Libmonster ID: UA-2833

Автор: Ю. В. КОТЛЯР

(Миколаїв)

28 листопада 2003 р. в Миколаївському державному унiверситетi iм. В.О.Сухомлинського за пiдтримки Миколаївської обласної адмiнiстрацiї, Iнституту iсторiї України НАН України, Регiонального центру дослiдження iсторiї Нижнього Поднiпров'я та Побужжя вiдбулася Всеукраїнська наукова конференцiя "Селянство Пiвдня України: iсторiя й сучаснiсть". Захiд вiдбувся в рамках святкування 90-рiччя МДУ iм. В.О.Сухомлинського. У ньому взяли участь провiднi вченi з Києва, Одеси, Черкас, Кам'янця-Подiльського, Херсона, Первомайська, а також фахiвцi з вузiв: Миколаївського державного унiверситету iм. В.О.Сухомлинського, Миколаївського навчально-наукового центру Одеського нацiонального унiверситету iм. I. I.Мечникова, Миколаївського державного гуманiтарного унiверситету iм. Петра Могили, Миколаївської фiлiї Київського нацiонального унiверситету культури й мистецтв.

Пленарне засiдання вiдкрив д-р екон. наук, голова Миколаївської обласної держадмiнiстрацiї О. М. Гаркуша. Вiн привiтав учасникiв наукової конфе-

стр. 153


ренцiї з початком роботи й наголосив, що ґрунтовне та об'єктивне дослiдження iсторiї селянства, розвитку рiльництва на Миколаївщинi дасть змогу осмислити прорахунки й помилки минулого й не дозволить робити їх у майбутньому. Iз привiтальним словом виступив д-р техн. наук, проф., засл. дiяч науки й технiки України, ректор Миколаївського державного унiверситету iм. В.О.Сухомлинського В. Д. Будак. Вiн коротко охарактеризував дев'яносторiчну iсторiю вузу, що на сьогоднi є вiдомим навчальним, науковим, культурним, просвiтницьким центром Миколаївщини та Пiвдня України, i в якому навчається за 15 спецiальностями та понад ЗО спецiалiзацiями бiльше нiж 7000 студентiв.

Iз головною доповiддю "Селянство Миколаївщини в перiод голодомору 1932-1933 pp." виступив д-р iст. наук, проф., засл. дiяч науки й технiки України, зав. кафедри новiтньої iсторiї України Миколаївського державного унiверситету iм. В.О.Сухомлинського М. М. Шитюк. Вiн указав на головнi причини голодомору на Миколаївщинi й охарактеризував його як трагедiю українського села, справжнiй ґеноцид проти сiльського населення. Iсторiю селянства Миколаївщини з кiнця XVIII до початку XIX ст. проаналiзував у своїй доповiдi д-р iст. наук, проф. Миколаївського державного гуманiтарного унiверситету iм. Петра Могили П. М. Тригуб.

У доповiдi канд. iст. наук, доцента Миколаївського навчально-наукового центру ОНУ iм. 1.1.Мечникова, докторанта Ю. В. Котпляра було охарактеризовано напрямки та типологiю селянських повстань на Пiвднi України в 1917-1925 pp. Зокрема видiлено антибiльшовицький та антиденiкiнський напрями боротьби, а також "голоднi бунти", "жiночi повстання", "червоний бандитизм". Своєрiдним продовженням попередньої доповiдi став виступ канд. iст. наук, доц. Миколаївського державного унiверситету iм. В.О.Сухомлинського В. А. Пархоменка, який дав обґрунтований аналiз селянсько-повстанського руху в добу гетьманату. Пiдсумки пленарного засiдання пiдбила д-р iст. наук, проф. кафедри всесвiтньої iсторiї Миколаївського державного унiверситету iм. В.О.Сухомлинського Г. Г.Черних.

Усi доповiдi, виступи та повiдомлення, що виголошувалися на конференцiї, були згрупованi у двi секцiї.

Секцiя 1: Роль українського селянства в господарському освоєннi й колонiзацiї краю (кiнець XVIII - XIX ст.). На секцiї розглядалися питання iсторiї пiвденноукраїнського селянства до поч. XX ст. Найбiльшу цiкавiсть викликали доповiдi докторiв iст. наук iз Одеського нацiонального унiверситету О. А. Бачинськоїiг. I. C. Гребцової про економiчну дiяльнiсть українського населення та про участь "Одеського вiсника" у висвiтленнi селянського питання в 1861 p.; спiвробiтника Iнституту iсторiї України НАН України А.В.Блануци про контракти з земельною власнiстю та особливостi їх укладання; канд. iст. наук, доц., декана iст. фак-ту Миколаївського держазного унiверситету iм. В.О.Сухомлинського Н.В.Шевченко, яка зробила аналiз аграрної полiтики самодержавства в Новоросiйськiй губернiї в контекстi дискусiї з селянського питання в законодавчiй комiсiї 1767-1768 pp.; спiльна доповiдь спiвробiтникiв Херсонського юридичного iнституту Нацiонального унiверситету внутрiшнiх справ, д-ра iст. наук, проф. С.Г.Водотики та I.Удовиченка "Селянство Херсонщини в роки Кримської вiйни (1853-1856 рр.)", а також канд. iст. наук, проф., зав. кафедри спецiальних iсторичних дисциплiн Миколаївського державного унiверситету iм. В.О.Сухомлинського I.I.Федькова про заселення та господарське освоєння Пiвдня України.

Важливо, що в роботi секцiї розглядалися питання iсторико-правового (С.Г.Ковальова), джерелознавчого (О.А.Уварова), лiтературного (I.С.Дружкова, О.Ф.Ковальова) характеру. Значна увага придiлялась обговоренню про-

стр. 154


блем колонiзацiї (В.Дмитрiєв, О.М.Марченко, О.З.Медалiєва, В.М.Полторак), дiяльностi нацiональних меншин (В.I.Тамза, Н.В.Мiрошниченко), релiгiйного становища (Д.В.Кiосак) та розвитку сiльського господарства (Л.М.Хрящевська, I.М.Мезенцева).

Секцiя 2: Селянство Пiвдня України у XX ст. На цiй секцiї було заслухано 21 виступ та повiдомлення, що охопили iсторiю селянства Пiвдня України минулого столiття. Слiд вiдзначити доповiдi проф. Кам'янець-Подiльського державного унiверситету I.В.Рибака про житлово-побутовi умови колгоспникiв наприкiнцi 50-х pp. XX ст.; канд. iст. наук, доц., декана iст. фак-ту Нацiонального педагогiчного унiверситету їм. М.П.Драгоманова О.О.Сушка про функцiонування приватного пiдприємництва в УСРР у 20-х pp.; доц. кафедри iсторiї слов'ян i українознавства Нацiонального педагогiчного унiверситету iм. М.П.Драгоманова М. А. Журби про громадськi об'єднання нацiональних меншин Пiвдня України в хлiбозаготiвлях; кандидатiв iст. наук, доцентiв Миколаївського державного унiверситету iм. В.О.Сухомлинського В.Ф.Кондрашова й П.I.Соболя про дiяльнiсть профспiлки сiльськогосподарських робiтникiв Миколаївщини та репресiї проти працiвникiв сiльського господарства, а також спiльну доповiдь канд. iст. наук, доц. Одеського юридичного iнституту В.А.Савченка та аспiранта Пiвденноукраїнського державного педагогiчного унiверситету iм. К.Д.Ушинського Л.М.Лашкевича "Ненасильницькi форми опору селянства Пiвдня України за часiв "розквiту" непу".

Головнi проблеми, що викликали жваву дискусiю на секцiї, були присвяченi селянському повстанському руховi (С.М.Боган, В.А.Шапорда), розвитку нацiональних меншин (I. С. Миронова, М.Є.Козирева, О.В.Плясецький), репресiям i голоду (М.М.Шитюк, О.М.Цвiлинюк, А.М.Бахтiн, А.А.Погорелов, А. А. Акунiн), аграрнiй полiтицi пiд час нiмецької окупацiї (О.О.Захарченко, Н.Глушенок) та розвитку хлiбного експорту України вiд поч. XX до поч. XXI ст. (В.В.Степаненко, В.В.Кулаков).

