Libmonster ID: UA-3327

Заглавие статьи ДЕРЕВІНСЬКИЙ В. Ф. СТАВЛЕННЯ ОУН(Б) І УПА ДО СУСІДНІХ НАРОДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
Автор(ы) В. І. КУЧЕР
Источник Український історичний журнал,  № 4, 2008, C. 224-226

К., 2006. - 148 с.

Серед малодосліджених проблем, які потребують нині концептуальних підходів і вироблення свіжого бачення, є історія етнонаціональних відносин, що розвивалися під впливом різних об'єктивних та суб'єктивних (здебільшого ідеологічних) чинників суперечливо й неоднозначно і, врешті, зумовили сучасне обличчя світу і кожної країни зокрема. Однією з тем цієї проблематики є майже недосліджене питання етнонаціональної політики Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА). З огляду на це зацікавлення привертає увагу монографія В. Ф. Деревінського "Ставлення ОУН(б) і УПА до сусідніх народів та національних меншин".

Наукова новизна книги полягає у порушенні недосліджених теоретичних аспектів проблеми, в комплексному вирішенні визначених дослідником цілей і завдань, розв'язання котрих потребувало широкого використання нових фактів та даних, а також їх опрацювання з точки зору вимог сучасної історичної науки.

У монографії здійснено солідний історіографічний огляд, грунтовно проаналізовано архівні матеріали, що дозволило автору об'єктивно й неупереджено розглянути зазначену проблему.

Неабиякий науковий інтерес являє те, що в книзі вперше визначено, що після тривалого процесу формування етнонаціональних засад діяльності ОУН та УПА у 1940-х рр. в умовах війни опрацювали цілісну концепцію етнонаціональної політики. Адже, як переконливо доводить дослідник, тогочасний український визвольний рух, що його репрезентували обидві ці інституції, потребував налагодження нормальних відносин із вітчизняними національними меншинами й іншими народами, щоб скоординувати з ними свою боротьбу, отримати підтримку чи доброзичливе або хоч би нейтральне ставлення для звільнення Батьківщини.

Цю концепцію розкрито у другому розділі "Формування засад етнонаціональної політики ОУН(б) і УПА). Вдалим, на наш погляд, є звернення автора до теоретичних напрацювань ідеологів українського націоналізму М. Міхновського, Д. Донцова, Ю. Вассіяна, О. Дякова (Горнового), Й. Позичинюка та ін. Важливим є висновок дослідника про те, що в обгрунтованій ними цілісній системі визвольних ідей вагоме місце займають принципи етнонаціональної політики. Він зауважує, що теоретичні основи останньої постійно розбудовувались обома організаціями й поглиблювалися впродовж 1920 - 40-х років

стр. 224

минулого століття на основі українського національного самосприйняття й сформованого в народі багатовікового досвіду міжетнічного спілкування.

Вивчивши чималу кількість архівних джерел, котрі здебільшого вперше вводяться в науковий обіг, теоретико-ідеологічні праці творців українського націоналізму, В. Ф. Деревінський обгрунтував основні засади та чинники, що були покладені в основу цієї політики.

По-перше, в етнонаціональній концепції ОУН й УПА було чітко обгрунтовано ставлення до нацменшин України, котрим гарантувалися рівні з українцями права. Крім того, в їх програмних документах було задекларовано прагнення налагоджувати відносини з іншими народами і державами на основі взаємоповаги, толерантності, рівноправності та невтручання у внутрішні справи.

Важливою засадою, проголошеною провідниками ОУН і УПА, як зазначає автор, було прагнення до створення фронту спільної боротьби поневолених нацистською і радянською тоталітарними системами народів за своє визволення.

Така етнонаціональна політика, на переконання В. Ф. Деревінського, формувалася відповідно до стратегічної мети ОУН і УПА: виборення й проголошення демократичної, незалежної, соборної Української держави і забезпечення їй гідного місця серед інших народів світу. Відносини між країнами, згідно з цим положенням, повинні засновуватися на обов'язковому дотриманні поваги до права на самовизначення кожної нації, на власні державні утворення на етнографічних землях кожного народу.

Націоналістичні провідники, теоретики й ідеологи були переконані, стверджує дослідник, що цей етнографічний принцип утворення нових держав мав лягти в основу формування тогочасної політичної системи світу. Всі суперечливі питання, що могли виникати під час реалізації цього принципу, повинні були вирішуватися лише шляхом переговорів між зацікавленими сторонами.

Одним із важливих питань, на вивченні котрого автор зосередив свою увагу, було практичне втілення позиції Організації українських націоналістів і Української повстанської армії щодо сусідніх народів та нацменшин, що висвітлюється у розділі "Реалізація етнонаціональної політики ОУН(б) і УПА". Детальний аналіз численних джерел та літератури з цього питання, здійснений дослідником, відзначається глибиною й змістовністю. Це дало йому змогу об'єктивно і неупереджено підійти до з'ясування всіх складних обставин та умов, у яких діяли обидві організації в період Другої світової війни й у повоєнні роки.

В. Ф. Деревінський зазначає, що теоретичні засади етнонаціональної політики ОУН почала практично реалізовувати ще у міжвоєнний період. Сорокові роки стали черговим етапом втілення в життя останньої. На думку автора, і ми цілком її поділяємо, успіхи, досягнуті ОУН(б) та УПА на цій ниві, були наслідком ефективної діяльності їх структурованого розгалуженого агітаційно-пропагандистського апарату, котрий здійснював широкомасштабну популяризацію етнонаціональних ідей українського визвольного руху.

Дослідник цілком вірно наголошує, що цей вид практичної діяльності був для учасників цього руху так само важливим, як і бойові дії, а на окремих етапах боротьби мав пріоритетне значення. Саме завдяки широкій агітаційно-пропагандистській роботі він знаходив підтримку серед українського населення, особового складу національних формувань, що діяли у складі вермахту, народів-сусідів.

Обгрунтованими можна вважати висновки автора про те, що практичне використання принципів цієї діяльності посилило боротьбу ОУН і УПА. Крім того, були закладені підвалини співпраці й взаєморозуміння з представниками інших народів, оскільки в складі УПА було створено значну кількість інонаціональних військових загонів. Було підписано зокрема договір про співпрацю з угорською армією. Своєю виваженою етнонаціональною політикою провідники ОУН й УПА сприяли створенню серед різних народів позитивного образу українців - борців із нацистським і радянським тоталітаризмом.

Аналізуючи особливості, механізми реалізації етнонаціональної політики, дослідник, спирається на конкретні фактологічні дані, почерпнуті з архівних фондів та надрукованих джерел. Він детально зупиняється на чинниках, котрі не сприяли цілковитій реалізації провідним активом ОУН(б) і УПА етнонаціональної політики як у воєнний період, так і в повоєнний час.

Завдяки поглибленому аналізу і систематизації широкого фактичного матеріалу, зваженості оцінок автор зробив низку самостійних наукових узагальнень, чим, зважаючи на важливість теми, заклав певні основи для розширення знань із ряду ключових аспектів проблеми.

стр. 225

Практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати можуть бути використані під час розроблення принципів сучасної етнонаціональної державної політики України, а також у теоретичних працях з її історії, в навчальному процесі та виховній роботі.

Київ


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДЕРЕВІНСЬКИЙ-В-Ф-СТАВЛЕННЯ-ОУН-Б-І-УПА-ДО-СУСІДНІХ-НАРОДІВ-ТА-НАЦІОНАЛЬНИХ-МЕНШИН

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Николай СидоренкоContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Sidorenko

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В. Ф. СТАВЛЕННЯ ОУН(Б) І УПА ДО СУСІДНІХ НАРОДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 27.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ДЕРЕВІНСЬКИЙ-В-Ф-СТАВЛЕННЯ-ОУН-Б-І-УПА-ДО-СУСІДНІХ-НАРОДІВ-ТА-НАЦІОНАЛЬНИХ-МЕНШИН (date of access: 01.12.2021).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Rating
0 votes
Related Articles
А вообще весь этот кейс с комиками во власти заставил понять, что киношный сценарий разительно отличается от реальной большой политики, где побеждает трезвый, незамутненный запрещенными веществами ум, холодный расчет и опыт – как обязательные составляющие личности, дерзающей определять путь миллионов человек.
Catalog: Разное 
Yesterday · From Naina Kravetz
Когда менять резину на зимнюю в 2021 году?
2 days ago · From Україна Онлайн
Запрещает ли PayPal азартные игры?
Catalog: Экономика 
3 days ago · From Україна Онлайн
IN THE INTERESTS OF ENERGY STABILITY
7 days ago · From Україна Онлайн
Аварии на топливе Westinghouse случались и ранее, начиная с 1979 года, когда произошла крупнейшая в истории США авария на АЭС Три-Майл-Айленд, в результате которой зафиксировано расплавление 50% активной зоны реактора. Далее Westinghouse делала попытки торговать с Чехией, однако опасные эксперименты по замене оригинального топлива окончились досрочной его выгрузкой из 1-го энергоблока АЭС Темелин в январе 2007 года, по причине его сильной деформации. Вышедшие из строя вэстингхаусовские тепловыводящие сборки на 3-м энергоблоке Южно-Украинской АЭС были в экстренном порядке заменены на стандартные ТВЭЛовские.
Catalog: Экология 
8 days ago · From Naina Kravetz
HISTORY OF ROADS AND GROUND TRANSPORT ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL DATA
Catalog: История 
10 days ago · From Україна Онлайн
BASIC UNIT FOR THE AMERICAN ACCELERATOR
11 days ago · From Україна Онлайн
TRANSITION TO CONTROLLED EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
Catalog: Биология 
11 days ago · From Україна Онлайн
DEVONIAN PALEOSOILS OF THE ANDOMA MOUNTAIN
11 days ago · From Україна Онлайн
Безопасно ли брать кредит в Интернете?
Catalog: Экономика 
12 days ago · From Україна Онлайн

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
ДЕРЕВІНСЬКИЙ В. Ф. СТАВЛЕННЯ ОУН(Б) І УПА ДО СУСІДНІХ НАРОДІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2021, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones