 days ago · From Україна Онлайн
Как узнать актуальный курс валют на сегодня?
Catalog: Экономика 
10 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ДО 60-РІЧЧЯ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Л. О. ЗАШКІЛЬНЯКА
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones