Libmonster ID: UA-3443

Заглавие статьи АРХІВ ІВАНА КРИП'ЯКЕВИЧА: ІНВЕНТАРНИЙ ОПИС
Автор(ы) О. В. ЯСЬ
Источник Український історичний журнал,  № 1, 2007, C. 221-223

Упор. Я. Федорук; наук. ред. І.Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський. - К.; Л., 2005. - XXX, 252 с.

Академік Іван Крип'якевич належить до знакових постатей української історичної науки XX ст. як за своїм творчим доробком, так і за діапазоном організаційної та громадської діяльності. Невипадково його наукова спадщина є об'єктом найрізноманітніших дослідницьких зацікавлень. Утім, ще й до сьогодні зберігається великий пласт маловідомих документів і матеріалів, які зосереджені в приватному (домашньому) архіві видатного історика.

Попри обставини воєнного лихоліття та радянського тоталітаризму цей архів зберігся у родині завдяки зусиллям синів історика (Петра-Богдана й Романа) майже в первісному вигляді та повному обсязі. Якщо взяти до уваги розмаїття академічних інтересів І. Крип'якевича, його розгалужені зв'язки з багатьма вченими й інституціями, ретельний педантизм у документуванні робочих матеріалів, то можна дійти висновку, що в архіві відклалися унікальні комплекси джерел з історії української науки XX ст. і з багатьох питань нашої минувшини.

стр. 221


Першим кроком у систематичному опрацюванні приватного архіву І. Крип'якевича стало підготовлене Ярославом Федоруком видання інвентарного опису останнього, що дозволяє не тільки скласти загальне уявлення про нього, а й задовольняє нагальні евристичні потреби дослідників.

У вступі упорядник стисло висвітлює історію формування домашнього архіву І. Крип'якевича, розглядає питання, пов'язані з наданням різним історикам матеріалів із цього приватного зібрання та їхньою публікацією, окреслює його склад, виділяє і характеризує найважливіші комплекси джерел тощо.

Передусім варто згадати автобіографічні матеріали, щоденник та спогади вченого, частина з яких була опублікована в журналі "Український історик" і збірнику "Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність". Зауважимо, що мемуари Крип'якевича присвячено як певним періодам його життя, так і окремим постатям (В. Гнатюк, І. Свєнціцький), навчальним закладам (Львівський університет) та ін.

На спеціальну згадку заслуговує "Біографічний словник моїх знайомих" (літери А-П), укладений істориком. Ці матеріали дозволяють із достатньою репрезентативністю й достовірністю відтворити інтелектуальне середовище та соціокультурне оточення визначного вченого.

Крім того, у зібранні представлено чимало матеріалів про рід і сім'ю І. Крип'якевича (генеалогія, родинні листи, метричні свідоцтва, автобіографії, документи про освіту тощо).

Помітне місце в архіві посідають епістолярні матеріали науковця. З-поміж них є листи відомих українських учених та громадсько-політичних діячів (М. Андрусяк, І. Борщак, М. Брайчевський, М. Возняк, М. Грушевський, А. Жук, М. Кордуба, І. Кревецький, В. Липинський, О. Назарук, І. Огієнко, Д. Олянчин, Є. Петрушевич, О. Пріцак, Н. Суровцева, С. Томашівський й ін.), а також багатьох сучасників академіка, шанувальників історії, краєзнавців, сільських учителів тощо.

В архіві відклалося й чимало документів з історії відомих науково-дослідних установ та інституцій, зокрема про боротьбу за Український університет у 1905 - 1907 рр., НТШ і його семінари, викладання І. Крип'якевича в Рогатинській гімназії, філії академічної гімназії в Львові, Українському таємному університеті, Богословській академії, Львівському державному університеті, співпрацю вченого з ВУАН, з Львівським філіалом Інституту історії України АН УРСР у 1939 - 1941 й 1944 - 1946 рр. та ін.

Збереглися і документи про діяльність українських науковців за доби німецької окупації 1941 - 1943 рр., а також про співпрацю київських та львівських істориків за радянських часів. Варто відзначити й значний пласт матеріалів про роботу І. Крип'якевича в радянських наукових установах, зокрема його участь у заходах із відзначення 300-ліття возз'єднання України з Росією.

Поряд із матеріалами про науково-організаційну працю академіка в архіві представлено численні документи про його громадську і культурно-просвітницьку діяльність. До них слід віднести матеріали про участь історика у наукових курсах Товариства прихильників української літератури, науки і штуки 1904 р., просвітньому гуртку Академічної громади 1908 р. та історичному гуртку філії академічної гімназії 1917 р., заснуванні школи ім. короля Данила (1912 р.) і відзначенні її 25-літнього ювілею 1937 р., а також документи про діяльність І.Крип'якевича як депутата обласної ради тощо.

У приватному зібранні академіка представлено й чимало біографічних матеріалів відомих істориків, зокрема М. Андрусяка, М. Голубця, О. Домбровського, І. Карпинця, М. Кордуби, Т. Коструби, Л. Окіншевича, О. Пріцака, О. Терлецького та ін.

Виняткове значення мають документи і матеріали з дослідницького інструментарію вченого й організації його наукової роботи. Зокрема в архіві зберігаються зшитки з курсом лекцій І. Крип'якевича 1920 - 1930-х рр. про методику історичного дослідження, а також матеріали з означеної проблематики.

Відзначимо, що у зібранні представлена не тільки велика кількість робочих нотаток, копій та фотокопій різних джерел, підготовчих рукописів дослідника, а й низка численних картотек різноманітного спрямування, складених і упорядкованих за певною системою.

