Browse Articles By Category: Вопросы науки
RSS
 
СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЕНЫХ РОССИИ И УКРАИНЫ
322 days ago · From Україна Онлайн
Рецензии. РЕЦ. НА: Г. Е. МАРКОВ. НЕМЕЦКАЯ ЭТНОЛОГИЯ
366 days ago · From Україна Онлайн
Памяти Эмиля Нидерхаузера (1923-2010)
371 days ago · From Україна Онлайн
НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНИЦА ИЗ ЖИЗНИ Д. К. ЗЕЛЕНИНА (ОБ УЧАСТИИ Д. К. ЗЕЛЕНИНА В КОНКУРСЕ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ)
371 days ago · From Україна Онлайн
Показано, що рівняння гравітаційного поля загальної теорії відносності слід розглядати лише як рівняння просторово неоднорідного термодинамічного стану гранично остиглої речовини. Цією речовиною можуть бути тільки гіпотетичні субстанції – ідеальний газ, ідеальна рідина і речовина абсолютно твердого тіла. Реальна ж речовина приречена остигати нескінченно довго, так ніколи і не досягнувши стану, що описується рівняннями гравітаційного поля.
605 days ago · From Павло Даныльченко
Подолання граничного значення маси, що встановлено для звичайних астрономічних тіл, можливо і при нормальному просторово-часовому стані речовини. Для цього необхідно і достатньо доповнити рівняння гравітаційного поля ЗТВ умовою досягнення мінімуму ентальпії всієї речовини тіла та допустити фізичну реальність математично неминучих порожнистої топологічної форми тіла і конфігурації його просторово-часового континууму з начебто «оберненим навиворіт» внутрішнім власним простором. Абсолютна стійкість антиречовини можлива всередині такого порожнистого тіла.
605 days ago · From Павло Даныльченко
Відсутність фізичної здійсненності космологічної сингулярності в ЗТВ можлива за умов постулювання відліку космологічного часу в СВ Вейля та ненульового значення космологічної сталої λ в рівняннях гравітаційного поля (а отож, і при допущенні фізичної реальності нескінченно довгого калібрувального процесу самостискування речовини у просторі СВ Вейля. Процес розширювання Всесвіту в цілому може мати місце лише тоді, коли він відбувається і в кожній окремій точці його нескінченного космічного простору. І наявність цього процесу може бути обумовлена лише еволюційною мінливістю властивостей фізичного вакууму, а отже, й адаптацією елементарних частинок речовини до кожного разу оновлених умов їх взаємодії.
607 days ago · From Павло Даныльченко
Розкрита єдина природа термодинамічних та гравітаційних властивостей речовини. Доведено, що рівняння гравітаційного поля загальної теорії відносності є рівняннями просторово неоднорідного термодинамічного стану речовини. Розглянуто релятивістське узагальнення термодинаміки зі строго екстенсивним молярним об’ємом. Виявлена хибність уявлень про наявність у Всесвіті „чорних дір”, „небаріонної темної речовини” та „темної енергії”. Вказана причина розширювання Всесвіту у світі людей та обґрунтована вічність існування Всесвіту як у майбутньому, так і у минулому.
617 days ago · From Павло Даныльченко
Показано, що спеціальна та загальна теорії відносності відображають калібрувальність дії на речовину відповідно руху та гравітації. Це не дозволяє спостерігати у власному просторі та часі речовини будь-яких змін, що виникли через цю дію. Знайдено розв’язок рівнянь гравітаційного поля, що відповідає астрономічним тілам, які альтернативні чорним дірам. Показана вічність існування Всесвіту як у майбутньому, так і у минулому
618 days ago · From Павло Даныльченко
Показано, що спеціальна та загальна теорії відносності відображають калібрувальність дії на речовину відповідно руху та гравітації. Це не дозволяє спостерігати у власному просторі та часі речовини будь-яких змін, що виникли через цю дію. Знайдено розв’язок рівнянь гравітаційного поля, що відповідає астрономічним тілам, які альтернативні чорним дірам. Показана вічність існування Всесвіту як у майбутньому, так і у минулому
618 days ago · From Павло Даныльченко
It is shown, that special and general relativities reflect the gauge of effect on matter of, correspondingly, motion and gravity. This doesn’t allow us to observe in intrinsic space and time of the matter any changes, appeared because of this effect. The solution of gravitational field equations that corresponds to astronomical objects, alternative to black holes, is found. The eternity of Universe existence both in the future and in the past is shown.
618 days ago · From Павло Даныльченко
Показана возможность получения линейного элемента системы отсчета пространственных координат и времени (СО) Шварцшильда, основываясь на существовании евклидова фонового пространства сопутствующей Вселенной СО и, исходя из предположения о наличии, как эволюционной изменчивости, так и пространственной неоднородности свойств физического вакуума, заполняющего все это евклидово бесконечное фундаментальное пространство.
640 days ago · From Павло Даныльченко
Обоснована возможность избежания физической реализуемости космологической сингулярности (сингулярности Большого Взрыва Вселенной) непосредственно в ортодоксальной общей теории относительности (ОТО). Это может иметь место в случае отсчитывания космологического времени в системе отсчета координат и времени (СО), которая не сопутствует веществу и в которой по гипотезе Вейля галактики расширяющейся Вселенной движутся лишь пекулярно. Показано отсутствие какого-либо ограничения для значения массы астрономического тела, самосжимающегося в этой сопутствующей Вселенной СО, если оно имеет полую топологическую форму в её евклидовом фоновом пространстве и зеркальную симметрию собственного пространства. Ввиду этой симметрии, как внешняя, так и внутренняя граничные поверхности полого тела наблюдаются выпуклыми. При этом в, как бы "вывернутой наизнанку", внутренней части собственного пространства содержится вместо вещества антивещество. Чрезвычайно высокая светимость квазаров и изначально полых сверхновых звезд обусловлена аннигиляцией вещества и антивещества.
645 days ago · From Павло Даныльченко
The possibility to avoid physical realizability of cosmological singularity (singularity of Big Bang of the Universe) directly in the orthodoxal general theory of relativity (GR) is substantiated. This can take place in the case of counting of cosmological time in frame of reference of coordinates and time (FR) not co-moving with matter, in which by the Weyl hypothesis galaxies of the expanding Universe are motionless. The absence of any limitations of the value of mass of astronomical body, which self-contracts in Weyl FR, when it has hollow topological form in the space of Weyl FR and mirror symmetry of its intrinsic space, is shown. Because of this symmetry, both external and internal boundary surfaces of body are observed as convex. At that, in the "turned inside out" internal part of the intrinsic space (in the Fuller-Wheeler lost antiworld) unlike external part, instead of the phenomenon of expansion phenomenon of contraction of "internal universe" is observed.
645 days ago · From Павло Даныльченко
1-14 of 130
Per page: 
 

Contacts
Watch out for new publications:

About · News · For Advertisers · Donate to Libmonster

Ukraine Library ® All rights reserved.
2009-2020, ELIBRARY.COM.UA is a part of Libmonster, international library network (open map)
Keeping the heritage of Ukraine


LIBMONSTER NETWORK ONE WORLD - ONE LIBRARY

US-Great Britain Sweden Portugal Serbia
Russia Belarus Ukraine Kazakhstan Moldova Tajikistan Estonia Russia-2 Belarus-2

Create and store your author's collection at Libmonster: articles, books, studies. Libmonster will spread your heritage all over the world (through a network of branches, partner libraries, search engines, social networks). You will be able to share a link to your profile with colleagues, students, readers and other interested parties, in order to acquaint them with your copyright heritage. After registration at your disposal - more than 100 tools for creating your own author's collection. It is free: it was, it is and always will be.

Download app for smartphones