На заключному пленарному засiданнi було пiдбито пiдсумки Всеукраїнської наукової конференцiї, прийнято рекомендацiї. Було вiдзначено як позитив видання збiрки доповiдей i повiдомлень обсягом до 250 сторiнок, яку учасники мали змогу отримати в день проведення конференцiї.


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВСЕУКРАЇНСЬКА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦIЯ-СЕЛЯНСТВО-ПIВДНЯ-УКРАЇНИ-IСТОРIЯ-I-СУЧАСНIСТЬ

Similar publications: LUkraine LWorld Y G


Publisher:

Олександр ПанContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Ukraine

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ "СЕЛЯНСТВО ПIВДНЯ УКРАЇНИ: IСТОРIЯ I СУЧАСНIСТЬ" // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 24.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/ВСЕУКРАЇНСЬКА-НАУКОВА-КОНФЕРЕНЦIЯ-СЕЛЯНСТВО-ПIВДНЯ-УКРАЇНИ-IСТОРIЯ-I-СУЧАСНIСТЬ (date of access: 15.07.2024).

Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Олександр Пан
Львiв, Ukraine
345 views rating
24.08.2014 (3613 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
Бездепозитные бонусы: как онлайн казино привлекает игроков?
Catalog: Разное 
13 days ago · From Україна Онлайн
Розуміння Жертви Ісуса Христа Розуміння Воскресіння Ісуса Христа Основа Гносеології Основа Антропології Основа Онтології Це перша публікація цієї роботи - ексклюзив для www.elibrary.com.ua ! Контакт: maximshvets100@gmail.com
27 days ago · From Максим Швець
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ ИНДИИ: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ СДВИГ
29 days ago · From Petro Semidolya
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ АРАБСКИХ ГЕОГРАФОВ IX В.
Catalog: География 
32 days ago · From Petro Semidolya
"ТУРЕЦКОЕ ОЗЕРО": ЧЕРНОЕ МОРЕ В XV-XVII ВВ.
Catalog: География 
32 days ago · From Petro Semidolya
АВСТРАЛИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА: В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
33 days ago · From Petro Semidolya
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ XVI ст.
Catalog: Право 
35 days ago · From Україна Онлайн
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ҐРАНД-НАРАТИВ: ПІДХОДИ, КОНЦЕПЦІЇ, РЕАЛІЗАЦІЯ
35 days ago · From Україна Онлайн
The majority of theoretical misconceptions and the most significant misunderstandings in modern astronomy, cosmology and physics are caused by a purely mathematical approach and ignoring philosophical comprehension of physical reality and, as a result, by not deep enough understanding of the essence of certain physical phenomena and objects.
38 days ago · From Павло Даныльченко
The cardinal difference between relativistic gravithermodynamics (RGTD) and general relativity (GR) is that in RGTD the extranuclear thermodynamic characteristics of matter are used in the tensor of energy-momentum to describe only its quasi-equilibrium motion.
38 days ago · From Павло Даныльченко

New publications:

Popular with readers:

News from other countries:

ELIBRARY.COM.UA - Digital Library of Ukraine

Create your author's collection of articles, books, author's works, biographies, photographic documents, files. Save forever your author's legacy in digital form. Click here to register as an author.
Library Partners

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ "СЕЛЯНСТВО ПIВДНЯ УКРАЇНИ: IСТОРIЯ I СУЧАСНIСТЬ"
 

Editorial Contacts
Chat for Authors: UA LIVE: We are in social networks:

About · News · For Advertisers

Digital Library of Ukraine ® All rights reserved.
2009-2024, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of affiliates, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. Once you register, you have more than 100 tools at your disposal to build your own author collection. It's free: it was, it is, and it always will be.

Download app for Android