Останні дають можливість не тільки реконструювати коло наукових зацікавлень та з'ясувати горизонти евристичного пошуку вченого, а й проаналізувати його техніку і методику роботи, перспективні плани тощо.

Зауважимо, що вивчення великих картотек відомих науковців, особливо масштабу І. Крип'якевича, і донині перебуває на марґінесі сучасних досліджень та приховує величез-

стр. 222


ні потенційні перспективи для міждисциплінарних студій (історіографічних, біографічних, бібліографічних, культурологічних) на теренах української соціогуманітаристики.

В архіві зберігається чимало матеріалів із фахових зацікавлень ученого: минуле Галицько-Волинського князівства і Львова, козацтва XVI - першої половини XVII ст. й Хмельниччини, церковна історія, друкарство, книгознавство, малярство, культурні та мистецькі проблеми, архітектура, народні промисли, історія освіти, картографія, дипломатика, епіграфіка, палеографія й ін.

Слід згадати і про неопубліковані праці І.Крип'якевича, які є в цьому архіві. Це - монографія "Київська Русь" (1963 р.), машинопис та автографи різних статей, рецензії й відгуки на них історика тощо.

У зібранні є чимало фотографій із видами Львова середини XX ст., які збиралися академіком для видання альбому із зображенням картин, гравюр, архітектури і пам'яток міста. Крім того, в архіві зберігається багато світлин відомих українських істориків та різних громадсько-політичних діячів.

Науковий апарат інвентарного опису укладений на належному рівні й складається з покажчика імен, географічних і етнічних назв та передмови упорядника.

Видання, безперечно, зацікавить багатьох дослідників з різними науковими інтересами й стане у пригоді архівістам для майбутньої повної інвентаризації рукописів та інших матеріалів з приватного архіву І. Крип'якевича. Однак малий наклад інвентарного опису (60 примірників) суттєво звужує можливості вчених із різних регіонів України користуватися цим корисним і необхідним виданням.

Утім, сподіваємося, що публікація інвентарного опису архіву академіка спричиниться як до невідкладних заходів щодо його збереження й забезпечення доступності для всіх дослідників, так і для активізації наукових студій, присвячених творчому спадку цього видатного вченого.

О. В. Ясь (Київ)


© elibrary.com.ua

Permanent link to this publication:

https://elibrary.com.ua/m/articles/view/АРХІВ-ІВАНА-КРИП-ЯКЕВИЧА-ІНВЕНТАРНИЙ-ОПИС

Similar publications: LRussia LWorld Y G


Publisher:

Лидия БасмачContacts and other materials (articles, photo, files etc)

Author's official page at Libmonster: https://elibrary.com.ua/Basmach

Find other author's materials at: Libmonster (all the World)GoogleYandex

Permanent link for scientific papers (for citations):

АРХІВ ІВАНА КРИП'ЯКЕВИЧА: ІНВЕНТАРНИЙ ОПИС // Kiev: Library of Ukraine (ELIBRARY.COM.UA). Updated: 28.08.2014. URL: https://elibrary.com.ua/m/articles/view/АРХІВ-ІВАНА-КРИП-ЯКЕВИЧА-ІНВЕНТАРНИЙ-ОПИС (date of access: 27.01.2022).


Comments:Reviews of professional authors
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Related topics
Publisher
Лидия Басмач
Одесса, Ukraine
1075 views rating
28.08.2014 (2709 days ago)
0 subscribers
Rating
0 votes
Related Articles
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АРХЕТИПЫ В БОЛГАРСКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
4 hours ago · From Україна Онлайн
ВЛАДИСЛАВ МАРКОВИЧ ИЛЛИЧ-СВИТЫЧ КАК КОМПАРАТИВИСТ (*)
19 hours ago · From Україна Онлайн
ПАМЯТИ ИВАНА МИХАИЛОВИЧА ГРАНЧАКА
Catalog: Разное 
19 hours ago · From Україна Онлайн
Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918-1939)
Catalog: История 
2 days ago · From Україна Онлайн
Фермент теломераза — агент вселенского Духа, обеспечивающий физическое бессмертие половых клеток землянина. Однако в соматических клетках того же субъекта этот эликсир Жизни бездействует. В этом факте различия поведения теломеразы в двух главных типах клеток организма заключен секрет смертности и бессмертия телесного субстрата Человека в масштабе всей Вселенной.
Catalog: Философия 
2 days ago · From Олег Ермаков
Н.В. КОРОВИЦЫНА. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы второй половины XX века. М., 1999. 187 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999. 262 С.
3 days ago · From Україна Онлайн
РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА И ПОВОРОТ К НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ГОРБАЧЕВ-ФОНДА)
4 days ago · From Україна Онлайн
Т.В. ВОЛОКИТИНА. "Холодная война" и социал-демократия Восточной Европы. 1944-1948 гг.
4 days ago · From Україна Онлайн
Интерпретация Библии
4 days ago · From Василий П.

Actual publications:

Latest ARTICLES:

ELIBRARY.COM.UA is an Ukrainian library, repository of author's heritage and archive

Register & start to create your original collection of articles, books, research, biographies, photographs, files. It's convenient and free. Click here to register as an author. Share with the world your works!
АРХІВ ІВАНА КРИП'ЯКЕВИЧА: ІНВЕНТАРНИЙ ОПИС
 

Contacts
Watch out for new publications: News only: Chat for Authors:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2022, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones